Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань проведення оборонного огляду

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2019

м. Київ

N 114

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2019 р. за N 401/33372

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань проведення оборонного огляду

Відповідно до пункту 7 Порядку проведення оборонного огляду Міністерством оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року N 941 (Постанова N 941), та з метою організації виконання заходів оборонного огляду

НАКАЗУЮ:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань проведення оборонного огляду.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань проведення оборонного огляду;

Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи з питань проведення оборонного огляду.

3. Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра фінансів України

А. Граділь

Міністр внутрішніх справ України

А. Аваков

Тимчасово виконуючий
обов'язки Голови СЗРУ

А. В. Алєксєєнко

Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

Т. в. о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант

М. І. Балан

Перший заступник Голови Служби
генерал-лейтенант

П. Демчина

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

В. о. Голови Державної
прикордонної служби України

О. Бляшенко

В. о. Генерального директора

С. Омельченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
18 березня 2019 року N 114

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2019 р. за N 401/33372

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з питань проведення оборонного огляду

1. Міжвідомча робоча група з питань проведення оборонного огляду (далі - Міжвідомча робоча група) є тимчасовим допоміжним органом Міністерства оборони України.

Метою діяльності Міжвідомчої робочої групи є організація виконання завдань (заходів) під час проведення оборонного огляду Міноборони (далі - оборонний огляд), забезпечення міжвідомчої взаємодії та координації дій центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, представники яких входять до складу Міжвідомчої робочої групи.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Міжвідомча робоча група провадить свою діяльність згідно з принципами паритетності її членів та відкритості в роботі.

4. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

організація виконання завдань (заходів) оборонного огляду;

забезпечення міжвідомчої взаємодії та координації дій центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, представники яких входять до складу Міжвідомчої робочої групи, з питань виконання завдань (заходів) оборонного огляду;

підготовка інформаційно-аналітичних та звітних матеріалів, інших документів на розгляд Міністром оборони України, а також пропозицій щодо удосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань оборони держави;

інформування громадськості про хід оборонного огляду через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт Міноборони.

5. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

визначає завдання (заходи) оборонного огляду та ресурсне забезпечення їх проведення, строки здійснення, відповідальних за виконання та очікувані результати їх реалізації;

визначає єдині методологічні основи (підходи) щодо виконання завдань (заходів) оборонного огляду центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами, представники яких входять до складу Міжвідомчої робочої групи;

узагальнює та здійснює розгляд результатів виконання завдань (заходів) оборонного огляду;

організовує подання на розгляд та затвердження проекту Звіту про результати проведення оборонного огляду, структура якого наведена у додатку 1 до цього Положення.

6. Міжвідомча робоча група виконує завдання (заходи) за трьома етапами проведення оборонного огляду:

організаційно-підготовчий;

основний;

заключний.

7. У ході організаційно-підготовчого етапу оборонного огляду Міжвідомча робоча група:

вивчає проект Плану заходів з проведення оборонного огляду (далі - План заходів) за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, який розробляється Міноборони та затверджується Міністром оборони України;

доводить План заходів до відома органів військового управління сил оборони та робочих підгруп;

затверджує плани роботи робочих підгруп;

вивчає та аналізує нормативно-правову базу, вітчизняний та зарубіжний досвід проведення оборонних оглядів;

здійснює науково-методичне забезпечення оборонного огляду;

організовує проведення конференцій, семінарів, нарад тощо, зокрема із залученням іноземних експертів.

8. У ході основного етапу оборонного огляду Міжвідомча робоча група забезпечує:

1) оцінку стану та перспектив розвитку безпекового середовища, що передбачає:

опис безпекового середовища (глобальні, регіональні та національні аспекти) у контексті воєнної безпеки;

оцінку стану та перспектив розвитку воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки;

оцінку поточної воєнно-політичної обстановки, реальних і потенційних викликів та загроз у воєнній сфері на середньо- та довгострокову перспективу;

розроблення імовірних сценаріїв виникнення та розвитку ситуацій воєнного характеру на середньо- та довгострокову перспективу;

опрацювання імовірних сценаріїв застосування сил оборони до виконання завдань з оборони держави з розподілом відповідальності між їх складовими;

2) огляд спроможностей за їх функціональними групами спроможностей, а саме:

уточнення складу та змісту функціональних груп спроможностей;

аналіз наявних спроможностей сил оборони (оперативні, бойові, спеціальні) та формування їх переліку;

аналіз раніше проведених у період між попереднім та поточним оборонними оглядами оцінювань окремих спроможностей;

формування Єдиного переліку (каталогу) спроможностей Міністерства оборони України, Збройних Сил України та інших складових сил оборони, який затверджується Міноборони;

3) планування сил, а саме:

визначення вимог до спроможностей сил оборони;

уточнення необхідних спільних оборонних спроможностей сил оборони за імовірними сценаріями їх застосування, розвиток яких потребує планування на середньо- та довгострокову перспективи і формування їх переліку;

визначення недостатніх спроможностей, які підлягають створенню, а також існуючих спроможностей, які необхідно розвивати;

визначення надлишкових спроможностей, від яких необхідно позбавитись з метою вивільнення ресурсів;

4) планування ресурсів, що передбачає:

прогнозування вартісних показників необхідних спроможностей, ресурсів та видатків на потреби оборони держави;

визначення потреби для створення необхідних спроможностей;

оцінювання ресурсів, необхідних для забезпечення утримання наявних спроможностей;

формування переліку мінімально необхідних спроможностей для максимального збалансування їх вартості з фінансово-економічними можливостями держави;

визначення потреби в додаткових фінансових ресурсах для забезпечення розвитку критичних спроможностей, зокрема за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги;

визначення альтернативних варіантів досягнення необхідних спроможностей сил оборони;

5) формування перспективної моделі Збройних Сил України та інших складових сил оборони, їх структури, а саме:

формування перспективної системи управління Збройними Силами України та іншими складовими сил оборони, їх структури;

визначення потреби для досягнення необхідних оборонних спроможностей у ресурсах, необхідних для належного виконання завдань силами оборони, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення із залученням органів управління всіх складових сил оборони;

визначення стратегії розбудови сил оборони, критеріїв досягнення їх необхідних спроможностей, а також стратегічних (оперативних) цілей їх розвитку;

формування пакетів цілей (завдань) для досягнення необхідних спроможностей Збройних Сил України та інших складових сил оборони.

9. У ході заключного етапу оборонного огляду Міжвідомча робоча група забезпечує:

доопрацювання проекту Звіту про результати проведення оборонного огляду з урахуванням пропозицій Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони;

відпрацювання інформаційно-аналітичного матеріалу, який узагальнює результати оборонного огляду та який використовується під час прийняття державних рішень щодо забезпечення оборони держави;

розроблення пропозицій щодо підготовки проектів необхідних законодавчих та інших нормативно-правових актів;

визначення переліку ризиків за результатами проведення оборонного огляду;

розроблення пропозицій до проектів Стратегії воєнної безпеки України та Стратегічного оборонного бюлетеня України (Рішення).

10. Міжвідомча робоча група має право:

отримувати в установленому законодавством порядку від центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, представники яких входять до складу Міжвідомчої робочої групи, підприємств, установ і організацій, інформацію (документи, матеріали), необхідну для виконання завдань (заходів) оборонного огляду;

залучати до виконання завдань (заходів) оборонного огляду представників (спеціалістів) центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, представники яких входять до складу Міжвідомчої робочої групи, підприємств, установ (у тому числі наукових) та організацій (за згодою), наукових підрозділів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також вітчизняних та іноземних експертів, представників інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій (за згодою);

утворювати робочі підгрупи для виконання завдань (заходів) оборонного огляду.

11. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря і членів Міжвідомчої робочої групи.

12. Систему керівництва оборонним оглядом наведено в додатку 3 до цього Положення.

13. Для здійснення завдань (заходів) оборонного огляду у Міноборони, Збройних Силах України та інших складових сил оборони при Міжвідомчій робочій групі утворюються підгрупи (організаційно-аналітична, інформаційних технологій та робочі).

Керівників підгруп призначає голова Міжвідомчої робочої групи.

Керівники підгруп забезпечують виконання завдань (заходів) оборонного огляду, готують та надають пропозиції Міжвідомчій робочій групі.

14. Для організаційно-аналітичного, матеріально-технічного та методичного забезпечення роботи Міжвідомчої робочої групи, а також залучення іноземної консультативно-дорадчої допомоги утворюється організаційно-аналітична підгрупа.

На організаційно-аналітичну підгрупу покладаються такі завдання:

організація засідань Міжвідомчої робочої групи, підготовка порядку денного і матеріалів, що підлягають розгляду, та доведення їх до членів Міжвідомчої робочої групи;

здійснення збору, узагальнення, аналізу та оцінювання матеріалів оборонного огляду;

проведення моніторингу виконання завдань (заходів) оборонного огляду;

за рішенням голови Міжвідомчої робочої групи підготовка проектів його доручень;

здійснення інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи.

15. Для інформаційного та інформаційно-технологічного забезпечення роботи Міжвідомчої робочої групи утворюється підгрупа інформаційних технологій.

На підгрупу інформаційних технологій покладаються завдання щодо:

розроблення типових шаблонів (електронних форм) подання звітності за результатами проведення оборонного огляду;

опрацювання даних Єдиного переліку (каталогу) спроможностей Міністерства оборони України, Збройних Сил України та інших складових сил оборони та внесення їх до спеціального програмного забезпечення.

16. Для виконання завдань (заходів) оборонного огляду у Міноборони, Збройних Силах України та інших складових сил оборони утворюються такі робочі підгрупи:

N 1 - для оцінювання безпекового середовища;

N 2 - для проведення огляду спроможностей та планування сил;

N 3 - для планування ресурсів;

N 4 - для формування перспективної моделі Збройних Сил України та інших складових сил оборони;

N 5 - для підготовки пропозицій до програмних документів.

17. На підставі Плану заходів розробляються плани роботи підгруп за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, в яких визначаються етапи, завдання, заходи та ресурсне забезпечення проведення оборонного огляду, строк виконання, відповідальні за виконання та очікувані результати здійснення завдань (заходів) оборонного огляду.

Плани роботи підгруп підписуються керівниками робочих підгруп і затверджуються головою Міжвідомчої робочої групи.

18. Голова Міжвідомчої робочої групи:

організовує роботу Міжвідомчої робочої групи;

скликає і веде засідання Міжвідомчої робочої групи;

за поданням керівників підгруп затверджує їх персональний склад та визначає повноваження;

заслуховує звіти керівників підгруп щодо результатів виконання завдань (заходів) оборонного огляду (за кожний етап);

надає матеріали оборонного огляду та пропозиції Міністру оборони України для прийняття відповідних рішень.

У разі відсутності голови Міжвідомчої робочої групи за його рішенням обов'язки голови Міжвідомчої робочої групи виконує один із його заступників.

19. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови за результатами виконання основних завдань (заходів) оборонного огляду або за потреби.

Член Міжвідомчої робочої групи має право ініціювати проведення позачергового засідання.

20. Засідання Міжвідомчої робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Міжвідомчої робочої групи вносять голова, його заступники та її члени.

21. На засіданнях Міжвідомча робоча група розглядає питання, що належать до її компетенції, та за результатами розгляду готує відповідні пропозиції (рекомендації), які вносяться до протоколу засідання.

Пропозиції (рекомендації) вважаються прийнятими, якщо їх підтримала більшість присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Протокол засідання Міжвідомчої робочої групи підписується головуючим на засіданні, секретарем та присутніми на засіданні членами Міжвідомчої робочої групи.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції (рекомендації) Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Міністерством оборони України відповідних рішень.

 

Директор Департаменту воєнної
політики, стратегічного планування
та міжнародного співробітництва
Міністерства оборони України

О. Меліхов

 

Додаток 1
до Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань проведення оборонного огляду
(пункт 5)

СТРУКТУРА
Звіту про результати проведення оборонного огляду

1. Передмова.

2. Базова інформація щодо проведення оборонного огляду:

підстави проведення оборонного огляду;

мета, завдання та етапи проведення (часові показники);

керівництво оборонним оглядом та склад учасників;

забезпечення підготовки та проведення оборонного огляду.

3. Пропозиції та рекомендації за результатами виконання завдань (заходів) оборонного огляду:

1) оцінка стану та перспектив розвитку безпекового середовища:

попередній опис безпекового середовища (глобальні, регіональні та національні аспекти) у контексті воєнної безпеки;

реальні і потенційні виклики та загрози у воєнній сфері;

перелік імовірних сценаріїв виникнення та розвитку ситуацій воєнного характеру;

перелік імовірних сценаріїв застосування складових сил оборони з розподілом відповідальності між ними за організацію планування, реагування на загрози та під час виконання завдань за призначенням;

2) огляд спроможностей за їх функціональними групами спроможностей:

склад та зміст функціональних груп спроможностей;

результати аналізу наявних спроможностей сил оборони (оперативні, бойові, спеціальні) та їх перелік;

3) планування сил:

вимоги до спроможностей сил оборони;

перелік необхідних спільних оборонних спроможностей сил оборони за імовірними сценаріями їх застосування, розвиток яких потребує планування на середньо- та довгострокову перспективи;

перелік недостатніх спроможностей, які підлягають створенню, а також перелік наявних спроможностей, які необхідно розвивати;

перелік надлишкових спроможностей, від яких необхідно позбавитись з метою вивільнення ресурсів;

4) планування ресурсів:

прогноз вартісних показників необхідних спроможностей, ресурсів та видатків на потреби оборони держави;

орієнтовна потреба для створення необхідних спроможностей;

оцінка ресурсів, необхідних для забезпечення утримання наявних спроможностей;

перелік мінімально-необхідних спроможностей для максимального збалансування їх вартості з фінансово-економічними можливостями держави;

потреба в додаткових фінансових ресурсах для забезпечення розвитку критичних спроможностей, зокрема за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги;

альтернативні варіанти досягнення необхідних спроможностей сил оборони;

5) перспективна модель Збройних Сил та інших складових сил оборони:

перелік імовірних сценаріїв застосування складових сил оборони з розподілом відповідальності між ними за організацію планування, реагування на загрози та під час виконання завдань за призначенням;

перелік складових сил оборони, які залучаються до виконання завдань з оборони держави;

перспективна система управління Збройними Силами та іншими складовими сил оборони;

перспективна модель сил оборони (основна мета та завдання), основні напрями розвитку та порядок її формування;

цілі (завдання) та критерії досягнення необхідних спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони;

стратегія розбудови сил оборони, стратегічні (оперативні) цілі розвитку.

4. Перелік ризиків оборонного планування.

5. Пропозиції щодо проектів Стратегії воєнної безпеки України та Стратегічного оборонного бюлетеня України (Рішення).

6. Пропозиції щодо підготовки проектів необхідних законодавчих та інших нормативно-правових актів (внесення змін).

7. Додатки:

Функціональні групи спроможностей Міністерства оборони, Збройних Сил та інших складових сил оборони;

Єдиний перелік (каталог) спроможностей Міністерства оборони, Збройних Сил та інших складових сил оборони;

інформаційно-аналітичні матеріали;

перелік посилань;

абревіатури;

глосарій тощо.

 

Додаток 2
до Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань проведення оборонного огляду
(пункт 7)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр оборони України
___
"____" 20__ року

ПЛАН
заходів з проведення оборонного огляду

N
з/п

Найменування завдань (заходів)

Потреба в ресурсах (матеріальних, фінансових тощо)

Строк виконання

Основний виконавець

Співвиконавці

Очікувані результати

 

 

 

 

 

 

 

Голова Міжвідомчої робочої групи


(підпис)

___________
(ініціал, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 3
до Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань проведення оборонного огляду
(пункт 12)

СИСТЕМА
керівництва оборонним оглядом

  

 

Додаток 4
до Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань проведення оборонного огляду
(пункт 17)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Міжвідомчої робочої групи
_______
"___" 20__ року

ПЛАН
роботи ___________ підгрупи _______ з питань проведення оборонного огляду

N
з/п

Найменування завдань (заходів)

Потреба в ресурсах (матеріальних, фінансових тощо)

Строк виконання

Основний виконавець

Співвиконавці

Очікувані результати

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підгрупи __


(підпис)

___________
(ініціал, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
18 березня 2019 року N 114

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з питань проведення оборонного огляду

Перший заступник Міністра оборони України - голова Міжвідомчої робочої групи;

заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, заступник голови Міжвідомчої робочої групи;

перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України (згідно з розподілом функціональних обов'язків), заступник голови Міжвідомчої робочої групи;

директор Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України, секретар Міжвідомчої робочої групи;

заступник Міністра внутрішніх справ України;

перший заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України з розвідки;

заступник Голови Служби безпеки України (за згодою);

заступник Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

заступник Міністра фінансів України;

заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

заступник Голови Державної прикордонної служби України;

начальник головного штабу - перший заступник Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;

перший заступник командувача Національної гвардії України (начальник штабу);

заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України (за згодою);

представник Національного інституту стратегічних досліджень (за згодою);

представник Державного концерну "Укроборонпром" (за згодою);

іноземні радники при Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України (за згодою).

 

Директор Департаменту воєнної
політики, стратегічного планування
та міжнародного співробітництва
Міністерства оборони України

О. Меліхов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали