Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 4 січня 2019 року N 4

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянула проект наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України "Про затвердження Переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках" (далі - проект наказу), а також документи, що надані до нього листом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 04.12.2018 N 03/31-10490.

За результатами розгляду проекту наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено:

проектом наказу передбачається затвердити Перелік видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках, з метою забезпечення безперервності та безпеки газопостачання постачальником газу або іншим суб'єктом господарювання, який має дозвіл на проведення таких робіт, здійснювати технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках.

Проте Міністерством енергетики та вугільної промисловості України під час підготовки зазначеного проекту наказу не дотримано вимог статей 4 та 8 Закону, беручи до уваги таке.

Засадами державної регуляторної політики, визначеними Законом, встановлюється необхідність доведення регуляторним органом доцільності прийняття та впровадження в дію кожного окремого регуляторного акта.

При цьому, враховуючи вимоги статті 21 Закону, ДРС приймає рішення про погодження або про відмову в погодженні проектів регуляторних актів з урахуванням як самого проекту акта, так і супровідних до нього документів, визначених цим Законом, обов'язковим серед яких є, насамперед, Аналіз регуляторного впливу цього проекту акта.

Згідно з нормами абзацу одинадцятого статті 1 Закону документом, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики - є Аналіз регуляторного впливу (далі - АРВ).

Аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акта повинен містити обов'язкові положення, визначені статтею 8 Закону.

У цьому випадку наданий розробником АРВ до проекту наказу містить формальний опис запропонованих ним змін, не є інформативним, та не відповідає, вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1151 (Постанова N 1151) (далі - Методика).

1. Так, у розділі I "Визначення проблеми" АРВ згідно з вимогами Методики розробник повинен чітко визначити проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання, визначити причини її виникнення, оцінити важливість зазначеної проблеми, зокрема навести дані у цифровому чи кількісному вимірі, що доводять факт існування проблеми і характеризують її масштаб, визначити основні групи, на які вона справляє вплив, а також обґрунтувати, чому проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів.

Проте при визначенні проблеми розробник обмежився лише її текстовим описом, вказавши, що необхідністю впровадження відповідного державного регулювання є доцільність виконання вимог абзацу першого частини третьої статті 19 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (Закон N 2189-VIII), якими на Міністерство енергетики та вугільної промисловості України покладено повноваження щодо розробки переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках.

При цьому в АРВ до проекту наказу розробником не надано жодних даних у числовій формі, насамперед, щодо: стану виконання технічних та технологічних процесів щодо організації експлуатації газового обладнання у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг; показників діяльності постачальників газу або інших суб'єктів господарювання, які мають дозвіл на проведення таких робіт, здійснювати технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках та інше, які б обґрунтовували важливість визначеної розробником проблеми та підтверджували її масштаб.

Враховуючи наведене, вказана в цьому розділі АРВ інформація не відповідає вимогам статті 4 Закону, зокрема принципу доцільності - оскільки розробником не доведена наявність проблеми, що потребує державного втручання, та не обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою її вирішення.

2. У розділі II "Цілі державного регулювання" АРВ розробник повинен чітко визначити мету державного регулювання, що має бути безпосередньо пов'язана з розв'язанням проблеми.

Натомість, в цьому розділі розробником зазначено, що проект наказу розроблено з метою затвердження переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках.

Задекларована розробником ціль державного регулювання є абстрактною та не вимірюваною. Зокрема, розробником не визначено індикаторів зменшення масштабів проблеми, що характеризувало б досягнення мети регулювання.

Таким чином, розробником порушено принцип адекватності, оскільки належним чином не обґрунтовано наскільки така форма державного регулювання відповідає вирішенню існуючої проблеми.

3. У розділі III "Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей" розробник повинен визначити всі можливі альтернативні способи вирішення існуючої проблеми та оцінити вигоди і витрати держави, населення та суб'єктів господарювання від застосування кожного з них.

Однак розробник обмежився виключно текстовим та формальним описом вигод і витрат держави, громадян та суб'єктів господарювання від застосування обраних альтернатив, характеристика яких полягає виключно у виконанні або невиконанні вимог чинного законодавства.

Загалом, в АРВ розробником не наведено жодних аналітичних даних та/або розрахунків витрат суб'єктів господарювання, яких вони зазнають, як внаслідок впровадження проекту наказу, так і внаслідок застосування альтернативних способів досягнення цілей, що підтверджували б економічну доцільність обраного способу, а також не доведено ефективність застосування запропонованого проектом наказу регулювання, та досягнення мети щодо забезпечення безперервності та безпеки газопостачання шляхом затвердження ефективного та достатнього переліку робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках, при вирішенні проблеми, визначеної розробником у Розділі I АРВ.

Слід підкреслити, що факт відсутності належним чином проведеного економічного аналізу запропонованих альтернатив не дозволить у подальшому об'єктивно оцінити, наскільки обраний розробником спосіб державного втручання відповідає проблемі, що погребує врегулювання, та наскільки його застосування буде ефективним для її вирішення.

4. У розділі IV "Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей" розробником не доведено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей, не проаналізовано причини відмови від застосування того чи іншого способу та аргументи на користь обраного, що є порушенням принципу ефективності - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів.

5. У розділі V АРВ "Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми" розробником не описано механізм дії запропонованого регулювання з урахуванням основних бізнес-процесів, які потрібно буде забезпечити суб'єктам господарювання для реалізації його вимог. При цьому розробником не враховано, що механізм реалізації регуляторного акта має бути безпосередньо пов'язаний із цілями та очікуваними результатами регуляторного акта, тобто яким чином будуть діяти положення проекту наказу та якою прогнозується ситуація після набрання регуляторним актом чинності.

Також розробнику в цьому розділі АРВ необхідно аргументувати спосіб, у який проводився відбір видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках, які було включено до запропонованого проектом наказу Переліку, та довести достатність та ефективність кожного із запропонованих видів робіт забезпечити досягнення задекларованих розробником цілей державного регулювання.

Крім цього, розробнику необхідно оцінити, які організаційні заходи мають здійснити суб'єкти господарювання для виконання вимог зазначеного регуляторного акта, а також органи влади для його впровадження після набрання чинності, які мають бути безпосередню пов'язані із предметом регулювання зазначеного проекту наказу, а не з проходженням відповідного проекту регуляторного акта стадій погодження у окремих органів виконавчої влади.

6. Розділ VIII АРВ "Визначення показників результативності дії регуляторного акта" заповнено з порушенням вимог Методики. Так, розробником не наведено одного із числа обов'язкових показників результативності регуляторного акта, а саме розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта. При цьому слід зазначити, що обов'язкові показники результативність регуляторного акта, відповідно до вимог Методики, повинні бути не описовими, а кількісними та вимірювальними.

Також розробнику необхідно визначити не менше ніж три кількісних показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

У цьому випадку розробником вказано лише два додаткових показника результативності проекту наказу, зокрема зменшення скарг, навантаження на суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, та відсутність скарг (зауважень) на невідповідність нормативно-правових вимог вимогам чинного законодавства.

Зазначені розробником додаткові показники результативності є описовим за характером та не здатні забезпечити дослідження кількісних та показових результатів застосування механізму державного регулювання, визначеного проектом наказу, беручи до уваги також те, що розробником у розділі 1 АРВ не визначено наявність відповідних скарг як проблему, яку потрібно вирішити за результатом прийняття проекту наказу.

Враховуючи наведене, з метою більш репрезентативного дослідження змін після прийняття проекту наказу, вважаємо за доцільне передбачити інші додаткові показники результативності, насамперед щодо характеристики стану виконання технічних та технологічних процесів щодо організації експлуатації газового обладнання та забезпечення безперервності та безпеки газопостачання тощо.

З огляду на вищевикладене, за результатами розгляду положень проекту наказу та аналізу його регуляторного впливу, встановлено, що проект розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також вимог статті 8 цього Закону в частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (із змінами).

Ураховуючи зазначене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна регуляторна служба України вирішила:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України "Про затвердження Переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках".

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. Загородній
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали