Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про схвалення Методичних рекомендацій щодо порядку складання приміток до фінансової звітності банків України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 9 квітня 2019 року N 274-рш

Про схвалення Методичних рекомендацій щодо порядку складання приміток до фінансової звітності банків України

Відповідно до статей 7 і 41 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою складання фінансової звітності банками України відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) Правління Національного банку України вирішило:

1. Схвалити Методичні рекомендації щодо порядку складання приміток до фінансової звітності банків України, що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Романа Борисенка.

4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

 

Голова

Я. Смолій

 

СХВАЛЕНО
Рішення Правління Національного банку України
09 квітня 2019 року N 274-рш

Методичні рекомендації
щодо порядку складання приміток до фінансової звітності банків України

1. Ці Методичні рекомендації є прикладом для розкриття банками інформації в примітках до фінансової звітності, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).

2. Банк може використовувати інші форми приміток для розуміння інформації, що надається у фінансовій звітності відповідно до вимог МСФЗ.

3. Банк уключає до приміток, поданих до статей Звіту про фінансовий стан (Баланс) (Постанова N 373), Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) (Постанова N 373) або окремих Звіту про прибутки та збитки (Постанова N 373) та Звіту про сукупний дохід (Постанова N 373) (якщо вони подаються), Звіту про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) (Постанова N 373), Звіту про рух грошових коштів (Постанова N 373), суттєву, повну та корисну для користувачів фінансової звітності інформацію, яка в цих звітах не розкривається безпосередньо.

Обсяг потрібної для розкриття інформації залежить від масштабів використання банком фінансових інструментів і методів управління фінансовими ризиками.

4. Банк групує фінансові активи та фінансові зобов'язання за класами залежно від характеру інформації та характеристики фінансового інструменту, що дає змогу користувачам фінансових звітів оцінити їх значимість щодо фінансового стану банку та результатів його діяльності.

5. Банк у відповідних примітках подає фінансові активи банку, які мають міжнародний рейтинг, за кредитними рейтингами контрагентів, установленими рейтинговою компанією (зазначається найменування компанії) за міжнародною рейтинговою шкалою, інші - за національною шкалою. Банк подає такі фінансові активи за найнижчим із присвоєних компанією рейтингом кожному контрагенту. Банк наводить рейтинги відповідно до кодування рейтингової компанії із застосуванням таблиці рейтингів інформаційної системи (назва інформаційної системи).

6. Зразки приміток до фінансової звітності наведені в додатку до цих Методичних рекомендацій.

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. Борисенко

 

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо порядку складання приміток до фінансової звітності банків України
(пункт 6)

Примітки до фінансової звітності

Примітка 1. Інформація про банк

Банк розкриває інформацію про банк, якщо її не розкрито в іншій інформації, опублікованій з фінансовими звітами, а саме:

найменування банку;

місцезнаходження банку;

країну, у якій зареєстровано банк;

найменування та місцезнаходження материнської компанії;

найменування кінцевої материнської компанії групи;

організаційно-правову форму банку;

опис характеру операцій банку та його основних видів діяльності, спеціалізацію банку, якщо така є;

інформацію про те, чи є банк на звітну дату тимчасовим учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

частку керівництва в акціях банку;

власників істотної участі в банку;

частку в статутному капіталі іноземних інвесторів (із зазначенням компанії і країни) (заповнюється банками з іноземним капіталом);

та будь-які зміни в цій інформації, що відбулися порівняно з попередньою датою балансу;

дату затвердження фінансової звітності до випуску із зазначенням органу або уповноважених осіб, якими прийняте відповідне рішення про її затвердження;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено МСФЗ.

Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність

Банк надає таку інформацію:

опис економічного середовища, в умовах якого він здійснює свою діяльність;

вплив цих умов на його фінансовий стан та результати діяльності;

опис політики щодо поліпшення фінансових результатів:

основні чинники і впливи, що визначають фінансові результати діяльності, у тому числі змін у середовищі, у якому діє суб'єкт господарювання, реакції суб'єкта господарювання на ці зміни та їх вплив, опис політики суб'єкта господарювання щодо інвестицій для збереження та поліпшення фінансових результатів діяльності, уключаючи політику щодо дивідендів;

джерела фінансування суб'єкта господарювання та запланованого співвідношення його зобов'язань і власного капіталу;

ресурси суб'єкта господарювання, не визнані у звіті про фінансовий стан (Постанова N 373) відповідно до МСФЗ.

Примітка 3. Основи подання фінансової звітності

Банк зазначає:

факт відповідності фінансової звітності МСФЗ, уключаючи всі раніше прийняті діючі МСФЗ і тлумачення до них, а також факт відхилення від певної вимоги МСФЗ;

основні принципи бухгалтерського обліку;

причини, через які вони не застосовувалися, фінансовий вплив на статтю, яку слід було б зазначити відповідно до вимог МСФЗ за кожний поданий період;

додаткову інформацію, якщо відповідність конкретним вимогам МСФЗ є недостатньою для забезпечення спроможності користувачів зрозуміти вплив певних операцій на фінансовий стан та фінансові результати діяльності банку;

функціональну валюту, у якій ведеться бухгалтерський облік банку, одиниці виміру, у яких подається фінансова звітність.

Примітка 4. Принципи облікової політики

Банк стисло викладає основні принципи облікової політики:

1. Консолідована фінансова звітність.

Банк зазначає про належність банку до материнської компанії або дочірньої компанії.

У консолідованій фінансовій звітності банк зазначає таке:

перелік учасників консолідованої групи;

характер відносин між материнським банком і дочірньою, асоційованою компаніями, якщо материнський банк не володіє в дочірній компанії (прямо чи опосередковано) більше ніж половиною голосів; характер і ступінь будь-яких важливих обмежень щодо здатності асоційованої компанії передавати кошти материнському банку у формі дивідендів грошовими коштами або повернення позик чи авансових платежів; зміни протягом звітного періоду, унаслідок чого материнський банк утратив контроль за діяльністю дочірньої компанії;

методи консолідації, що застосовувалися до кожного окремого учасника консолідованої групи, у тому числі обґрунтування підстав для використання методу повної консолідації, якщо частка консолідованої групи в статутному капіталі учасника становить менше ніж 50 %;

обґрунтування підстав для використання методу участі в капіталі, якщо частка консолідованої групи в статутному капіталі учасника становить менше ніж 20 %;

обґрунтування підстав для використання методу участі в капіталі для виняткових ситуацій, а також для винятків за кожним методом консолідації;

причини, за якими показники фінансової звітності дочірньої або асоційованої компаній не включені до консолідованої фінансової звітності;

облік різниць, що виникають під час складання першої консолідованої звітності;

невизнану частку збитків асоційованої компанії за звітний період на кумулятивній основі, якщо материнський банк припинив визнання своєї частки в збитках асоційованої компанії; свою частку в непередбачених зобов'язаннях асоційованої компанії, за які материнський банк несе солідарну відповідальність з іншими інвесторами; непередбачені зобов'язання, що виникають унаслідок розподіленої відповідальності материнського банку та інших інвесторів за всіма або за частиною зобов'язань асоційованої компанії;

зміни ознак класифікації діяльності господарської одиниці за межами України та надання інформації про характер та причини зміни, вплив зміни на капітал, прибуток (збиток) за попередній рік, якщо така зміна відбулася на початку попереднього року;

методи переоцінки, визначення справедливої вартості придбаних активів і зобов'язань;

методи консолідації, що використовуються з метою надання порівняльної інформації в разі змін периметра консолідації.

2. Основи оцінки складання фінансової звітності:

основи оцінки, що застосовувалися під час складання фінансової звітності, наприклад, історична (первісна) собівартість, справедлива вартість;

принципи облікової політики (критерії визнання та подальшої оцінки), що застосовуються до кожної категорії активів і зобов'язань та статей доходів і витрат.

3. Фінансові інструменти:

1) класифікація фінансових інструментів за категоріями. Опис та оцінка бізнес-моделей, які використовуються для управління фінансовими активами, та характеристики передбачених договором грошових потоків (SPPI тест);

2) первісне визнання фінансових інструментів;

3) прибуток або збиток "першого дня";

4) подальше визнання фінансових інструментів;

5) рекласифікація фінансових активів;

6) критерії визнання резервів за зобов'язаннями;

7) критерії зменшення корисності фінансових активів та визначення оцінки кредитних збитків:

перша стадія зменшення корисності - очікувані кредитні збитки протягом 12 місяців (далі - стадія 1);

друга стадія зменшення корисності - очікувані кредитні збитки протягом всього строку дії фінансових активів, які не є кредитно-знеціненими (далі - стадія 2);

третя стадія зменшення корисності - очікувані кредитні збитки протягом усього строку дії фінансових активів, які є кредитно-знецінені (далі - стадія 3);

придбані або створені знецінені фінансові активи;

методи розрахунку очікуваних кредитних збитків, визначення критеріїв значного збільшення кредитного ризику;

визначення дефолту;

критерії переведення активу з однієї стадії зменшення корисності до іншої, обумовлені зміною рівня кредитного ризику;

8) порядок урахування прогнозної інформації під час визначення очікуваних кредитних збитків із включенням макроекономічної інформації;

9) зміни в методах оцінки або значних припущеннях, зроблених протягом звітного періоду, а також причини цих змін;

10) розкриття політики щодо часткового або повного списання фінансових інструментів, а також визнання та припинення визнання реструктуризованих кредитів;

11) модифікації передбачених договором грошових потоків за фінансовими активами:

які не привели до припинення визнання фінансових активів і фінансових зобов'язань;

які привели до припинення визнання фінансових активів і фінансових зобов'язань;

припинення визнання фінансових активів і фінансових зобов'язань, що не пов'язане з модифікацією;

12) методика визначення внутрішніх рейтингів та оцінки забезпечення.

4. Грошові кошти та їх еквіваленти.

Банк має розкрити політику щодо визначення складу грошових коштів та їх еквівалентів і виключити зі складу грошових коштів та їх еквівалентів суми, до яких установлено обмеження щодо їх використання.

5. Обов'язкові резерви на рахунках Національного банку України:

критерії віднесення фінансових активів до обов'язкових резервів на рахунках Національного банку України;

первісне визнання та подальша оцінка обов'язкових резервів, що обліковуються на рахунках Національного банку України.

6. Кредити та заборгованість банків:

первісне визнання і подальша оцінка кредитів та заборгованості банків;

визнання доходів і витрат за операціями за кредитами та заборгованості банків.

7. Кредити та заборгованість клієнтів:

первісне визнання та подальша оцінка кредитів і заборгованості клієнтів;

реструктуризація кредитів і заборгованості клієнтів;

визнання доходів і витрат за операціями з кредитами та заборгованістю клієнтів.

8. Інвестиції в цінні папери:

первісне визнання та подальша оцінка інвестицій в цінні папери;

визнання доходів і витрат за операціями з цінними паперами;

первісне визнання та подальша оцінка інструментів капіталу;

визнання доходів і витрат за операціями з інструментами капіталу.

9. Похідні фінансові інструменти:

критерії визначення похідних фінансових інструментів, гібридних фінансових інструментів;

первісне визнання та подальша оцінка похідних фінансових інструментів, гібридних фінансових інструментів;

методи оцінки кожного виду похідних фінансових інструментів, гібридних фінансових інструментів;

критерії, за якими банк відокремлює вбудовані похідні інструменти від основного контракту;

визначення політики хеджування.

10. Договори продажу (купівлі) цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу (продажу):

критерії визначення операції з продажу (купівлі) цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу (продажу);

статті, за якими банк відображає цінні папери за операціями з продажу (купівлі) із зобов'язанням зворотного викупу (продажу);

визнання доходів і витрат за операціями з продажу (купівлі) цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу (продажу).

11. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії:

критерії визначення інвестицій в асоційовані та дочірні компанії;

первісний і подальший облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії;

визнання доходів і витрат за інвестиціями в асоційовані компанії;

справедлива вартість інвестицій, за якими є котирувальна ціна;

узагальнена фінансова інформація асоційованих компаній, уключаючи загальну суму активів, зобов'язань, доходів і витрат, прибутку або збитку; причини, відповідно до яких інвестор має підстави вважати, що в нього є суттєвий вплив, коли йому належить прямо чи опосередковано менше ніж 20 % прав голосу або потенційних прав голосу об'єкта інвестування;

причини, які пояснюють, чому інвестор має підстави вважати, що в нього немає суттєвого впливу, якщо йому належить прямо чи опосередковано 20 % або більше прав голосу або потенційних прав голосу об'єкта інвестування.

12. Інвестиційна нерухомість:

критерії визначення інвестиційної нерухомості;

первісне визнання та подальша оцінка;

визнання доходів і витрат за операціями з інвестиційною нерухомістю;

у разі використання банком моделі обліку за первісною вартістю (собівартістю) банк розкриває метод амортизації та його перегляд, строки корисного використання (експлуатації) та їх перегляд;

якщо інвестиційна нерухомість відображається в обліку за справедливою вартістю, то банк має зазначити методи оцінки (наявність незалежного оцінювача); якщо банк не залучає до оцінки незалежного оцінювача, то він має розкрити інформацію про методи та суттєві припущення, які були використані під час визначення їх справедливої вартості, періодичність переоцінки.

13. Гудвіл:

визначення гудвілу;

первісна оцінка та подальше визнання гудвілу;

зменшення корисності гудвілу.

14. Основні засоби:

первісне визнання та подальша оцінка придбаних (виготовлених) основних засобів;

методи оцінки основних засобів (наявність незалежного оцінювача); методи та суттєві припущення, які були використані під час визначення справедливої вартості основних засобів;

періодичність переоцінки основних засобів;

визнання зменшення корисності основних засобів.

15. Нематеріальні активи:

первісне визнання та подальша оцінка нематеріальних активів;

методи оцінки придбаних (виготовлених) нематеріальних активів;

метод амортизації, норми амортизації та їх перегляд;

переоцінка нематеріальних активів;

перегляд строку корисного використання нематеріальних активів;

визнання зменшення корисності нематеріальних активів.

16. Оперативний лізинг (оренда), за якими банк є орендодавцем:

критерії визначення оперативного лізингу (оренди);

визнання доходів і витрат за оперативним лізингом (орендою).

17. Фінансовий лізинг (оренда), за яким банк є орендодавцем:

критерії визначення фінансового лізингу (оренди);

метод оцінки наданих активів у фінансовий лізинг (оренду);

визнання їх знецінення;

визнання доходів і витрат за операціями з фінансового лізингу.

18. Лізинг (оренда), за яким банк є орендарем:

критерії визначення лізингу (оренди);

критерії визначення короткострокової оренди;

критерії визначення оренди малоцінних активів;

інформацію про змінні орендні платежі;

інформацію про можливість продовження або припинення оренди;

інформацію про надані гарантії ліквідаційної вартості;

інформацію про суборенду;

інформацію про операції з продажу та зворотної оренди;

визнання доходів і витрат за операціями лізингу (оренди).

19. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття:

критерії визначення необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття;

первісне визнання та подальша оцінка необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття;

зміни в плані продажу;

визнання доходів і витрат від необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття.

20. Амортизація:

метод амортизації та їх перегляд;

строки корисного використання (експлуатації) та їх перегляд.

21. Припинена діяльність:

критерії визначення припиненої діяльності;

визнання доходів і витрат від припиненої діяльності.

22. Залучені кошти:

склад залучених коштів;

первісне визнання та подальша оцінка залучених коштів;

визнання витрат і доходів від залучених коштів;

боргові цінні папери, емітовані банком:

склад боргових цінних паперів, емітованих банком;

первісне визнання та подальша оцінка боргових цінних паперів, емітованих банком;

визнання витрат і доходів від випуску боргових цінних паперів.

23. Боргові цінні папери, емітовані банком:

критерії визначення боргових цінних паперів, емітованих банком;

методи визначення справедливої вартості та порядок обміну.

24. Субординований борг:

визначення субординованого боргу;

первісна оцінка та подальше визнання;

визнання витрат за субординованим боргом.

25. Податок на прибуток:

визначення витрат на податок на прибуток;

визнання поточного та відстроченого податку на прибуток;

ставки податку на прибуток;

зміни норм законодавства України щодо визначення податку на прибуток.

26. Статутний капітал та емісійні різниці.

Визначення статутного капіталу та емісійних різниць.

27. Привілейовані акції.

Визначення та оцінка привілейованих акцій.

28. Власні акції, викуплені в акціонерів.

Визнання викупу власних акцій як зменшення власного капіталу.

29. Дивіденди.

Визначення дивідендів.

30. Визнання доходів і витрат:

види доходів і витрат;

принципи та критерії визнання доходів і витрат;

застосування ефективної ставки відсотка під час визнання процентних доходів і витрат та скоригованої ефективної ставки для придбаних або створених знецінених фінансових активів.

31. Переоцінка іноземної валюти:

первісне визнання операцій в іноземній валюті;

визнання активів, зобов'язань, доходів і витрат в іноземній валюті;

відображення у фінансовій звітності монетарних та немонетарних активів і зобов'язань в іноземній валюті;

визначення статей, за якими відображаються результати переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті.

32. Взаємозалік статей активів і зобов'язань:

визначення підстав для здійснення взаємозаліку активів і зобов'язань;

зазначення статей балансу, за якими здійснено взаємозалік;

юридичне обґрунтування.

33. Активи, що перебувають у довірчому управлінні:

опис активів, що перебувають у довірчому управлінні, які не є активами банку і не включаються до Звіту про фінансовий стан (Постанова N 373);

види доходів за операціями активів, що перебувають у довірчому управлінні.

34. Облік впливу інфляції:

визначення впливу інфляції на статті балансу;

визначення переліку статей фінансової звітності, які можуть бути переобраховані.

35. Виплати працівникам та пов'язані з ними відрахування:

критерії визначення виплат працівникам та пов'язані з ними відрахування;

витрати, пов'язані з нарахуванням заробітної плати;

витрати, пов'язані з відрахуваннями.

У разі реалізації програми пенсійного забезпечення з визначеними виплатами банк розкриває інформацію щодо цієї програми.

36. Інформація за операційними сегментами:

критерії, за якими визнано звітні сегменти;

засади ціноутворення за міжсегментними операціями;

основа для розподілу доходів і витрат за сегментами;

пояснення щодо характеру змін облікової політики сегмента та причини таких змін.

37. Операції з пов'язаними особами:

критерії визначення відносин і операцій між пов'язаними особами;

характер відносин з пов'язаними особами.

38. Зміни в обліковій політиці, облікових оцінках, виправлення суттєвих помилок та подання їх у фінансових звітах.

Банк розкриває таку інформацію:

1) зміни в обліковій політиці:

причини та характер змін в обліковій політиці;

сума коригування для кожної статті фінансової звітності, на яку впливають зміни;

сума коригування чистого та скоригованого прибутку на акцію;

факт неможливості ретроспективного застосування облікової політики, обставини, що призвели до такої умови, зазначення періоду, з якого застосовується зміна в обліковій політиці;

2) зміни в облікових оцінках:

виправлення помилок, які були допущені в попередніх періодах:

характер помилки;

статті фінансової звітності, на які вплинуло виправлення помилок;

вплив виправлення помилок на чистий і скоригований прибуток;

факт неможливості здійснення ретроспективного перерахунку та розкриття обставин, що призвели до такої умови, а також зазначити, коли виправлено помилку.

Таблиця 1. Вплив змін

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Збільшення

 

 

2

Зменшення

 

 

39. Суттєві облікові судження та оцінки, їх вплив на визнання активів та зобов'язань.

Банк розкриває інформацію про судження, що їх використовував управлінський персонал у процесі застосування облікової політики банку та які мають суттєвий вплив на суми, зазначені у фінансових звітах.

Примітка 5. Перехід на нові або переглянуті стандарти, інтерпретації

Банк наводить перелік нових стандартів і тлумачень, які є обов'язковими на дату складання звітності, а також для періоду, що починається з наступного за звітним, або після цієї дати і які банк ще не застосовує достроково;

визначає вплив застосування МСФЗ на облікову політику банку.

Банк подає у вигляді таблиці пояснення щодо кожної статті Звіту про фінансовий стан (Постанова N 373), Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Постанова N 373), якщо застосування нових МСФЗ призвели до суттєвих змін у фінансовій звітності.

Таблиця 1. Вплив переходу на нові МСФЗ

(тис. грн)

N
з/п

Назва статті

Попередні дані

Вплив переходу на нові, переглянуті МСФЗ

Дані з урахуванням нових, переглянутих МСФЗ

1

2

3

4

5

Банк розраховує дані колонки 4 таблиці 1 примітки 5 як різницю колонок 3 та 5.

Банк наводить у таблиці лише ті статті, за якими відбуваються зміни або перекласифікація. Банк розкриває такі узгодження у Звіті про рух грошових коштів (Постанова N 373), якщо це доречно.

Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти

Таблиця 1. Грошові кошти та їх еквіваленти

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Готівкові кошти

 

 

2

Кошти в Національному банку України (крім обов'язкових резервів)

 

 

3

Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках:

 

 

3.1

України

 

 

3.2

інших країн

 

 

4

Резерв за грошовими коштами та їх еквівалентами

 

 

 5

Усього грошових коштів та їх еквівалентів за мінусом резервів

 

 

У таблицях 2 та 3 примітки 6 банк зазначає дані про інвестиційні та фінансові операції, які не потребували використання грошових коштів та їх еквівалентів і не включені до Звіту про рух грошових коштів (Постанова N 373).

Таблиця 2. Негрошові інвестиційні операції

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

 

 

 

 

Таблиця 3. Негрошові фінансові операції

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

 

 

 

 

Таблиця 4. Аналіз зміни резерву за грошовими коштами та їх еквівалентами

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Резерв під знецінення станом на початок періоду

 

 

2

Придбані/ініційовані фінансові активи

 

 

3

Фінансові активи, визнання яких було припинено або погашені (крім списаних)

 

 

4

Зміна параметрів/моделей, які використовуються для оцінки очікуваних кредитних збитків

 

 

5

Курсові різниці

 

 

6

Переведення до активів групи вибуття

 

 

7

Вибуття дочірніх компаній

 

 

8

Інші зміни

 

 

9

Резерв під знецінення станом на кінець періоду

 

 

Таблиця 5. Аналіз зміни валової балансової вартості грошових коштів та їх еквівалентів

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Валова балансова вартість на початок періоду

 

 

2

Придбані/ініційовані фінансові активи

 

 

 3

Фінансові активи, визнання яких було припинено або погашені (крім списаних)

 

 

4

Курсові різниці

 

 

5

Інші зміни

 

 

6

Валова балансова вартість на кінець звітного періоду грошових коштів та їх еквівалентів

 

 

Банк наводить інформацію про кредитну якість еквівалентів грошових коштів.

Таблиця 6. Аналіз кредитної якості грошових коштів та їх еквівалентів

(тис. грн)

Рядок

Рівень рейтингу

Усього

1

2

3

1

Високий рейтинг

 

2

Стандартний рейтинг

 

3

Рейтинг нижчий, ніж стандартний

 

4

Усього грошових коштів та їх еквівалентів

 

Примітка 7. Кредити та заборгованість у банках

Таблиця 1. Кредити та заборгованість у банках

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Кредити та заборгованість у банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

2

Кредити та заборгованість у банках, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

 

3

Кредити та заборгованість у банках, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

 

4

Усього кредитів та заборгованості в банках за мінусом резервів

 

 

Таблиця 2. Кредити та заборгованість у банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Депозити в інших банках:

 

 

1.1

короткострокові

 

 

1.2

довгострокові

 

 

2

Резерв за депозитами, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

3

Договори з купівлі і зворотного продажу (зворотне репо), укладені з іншими банками

 

 

4

Кредити, надані іншим банкам:

 

 

4.1

короткострокові

 

 

4.2

довгострокові

 

 

5

Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

6

Усього кредитів та заборгованості в банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

Таблиця 3. Аналіз кредитної якості депозитів в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю, за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Придбані або створені знецінені активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Депозити в інших банках

 

 

 

 

 

2

Мінімальний кредитний ризик

 

 

 

 

 

3

Низький кредитний ризик

 

 

 

 

 

4

Середній кредитний ризик

 

 

 

 

 

5

Високий кредитний ризик

 

 

 

 

 

6

Дефолтні активи

 

 

 

 

 

7

Усього валова балансова вартість депозитів в інших банках

 

 

 

 

 

8

Резерв за депозитами, що розміщені в інших банках

 

 

 

 

 

9

Усього депозитів в інших банках

 

 

 

 

 

Таблиця 4 "Аналіз кредитної якості депозитів в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю, за попередній період" складається аналогічно до таблиці 3 примітки 7.

Таблиця 5. Аналіз кредитної якості договорів з купівлі і зворотного продажу (зворотне репо), укладених з іншими банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю, за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Придбані або створені знецінені активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Договори з купівлі і зворотного продажу (зворотне репо), укладені з іншими банками

 

 

 

 

 

2

Мінімальний кредитний ризик

 

 

 

 

 

3

Низький кредитний ризик

 

 

 

 

 

4

Середній кредитний ризик

 

 

 

 

 

5

Високий кредитний ризик

 

 

 

 

 

6

Дефолтні активи

 

 

 

 

 

7

Усього валова балансова вартість договорів з купівлі і зворотного продажу (зворотне репо), укладених з іншими банками

 

 

 

 

 

8

Резерв за договорами з купівлі і зворотного продажу (зворотне репо), укладеними з іншими банками

 

 

 

 

 

9

Усього договорів з купівлі і зворотного продажу (зворотне репо), укладених з іншими банками

 

 

 

 

 

Таблиця 6 "Аналіз кредитної якості договорів з купівлі і зворотного продажу (зворотне репо), укладених з іншими банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю, за попередній період" складається аналогічно до таблиці 5 примітки 7.

Банк зазначає інформацію про вартість цінних паперів, утримуваних як забезпечення, та інформацію про наявність права на продаж і наступну заставу.

Банк надає опис застави, утримуваної як забезпечення, та її фінансового впливу на поліпшення кредитної якості фінансових активів.

Таблиця 7. Аналіз кредитної якості кредитів, наданих іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю, за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Придбані або створені знецінені активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Кредити, надані іншим банкам

 

 

 

 

 

2

Мінімальний кредитний ризик

 

 

 

 

 

3

Низький кредитний ризик

 

 

 

 

 

4

Середній кредитний ризик

 

 

 

 

 

5

Високий кредитний ризик

 

 

 

 

 

6

Дефолтні активи

 

 

 

 

 

7

Усього валова балансова вартість кредитів, наданих іншим банкам

 

 

 

 

 

8

Резерв за кредитами, наданими іншим банкам

 

 

 

 

 

9

Усього кредитів, наданих іншим банкам

 

 

 

 

 

Таблиця 8 "Аналіз кредитної якості депозитів в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю, за попередній період" складається аналогічно до таблиці 7 примітки 7.

Таблиця 9. Аналіз кредитної якості кредитів та заборгованості в банках, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Мінімальний кредитний ризик

Низький кредитний ризик

Середній кредитний ризик

Високий кредитний ризик

Дефолтні активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Депозити в інших банках

 

 

 

 

 

 

2

Договори з купівлі і зворотного продажу (зворотне репо), укладені з іншими банками

 

 

 

 

 

 

3

Кредити, надані іншим банкам

 

 

 

 

 

 

4

Усього кредитів та заборгованості в банках, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

 

 

 

 

 

Таблиця 10. Аналіз зміни резервів під знецінення кредитів та заборгованості в банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Придбані або створені знецінені активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Резерв під знецінення станом на початок періоду

 

 

 

 

 

2

Придбані/ініційовані фінансові активи

 

 

 

 

 

3

Фінансові активи, визнання яких було припинено або погашені (крім списаних)

 

 

 

 

 

4

Загальний ефект від переведення між стадіями:

 

 

 

 

 

4.1

переведення до стадії 1

 

 

 

 

 

4.2

переведення до стадії 2

 

 

 

 

 

4.3

переведення до стадії 3

 

 

 

 

 

5

Коригування процентних доходів, що обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

 

 

 

6

Зміна умов (модифікація), яка не призводить до припинення визнання

 

 

 

 

 

7

Зміна параметрів/моделей, які використовуються для оцінки очікуваних кредитних збитків

 

 

 

 

 

8

Списання фінансових активів за рахунок резерву

 

 

 

 

 

9

Відновлення раніше списаних кредитів

 

 

 

 

 

10

Курсові різниці

 

 

 

 

 

11

Переведення до активів групи вибуття

 

 

 

 

 

12

Вибуття дочірніх компаній

 

 

 

 

 

13

Інші зміни

 

 

 

 

 

14

Резерв під знецінення станом на кінець періоду

 

 

 

 

 

Банк відображає в табличній формі інформацію про аналіз кредитної якості кредитів у розрізі кожного класу кредитів та заборгованості банків, які оцінюються на індивідуальній та груповій основі.

У таблиці 11 "Аналіз зміни резерву під знецінення кредитів та заборгованості в банках, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід" банк аналогічно до таблиці 9 відображає зміну суми резервів.

Таблиця 12. Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення кредитів та заборгованості в банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Первісно знецінені активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Валова балансова вартість на початок періоду

 

 

 

 

 

 2

Придбані/ініційовані фінансові активи

 

 

 

 

 

3

Фінансові активи, визнання яких було припинено або погашені (крім списаних)

 

 

 

 

 

4

Переведення до стадії 1

 

 

 

 

 

5

Переведення до стадії 2

 

 

 

 

 

6

Переведення до стадії 3

 

 

 

 

 

7

Зміна умов (модифікація), яка не призводить до припинення визнання

 

 

 

 

 

8

Списання фінансових активів за рахунок резервів

 

 

 

 

 

9

Курсові різниці

 

 

 

 

 

10

Інші зміни

 

 

 

 

 

11

Валова балансова вартість на кінець звітного періоду

 

 

 

 

 

Банк відображає в табличній формі інформацію про зміни валової балансової вартості в розрізі кожного класу кредитів і заборгованості в банках, які оцінюються на індивідуальній та груповій основі.

У таблиці 13 "Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення кредитів та заборгованості в банках" банк відображає зміну суми валової балансової вартості за кредитами та заборгованістю в банках, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, аналогічно до таблиці 12.

Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 1. Кредити та заборгованість клієнтів

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Кредити та заборгованість клієнтів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

2

Кредити та заборгованість клієнтів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

 

3

Кредити та заборгованість клієнтів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

 

4

Усього кредитів та заборгованості клієнтів за мінусом резервів

 

 

Таблиця 2. Кредити та заборгованість клієнтів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Кредити, надані органам державної влади та місцевого самоврядування

 

 

2

Кредити, надані юридичним особам

 

 

3

Кредити, надані фізичним особам

 

 

4

Іпотечні кредити

 

 

5

Резерв за кредитами, що надані клієнтам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

6

Усього кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

Банк відображає кредити та заборгованість клієнтів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та за справедливою вартістю через прибутки/збитки, аналогічно до таблиці 2.

Таблиця 3. Аналіз кредитної якості кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за амортизованою собівартістю, за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Придбані або створені знецінені активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Кредити та заборгованість клієнтів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

 

 

 

2

Мінімальний кредитний ризик

 

 

 

 

 

3

Низький кредитний ризик

 

 

 

 

 

4

Середній кредитний ризик

 

 

 

 

 

5

Високий кредитний ризик

 

 

 

 

 

6

Дефолтні активи

 

 

 

 

 

7

Усього валова балансова вартість кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

 

 

 

 

8

Резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

 

 

 

9

Усього кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

 

 

 

Банк відображає в табличній формі інформацію про аналіз кредитної якості кредитів у розрізі кожного класу кредитів і заборгованості клієнтів, які оцінюються на індивідуальній та груповій основі.

У таблиці 4 "Аналіз кредитної якості кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід" банк відображає зміну суми кредитної якості кредитів та заборгованості клієнтів аналогічно до таблиці 3.

Таблиця 5 "Аналіз кредитної якості кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за амортизованою собівартістю за попередній період" та таблиця 6 "Аналіз кредитної якості кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід за попередній період" складаються аналогічно до таблиць 3 та 4 примітки 8.

Таблиця 7. Аналіз кредитної якості кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Мінімальний кредитний ризик

Низький кредитний ризик

Середній кредитний ризик

Високий кредитний ризик

Дефолтні активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кредити, надані органам державної влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

2

Кредити, надані юридичним особам

 

 

 

 

 

 

 3

Кредити, надані фізичним особам

 

 

 

 

 

 

4

Іпотечні кредити

 

 

 

 

 

 

5

Усього кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

 

 

 

 

 

Таблиця 8. Аналіз зміни резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Придбані або створені знецінені активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Резерв під знецінення станом на початок періоду

 

 

 

 

 

2

Придбані/ініційовані фінансові активи

 

 

 

 

 

3

Фінансові активи, визнання яких було припинено або погашені (крім списаних)

 

 

 

 

 

4

Загальний ефект від переведення між стадіями:

 

 

 

 

 

4.1

переведення до стадії 1

 

 

 

 

 

4.2

переведення до стадії 2

 

 

 

 

 

4.3

переведення до стадії 3

 

 

 

 

 

5

Коригування процентних доходів, що обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

 

 

 

6

Зміна умов (модифікація), яка не призводить до припинення визнання

 

 

 

 

 

7

Зміна параметрів/моделей, які використовуються для оцінки очікуваних кредитних збитків

 

 

 

 

 

8

Списання фінансових активів за рахунок резерву

 

 

 

 

 

9

Відновлення кредитів, раніше списаних як безнадійні

 

 

 

 

 

10

Курсові різниці

 

 

 

 

 

11

Переведення до активів групи вибуття

 

 

 

 

 

12

Вибуття дочірніх компаній

 

 

 

 

 

13

Інші зміни

 

 

 

 

 

14

Резерв під знецінення станом на кінець періоду

 

 

 

 

 

Банк відображає в табличній формі інформацію про зміни сум резервів у розрізі кожного класу кредитів і заборгованості клієнтів, які оцінюються на індивідуальній та груповій основі.

У таблиці 9 "Аналіз зміни резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід" банк аналогічно до таблиці 8 відображає зміну суми резервів.

Таблиця 10 "Аналіз зміни резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за амортизованою вартістю за попередній період" та Таблиця 11 "Аналіз зміни резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід за попередній період" складаються аналогічно до таблиць 8 та 9 примітки 8.

Таблиця 12. Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення кредитів та заборгованості клієнтам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Первісно знецінені активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Валова балансова вартість на початок періоду

 

 

 

 

 

2

Придбані/ініційовані фінансові активи

 

 

 

 

 

3

Фінансові активи, визнання яких було припинено або погашені (крім списаних)

 

 

 

 

 

4

Переведення до стадії 1

 

 

 

 

 

5

Переведення до стадії 2

 

 

 

 

 

6

Переведення до стадії 3

 

 

 

 

 

7

Зміна умов (модифікація), яка не призводить до припинення визнання

 

 

 

 

 

8

Списання фінансових активів за рахунок резервів

 

 

 

 

 

9

Курсові різниці

 

 

 

 

 

10

Інші зміни

 

 

 

 

 

11

Валова балансова вартість на кінець звітного періоду

 

 

 

 

 

Банк відображає в табличній формі інформацію про зміни валової балансової вартості в розрізі кожного класу кредитів і заборгованості клієнтів, які оцінюються на індивідуальній та груповій основі.

У таблиці 13 "Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід" банк відображає зміну суми валової балансової вартості за кредитами та заборгованістю клієнтів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід аналогічно до таблиці 12.

Таблиця 14 "Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за амортизованою собівартістю за попередній період" та таблиця 15 "Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід за попередній період" складаються аналогічно до таблиць 12 та 13 примітки 8.

Таблиця 16. Структура кредитів за видами економічної діяльності

(тис. грн)

Рядок

Вид економічної діяльності

Звітний період

Попередній період

сума

%

сума

%

1

2

3

4

5

6

1

Державне управління

 

 

 

 

2

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

 

 

 

 

3

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг

 

 

 

 

4

Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

 

 

 

 

5

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

 

 

 

 

6

Фізичні особи

 

 

 

 

7

Інші

 

 

 

 

8

Усього кредитів та заборгованості клієнтів без резервів

 

100 %

 

100 %

Банк розкриває інформацію про концентрацію кредитного ризику.

Таблиця 17. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Кредити, надані органам державної влади та місцевого самоврядування

Кредити, надані юридичним особам

Кредити, надані фізичним особам

Іпотечні кредити

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Незабезпечені кредити

 

 

 

 

 

2

Кредити, забезпечені:

 

 

 

 

 

2.1

грошовими коштами

 

 

 

 

 

2.2

цінними паперами

 

 

 

 

 

2.3

нерухомим майном

 

 

 

 

 

2.3.1

у т. ч. житлового призначення

 

 

 

 

 

2.4

гарантіями і поручительствами

 

 

 

 

 

2.5

іншими активами

 

 

 

 

 

3

Усього кредитів та заборгованості клієнтів без резервів

 

 

 

 

 

Таблиця 18 "Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за попередній період" складається аналогічно до таблиці 17 примітки 8.

Таблиця 19. Вплив вартості застави на якість кредиту на звітну дату

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Балансова вартість кредитів

Очікувані грошові потоки від реалізації заставленого забезпечення

Вплив

застави

1

2

3

4

5 = 3 - 4

1

Кредити, надані органам державної влади та місцевого самоврядування

 

 

 

2

Кредити, надані юридичним особам

 

 

 

4

Кредити, надані фізичним особам

 

 

 

5

Іпотечні кредити

 

 

 

8

Усього кредитів

 

 

 

Банк зазначає методи оцінки та дату визначення вартості застави. Інформацію в таблиці 19 "Вплив вартості застави на якість кредиту" банк відображає в розрізі категорій фінансових активів.

Таблиця 20 "Вплив вартості застави на якість кредиту за попередній період" складається аналогічно до таблиці 19 примітки 8.

Банк розкриває інформацію про характер, балансову вартість придбаних протягом звітного періоду фінансових та нефінансових активів шляхом звернення стягнення на предмет застави або реалізації права за іншими інструментами, що зменшують кредитний ризик (наприклад, гарантії), а також про політику щодо їх реалізації або використання.

Банк розкриває договірну суму, не погашену за фінансовими активами, які були списані протягом звітного періоду, але залишаються предметом примусових заходів.

Примітка 9. Інвестиції в цінні папери

Таблиця 1. Інвестиції в цінні папери

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

2

Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

 

3

Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток

 

 

4

Усього цінних паперів

 

 

Таблиця 2. Інвестиції в цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Боргові цінні папери:

 

 

1.1

державні облігації

 

 

1.2

облігації місцевих позик

 

 

1.3

облігації підприємств

 

 

1.4

векселі

 

 

2

Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

3

Усього боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

Таблиця 3. Інвестиції в цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Боргові цінні папери:

 

 

1.1

державні облігації

 

 

1.2

облігації місцевих позик

 

 

1.3

облігації підприємств

 

 

1.4

векселі

 

 

2

Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком:

 

 

2.1

справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах

 

 

2.2

справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом

 

 

2.3

за собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо)

 

 

3

Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

 

4

Усього цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

 

Таблиця 4. Інвестиції в цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Боргові цінні папери:

 

 

1.1

державні облігації

 

 

1.2

облігації місцевих позик

 

 

1.3

облігації підприємств

 

 

1.4

векселі

 

 

2

Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком:

 

 

2.1

справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах

 

 

2.2

справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом

 

 

2.3

за собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо)

 

 

3

Усього цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

 

Таблиця 5. Аналіз кредитної якості інвестицій в цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю, за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Придбані або створені знецінені активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

 

 

 

2

Мінімальний кредитний ризик

 

 

 

 

 

3

Низький кредитний ризик

 

 

 

 

 

4

Середній кредитний ризик

 

 

 

 

 

5

Високий кредитний ризик

 

 

 

 

 

6

Дефолтні активи

 

 

 

 

 

7

Усього валова балансова вартість боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

 

 

 

8

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

 

 

 

9

Усього боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

 

 

 

Банк відображає в табличній формі інформацію про аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у розрізі кожного класу боргових цінних паперів, які оцінюються на індивідуальній та груповій основі.

У таблиці 6 "Аналіз кредитної якості інвестицій в цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід" банк аналогічно до таблиці 5 відображає аналіз кредитної якості боргових цінних паперів.

Таблиця 7 "Аналіз кредитної якості інвестицій в цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю за попередній період" та Таблиця 8 "Аналіз кредитної якості інвестицій в цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через сукупний дохід за попередній період" складаються аналогічно до таблиць 5 та 6 примітки 9.

Таблиця 7. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Мінімальний кредитний ризик

Низький кредитний ризик

Середній кредитний ризик

Високий кредитний ризик

Дефолтні активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Державні облігації

 

 

 

 

 

 

2

Облігації місцевих позик

 

 

 

 

 

 

 3

Облігації підприємств

 

 

 

 

 

 

4

Векселі

 

 

 

 

 

 

5

Усього боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

 

 

 

 

 

Банк може надавати інформацію про якість кредитів клієнтів в іншому форматі:

Таблиця 8. Аналіз зміни резервів під знецінення боргових цінних паперів за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Первісно знецінені активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Резерв під знецінення станом на початок періоду

 

 

 

 

 

2

Придбані/ініційовані фінансові активи

 

 

 

 

 

3

Фінансові активи, визнання яких було припинено або погашені (крім списаних)

 

 

 

 

 

4

Загальний ефект від переведення між стадіями:

 

 

 

 

 

4.1

переведення до стадії 1

 

 

 

 

 

4.2

переведення до стадії 2

 

 

 

 

 

4.3

переведення до стадії 3

 

 

 

 

 

5

Коригування процентних доходів, що обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

 

 

 

6

Зміна умов (модифікація), яка не призводить до припинення визнання

 

 

 

 

 

7

Зміна параметрів/моделей, які використовуються для оцінки очікуваних кредитних збитків

 

 

 

 

 

8

Списання фінансових активів за рахунок резерву

 

 

 

 

 

9

Відновлення коштів, раніше списаних як безнадійні

 

 

 

 

 

10

Курсові різниці

 

 

 

 

 

11

Переведення до активів групи вибуття

 

 

 

 

 

12

Вибуття дочірніх компаній

 

 

 

 

 

13

Інші зміни

 

 

 

 

 

14

Резерв під знецінення станом на кінець періоду

 

 

 

 

 

У таблиці 9 "Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів" банк відображає зміну суми резервів за цінними паперами, що обліковуються за амортизованою собівартістю та справедливою вартістю через інший сукупний дохід, у розрізі кожного класу цінних паперів, які оцінюються на індивідуальній та груповій основі.

Таблиця 10 "Аналіз зміни резервів під знецінення цінних паперів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 9 примітки 9.

Таблиця 11. Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення цінних паперів

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Первісно знецінені активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Валова балансова вартість на початок періоду

 

 

 

 

 

2

Придбані/створені фінансові активи

 

 

 

 

 

3

Фінансові активи, визнання яких було припинено або погашені (крім списаних)

 

 

 

 

 

4

Переведення до стадії 1

 

 

 

 

 

5

Переведення до стадії 2

 

 

 

 

 

6

Переведення до стадії 3

 

 

 

 

 

7

Зміна умов (модифікація), яка не призводить до припинення визнання

 

 

 

 

 

8

Списання фінансових активів за рахунок резервів

 

 

 

 

 

9

Курсові різниці

 

 

 

 

 

10

Інші зміни

 

 

 

 

 

11

Валова балансова вартість на кінець звітного періоду

 

 

 

 

 

У таблиці 11 "Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення цінних паперів" банк відображає зміну суми валової балансової вартості за цінними паперами, що обліковуються за амортизованою собівартістю та справедливою вартістю через інший сукупний дохід, у розрізі кожного класу цінних паперів, які оцінюються на індивідуальній та груповій основі.

Таблиця 12. Основні інвестиції в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Банк розкриває інформацію про суттєві фінансові інвестиції і зазначає методи визначення їх справедливої вартості. (тис. грн)

Рядок

Найменування компанії

Вид діяльності

Країна реєстрації

Справедлива вартість

звітний період

попередній період

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

Усього

 

 

 

 

Банк зазначає балансову вартість цінних паперів, які передані без припинення визнання у вигляді забезпечення за операціями репо, та інформацію щодо наявного права на їх продаж та подальшу заставу станом на кінець звітного періоду.

Примітка 11. Інвестиції в асоційовані / асоційовані та дочірні компанії

Таблиця 1. Інвестиції в асоційовані / асоційовані та дочірні компанії.

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Балансова вартість на початок періоду

 

 

2

Справедлива вартість придбаних чистих активів асоційованої компанії

 

 

3

Гудвіл, пов'язаний з придбанням

 

 

4

Частка прибутку асоційованих компаній

 

 

5

Частка змін в інших компонентах сукупного доходу асоційованих компаній

 

 

6

Дивіденди, отримані

 

 

7

Зменшення корисності інвестицій в асоційовані компанії та дочірні компанії

 

 

8

Переведення в категорію інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

 

 

9

Балансова вартість на кінець періоду

 

 

Таблиця 2. Загальна інформація щодо частки участі консолідованої групи та фінансових показників асоційованих / асоційованих та дочірніх компаній за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Найменування компанії

Загальна сума активів

Загальна сума зобов'язань

Дохід

Прибуток чи збиток

Частка участі, %

Країна реєстрації

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3 "Загальна інформація щодо частки участі консолідованої групи / банку та фінансових показників асоційованих / асоційованих та дочірніх компаній за попередній період" складається аналогічно до таблиці 2 примітки 11.

Банк зазначає справедливу вартість інвестицій учасників консолідованої групи в асоційовані компанії, акції яких котируються на біржі, а також частку учасників консолідованої групи в умовних зобов'язаннях асоційованих компаній.

Примітка 12. Інвестиційна нерухомість

Інформація щодо інвестиційної нерухомості розкривається банком за методом справедливої вартості або за методом собівартості.

Таблиця 1. Інвестиційна нерухомість оцінена за методом:

1) справедливої вартості

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на початок періоду

 

 

2

Придбання

 

 

3

Капітальні інвестиції на реконструкцію

 

 

4

Надходження шляхом об'єднання компаній

 

 

5

Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу, та активів групи вибуття

 

 

6

Вибуття

 

 

7

Переведення до категорії будівель, що зайняті власником

 

 

8

Переведення з категорії будівель, що зайняті власником

 

 

9

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

 

 

10

Прибутки (збитки) від переоцінки до справедливої вартості

 

 

11

Інші зміни

 

 

12

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості станом на кінець періоду

 

 

Банк зазначає міру, якою справедлива вартість інвестиційної нерухомості базується на оцінці незалежного оцінювача, який має відповідну професійну кваліфікацію і досвід оцінки аналогічних об'єктів на території України; методи і суттєві припущення, що застосовуються для визначення справедливої вартості інвестиційної нерухомості;

2) собівартості

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Земля

Будівлі

Частина будівлі

Земля і будівля

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Залишок на початок періоду:

 

 

 

 

 

1.1

первісна вартість

 

 

 

 

 

1.2

знос

 

 

 

 

 

1.3

зменшення корисності

 

 

 

 

 

2

Придбання

 

 

 

 

 

3

Капітальні інвестиції на реконструкцію

 

 

 

 

 

4

Амортизація

 

 

 

 

 

5

Зменшення корисності

 

 

 

 

 

6

Переведення з категорії капітальних інвестицій до інвестиційної нерухомості

 

 

 

 

 

7

Надходження в результаті об'єднання бізнесу

 

 

 

 

 

8

Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу, та активів групи вибуття

 

 

 

 

 

9

Вибуття

 

 

 

 

 

10

Переведення до категорії будівель, зайнятих власником

 

 

 

 

 

11

Переведення з категорії будівель, зайнятих власником

 

 

 

 

 

12

Інші зміни

 

 

 

 

 

13

Вплив перерахунку у валюту звітності

 

 

 

 

 

14

Залишок станом на кінець періоду:

 

 

 

 

 

14.1

первісна вартість

 

 

 

 

 

14.2

знос

 

 

 

 

 

14.3

зменшення корисності

 

 

 

 

 

Банк надає інформацію про застосовані методи амортизації; строк корисного використання і ставки амортизації інвестиційної нерухомості; причину, через яку неможливо достовірно визначити справедливу вартість цієї інвестиційної нерухомості, а також можливий діапазон оцінок, у якому найбільш ймовірно перебуває справедлива вартість.

Таблиця 2. Суми, що визнані у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Постанова N 373)

(тис. грн)

Рядок

Суми доходів і витрат

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Дохід від оренди інвестиційної нерухомості

 

 

2

Прямі операційні витрати (включаючи ремонт і обслуговування) від інвестиційної нерухомості, що генерує дохід від оренди

 

 

3

Інші прямі витрати, що не генерують дохід від оренди

 

 

Таблиця 3. Інформація про мінімальні суми майбутніх (недисконтованих) орендних платежів за невідмовною операційною орендою, якщо банк є орендодавцем

(тис. грн)

Рядок

Період дії операційної оренди

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

До 1 року

 

 

2

Від 1 до 5 років

 

 

3

Понад 5 років

 

 

4

Усього платежів, що підлягають отриманню за операційною орендою

 

 

Зазначає опис суттєвих договорів орендодавця про невідмовну операційну оренду.

Примітка 14. Гудвіл

Таблиця 1. Зміна балансової вартості гудвілу протягом періоду

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Валова вартість на початок періоду

 

 

 

2

Накопичені збитки від зменшення корисності на початок періоду

 

 

 

3

Балансова вартість на початок періоду

 

 

 

4

Додатковий гудвіл, визнаний упродовж звітного періоду, за мінусом гудвілу, що включений до групи вибуття

 

 

 

5

Зменшення на суму відстрочених податкових активів компанії, яка придбана, відображених після придбання

 

 

 

6

Гудвіл, що включений до групи вибуття

 

 

 

7

Збитки від зменшення корисності

 

 

 

8

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

 

 

 

9

Інші зміни

 

 

 

10

Балансова вартість на кінець періоду

 

 

 

11

Валова вартість на кінець періоду

 

 

 

12

Накопичені збитки від зменшення корисності на кінець періоду

 

 

 

Таблиця 2. Перевірка, що застосовується банком для визнання зменшення корисності гудвілу

(тис. грн)

Рядок

Назва статті (опис ОГГК)

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

ОГГК 1

 

 

2

ОГГК 2

 

 

3

ОГГК 3

 

 

...

...

 

 

...

Усього балансова вартість гудвілу

 

 

Банк для перевірки зменшення корисності розподіляє гудвіл, придбаний у результаті об'єднання бізнесу на кожну одиницю, що генерує грошові кошти (далі - ОГГК).

За кожною ОГГК, для якої сума балансової вартості гудвілу, розподіленого на ці ОГГК, є суттєвою порівняно із загальною сумою балансової вартості гудвілу, банк розкриває таку інформацію:

1) балансову вартість гудвілу, розподіленого на певну ОГГК;

2) основу, на якій визначена сума очікуваного відшкодування ОГГК (справедлива вартість за мінусом витрат на продаж або вартість використання);

3) якщо сума очікуваного відшкодування ОГГК ґрунтується на вартості використання:

основу припущень провідного управлінського персоналу щодо визначення прогнозних оцінок грошових потоків, які очікує отримати від використання ОГГК, ґрунтуючись на останніх фінансових бюджетах (прогнозах), що охоплюють період максимум у п'ять років, але не включаючи до них будь-які майбутні надходження або вибуття грошових коштів, які очікуються в результаті підвищення діяльності ОГГК;

якщо такий період перевищує п'ять років, то надає пояснення, чому він є більш виправданим, наводить темпи зростання, використані для екстраполяції прогнозних оцінок грошових потоків для періодів, що виходять за межі останніх фінансових бюджетів, та обґрунтування будь-якого темпу зростання, який перевищує середні показники росту для продуктів, галузей, країн, у яких банк функціонує;

ставку дисконту, застосовану для підготовки прогнозу грошових потоків;

4) якщо сума очікуваного відшкодування ОГГК ґрунтується на справедливій вартості за мінусом витрат:

методи, що використовувалися для оцінки справедливої вартості за мінусом витрат на продаж;

опис кожного основного припущення та підходів, які використовував провідний управлінський персонал;

рівень ієрархії справедливої вартості, зміну оцінки та причину, якщо відбулася зміна.

Примітка 15. Основні засоби та нематеріальні активи

Таблиця 1. Основні засоби та нематеріальні активи

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Земельні ділянки

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

Інші основні засоби

Актив з правом користування

Інші необоротні матеріальні активи

Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи

Нематеріальні активи

Гудвіл

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.1

13

1

Балансова вартість на початок попереднього періоду:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

первісна (переоцінена) вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

знос на початок попереднього періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу, та активів групи вибуття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Інші переведення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Вибуття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Амортизаційні відрахування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Зменшення корисності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Відновлення корисності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Переоцінка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

первісної вартості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2

зносу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Інші зміни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Балансова вартість на кінець попереднього періоду (на початок звітного періоду):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1

первісна (переоцінена) вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2

знос на кінець попереднього періоду (на початок звітного періоду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу, та активів групи вибуття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Інші переведення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Вибуття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Амортизаційні відрахування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Зменшення корисності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Відновлення корисності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Переоцінка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.1

первісної вартості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.2

зносу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Інші зміни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Балансова вартість на кінець звітного періоду:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.1

первісна (переоцінена) вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.2

знос на кінець звітного періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операції надходження, передавання, переведення, вибуття основних засобів та нематеріальних активів зазначаються за балансовою вартістю.

Банк зазначає таке:

вартість основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством України обмеження щодо володіння, користування та розпорядження;

вартість оформлених у заставу основних засобів та нематеріальних активів;

залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо);

залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж;

первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів;

вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності;

вартість створених нематеріальних активів;

збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також унаслідок збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі;

методи оцінки справедливої вартості, рівень ієрархії.

Примітка 16. Інші фінансові активи

Таблиця 1. Інші фінансові активи

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Дебіторська заборгованість за цінними паперами

 

 

 

2

Фінансовий лізинг (оренда)

 

 

 

3

Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками

 

 

 

4

Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

 

 

 

6

Грошові кошти з обмеженим правом використання

 

 

 

7

Інші фінансові активи

 

 

 

8

Резерв під знецінення інших фінансових активів

 

 

 

9

Усього інших фінансових активів за мінусом резервів

 

 

 

Банк уключає до дебіторської заборгованості за цінними паперами вартість цінних паперів, що передані у вигляді позики і які отримувач цінних паперів має право продати чи надати в наступну заставу, відповідно до умов договору чи наявної практики.

Банк має розкривати інформацію про суму значних залишків грошових коштів та їх еквівалентів з обмеженим правом їх використання разом з коментарями провідного управлінського персоналу.

Таблиця 2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Рух резервів

Дебіторська заборгованість за цінними паперами

Фінансовий лізинг (оренда)

Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками

Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

Грошові кошти з обмеженим правом користування

Інші фінансові активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Залишок станом на початок періоду

 

 

 

 

 

 

 

2

Дебіторська заборгованість, первісно визнана протягом звітного періоду

 

 

 

 

 

 

 

3

Дебіторська заборгованість, визнання якої було припинено або погашено

 

 

 

 

 

 

 

4

Зміна параметрів/моделей, які використовуються для оцінки очікуваних кредитних збитків

 

 

 

 

 

 

 

5

Списання за рахунок резерву

 

 

 

 

 

 

 

6

Переведення до активів групи вибуття

 

 

 

 

 

 

 

7

Курсові різниці

 

 

 

 

 

 

 

8

Вибуття дочірніх компаній

 

 

 

 

 

 

 

9

Залишок станом на кінець періоду

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3 "Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 2 примітки 16.

Таблиця 4. Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення інших фінансових активів за звітний період

(тис. грн)

 

Рядок

Назва статті

Дебіторська заборгованість за цінними паперами

Фінансовий лізинг (оренда)

Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками

Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

Грошові кошти з обмеженим правом користування

Інші фінансові активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Залишок станом на початок періоду

 

 

 

 

 

 

 

2

Дебіторська заборгованість, первісно визнана протягом звітного періоду

 

 

 

 

 

 

 

3

Дебіторська заборгованість, визнання якої було припинено або погашено

 

 

 

 

 

 

 

4

Списання за рахунок резерву

 

 

 

 

 

 

 

5

Переведення до активів групи вибуття

 

 

 

 

 

 

 

6

Курсові різниці

 

 

 

 

 

 

 

7

Вибуття дочірніх компаній

 

 

 

 

 

 

 

8

Залишок станом на кінець періоду

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5 "Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 3 примітки 16.

Таблиця 6. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Мінімальний кредитний ризик

Низький кредитний ризик

Середній кредитний ризик

Високий кредитний ризик

Дефолтні активи

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Дебіторська заборгованість за цінними паперами

 

 

 

 

 

 

2

Фінансовий лізинг (оренда)

 

 

 

 

 

 

3

Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками

 

 

 

 

 

 

4

Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

 

 

 

 

 

 

5

Грошові кошти з обмеженим правом користування

 

 

 

 

 

 

6

Інші фінансові активи

 

 

 

 

 

 

Таблиця 7 "Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 4 примітки 16.

Банк зазначає загальний опис договорів про фінансовий лізинг (оренду), за яким банк є орендодавцем.

Банк надає пояснення значних змін балансової вартості чистої інвестиції у фінансову оренду та розкриває аналіз термінів погашення дебіторської заборгованості за орендними платежами.

Таблиця 8. Інформація про загальну (недисконтовану) суму мінімальних орендних платежів, що підлягають отриманню за фінансовим лізингом (орендою), та їх теперішню вартість за звітний період. П. 94 МСФЗ 16

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Менше ніж 1 рік

Від 1 до 5 років

Більше ніж 5 років

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Загальна сума мінімальних орендних платежів за фінансовим лізингом (орендою), що підлягають отриманню, станом на кінець звітного періоду

 

 

 

 

2

Майбутній фінансовий дохід

 

 

 

 

3

Резерв під заборгованість за фінансовим лізингом станом на кінець звітного періоду

 

 

 

 

4

Теперішня вартість мінімальних лізингових платежів станом на кінець звітного періоду

 

 

 

 

Банк зазначає загальний опис договорів про фінансовий лізинг (оренду), за яким банк є орендодавцем.

Таблиця 9 "Інформація про загальну суму мінімальних орендних платежів, що підлягають отриманню за фінансовим лізингом (орендою), та їх теперішню вартість" за попередній період складається аналогічно до таблиці 8 примітки 16.

Примітка 17. Інші активи

Таблиця 1. Інші активи

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Дебіторська заборгованість з придбання активів

 

 

 

2

Передоплата за послуги

 

 

 

3

Дорогоцінні метали

 

 

 

4

Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

 

 

 

5

Інші активи

 

 

 

6

Резерв під інші активи

 

 

 

7

Усього інших активів за мінусом резервів

 

 

 

Банк зазначає характер забезпечення, що перейшло у власність банку, політику щодо його реалізації або використання.

Таблиця 2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів

(тис. грн)

Рядок

Рух резервів

Дебіторська заборгованість з придбання активів

Передоплата за послуги

Інші активи

1

2

3

4

5

1

Залишок станом на початок періоду

 

 

 

2

(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду

 

 

 

3

Списання за рахунок резерву

 

 

 

4

Переведення до активів групи вибуття

 

 

 

5

Курсові різниці

 

 

 

6

Вибуття дочірніх компаній

 

 

 

7

Залишок станом на кінець періоду

 

 

 

Примітка 18. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

Таблиця 1. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

АКТИВИ ГРУП ВИБУТТЯ, УТРИМАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

3

Кредити та заборгованість у банках

 

 

4

Кредити та заборгованість клієнтів

 

 

5

Інвестиції в цінні папери

 

 

6

Похідні фінансові активи

 

 

7

Інвестиції в асоційовані компанії

 

 

 8

Інвестиційна нерухомість

 

 

9

Дебіторська заборгованість за поточним податком на прибуток

 

 

10

Відстрочений податковий актив

 

 

12

Гудвіл

 

 

13

Основні засоби та нематеріальні активи

 

 

14

Інші активи

 

 

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, УТРИМАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ

15

Основні засоби

 

 

16

Усього необоротних активів, утримуваних для продажу

 

 

Таблиця 2. Зобов'язання, що належать до активів групи вибуття

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Кошти банків

 

 

2

Кошти клієнтів

 

 

3

Похідні фінансові зобов'язання

 

 

4

Боргові цінні папери, емітовані банком

 

 

5

Інші залучені кошти

 

 

6

Зобов'язання за поточним податком на прибуток

 

 

7

Відстрочене податкове зобов'язання

 

 

8

Резерви за зобов'язаннями

 

 

9

Інші зобов'язання

 

 

10

Усього зобов'язань груп вибуття

 

 

Банк наводить опис необоротних активів, утримуваних для продажу (або груп вибуття), опис фактів та обставин продажу або обставин, що ведуть до очікуваного вибуття, а також очікуваний спосіб та час вибуття.

Таблиця 3. Інформація щодо проданих активів та зобов'язань групи вибуття і сум, отриманих під час їх продажу

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Примітки

Сума

1

2

3

4

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

2

Кредити та заборгованість клієнтів

 

 

3

Основні засоби

 

 

4

Інші активи

 

 

5

Кошти клієнтів

 

 

6

Інші зобов'язання

 

 

7

Чисті активи дочірньої компанії

 

Рядок 7 = 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6

8

Неконтрольована частка

 

 

9

Продана частка в чистих активах дочірньої компанії

 

Рядок 9 = 7 - 8

10

Гудвіл

 

 

11

Усього балансової вартості проданих чистих активів

 

Рядок 11 = 9 + 10

12

Загальна сума, отримана за продані активи

 

 

13

Справедлива вартість дебіторської заборгованості, що виникла під час продажу

 

 

14

Грошові кошти та їх еквіваленти в проданій дочірній компанії

 

 

15

Приплив грошових коштів під час продажу

 

Рядок 15 = 12 - 13 - 14

Банк зазначає прибуток від продажу дочірньої компанії, що відображений у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Постанова N 373).

Таблиця 4. Припинена діяльність

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Дохід від припиненої діяльності

 

 

2

Витрати від припиненої діяльності

 

 

3

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності до оподаткування

 

 

4

Витрати на податок на прибуток

 

 

5

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

 

 

6

Прибуток (збиток) від переоцінки до справедливої вартості за мінусом витрат на продаж чи під час вибуття активів чи груп вибуття, що становить припинену діяльність, до оподаткування

 

 

7

Витрати на податок на прибуток

 

 

8

Прибуток (збиток) від переоцінки до справедливої вартості за мінусом витрат на продаж чи під час вибуття активів чи груп вибуття, що становить припинену діяльність, після оподаткування

 

 

9

Прибуток (збиток), що належить власникам банку

 

 

9.1

від припиненої діяльності

 

 

9.2

від діяльності, що продовжується

 

 

Таблиця 5. Рух грошових коштів за припиненою діяльністю

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Грошові кошти від операційної діяльності

 

 

2

Грошові кошти від інвестиційної діяльності

 

 

3

Грошові кошти від фінансової діяльності

 

 

4

Усього грошових коштів

 

 

Примітка 19. Кошти банків

Таблиця 1. Кошти банків

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків

 

 

2

Кошти, отримані від Національного банку України

 

 

3

Депозити інших банків:

 

 

3.1

короткострокові

 

 

3.2

довгострокові

 

 

4

Договори продажу і зворотного викупу з іншими банками

 

 

5

Кредити, отримані:

 

 

5.1

короткострокові

 

 

5.2

довгострокові

 

 

6

Прострочені залучені кошти інших банків

 

 

7

Усього коштів інших банків

 

 

Банк розкриває інформацію про будь-яке невиконання зобов'язань протягом звітного періоду щодо основної суми боргу та процентів за ним. Банк зазначає інформацію про балансову вартість активів, наданих третім особам як забезпечення своїх зобов'язань за отриманими коштами від інших банків, а також балансову вартість депозитів інших банків, узятих у забезпечення за кредитними операціями.

Примітка 20. Кошти клієнтів

Таблиця 1. Кошти клієнтів

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Державні та громадські організації:

 

 

1.1

поточні рахунки

 

 

1.2

строкові кошти

 

 

2

Інші юридичні особи:

 

 

2.1

поточні рахунки

 

 

2.2

строкові кошти

 

 

3

Фізичні особи:

 

 

3.1

поточні рахунки

 

 

3.2

строкові кошти

 

 

4

Усього коштів клієнтів

 

 

Таблиця 2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності

(тис. грн)

Рядок

Вид економічної діяльності

Звітний період

Попередній період

сума

%

сума

%

1

2

3

4

5

6

1

Державне управління

 

 

 

 

2

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

 

 

 

 

3

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг

 

 

 

 

4

Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

 

 

 

 

5

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

 

 

 

 

6

Фізичні особи

 

 

 

 

7

Інші

 

 

 

 

8

Усього коштів клієнтів

 

100 %

 

100 %

Банк зазначає балансову вартість залучених коштів клієнтів, які є забезпеченням за кредитними операціями, безвідкличними зобов'язаннями за імпортними акредитивами, гарантіями, поручительствами тощо, та надає опис суттєвих концентрацій за кредитно-депозитними схемами. Банк розкриває інформацію про загальну суму забезпечених зобов'язань та зазначає характер і балансову вартість активів, наданих як забезпечення.

Примітка 22. Боргові цінні папери, емітовані банком

Таблиця 1. Боргові цінні папери, емітовані банком

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Векселі

 

 

2

Єврооблігації

 

 

3

Облігації, випущені на внутрішньому ринку

 

 

4

Депозитні сертифікати

 

 

5

Облігації

 

 

6

Усього

 

 

Банк розкриває інформацію про кожний вид випущених цінних паперів (термін погашення, купонний дохід тощо).

Банк розкриває інформацію про характер та балансову вартість активів, наданих як забезпечення за цінними паперами, емітованими банком.

Банк розкриває інформацію про конвертовані боргові інструменти (такі, що включають компонент зобов'язання та капіталу), їх балансову вартість, порядок обміну та методи визначення справедливої вартості.

Примітка 23. Інші залучені кошти

Таблиця 1. Інші залучені кошти

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Консорціумні отримані кредити

 

 

2

Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

 

 

3

Зобов'язання з повернення проданого чи перезакладеного забезпечення

 

 

4

Усього

 

 

Банк розкриває інформацію про будь-яке невиконання зобов'язань протягом звітного періоду щодо основної суми боргу та процентів за ним. Банк зазначає інформацію про характер і балансову вартість активів, наданих третім особам як забезпечення своїх зобов'язань за іншими залученими коштами.

Примітка 24. Резерви за зобов'язаннями

Таблиця 1. Зміни резервів за зобов'язаннями за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Рух резервів

Примітки

Кредитні зобов'язання

Податкові ризики

Інші

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Залишок на початок періоду

 

 

 

 

 

2

Формування та/або збільшення резерву

 

 

 

 

 

3

Збільшення резерву в результаті об'єднання бізнесу

 

 

 

 

 

4

Комісії, отримані за виданими гарантіями

 

 

 

 

 

5

Амортизація комісій, отриманих за виданими гарантіями, яка відображена у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Постанова N 373)

 

 

 

 

 

6

Використання резерву

 

 

 

 

 

7

Поновлення невикористаного резерву

 

 

 

 

 

8

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

 

 

 

 

 

9

Інший рух

 

 

 

 

 

10

Залишок на кінець періоду

 

 

 

 

 

Банк надає стислий опис резервів за зобов'язаннями і визначення очікуваного часу вибуття економічних вигід, суму очікуваної компенсації із зазначенням суми активу, визнану для цієї очікуваної компенсації.

Примітка 25. Інші фінансові зобов'язання

Таблиця 1. Інші фінансові зобов'язання

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Примітка

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Кредиторська заборгованість за цінними паперами

 

 

 

2

Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками

 

 

 

3

Кредиторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

 

 

 

4

Кредиторська заборгованість за лізингом (орендою)

 

 

 

5

Дивіденди до сплати

 

 

 

6

Інші фінансові зобов'язання

 

 

 

7

Усього інших фінансових зобов'язань

 

 

 

Банк надає аналіз термінів погашення зобов'язань з лізингу (оренди) та опис того, як він здійснює управління ризиком ліквідності.

Примітка 26. Інші зобов'язання

Таблиця 1. Інші зобов'язання

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку на прибуток

 

 

 

2

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

 

 

 

3

Кредиторська заборгованість з придбання активів

 

 

 

4

Доходи майбутніх періодів

 

 

 

5

Інша заборгованість

 

 

 

6

Усього

 

 

 

Примітка 27. Субординований борг

Банк зазначає характер, процентну ставку та строки зобов'язань за субординованим боргом.

Примітка 28. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)

Таблиця 1. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Кількість акцій в обігу (тис. шт.)

Прості акції

Емісійний дохід

Привілейовані акції

Власні акції (паї), викуплені в акціонерів (учасників)

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Залишок на початок попереднього періоду

 

 

 

 

 

 

2

Випуск нових акцій (паїв)

 

 

 

 

 

 

3

Власні акції (паї), викуплені в акціонерів (учасників)

 

 

 

 

 

 

4

Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв)

 

 

 

 

 

 

5

Анульовані раніше викуплені власні акції

 

 

 

 

 

 

6

Залишок на кінець попереднього періоду (залишок на початок звітного періоду)

 

 

 

 

 

 

 7

Внески за акціями (паями) нового випуску

 

 

 

 

 

 

8

Власні акції (паї), викуплені в акціонерів (учасників)

 

 

 

 

 

 

9

Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв)

 

 

 

 

 

 

10

Анульовані раніше викуплені власні акції

 

 

 

 

 

 

11

Залишок на кінець звітного періоду

 

 

 

 

 

 

Банк надає таку інформацію:

1) кількість акцій, об'явлених до випуску;

2) кількість випущених і сплачених акцій;

3) номінальну вартість однієї акції;

4) права, привілеї та обмеження, властиві кожній групі акціонерного капіталу, уключаючи обмеження з виплати дивідендів, повернення капіталу;

5) суму та умови акцій, призначені для випуску за умовами опціонів і контрактів із продажу.

Примітка 29. Аналіз активів та зобов'язань за строками їх погашення

Таблиця 1. Аналіз активів та зобов'язань за строками їх погашення

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

менше ніж 12 місяців

більше ніж 12 місяців

усього

менше ніж 12 місяців

більше ніж 12 місяців

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

 

 

 

 

2

Кошти обов'язкових резервів у Національному банку

 

 

 

 

 

 

 

3

Кредити та заборгованість банків

 

 

 

 

 

 

 

4

Кредити та заборгованість клієнтів

 

 

 

 

 

 

 

5

Інвестиції в цінні папери

 

 

 

 

 

 

 

6

Похідні фінансові активи

 

 

 

 

 

 

 

7

Інвестиції в асоційовані компанії / асоційовані та дочірні компанії

 

 

 

 

 

 

 

8

Інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

 

 

 

9

Дебіторська заборгованість за поточним податком на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

10

Відстрочений податковий актив

 

 

 

 

 

 

 

11

Гудвіл

 

 

 

 

 

 

 

12

Основні засоби та нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

13

Інші фінансові активи

 

 

 

 

 

 

 

14

Інші активи

 

 

 

 

 

 

 

15

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

 

 

 

 

 

 

 

16

Усього активів

 

 

 

 

 

 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

17

Кошти банків

 

 

 

 

 

 

 

18

Кошти клієнтів

 

 

 

 

 

 

 

19

Похідні фінансові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

 

 

 

 

 

 

 

21

Інші залучені кошти

 

 

 

 

 

 

 

22

Зобов'язання за поточним податком на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

23

Відстрочені податкові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

24

Резерви за зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

25

Інші фінансові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

26

Інші зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

27

Субординований борг

 

 

 

 

 

 

 

28

Зобов'язання груп вибуття

 

 

 

 

 

 

 

29

Усього зобов'язань

 

 

 

 

 

 

 

Примітка 30. Процентні доходи та витрати

Таблиця 1. Процентні доходи та витрати

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ, РОЗРАХОВАНІ ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВІДСОТКА

Процентні доходи за фінансовими активами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1

Кредити та заборгованість клієнтів

 

 

2

Боргові цінні папери

 

 

3

Кошти в інших банках

 

 

4

Кореспондентські рахунки в інших банках

 

 

5

Депозити овернайт в інших банках

 

 

6

Процентні доходи за знеціненими фінансовими активами

 

 

7

Фінансовий лізинг (оренда)

 

 

8

Інші

 

 

9

Усього процентних доходів за фінансовими активами, що обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

Процентні доходи за фінансовими активами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

10

Кредити та заборгованість клієнтів

 

 

11

Боргові цінні папери

 

 

12

Процентні доходи за знеціненими фінансовими активами

 

 

13

Фінансовий лізинг (оренда)

 

 

14

Інші

 

 

15

Усього процентних доходів за фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

 

16

Усього процентних доходів, розрахованих за ефективною ставкою відсотка

 

 

ІНШІ ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ ЧЕРЕЗ ПРИБУТКИ/ЗБИТКИ

17

Кредити та заборгованість клієнтів

 

 

18

Боргові цінні папери

 

 

19

Процентні доходи за знеціненими фінансовими активами

 

 

20

Фінансовий лізинг (оренда)

 

 

21

Інші

 

 

22

Усього процентних доходів за фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

 

23

Усього процентних доходів

 

 

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ, РОЗРАХОВАНІ ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВІДСОТКА

Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, які обліковуються за амортизованою собівартістю

24

Строкові кошти юридичних осіб

 

 

25

Боргові цінні папери, емітовані банком

 

 

26

Інші залучені кошти

 

 

27

Строкові кошти фізичних осіб

 

 

28

Строкові кошти інших банків

 

 

29

Депозити овернайт інших банків

 

 

30

Поточні рахунки

 

 

31

Кореспондентські рахунки

 

 

32

Зобов'язання з оренди

 

 

33

Інші

 

 

34

Усього процентних витрат, розрахованих за ефективною ставкою відсотка

 

 

ІНШІ ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ ЧЕРЕЗ ПРИБУТОК/ЗБИТОК

35

Боргові цінні папери, емітовані банком

 

 

36

Інші

 

 

37

Усього інших процентних витрат, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки

 

 

38

Усього процентних витрат

 

 

39

Чистий процентний дохід/(витрати)

 

 

Примітка 31. Комісійні доходи та витрати

Таблиця 1. Комісійні доходи та витрати

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ

1

Розрахунково-касові операції

 

 

2

Інкасація

 

 

3

Операції з цінними паперами

 

 

4

Інші

 

 

5

Операції довірчого управління

 

 

6

Гарантії надані

 

 

7

Усього комісійних доходів

 

 

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ

8

Розрахунково-касові операції

 

 

9

Інкасація

 

 

10

Операції з цінними паперами

 

 

11

Інші

 

 

12

Операції довірчого управління

 

 

13

Гарантії надані

 

 

14

Усього комісійних витрат

 

 

15

Чистий комісійний дохід/витрати

 

 

Примітка 32. Інші операційні доходи

Таблиця 1. Інші операційні доходи

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Дивіденди

 

 

 

2

Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості

 

 

 

3

Дохід від оперативного лізингу (оренди)

 

 

 

4

Дохід, пов'язаний зі змінними орендними платежами

 

 

 

5

Дохід від суборенди активів із права користування

 

 

 

6

Дохід від продажу кредитів і дебіторської заборгованості

 

 

 

7

Негативний гудвіл, визнаний як дохід

 

 

 

8

Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних активів

 

 

 

9

Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості

 

 

 

 10

Роялті

 

 

 

11

Дохід від модифікації фінансових активів

 

 

 

12

Дохід від модифікації фінансових зобов'язань

 

 

 

13

Дохід від припинення визнання фінансових активів

 

 

 

14

Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань

 

 

 

15

Інші

 

 

 

16

Усього операційних доходів

 

 

 

Примітка 33. Адміністративні та інші операційні витрати

Таблиця 1. Витрати та виплати працівникам

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Заробітна плата та премії

 

 

2

Нарахування на фонд заробітної плати

 

 

3

Інші виплати працівникам

 

 

4

Усього витрат на утримання персоналу

 

 

Таблиця 2. Витрати на амортизацію

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Амортизація основних засобів

 

 

2

Амортизація програмного забезпечення та нематеріальних активів

 

 

3

Амортизація активу з права користування

 

 

4

Усього витрат на амортизацію

 

 

Таблиця 3. Інші адміністративні витрати та операційні витрати

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів

 

 

2

Витрати на утримання основних засобів, отриманих у лізинг (оренду)

 

 

3

Інші витрати, пов'язані з основними засобами

 

 

4

Витрати, пов'язані з короткостроковою орендою

 

 

5

Витрати, пов'язані з орендою малоцінних активів

 

 

6

Витрати, пов'язані зі змінними орендними платежами

 

 

7

Сплата інших податків та зборів платежів, крім податку на прибуток

 

 

8

Професійні послуги

 

 

9

Витрати на маркетинг та рекламу

 

 

10

Витрати зі страхування

 

 

11

Зменшення корисності необоротних активів, утримуваних для продажу (чи груп вибуття)

 

 

12

Витрати від модифікації фінансових активів

 

 

13

Витрати від модифікації фінансових зобов'язань

 

 

14

Витрати від припинення визнання фінансових активів

 

 

15

Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань

 

 

16

Телекомунікаційні витрати

 

 

17

Витрати на аудит

 

 

18

Інші адміністративні та операційні витрати

 

 

19

Усього адміністративних та операційних витрат

 

 

Примітка 34. Чистий прибуток/(збиток) від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Таблиця 1. Чистий прибуток/(збиток) від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітній період

Попередній період

1

2

3

4

1

Чистий прибуток (збиток) від операцій із фінансовими активами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток:

 

 

1.1

кредити і заборгованість банків

 

 

1.2

кредити і заборгованість клієнтів

 

 

1.3

боргові цінні папери

 

 

1.4

акції

 

 

1.5

похідні фінансові активи

 

 

2

Усього прибуток (збиток) від операцій із фінансовими активами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

 

 

3

Чистий прибуток (збиток) від операцій із фінансовими зобов'язаннями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток:

 

 

3.1

похідні фінансові зобов'язання

 

 

3.2

цінні папери власного боргу, випущені банком

 

 

3.3

ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком

 

 

3.4

інші фінансові зобов'язання

 

 

4

Усього прибуток (збиток) від операцій із фінансовими зобов'язаннями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

 

 

5

Усього прибуток (збиток) від операцій з фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

 

 

Примітка 35. Витрати на податок на прибуток

Таблиця 1. Витрати на сплату податку на прибуток

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Поточний податок на прибуток

 

 

2

Зміна відстроченого податку на прибуток

 

 

3

Усього витрат податку на прибуток

 

 

Таблиця 2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Прибуток до оподаткування

 

 

2

Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою оподаткування

Рядок 2 = рядок 1 ґ на ставку оподаткування

КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)

3

Витрати, які не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку (зазначити, які саме)

 

 

4

Витрати, які включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському обліку (зазначити, які саме)

 

 

5

Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються (не належать) до облікового прибутку (збитку) (зазначити, які саме)

 

 

6

Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в бухгалтерському обліку (зазначити які саме)

 

 

7

Поточні податкові відрахування, недостатньо (надлишково) сформовані у попередніх періодах

 

 

8

Невизнані податкові збитки, перенесені на майбутні періоди

 

 

9

Використання раніше невизнаних податкових збитків

 

 

10

Вплив зміни ставки оподаткування

 

 

11

Не відображені в звітності зміни в сумі чистого відстроченого податкового активу

 

 

12

Інші коригування

 

 

13

Витрати на податок на прибуток

 

 

Витрати в таблиці розраховуються, виходячи із діючої ставки оподаткування. У разі зміни такої ставки банк зазначає період, з якого вона діяла.

Таблиця складається за залишками на кінець періоду із урахуванням коригуючих проводок.

Таблиця 3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Залишок на початок періоду

Об'єднання компаній

Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу

Визнані в прибутках/збитках

Визнані в іншому сукупному доході

Визнані у власному капіталі

Залишок на кінець періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та перенесені податкові збитки на майбутні періоди:

 

 

 

 

 

 

 

1.1

основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

1.2

резерви під знецінення активів

 

 

 

 

 

 

 

1.3

переоцінка активів

 

 

 

 

 

 

 

1.4

хеджування грошових потоків

 

 

 

 

 

 

 

1.5

асоційовані компанії

 

 

 

 

 

 

 

1.6

нараховані доходи (витрати)

 

 

 

 

 

 

 

1.7

перенесені податкові збитки на майбутні періоди

 

 

 

 

 

 

 

1.8

інші

 

 

 

 

 

 

 

2

Чистий відстрочений податковий актив (зобов'язання)

 

 

 

 

 

 

 

3

Визнаний відстрочений податковий актив

 

 

 

 

 

 

 

4

Визнане відстрочене податкове зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

Банк самостійно наводить перелік операцій, за якими виникають тимчасові різниці.

Таблиця 4 "Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань за попередній період" складається аналогічно до таблиці 3 примітки 35.

Примітка 36. Прибуток (збиток) на одну просту та привілейовану акцію

Якщо банк немає розбавляючих потенційних простих акцій, то показник скоригованого прибутку (збитку) на одну акцію дорівнює показнику чистого прибутку (збитку) на одну акцію. Банк розкриває таку інформацію в таблиці 1 "Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту та привілейовану акцію" і може навести її одним рядком у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Постанова N 373).

Таблиця 1. Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту та привілейовану акцію

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Прибуток (збиток), що належить власникам простих акцій банку

 

 

 

2

Прибуток (збиток), що належить власникам привілейованих акцій банку

 

 

 

3

Прибуток (збиток) за рік

 

 

 

4

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)

 

 

 

5

Середньорічна кількість привілейованих акцій в обігу (тис. шт.)

 

 

 

6

Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцію

 

 

 

7

Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну привілейовану акцію

 

 

 

Якщо показник чистого прибутку (збитку) відрізняється від показника скоригованого прибутку (збитку), то банк розкриває таку інформацію в таблицях 2 "Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" та 3 "Скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцію".

Таблиця 2. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Прибуток (збиток), що належить власникам простих акцій банку

 

 

 

2

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)

 

 

 

3

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

 

 

 

Таблиця 3. Скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцію

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Прибуток (збиток), що належить власникам простих акцій банку

 

 

 

2

Процентні витрати за конвертованим борговим зобов'язанням (за мінусом податків)

 

 

 

3

Прибуток (збиток), що використовується для визначення скоригованого прибутку (збитку) на акцію

 

 

 

4

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)

 

 

 

5

Додаткові акції від припущеної конвертації:

 

 

 

5.1

конвертованих облігацій

 

 

 

5.2

опціонів на акцію

 

 

 

6

Середньорічна кількість простих акцій для скоригованого прибутку (збитку) на одну акцію

 

 

 

7

Скоригований прибуток (збиток) на одну акцію

 

 

 

Таблиця 4. Розрахунок прибутку (збитку), що належить власникам простих та привілейованих акцій банку

(тис. грн)

 

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

5

1

Прибуток (збиток) за рік, що належить власникам банку

 

 

 

2

Дивіденди за простими та привілейованими акціями

 

 

 

3

Нерозподілений прибуток (збиток) за рік

 

 

 

4

Нерозподілений прибуток (збиток) за рік, що належить власникам привілейованих акцій залежно від умов акцій

 

 

 

5

Дивіденди за привілейованими акціями, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом року

 

 

 

6

Прибуток (збиток) за рік, що належить власникам привілейованих акцій

 

 

 

7

Нерозподілений прибуток (збиток) за рік, що належить власникам простих акцій залежно від умов акцій

 

 

 

8

Дивіденди за простими акціями, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом року

 

 

 

9

Прибуток (збиток) за рік, що належить акціонерам - власникам простих акцій

 

 

 

Примітка 37. Дивіденди

Таблиця 1. Дивіденди

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

1

2

3

4

5

6

1

Залишок станом на початок періоду

 

 

 

 

2

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду

 

 

 

 

3

Дивіденди, виплачені протягом періоду

 

 

 

 

4

Залишок станом на кінець періоду

 

 

 

 

5

Дивіденди на акцію, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду

 

 

 

 

Примітка 38. Операційні сегменти

Таблиця 1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Назва звітних сегментів

Інші сегменти та операції

Вилучення

Усього

послуги корпоративним клієнтам

послуги фізичним особам

інвестиційна банківська діяльність

1

2

3

4

5

6

7

8

ДОХІД ВІД ЗОВНІШНІХ КЛІЄНТІВ

1

Процентні доходи

 

 

 

 

 

 

2

Комісійні доходи

 

 

 

 

 

 

3

Інші операційні доходи

 

 

 

 

 

 

ДОХІД ВІД ІНШИХ СЕГМЕНТІВ

4

Процентні доходи

 

 

 

 

 

 

5

Комісійні доходи

 

 

 

 

 

 

6

Інші операційні доходи

 

 

 

 

 

 

7

Усього доходів сегментів

 

 

 

 

 

 

8

Процентні витрати

 

 

 

 

 

 

9

Комісійні витрати

 

 

 

 

 

 

10

Результат від переоцінки фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

 

 

 

 

 

 

11

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

 

 

 

 

 

 

12

Результат від переоцінки фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

 

 

 

 

 

13

Результат від операцій з іноземною валютою

 

 

 

 

 

 

14

Результат від переоцінки операцій з іноземною валютою

 

 

 

 

 

 

15

Результат переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

 

 

 

 

 

 

16

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

 

 

 

 

 

 

17

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

 

 

 

 

 

 

18

Чистий збиток/прибуток від зменшення корисності фінансових активів

 

 

 

 

 

 

19

Чистий збиток/(прибуток) від збільшення/зменшення резервів за зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

20

Чистий прибуток/(збиток) від припинення визнання фінансових активів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

 

 

 

 

21

Частка прибутку/(збитку) асоційованих компаній, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі

 

 

 

 

 

 

22

Прибутки/(збитки) від перекласифікації фінансових активів, які обліковуються за амортизованою собівартістю до справедливої вартості через прибутки або збиток

 

 

 

 

 

 

23

Накопичений прибуток/(збиток) від перекласифікації фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до справедливої вартості через прибуток або збиток

 

 

 

 

 

 

24

Прибутки/(збитки) від хеджування з позиціями ризику, що згортаються

 

 

 

 

 

 

25

Інші операційні доходи

 

 

 

 

 

 

26

Витрати на виплати працівникам

 

 

 

 

 

 

27

Витрати зносу та амортизація

 

 

 

 

 

 

28

Інші адміністративні та операційні витрати

 

 

 

 

 

 

29

Прибуток/(збиток) до оподаткування

 

 

 

 

 

 

30

Витрати на податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

31

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА
Прибуток (збиток)

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 "Доходи, витрати та результати звітних сегментів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 1 примітки 38.

Таблиця 3. Активи та зобов'язання звітних сегментів за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Назва звітних сегментів

Інші сегменти та операції

Усього

послуги корпоративним клієнтам

послуги фізичним особам

інвестиційна банківська діяльність

1

2

3

4

5

6

7

АКТИВИ СЕГМЕНТІВ

1

Активи сегментів

 

 

 

 

 

2

Необоротні активи, утримувані для продажу (чи групи вибуття)

 

 

 

 

 

3

Усього активів сегментів

 

 

 

 

 

4

Інвестиції в асоційовані компанії

 

 

 

 

 

5

Нерозподілені активи

 

 

 

 

 

6

Усього активів

 

 

 

 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ

7

Зобов'язання сегментів

 

 

 

 

 

8

Зобов'язання груп вибуття

 

 

 

 

 

9

Усього зобов'язань сегментів

 

 

 

 

 

10

Нерозподілені зобов'язання

 

 

 

 

 

11

Усього зобов'язань

 

 

 

 

 

ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ

12

Капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

13

Амортизація

 

 

 

 

 

14

Інші негрошові доходи (витрати)

 

 

 

 

 

15

Зменшення корисності, що відображене протягом року у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Постанова N 373)

 

 

 

 

 

16

Відновлення корисності, що відображене протягом року у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Постанова N 373)

 

 

 

 

 

Таблиця 4 "Активи та зобов'язання звітних сегментів за попередній період" складається аналогічно до таблиці 3 примітки 38.

Банк забезпечує узгодження загальних сум доходів, витрат, активів, зобов'язань, загальної суми оцінки прибутку (збитку) та інших суттєвих сум, інформація про які розкривається для звітних сегментів, із відповідними сумами у фінансових звітах банку.

Банк описує кожне суттєве коригування необхідного для узгодження прибутку (збитку) активів та зобов'язань звітних сегментів із прибутком (збитком) активів та зобов'язань банку унаслідок подання сегментного аналізу згідно з управлінською звітністю, яка не відповідає основним вимогам МСФЗ.

Банк розкриває інформацію про доходи від операцій зовнішнім клієнтам, якщо вони становлять 10 % або більше доходів банку, загальну суму доходів від кожного такого клієнта та визначальну інформацію про сегмент, до якого він належить.

Таблиця 5. Інформація про географічні регіони

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний рік

Попередній рік

Україна

інші країни

усього

Україна

інші країни

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Доходи від зовнішніх клієнтів

 

 

 

 

 

 

2

Основні засоби

 

 

 

 

 

 

Примітка 39. Управління фінансовими ризиками

1. Кредитний ризик

Банк описує вплив ризику, причину виникнення, цілі, політику та процеси щодо управління кредитним ризиком, будь-які суттєві зміни в них, пояснює причини таких змін, а також описує методи, використані для оцінки ризику. Зазначену інформацію банк розкриває порівняно з попереднім періодом.

Банк надає якісну інформацію в контексті кількісного розкриття.

Банк розкриває інформацію стосовно максимального рівня кредитного ризику, дотримання протягом звітного періоду нормативів і лімітів кредитного ризику та їх значення на звітну дату.

Банк має зазначити основу, відповідно до якої здійснює аналіз кредитної якості фінансових активів, спосіб визначення кредитного ризику, ризику настання дефолту, спосіб групування фінансових активів у разі здійснення оцінки на груповій основі, порядок віднесення до кредитно-знецінених фінансових активів.

Банк розкриває інформацію про вхідні дані, припущення та методи оцінювання, що були використані для визначення зменшення корисності.

Наприклад, аналіз кредитної якості, визначається шляхом групування в розрізі рівнів ризиків настання дефолту.

Банк розкриває інформацію про значні концентрації кредитного ризику в розрізі рівнів рейтингу за кредитним ризиком [або за строками прострочення, якщо він оцінює значне зростання кредитного ризику на основі інформації про строки простроченої заборгованості (спростовне припущення)]. Кількість рівнів рейтингу кредитного ризику має відповідати кількості, що надається провідному управлінському персоналу з метою управління кредитним ризиком.

Банк розкриває інформацію, якщо в результаті зміни грошових потоків за фінансовим активом, передбачених умовами договору чи модифікації, не було припинено визнання фінансового активу, а саме:

критеріїв оцінки зміни кредитного ризику за модифікованими у звітному році фінансовими інструментами шляхом порівняння їх валової балансової вартості та резервів станом на звітну дату (з урахуванням модифікованих умов договору) і при первісному визнанні (з урахуванням початкових умов договору);

критеріїв, за якими визначається чи рівень кредитного ризику за модифікованими фінансовими активами, що на дату модифікації перебували на 2 чи 3 стадії зменшення корисності, поліпшився станом на кінець звітного року і такі активи переведені на стадію 1 зменшення корисності;

критерії переведення модифікованих фінансових активів, що на дату модифікації перебували на стадії 2 чи 3 зменшення корисності, після модифікації були переведені на 1 стадію зменшення корисності проте станом на кінець звітного року перебувають на стадії 2 або 3 зменшення корисності.

Таблиця 1. Аналіз зміни валової балансової вартості при модифікації фінансових активів

(тис. грн)

Рядок

Модифіковані фінансові активи

Після модифікації

До модифікації

валова балансова вартість

резерви під очікувані кредитні збитки

валова балансова вартість

резерви під очікувані кредитні збитки

1

2

3

4

5

6

1

Фінансові активи з дати модифікації, за якими очікувані кредитні збитки оцінюються протягом 12 місяців

 

 

 

 

2

Фінансові активи, очікувані кредитні збитки протягом строку дії фінансового інструменту

 

 

 

 

У таблиці 1 "Аналіз зміни валової балансової вартості при модифікації фінансових активів" банк розкриває валову балансову вартість фінансових активів, позичальникам, які модифіковані та для яких резерв під очікувані кредитні збитки змінено та розраховується протягом 12 місяців.

Також банк розкриває вплив модифікацій грошових потоків, передбачених договором за фінансовими активами, які не вплинули на припинення визнання та на оцінку очікуваних кредитних збитків, зокрема:

амортизовану собівартість до модифікації та чистий прибуток чи збиток від модифікації, визнані за фінансовими активами, за якими грошові потоки, передбачені договором, були модифіковані протягом звітного періоду, в якому резерв під очікувані кредитні збитки оцінено в сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам на строк дії фінансового інструменту;

валову балансову вартість на кінець звітного періоду для фінансових активів, які модифіковані з дати первісного визнання в тому звітному періоді, в якому резерв під очікувані кредитні збитки оцінено в сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам на строк дії фінансового інструменту, та для яких резерв під очікувані кредитні збитки змінено протягом звітного періоду в сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам на період 12 місяців.

Таблиця 2. Аналіз результатів від модифікації фінансових активів

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Амортизована собівартість фінансових активів, модифікованих у звітному періоді

 

 

2

Чистий прибуток/збиток від модифікації

 

 

Банк зазначає інформацію про отриману заставу та її вплив на очікувані кредитні збитки, яка може включати:

опис основних видів отриманої застави та інших засобів підвищення кредитної якості;

розмір отриманої застави та інших засобів підвищення кредитної якості відносно резерву під очікувані кредитні збитки;

про політику та процеси оцінки, та управління отриманою заставою й іншими засобами підвищення кредитної якості;

основні типи контрагентів за отриманою заставою та іншими засобами підвищення кредитної якості;

інформацію про кредити, відносно яких не визнавалися резерви під очікувані кредитні збитки через отриману заставу;

про концентрацію ризику отриманої застави та інших засобів підвищення кредитної якості;

кількісну інформацію щодо отриманої застави для кредитно-знецінених фінансових активів.

Якщо фінансовий актив за вибором банку класифіковано в категорію за справедливою вартістю з відображенням переоцінки в прибутках чи збитках, розкривається така інформація:

максимальна схильність вразливого до кредитного ризику фінансового активу або групи фінансових активів на звітну дату;

сума, на яку пов'язані зі зазначеним фінансовим активом (групою фінансових активів) кредитні похідні інструменти або аналогічні інструменти зменшують максимальну схильність до впливу кредитного ризику;

сума зміни за період із наростаючим підсумком справедливої вартості зазначеного фінансового активу (групи фінансових активів), спричиненої зміною рівня кредитного ризику за вказаним фінансовий активом. Опис методу виконання зазначеної вимоги;

зміна справедливої вартості пов'язаних із зазначеним фінансовим активом кредитних похідних інструментів або аналогічних інструментів, що виникла протягом періоду з наростаючим підсумком із моменту такої класифікації фінансового активу за вибором банку;

2. Ринковий ризик

Банк розкриває інформацію про доступність ринковому ризику, причини виникнення, цілі, політику та механізми управління ринковим ризиком, аналіз чутливості за кожним видом ринкового ризику на кінець звітного періоду, методи та припущення, які використовуються для аналізу чутливості. Банк зазначає, як можливі зміни відповідного параметра валютного ризику впливатимуть на прибуток або збиток та власний капітал.

3. Валютний ризик

Таблиця 1. Аналіз валютного ризику

(тис. грн)

Рядок

Назва валюти

На звітну дату звітного періоду

На звітну дату попереднього періоду

монетарні активи

монетарні зобов'язання

похідні фінансові інструменти

Чиста позиція

монетарні активи

монетарні зобов'язання

похідні фінансові інструменти

чиста позиція

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Долари США

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Євро

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Фунти стерлінгів

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

У колонках 5 та 9 таблиці 1 "Аналіз валютного ризику" зазначається справедлива вартість похідних фінансових інструментів на звітну дату за відповідною валютою, до якої досягнута згода про купівлю (позитивна сума) чи продаж (від'ємна сума).

Таблиця 2. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

На звітну дату звітного періоду

На звітну дату попереднього періоду

вплив на прибуток (збиток)

вплив на власний капітал

вплив на прибуток (збиток)

вплив на власний капітал

1

2

3

4

5

6

1

Зміцнення долара США на _ %

 

 

 

 

2

Послаблення долара США на _ %

 

 

 

 

3

Зміцнення євро на _ %

 

 

 

 

4

Послаблення євро на _ %

 

 

 

 

5

Зміцнення фунта стерлінгів на _ %

 

 

 

 

6

Послаблення фунта стерлінгів на _ %

 

 

 

 

7

Зміцнення інших валют та банківських металів

 

 

 

 

8

Послаблення інших валют та банківських металів

 

 

 

 

Розрахунок проводиться для грошових залишків у валютах, що відрізняються від функціональної валюти.

Таблиця 3. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Середньозважений валютний курс звітного періоду

Середньозважений валютний курс попереднього періоду

вплив на прибуток (збиток)

вплив на власний капітал

вплив на прибуток (збиток)

вплив на власний капітал

1

2

3

4

5

6

1

Зміцнення долара США на _ %

 

 

 

 

2

Послаблення долара США на _ %

 

 

 

 

3

Зміцнення євро на _ %

 

 

 

 

4

Послаблення євро на _ %

 

 

 

 

5

Зміцнення фунта стерлінгів на _ %

 

 

 

 

6

Послаблення фунта стерлінгів на _ %

 

 

 

 

7

Зміцнення інших валют та банківських металів

 

 

 

 

8

Послаблення інших валют та банківських металів

 

 

 

 

4. Процентний ризик

Банк аналізує процентний ризик, що виникає за фінансовими інструментами, за якими нараховуються відсотки.

Таблиця 4. Загальний аналіз процентного ризику

У цій таблиці фінансові активи та зобов'язання мають бути відображені за балансовою вартістю за датами перегляду процентних ставок відповідно до договорів чи термінів погашення залежно від того, яка з дат є більш ранньою.

Для активів і зобов'язань із фіксованою процентною ставкою строковість визначається, починаючи з періоду від дати балансу до дати погашення згідно з контрактом, а для активів і зобов'язань зі змінною процентною ставкою - з урахуванням найближчого терміну перегляду процентних ставок чи дати погашення залежно від того, що настає раніше.

Чистий розрив розраховується як різниця між активами і зобов'язаннями. Якщо зобов'язання перевищують активи, то чистий розрив зазначається в дужках.

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

На вимогу і менше 1 міс.

Від 1 до 6 міс.

Від 6 до 12 міс.

Більше року

Немонетарні

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

1

Усього фінансових активів

 

 

 

 

 

 

2

Усього фінансових зобов'язань

 

 

 

 

 

 

3

Чистий розрив за процентними ставками на кінець звітного періоду

 

 

 

 

 

 

ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД

4

Усього фінансових активів

 

 

 

 

 

 

5

Усього фінансових зобов'язань

 

 

 

 

 

 

6

Чистий розрив за процентними ставками на кінець попереднього періоду

 

 

 

 

 

 

Банк зазначає, за якою процентною ставкою (плаваючою чи фіксованою) нараховуються проценти за відповідними статтями активів та зобов'язань.

Банк наводить аналіз чутливості процентного ризику, до яких банк схильний на звітну дату, показуючи зміни у відповідній змінній ризику (процентна ставка), що були обґрунтовано можливими на цю дату, впливатимуть на прибуток або збиток і капітал; наводить методи та припущення, використані під час складання аналізу чутливості.

Таблиця 5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами

(%)

 

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

гривня

долари США

євро

інші

гривня

долари США

євро

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Кредити та заборгованість банків

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кредити та заборгованість клієнтів

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інвестиції в цінні папери

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Похідні фінансові активи

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інші фінансові активи

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8

Кошти банків

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Кошти клієнтів:

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

поточні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

строкові кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Боргові цінні папери, емітовані банком

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Похідні фінансові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Інші залучені кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Інші фінансові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Зобов'язання з оренди

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Субординований борг

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Зобов'язання груп вибуття

 

 

 

 

 

 

 

 

У таблиці наводяться дані за середньозваженою процентною ставкою.

Процентна ставка розраховується у відсотках у річному обчисленні.

Статистичні ряди базуються на щоденній інформації та щомісячній звітності, що подається до органу управління банку.

5. Інший ціновий ризик

Банк наводить аналіз іншого цінового ризику, що виникає від фінансового інструменту внаслідок змін, наприклад, у цінах на інструменти власного капіталу. А також наводить підсумкові кількісні дані про схильність до ризику на звітну дату, що базується на внутрішній інформації, наданій провідному управлінському персоналу.

Банк розкриває інформацію про схильність до іншого цінового ризику, причини виникнення, цілі, політику, механізми управління ризиком та методи, використані для оцінки ризику.

Банк здійснює аналіз чутливості для іншого цінового ризику, якому він доступний на звітну дату, показуючи зміни у відповідній змінній ризику, що були обґрунтовано можливими на цю дату, впливатимуть на прибуток або збиток і капітал; наводить методи та припущення, використані під час складання аналізу чутливості.

6. Географічний ризик

Таблиця 6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Україна

ОЕСР

Інші країни

Усього

1

2

3

4

5

6

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

 

2

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

 

 

 

 

3

Кредити та заборгованість банків

 

 

 

 

4

Кредити та заборгованість клієнтів

 

 

 

 

5

Інвестиції в цінні папери

 

 

 

 

6

Похідні фінансові активи

 

 

 

 

7

Інші фінансові активи

 

 

 

 

8

Усього фінансових активів

 

 

 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

9

Кошти банків

 

 

 

 

10

Кошти клієнтів

 

 

 

 

11

Похідні фінансові зобов'язання

 

 

 

 

12

Боргові цінні папери, емітовані банком

 

 

 

 

13

Інші залучені кошти

 

 

 

 

14

Інші фінансові зобов'язання

 

 

 

 

15

Субординований борг

 

 

 

 

16

Усього фінансових зобов'язань

 

 

 

 

17

Чиста балансова позиція за фінансовими інструментами

 

 

 

 

18

Зобов'язання кредитного характеру

 

 

 

 

Таблиця 7 "Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за попередній період" складається аналогічно до таблиці 6 примітки 39.

Зазначити інформацію щодо того, як банк визначає концентрацію географічного ризику.

Концентрація інших ризиків.

Банк надає загальну характеристику будь-якої суттєвої концентрації ризику.

7. Ризик ліквідності

Банк розкриває інформацію про доступність ризику ліквідності і причини виникнення, цілі, політику та механізми управління ризиком та методи, використані для оцінки ризику.

Таблиця 8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за звітний період

У цій таблиці строки погашення визначаються від дати звітності до дати погашення згідно з контрактом. Такі суми представляють контрактні недисконтовані грошові потоки, що відрізняються від сум, відображених у балансі, оскільки балансові суми базуються на дисконтованих грошових потоках. Похідні фінансові інструменти, розрахунок за якими здійснюється на нетто-основі, відображаються в чистій сумі.

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

На вимогу та менше 1 міс.

Від 1 до 3 міс.

Від 3 до 12 міс.

Від 12 міс. до 5 років

Понад 5 років

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кошти банків

 

 

 

 

 

 

2

Кошти клієнтів:

 

 

 

 

 

 

2.1

кошти фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

2.2

інші

 

 

 

 

 

 

3

Боргові цінні папери, емітовані банком

 

 

 

 

 

 

4

Похідні фінансові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

5

Інші залучені кошти

 

 

 

 

 

 

6

Субординований борг

 

 

 

 

 

 

7

Інші фінансові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

8

Фінансові гарантії

 

 

 

 

 

 

9

Інші зобов'язання кредитного характеру

 

 

 

 

 

 

10

Усього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9 "Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за попередній період" складається аналогічно до таблиці 8 примітки 39.

Аналіз ризику ліквідності за строками погашення на основі дисконтованих грошових потоків відображено у таблиці 10 "Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за звітний період".

Дані фінансових активів і зобов'язань у таблиці наводяться за балансовою вартістю.

Таблиця 10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

На вимогу та менше 1 міс.

Від 1 до 3 міс.

Від 3 до 12 міс.

Від 12 міс. до 5 років

Понад 5 років

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

 

 

 

2

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

 

 

 

 

 

 

3

Кредити та заборгованість банків

 

 

 

 

 

 

4

Кредити та заборгованість клієнтів

 

 

 

 

 

 

5

Інвестиції в цінні папери

 

 

 

 

 

 

6

Похідні фінансові активи

 

 

 

 

 

 

7

Інші фінансові активи

 

 

 

 

 

 

8

Усього фінансових активів

 

 

 

 

 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

9

Кошти інших банків

 

 

 

 

 

 

10

Кошти клієнтів

 

 

 

 

 

 

11

Похідні фінансові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

12

Боргові цінні папери, емітовані банком

 

 

 

 

 

 

13

Інші залучені кошти

 

 

 

 

 

 

14

Зобов'язання з оренди

 

 

 

 

 

 

15

Інші фінансові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

16

Субординований борг

 

 

 

 

 

 

17

Усього фінансових зобов'язань

 

 

 

 

 

 

18

Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня

 

 

 

 

 

 

19

Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня

 

 

 

 

 

 

Таблиця 11 "Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за попередній період" складається аналогічно до таблиці 10 примітки 39.

Чистий розрив розраховується як різниця між фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями.

Сукупний розрив за колонкою 3 "На вимогу та менше 1 міс." дорівнюватиме чистому розриву ліквідності за цією колонкою. Сукупний розрив за колонками інших строків погашення дорівнюватиме сумі сукупного розриву за попередньою колонкою та чистого розриву за колонкою, що обраховується.

Якщо банк використовує кілька методів для управління ризиком ліквідності, то йому слід розкривати інформацію, застосовуючи метод чи методи, що забезпечують найдоречнішу та найдостовірнішу інформацію.

Примітка 40. Управління капіталом

Банк зазначає цілі, політику, методи управління капіталом, розкриває інформацію стосовно дотримання протягом звітного періоду нормативів адекватності капіталу та їх значення на звітну дату порівняно з попереднім періодом. У разі недотримання таких нормативів банк наводить інформацію про наслідки їх недотримання.

Таблиця 1. Структура регулятивного капіталу

Назву статей за колонкою 2 банк наводить відповідно до елементів, уключених до розрахунку регулятивного капіталу (основного та додаткового), з урахуванням відвернень згідно із законодавством України.

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

 

 

 

n

 

 

 

 

Усього регулятивного капіталу

 

 

Крім того, банки, які працюють на міжнародному рівні та складають звітність за методом повної консолідації згідно з вимогами Базельської угоди про капітал, що визначено у Звіті про міжнародну конвергенцію оцінки капіталу та стандартів капіталу, наводять інформацію щодо структури капіталу банку, який розраховується на основі Базельської угоди про капітал.

Таблиця 2. Структура капіталу банку, що розраховується на основі Базельської угоди про капітал

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

1

 

 

 

n

 

 

 

 

Усього

 

 

Примітка 41. Рахунки довірчого управління

Таблиця 1. Рахунки довірчого управління

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

Зміни (+;-)

1

2

3

4

5

1

Готівкові кошти за операціями довірчого управління

 

 

 

2

Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

 

 

 

3

Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління

 

 

 

4

Цінні папери в довірчому управлінні

 

 

 

5

Банківські метали в довірчому управлінні

 

 

 

6

Інші активи в довірчому управлінні

 

 

 

7

Витрати за операціями довірчого управління

 

 

 

8

Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління

 

 

 

9

Усього за активними рахунками довірчого управління

 

 

 

10

Фонди банківського управління

 

 

 

11

Рахунки установників

 

 

 

12

Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління

 

 

 

13

Доходи від операцій довірчого управління

 

 

 

14

Усього за пасивними рахунками довірчого управління

 

 

 

Примітка 42. Потенційні зобов'язання банку

Банк розкриває інформацію про події, що відбулися станом на кінець звітного періоду, але не відображені в інших примітках, за якими ймовірність вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, не відповідає визначенню зобов'язання, зокрема:

1) розгляд справ у суді.

Банк розкриває інформацію про характер непередбачених зобов'язань, пов'язаних з розглядом справ у суді, надає оцінку їх фінансового впливу; оцінку невизначеності, що пов'язана із сумою або часом будь-якого вибуття, можливості будь-якої компенсації сум вибуття;

2) потенційні податкові зобов'язання.

Банк розкриває інформацію про характер непередбачених зобов'язань, пов'язаних з податковим зобов'язанням, надає оцінку їх фінансового впливу; оцінку невизначеності, що пов'язана із сумою або часом будь-якого вибуття, можливості будь-якої компенсації сум вибуття;

3) зобов'язання за капітальними інвестиціями.

Банк розкриває інформацію щодо сум контрактних зобов'язань, пов'язаних із реконструкцією будівель, придбанням основних засобів та нематеріальних активів тощо;

4) дотримання особливих вимог.

Банк розкриває інформацію про вимоги щодо дотримання певних умов за отриманими позиковими коштами;

5) зобов'язання з кредитування.

Банк розкриває інформацію про характер непередбачених зобов'язань із кредитування, надає оцінку їх фінансового впливу, оцінку невизначеності, пов'язану із сумою або часом будь-якого вибуття, можливості будь-якої компенсації суми вибуття.

Таблиця 2. Структура зобов'язань із кредитування

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Надані гарантії

 

 

2

Надані зобов'язання з кредитування

 

 

3

Невикористані кредитні лінії

 

 

4

Акредитиви

 

 

5

Інші зобов'язання з кредитування

 

 

6

Резерв за зобов'язаннями, пов'язаними з кредитуванням

 

 

7

Усього зобов'язань, пов'язаних із кредитуванням, за мінусом резерву

 

 

Таблиця 3. Аналіз кредитної якості зобов'язань із кредитування за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Зобов'язання з кредитування

 

 

 

 

2

Мінімальний кредитний ризик

 

 

 

 

3

Низький кредитний ризик

 

 

 

 

4

Середній кредитний ризик

 

 

 

 

5

Високий кредитний ризик

 

 

 

 

6

Дефолтні активи

 

 

 

 

7

Усього зобов'язань із кредитування

 

 

 

 

8

Резерви під знецінення зобов'язань із кредитування

 

 

 

 

9

Усього зобов'язань із кредитування за мінусом резервів

 

 

 

 

Банк відображає в табличній формі інформацію про аналіз кредитної якості зобов'язань з кредитування у розрізі кожного виду зобов'язань із кредитування.

Таблиця 4. Аналіз зміни резервів під знецінення зобов'язань із кредитування за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Резерв під знецінення станом на початок періоду

 

 

 

 

2

Надані зобов'язання з кредитування

 

 

 

 

3

Зобов'язання з кредитування, визнання яких було припинено або термін яких закінчився (крім списаних)

 

 

 

 

4

Загальний ефект від переведення між стадіями:

 

 

 

 

4.1

переведення до стадії 1

 

 

 

 

4.2

переведення до стадії 2

 

 

 

 

4.3

переведення до стадії 3

 

 

 

 

5

Зміна умов (модифікація), яка не призводить до припинення визнання

 

 

 

 

6

Зміна параметрів/моделей, які використовуються для оцінки очікуваних кредитних збитків

 

 

 

 

7

Списання зобов'язань з кредитування

 

 

 

 

8

Курсові різниці

 

 

 

 

9

Інші зміни

 

 

 

 

10

Резерв під знецінення станом на кінець періоду

 

 

 

 

Банк відображає в табличній формі інформацію про аналіз зміни резерву під знецінення зобов'язань з кредитування у розрізі кожного виду зобов'язань з кредитування.

Таблиця 5. Аналіз зміни валової балансової/номінальної вартості під знецінення зобов'язань з кредитування, за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Валова балансова вартість на початок періоду

 

 

 

 

 2

Надані зобов'язання з кредитування

 

 

 

 

3

Зобов'язання з кредитування визнання яких було припинено або термін яких закінчено (крім списаних)

 

 

 

 

4

Переведення до стадії 1

 

 

 

 

5

Переведення до стадії 2

 

 

 

 

6

Переведення до стадії 3

 

 

 

 

7

Зміна умов (модифікація), яка не призводить до припинення визнання

 

 

 

 

8

Списання зобов'язань з кредитування за рахунок резервів

 

 

 

 

9

Курсові різниці

 

 

 

 

10

Інші зміни

 

 

 

 

11

Валова балансова вартість на кінець звітного періоду

 

 

 

 

Банк відображає в табличній формі інформацію про зміни валової балансової вартості у розрізі кожного класу зобов'язань з кредитування.

Таблиця 6. Зобов'язання з кредитування в розрізі валют

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

1

Гривня

 

 

2

Долар США

 

 

3

Євро

 

 

4

Інші

 

 

5

Усього

 

 

Крім того, банк розкриває таку інформацію:

свою частку в непередбачених зобов'язаннях асоційованої компанії, за які він несе солідарну відповідальність з іншими інвесторами;

непередбачені зобов'язання, що виникають унаслідок роздільної відповідальності інвестора за всіма або частиною зобов'язань асоційованої компанії;

7) активи, надані в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володінням, користуванням та розпорядженням ними.

Таблиця 4. Активи, надані в заставу без припинення визнання

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

активи, надані в заставу

забезпечене зобов'язання (пов'язане із цими активами)

активи, надані в заставу

забезпечене зобов'язання (пов'язане із цими активами)

1

2

3

4

5

6

7

1

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

 

 

 

 

 

2

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

 

 

 

 

3

Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

 

 

 

4

Інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

 

5

Основні засоби

 

 

 

 

 

6

Усього

 

 

 

 

 

Банк зазначає характер і балансову вартість активів у заставі, щодо яких передбачені обмеження, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними, із визначенням характеру цих обмежень.

Примітка 43. Похідні фінансові інструменти і хеджування

Таблиця 1. Справедлива вартість похідних фінансових інструментів, що обліковуються через прибутки або збитки

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

додатне значення справедливої вартості

від'ємне значення справедливої вартості

додатне значення справедливої вартості

від'ємне значення справедливої вартості

1

2

3

4

5

6

1

Форвардні контракти

 

 

 

 

2

Ф'ючерсні контракти

 

 

 

 

3

Контракти своп

 

 

 

 

4

Опціони

 

 

 

 

5

Чиста справедлива вартість

 

 

 

 

У разі використання похідних фінансових інструментів для обліку хеджування банк наводить опис кожного типу хеджування, опис фінансових інструментів, призначених інструментами хеджування, їх справедливу вартість, характер ризиків, що хеджують.

Таблиця 2. Похідні фінансові активи, призначені для хеджування

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

Договірна або погоджена сума

додатне значення справедливої вартості

від'ємне значення справедливої вартості

Договірна або погоджена сума

додатне значення справедливої вартості

від'ємне значення справедливої вартості

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Форвардні контракти

 

 

 

 

 

 

2

Ф'ючерсні контракти

 

 

 

 

 

 

3

Контракти своп

 

 

 

 

 

 

4

Опціони

 

 

 

 

 

 

5

Усього похідних фінансових інструментів, призначених для хеджування справедливої вартості

 

 

 

 

 

 

6

Форвардні контракти

 

 

 

 

 

 

7

Ф'ючерсні контракти

 

 

 

 

 

 

8

Контракти своп

 

 

 

 

 

 

9

Опціони

 

 

 

 

 

 

10

Усього похідних фінансових інструментів, призначених для хеджування грошових потоків

 

 

 

 

 

 

11

Форвардні контракти

 

 

 

 

 

 

12

Ф'ючерсні контракти

 

 

 

 

 

 

13

Контракти своп

 

 

 

 

 

 

14

Опціони

 

 

 

 

 

 

15

Усього похідних фінансових інструментів, призначених для хеджування чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю

 

 

 

 

 

 

16

Усього похідних фінансових інструментів, призначених для хеджування

 

 

 

 

 

 

Примітка 44. Справедлива вартість активів та зобов'язань

Банк для кожного класу активів та зобов'язань розкриває методи оцінки і вхідні дані, які використовуються для оцінки їх справедливої вартості. Банк у разі змін методу оцінки справедливої вартості розкриває інформацію про такі зміни та їхні причини.

Результати оцінки справедливої вартості аналізуються та розподіляються за рівнями ієрархії справедливої вартості:

1-й рівень - оцінка за цінами котирування на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань;

2-й рівень - оцінка за цінами котирування на подібні активи чи зобов'язання на активних ринках або за цінами котирування на ідентичні/подібні активи чи зобов'язання на ринках, які не є активними;

3-й рівень - оцінка за методами, у яких не використовуються вхідні дані, що спостерігаються на відкритих ринках.

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів банк має використовувати професійне судження.

Таблиця 1. Справедлива вартість і рівні ієрархії вхідних даних, що використовувалися для методів оцінки активів та зобов'язань за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Справедлива вартість за різними моделями оцінки

Усього справедлива вартість

Усього балансова вартість

ринкові котирування

(1-й рівень)

модель оцінки, що використовує спостережні дані (2-й рівень)

модель оцінки, що використовує показники, не підтверджені ринковими даними (3-й рівень)

1

2

3

4

5

6

7

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

1.1

готівкові кошти

 

 

 

 

 

1.2

кошти в Національному банку України (крім обов'язкових резервів)

 

 

 

 

 

1.3

кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

 

 

 

 

 

1.4

кореспондентські рахунки, депозити і кредити овернайт у банках

 

 

 

 

 

2

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток:

 

 

 

 

 

2.1

державні облігації

 

 

 

 

 

2.2

облігації місцевих позик

 

 

 

 

 

2.3

облігації підприємств

 

 

 

 

 

2.4

векселі

 

 

 

 

 

2.5

акції підприємств

 

 

 

 

 

3

Кредити та заборгованість банків:

 

 

 

 

 

3.1

депозити в інших банках

 

 

 

 

 

3.2

договори купівлі і зворотного продажу (операція зворотного репо) з іншими банками

 

 

 

 

 

3.3

кредити, надані іншим банкам

 

 

 

 

 

4

Кредити та заборгованість клієнтів:

 

 

 

 

 

4.1

кредити, надані органам державної влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

4.2

кредити юридичним особам

 

 

 

 

 

4.3

кредити, надані за операціями репо

 

 

 

 

 

4.4

кредити фізичним особам - підприємцям

 

 

 

 

 

4.5

іпотечні кредити фізичних осіб

 

 

 

 

 

4.6

кредити на поточні потреби фізичним особам

 

 

 

 

 

4.7

інші кредити фізичним особам

 

 

 

 

 

5

Інвестиції в цінні папери:

 

 

 

 

 

5.1

державні облігації

 

 

 

 

 

5.2

облігації місцевих позик

 

 

 

 

 

5.3

облігації підприємств

 

 

 

 

 

5.4

векселі

 

 

 

 

 

5.5

акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком

 

 

 

 

 

6

Похідні фінансові активи:

 

 

 

 

 

6.1

форвардні контракти

 

 

 

 

 

6.2

ф'ючерсні контракти

 

 

 

 

 

6.3

контракти своп

 

 

 

 

 

6.4

опціони

 

 

 

 

 

7

Інші фінансові активи:

 

 

 

 

 

7.1

дебіторська заборгованість за цінними паперами

 

 

 

 

 

7.2

дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

 

 

 

 

 

7.3

дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками

 

 

 

 

 

7.4

дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

 

 

 

 

 

7.5

грошові кошти з обмеженим правом користування

 

 

 

 

 

7.6

інші фінансові активи

 

 

 

 

 

8

Інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

 

9

Основні засоби та нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

9.1

земельні ділянки

 

 

 

 

 

9.2

будівлі, споруди та передавальні пристрої

 

 

 

 

 

9.3

нематеріальні активи

 

 

 

 

 

10

Усього активів:

 

 

 

 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

11

Кошти банків:

 

 

 

 

 

11.1

кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків

 

 

 

 

 

11.2

депозити інших банків

 

 

 

 

 

11.3

договори продажу і зворотного викупу з іншими банками

 

 

 

 

 

11.4

кредити отримані

 

 

 

 

 

11.5

прострочені залучені кошти інших банків

 

 

 

 

 

12

Кошти клієнтів:

 

 

 

 

 

12.1

державні та громадські організації

 

 

 

 

 

12.2

інші юридичні особи

 

 

 

 

 

12.3

фізичні особи

 

 

 

 

 

13

Похідні фінансові зобов'язання:

 

 

 

 

 

13.1

форвардні контракти

 

 

 

 

 

13.2

ф'ючерсні контракти

 

 

 

 

 

13.3

контракти своп

 

 

 

 

 

13.4

опціони

 

 

 

 

 

14

Боргові цінні папери, емітовані банком:

 

 

 

 

 

14.1

векселі

 

 

 

 

 

14.2

єврооблігації

 

 

 

 

 

14.3

облігації, випущені на внутрішньому ринку

 

 

 

 

 

14.4

депозитні сертифікати

 

 

 

 

 

14.5

облігації

 

 

 

 

 

15

Інші залучені кошти:

 

 

 

 

 

15.1

консорціумні отримані кредити

 

 

 

 

 

15.2

Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

 

 

 

 

 

15.3

зобов'язання з фінансового лізингу (оренди)

 

 

 

 

 

15.4

зобов'язання з повернення проданого чи перезакладеного забезпечення

 

 

 

 

 

15.5

прострочені отримані кредити

 

 

 

 

 

16

Інші фінансові зобов'язання:

 

 

 

 

 

16.1

кредиторська заборгованість за цінними паперами

 

 

 

 

 

16.2

кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками

 

 

 

 

 

16.3

кредиторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

 

 

 

 

 

16.4

дивіденди до сплати

 

 

 

 

 

16.5

інші фінансові зобов'язання

 

 

 

 

 

17

Субординований борг

 

 

 

 

 

18

Усього зобов'язань

 

 

 

 

 

Таблиця 2 "Справедлива вартість і рівні ієрархії вхідних даних, що використовувалися для методів оцінки активів та зобов'язань за попередній період" складається аналогічно до таблиці 1 примітки 44.

Таблиця 3. Зміна рівнів ієрархії справедливої вартості для активів та зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю на періодичній основі

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

Ціни котирування на активних ринках (1-й рівень)

Вхідні дані, які можна спостерігати прямо або опосередковано (2-й рівень)

Ціни котирування на активних ринках (1-й рівень)

Вхідні дані, які можна спостерігати прямо або опосередковано (2-й рівень)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

Усього активів

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

Усього зобов'язань

 

 

 

 

Банк у таблиці 3 розкриває переміщення активів та зобов'язань у кожний рівень окремо від переміщень із кожного рівня.

Банк розкриває методи оцінки та вхідні дані для оцінки справедливої вартості фінансових інструментів із застосуванням моделей оцінки, що використовує вхідні дані 2-го та 3-го рівнів ієрархії. Якщо в методі оцінки відбувалися зміни, то банк розкриває такі зміни та їхні причини.

Банк розкриває узгодження балансової вартості на початок і кінець періоду для фінансових інструментів, справедлива вартість яких визначена за 3-м рівнем її оцінки, для кожного класу фінансових інструментів, що обліковуються за 3-м рівнем оцінки справедливої вартості. Банк окремо зазначає зміни, що відбулися протягом звітного та попереднього періодів (щодо доходів/витрат, визнаних у прибутках (збитках), іншому сукупному доході; купівлі, продажу, випуску, розрахунку; а також переведення з або у 3-й рівень оцінки із зазначенням причини такого переведення).

Таблиця 4. Вплив можливих альтернативних припущень на оцінку справедливої вартості інструментів із використанням моделей оцінки, що використовували вхідні дані 3-го рівня

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

балансова вартість

вплив можливих альтернативних припущень

балансова вартість

вплив можливих альтернативних припущень

1

2

3

4

5

6

1

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

 

 

 

 

2

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

 

 

 

3

Залишок на 31 грудня

 

 

 

 

Банк для оцінок справедливої вартості, що використовують вхідні дані 3-го рівня, описує чутливість оцінки справедливої вартості до змін закритих вхідних даних, якщо наслідком таких вхідних даних може бути значно вища або значно нижча оцінка справедливої вартості.

Примітка 45. Передавання фінансових активів

Таблиця 1. Балансова та справедлива вартість фінансових активів, що передані без припинення визнання, і пов'язані з ними зобов'язання за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Балансова вартість активів

Балансова вартість пов'язаних зобов'язань

Для тих пов'язаних зобов'язань, контрагенти за якими мають право регресної вимоги лише щодо переданих активів

справедлива вартість активів

справедлива вартість пов'язаних зобов'язань

чиста балансова позиція

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 "Балансова та справедлива вартість фінансових активів, переданих без припинення визнання пов'язаних із ними зобов'язань за попередній період" складається аналогічно до таблиці 1.

Банк розкриває інформацію про характер ризиків і прибутків, пов'язаних із переданими активами, визнання яких припинено не в повному обсязі, на кожну дату звітності.

Банк наводить опис характеру зв'язку між переданими активами і пов'язаними з ними зобов'язаннями, у тому числі опис обмежень на використання переданих активів, що виникли внаслідок їх передачі.

Таблиця 3. Передані активи, визнання яких не припинено повністю в межах подальшої участі за звітній період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Балансова вартість активів до передачі

Балансова вартість активів, що продовжують визнаватися

Балансова вартість пов'язаних зобов'язань

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Таблиця 4 "Передані активи, визнання яких не припинено повністю в межах подальшої участі за попередній період" складається аналогічно до таблиці 3 примітки 45.

Таблиця 5. Передані фінансові активи, визнання яких припинено в повному обсязі, але в яких банк зберігає подальшу участь, за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Недисконтовані потоки грошових коштів для викупу фінансових активів

Балансова вартість подальшої участі у Звіті про фінансовий стан (Постанова N 373)

Справедлива вартість подальшої участі

Максимальні потенційні збитки

активи

зобов'язання

активи

зобов'язання

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

У колонках 5 та 6 таблиці 5 примітки 46 банк зазначає статті Звіту про фінансовий стан (Постанова N 373), у яких визнається балансова вартість активів і зобов'язань, що відображають подальшу участь в активах, визнання яких було припинено.

Банк розкриває інформацію про те, як він визначає максимальні потенційні збитки від подальшої участі у фінансових активах, визнання яких було припинено.

Таблиця 6 "Передані фінансові активи, визнання яких припинено в повному обсязі, але в яких банк зберігає подальшу участь, за попередній період" складається аналогічно до таблиці 5 примітки 45.

Таблиця 7. Аналіз за строками недисконтованих потоків грошових коштів, які можуть знадобитися для викупу фінансових активів, визнання яких було припинено, за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Менше 1 місяця

Від 1 до 3 місяців

Від 3 до 6 місяців

Від 6 місяців до 1 року

Від 1 до 3 років

Від 3 до 5 років

Більше 5 років

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 8 "Аналіз за строками недисконтованих потоків грошових коштів, які можуть знадобитися для викупу фінансових активів, визнання яких було припинено, за попередній період" складається аналогічно до таблиці 7 примітки 45.

Банк розкриває якісну інформацію, що пояснює і підтверджує кількісну інформацію, яку банк розкриває в таблицях 5 - 8 примітки 45.

Таблиця 9. Прибутки (збитки), визнані на дату передачі активів, та доходи (витрати) від подальшої участі в переданих активах, визнання яких було припинено, за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Прибуток (збиток)

Доходи (витрати)

Сукупні доходи (витрати)

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Таблиця 10 "Прибутки (збитки), визнані на дату передачі активів, та доходи (витрати) від подальшої участі у фінансових активах, визнання яких було припинено, за попередній період" складається аналогічно до таблиці 9 примітки 45.

Банк розкриває таку інформацію (за кожен період, за який подається Звіт про сукупний дохід (Постанова N 373)), якщо загальна сума надходжень від операцій передачі, які кваліфікуються для припинення визнання, нерівномірно розподілена протягом періоду:

конкретний період, під час якого відбувалося найбільше операцій передачі протягом такого періоду;

суму (наприклад, прибутків або збитків) від операцій передачі, визнану в цій частині періоду;

загальну суму надходжень від операцій передачі в цій частині періоду.

Банк розкриває для кожного типу безперервної участі, якщо загальна сума коштів від передачі (що відповідає вимогам припинення визнання) у звітному періоді не розподілена рівномірно упродовж звітного періоду:

конкретний період, під час якого відбулося найбільше операцій із передачі упродовж звітного періоду;

суму прибутків (збитків), визнану внаслідок діяльності з передачі у звітному періоді;

загальну суму коштів, отриманих унаслідок діяльності з передачі у звітному періоді.

Примітка 46. Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань

Таблиця 1. Фінансові активи, за якими банк має право взаємозаліку за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Сукупна вартість визнаних активів

Сукупна вартість визнаних фінансових зобов'язань, поданих у звіті про фінансовий стан (Постанова N 373)

Чиста сума фінансових активів, що відображається в звіті про фінансовий стан (Постанова N 373)

Пов'язані суми, що не зараховуються у звіті про фінансовий стан (Постанова N 373)

Чиста сума

фінансові інструменти

суми, пов'язані з фінансовою заставою (у тому числі грошові кошти)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 n

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Фінансові зобов'язання, за якими банк має право взаємозаліку за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Сукупна вартість визнаних зобов'язань

Сукупна вартість визнаних фінансових активів, поданих у звіті про фінансовий стан (Постанова N 373)

Чиста сума фінансових активів, що відображається в звіті про фінансовий стан (Постанова N 373)

Пов'язані суми, що не зараховуються у звіті про фінансовий стан (Постанова N 373)

Чиста сума

фінансові інструменти

суми, пов'язані з фінансовою заставою (у тому числі грошові кошти)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Банк розкриває інформацію про характер прав на здійснення взаємозаліку, пов'язаних із визнаними фінансовими активами і фінансовими зобов'язаннями, які є об'єктом юридично забезпеченої генеральної угоди про взаємозалік або подібних угод.

Примітка 47. Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки

Таблиця 1. Фінансові активи за категоріями оцінки за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Фінансові активи, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/(збитки)

Усього

боргові фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

інструменти капіталу

фінансові активи, які під час первісного визнання обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

фінансові активи, які обов'язково обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1

2

3

4

5

6

7

8

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

 

 

 

2

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

 

 

 

 

 

 

3

Кредити та заборгованість банків:

 

 

 

 

 

 

3.1

депозити в інших банках

 

 

 

 

 

 

 3.2

договори купівлі і зворотного продажу (операція зворотного репо) з іншими банками

 

 

 

 

 

 

3.3

кредити, надані іншим банкам

 

 

 

 

 

 

4

Кредити та заборгованість клієнтів:

 

 

 

 

 

 

4.1

кредити, надані органам державної влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

4.2

кредити юридичним особам

 

 

 

 

 

 

4.3

кредити, надані за операціями репо

 

 

 

 

 

 

4.4

кредити фізичним особам

 

 

 

 

 

 

4.5

іпотечні кредити

 

 

 

 

 

 

5

Інвестиції в цінні папери

 

 

 

 

 

 

6

Похідні фінансові активи

 

 

 

 

 

 

7

Інші фінансові активи:

 

 

 

 

 

 

7.1

дебіторська заборгованість за цінними паперами

 

 

 

 

 

 

7.2

дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом

 

 

 

 

 

 

7.3

дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками

 

 

 

 

 

 

7.4

дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

 

 

 

 

 

 

7.5

грошові кошти з обмеженим правом користування

 

 

 

 

 

 

7.6

інші фінансові активи

 

 

 

 

 

 

8

Усього фінансових активів

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 "Фінансові активи за категоріями оцінки за попередній період" складається аналогічно до таблиці 1 примітки 47.

Таблиця 3. Фінансові зобов'язання за категоріями оцінки за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Фінансові зобов'язання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/(збитки)

Усього

фінансові зобов'язання, які під час первісного визнання обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

фінансові зобов'язання, утримані для торгівлі

1

2

3

4

5

6

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1

Кошти банків

 

 

 

 

2

Кошти клієнтів

 

 

 

 

3

Похідні фінансові зобов'язання

 

 

 

 

4

Боргові цінні папери, емітовані банком

 

 

 

 

5

Інші залучені кошти

 

 

 

 

6

Усього фінансових зобов'язань

 

 

 

 

Таблиця 4 "Фінансові зобов'язання за категоріями оцінки за попередній період" складається аналогічно до таблиці 1 примітки 47.

Примітка 48. Операції з пов'язаними сторонами

Таблиця 1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на кінець звітного періоду

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Материнська компанія

Найбільші учасники (акціонери) банку

Компанії під спільним контролем

Дочірні компанії

Провідний управлінський персонал

Асоційовані компанії

Інші пов'язані сторони

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Кредити та заборгованість банків (контрактна процентна ставка __-__ %)

 

 

 

 

 

 

 

2

Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна процентна ставка __-__ %)

 

 

 

 

 

 

 

3

Інвестиції в цінні папери

 

 

 

 

 

 

 

4

Похідні фінансові активи

 

 

 

 

 

 

 

5

Інвестиції в асоційовані компанії

 

 

 

 

 

 

 

6

Інші активи

 

 

 

 

 

 

 

7

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття (контрактна процентна ставка __-__ % для боргових цінних паперів; _ % володіння для акцій)

 

 

 

 

 

 

 

8

Кошти банків (контрактна процентна ставка __-__ %)

 

 

 

 

 

 

 

9

Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка __-__ %)

 

 

 

 

 

 

 

10

Боргові цінні папери, емітовані банком (контрактна процентна ставка __-__ %)

 

 

 

 

 

 

 

11

Похідні фінансові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

12

Інші залучені кошти (контрактна процентна ставка __-__ %)

 

 

 

 

 

 

 

13

Резерви за зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

14

Інші зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

15

Субординований борг (контрактна процентна ставка __-__ %)

 

 

 

 

 

 

 

16

Зобов'язання груп вибуття (контрактна процентна ставка __-__ %)

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за звітний період

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Материнська компанія

Найбільші учасники (акціонери) банку

Компанії під спільним контролем

Дочірні компанії

Провідний управлінський персонал

Асоційовані компанії

Інші пов'язані сторони

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Процентні доходи

 

 

 

 

 

 

 

2

Процентні витрати

 

 

 

 

 

 

 

3

Дивіденди

 

 

 

 

 

 

 

4

Чистий прибуток/збиток від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

 

 

 

 

 

 

 

5

Чистий прибуток/збиток від операцій із борговими фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

 

 

 

 

 

 

6

Чистий прибуток/збиток від операцій з іноземною валютою

 

 

 

 

 

 

 

7

Чистий прибуток/збиток від переоцінки іноземної валюти

 

 

 

 

 

 

 

8

Комісійні доходи

 

 

 

 

 

 

 

9

Комісійні витрати

 

 

 

 

 

 

 

10

Доходи/витрати, які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

 

 

 

 

 

 

 

11

Витрати/доходи, які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

 

 

 

 

 

 

 

12

Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів

 

 

 

 

 

 

 

13

Чистий прибуток/збиток від операцій із хеджування справедливої вартості

 

 

 

 

 

 

 

14

Чистий прибуток/збиток від припинення визнання фінансових активів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

 

 

 

 

 

 

15

Прибутки/збитки від перекласифікації фінансових активів, які обліковуються за амортизованою собівартістю, до справедливої вартості через прибуток або збиток

 

 

 

 

 

 

 

16

Накопичений прибуток/збиток від перекласифікації фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, до справедливої вартості через прибуток/збиток

 

 

 

 

 

 

 

17

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

 

18

Інші операційні доходи

 

 

 

 

 

 

 

19

Адміністративні та інші операційні витрати

 

 

 

 

 

 

 

20

Частка в прибутку (збитку) асоційованих компаній

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами станом на кінець звітного періоду

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Материнська компанія

Найбільші учасники (акціонери) банку

Компанії під спільним контролем

Дочірні компанії

Провідний управлінський персонал

Асоційовані компанії

Інші пов'язані сторони

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Гарантії надані

 

 

 

 

 

 

 

2

Гарантії отримані

 

 

 

 

 

 

 

3

Імпортні акредитиви

 

 

 

 

 

 

 

4

Експортні акредитиви

 

 

 

 

 

 

 

5

Інші зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

6

Інші потенційні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом звітного періоду

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Материнська компанія

Найбільші учасники (акціонери) банку

Компанії під спільним контролем

Дочірні компанії

Провідний управлінський персонал

Асоційовані компанії

Інші пов'язані сторони

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам протягом періоду

 

 

 

 

 

 

 

2

Сума кредитів, погашених пов'язаними сторонами протягом періоду

 

 

 

 

 

 

 

Таблиці 5 "Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на кінець попереднього періоду", 6 "Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за попередній період", 7 "Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами станом на кінець попереднього періоду", 8 "Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом попереднього періоду" складаються аналогічно до таблиць 1, 2, 3, 4 примітки 48 відповідно.

Банк розкриває найменування материнського банку та інформацію про основних власників банку (найменування юридичної особи та/або прізвище й ініціали фізичної особи).

Таблиця 9. Виплати провідному управлінському персоналу

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Звітний період

Попередній період

витрати

нараховане зобов'язання

витрати

нараховане зобов'язання

1

2

3

4

5

6

1

Поточні виплати працівникам

 

 

 

 

2

Виплати після закінчення трудової діяльності

 

 

 

 

3

Інші довгострокові виплати працівникам

 

 

 

 

4

Виплати під час звільнення

 

 

 

 

5

Виплати інструментами власного капіталу банку на основі акцій

 

 

 

 

Примітка 49. Дочірні, асоційовані та спільні компанії

Таблиця 1. Дочірні, асоційовані та спільні компанії

(тис. грн)

Рядок

Назва компанії

Вид діяльності

Величина та дата змін питомої ваги інвестицій у статутному капіталі об'єкта інвестування (% з одним десятковим знаком)

Частка контролю

Частка участі в капіталі

Країна реєстрації

1

2

3

4

5

6

7

1

Дочірні компанії:

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

2

Асоційовані компанії:

 

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

3

Спільні компанії:

 

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 


1 Відображається пряме та опосередковане володіння групи частками в зареєстрованих та сплачених статутних капіталах учасників на звітну дату.

Примітка 50. Об'єднання компаній

Банк за кожним об'єднанням компаній, що відбулося протягом звітного періоду, розкриває таку інформацію:

1) найменування та опис об'єкта придбання;

2) дата придбання;

3) частка придбаних акцій з правом голосу, а якщо така частка становить менше ніж 100 %, то банк розкриває суму неконтрольованої частки та основу її оцінки, а також методи оцінки та основні дані, використані для визначення справедливої вартості кожної неконтрольованої частки участі в об'єкті придбання;

4) опис об'єднання бізнесу, спосіб (шляхи) отримання контролю за об'єктом придбання;

5) оцінка чинників, що формують гудвіл або визначають прибуток від вигідної купівлі;

6) суми, визнані на дату придбання за кожним класом придбаних активів і зобов'язань, а також умовних (непередбачених) зобов'язань об'єкта придбання з описом характеру, часу вибуття активів;

7) сума гудвілу, яка підлягає вирахуванню з метою оподаткування;

8) суми витрат на придбання компаній;

9) опис кожного нематеріального активу, що не визнається окремо від гудвілу, та причини, через які зазначений актив не визнається.

Банк розкриває таку інформацію під час поетапного придбання компанії за кожним об'єктом:

справедливу вартість на дату придбання часток участі в капіталі об'єкта придбання, отримуваних покупцем до дати придбання;

суму будь-якого прибутку (збитку), визнаного внаслідок переоцінки до справедливої вартості частки участі в капіталі об'єкта придбання до об'єднання.

Банк розкриває за кожним об'єднанням бізнесу суму доходу, прибутку (збитку) об'єкта придбання від дати придбання, що включені до консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за звітний період (Постанова N 373). У разі неможливості розкриття такої інформації банк зазначає цей факт та пояснює причини.

Таблиця 1. Придбані активи та прийняті зобов'язання, гудвіл під час об'єднання та суми сплачених грошових коштів у результаті придбання дочірньої компанії

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Примітки

Справедлива вартість

1

2

3

4

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

2

Кредити та заборгованість клієнтів

 

 

3

Інші активи

 

 

4

Кошти клієнтів

 

 

5

Інші зобов'язання

 

 

6

Чисті активи придбаної дочірньої компанії

 

Рядок 6 = 1 + 2 + 3 - 4 - 5

7

Неконтрольована частка

 

 

8

Придбана частка в чистих активах дочірньої компанії

 

Рядок 8 = 6 - 7

9

Гудвіл, пов'язаний з придбанням

 

 

10

Загальна балансова вартість придбаних чистих активів

 

Рядок 10 = 8 + 9

11

Негрошова оплата

 

 

12

Грошові кошти та їх еквіваленти в придбаній дочірній компанії

 

 

13

Вибуття грошових коштів під час придбання

 

Рядок 13 = 10 - 11 - 12

Таблиця 2. Справедлива вартість на дату придбання переданої компенсації

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний період

1

2

3

4

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

2

Матеріальні та нематеріальні активи, передані банком-покупцем

 

 

3

Прийняте зобов'язання за умовною компенсацією

 

 

4

Частка в капіталі банку-покупця

 

 

5

Усього вартість переданої компенсації

 

 

Таблиця 3. Основні класи придбаних кредитів і заборгованості клієнтів, дебіторської заборгованості

(тис. грн)

Рядок

Назва статті

Вартість за контрактом

Резерв під знецінення

Справедлива вартість

1

2

3

4

5

КРЕДИТИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ КЛІЄНТІВ

1

Кредити, надані органам державної влади та місцевого самоврядування

 

 

 

2

Кредити юридичним особам

 

 

 

3

Кредити, надані за операціями репо

 

 

 

4

Кредити фізичним особам

 

 

 

5

Іпотечні кредити

 

 

 

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

6

Дебіторська заборгованість за цінними паперами

 

 

 

7

Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

 

 

 

8

Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками

 

 

 

9

Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою

 

 

 

10

Усього придбаних кредитів та заборгованості клієнтів і дебіторської заборгованості

 

 

 

Примітка 51. Події після дати балансу

У примітці зазначається інформація про сприятливі та несприятливі події, що відбулися між датою складання балансу і датою затвердження правлінням (радою директорів) або спостережною радою банку фінансової звітності, підготовленої для оприлюднення.

Банк надає інформацію про оголошення дивідендів за простими та привілейованими акціями із зазначенням їх розміру.

Банк має розкривати інформацію про кожну суттєву категорію подій, що не коригують суми після дати балансу, але можуть впливати на економічні рішення користувачів (наприклад, значне об'єднання бізнесу, оголошення плану про припинення діяльності, суттєві придбання активів, оголошення про значну реструктуризацію тощо). Банк має розкривати характер таких подій та попередню оцінку їх фінансового впливу або засвідчити те, що таку оцінку здійснити неможливо.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали