Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про схвалення Концепції нового Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 22 січня 2019 року N 30

Про схвалення Концепції нового Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Схвалити Концепцію нового Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій, що додається.

2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

 

Т. в. о. Голови Комісії

М. Лібанов

 

Протокол засідання Комісії
від 22 січня 2019 р. N 3

 

СХВАЛЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
22 січня 2019 року N 30

Концепція нового Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій

1. Історія питання

Частиною першою статті 133 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, визнано важливість наближення чинного законодавства України до законодавства Європейського Союзу та забезпечення Україною поступового приведення у відповідність своїх чинних законів та майбутнього законодавства до acquis ЄС. Відповідно до завдань, визначених пунктами 1588 - 1599 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 N 1106 (Постанова N 1106), передбачено приведення відповідних вимог чинного законодавства України у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

Статтею 10-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (надалі - Закон) передбачено можливість здійснення в Україні емісії облігацій міжнародними фінансовими організаціями (надалі, відповідно, Облігації МФО та МФО). Однак, емісії таких облігацій досі не здійснювалися. Певні МФО, які активно працюють в Україні, висловлюють зацікавленість у цьому інструменті.

Закон встановлює досить короткий перелік імперативних вимог щодо Облігацій МФО та уповноважує Комісію врегулювати порядок їх емісії та обігу. Імперативними вимогами Закону, які не можуть бути відхилені чи модифіковані нормативними актами Комісії, є наступні:

• Облігації МФО можуть бути відсотковими або дисконтними;

• до здійснення емісії Облігацій МФО емітент повинен отримати дозвіл Міністерства фінансів України за погодженням з Національним банком України;

• Облігації МФО мають номінальну вартість, визначену в гривнях, і їх розміщення, продаж та погашення здійснюються в гривнях;

• емісії Облігацій МФО обслуговуються у депозитарній системі України; та

• зміни до проспекту емісії Облігацій МФО в частині умов розміщення, обігу, виплати доходу, погашення та обсягу прав власників вносяться емітентом за згодою всіх власників облігацій відповідного випуску.

Враховуючи те, що Закон встановлює досить короткий перелік імперативних вимог до Облігацій МФО та надає Комісії широкі повноваження щодо визначення порядку емісії та врегулювання інших питань, що виходять за межі вказаних імперативних вимог, Комісія має прийняти нове положення про порядок емісії та обігу Облігацій МФО (надалі - Нове Положення), яке сприятиме емісії таких цінних паперів в Україні.

2. Програми емісії облігацій (світовий досвід)

Певні МФО, що здійснюють діяльність в Україні, розробили та успішно реалізують у країнах своєї діяльності власні програми емісії облігацій МФО з використанням типової або стандартизованої документації. Нове Положення повинне врахувати таку практику для забезпечення більш ефективного з точки зору тривалості і витрат та менш ризикованого процесу емісії Облігацій МФО такими емітентами, як Міжнародна Фінансова Корпорація (надалі - МФК) та Європейський банк реконструкції та розвитку (надалі - ЄБРР), членами яких є Україна.

МФК, наприклад, використовує свою Глобальну програму емісії середньострокових облігацій (надалі - Програма Облігацій МФК) як платформу для емісії середньострокових облігацій (надалі - Облігації МФК) у країнах, де вона здійснює діяльність.

Умови Програми Облігацій МФК викладені у "Базовому проспекті" емісії Облігацій МФК (надалі - Базовий Проспект Емісії Облігацій МФК), який розміщений на офіційному сайті Люксембурзької фондової біржі (https://www.bourse.lu/programme/Programme-IFC/11936).

Зокрема, в Базовому Проспекті Емісії Облігацій МФК зазначаються (i) умови Програми Облігацій МФК, (ii) мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення Облігацій МФК, (iii) фактори ризику в діяльності емітента, що стосуються Програми Облігацій МФК, (iv) умови Облігацій МФК, (v) порядок клірингу та розрахунків за операціями з Облігаціями МФК і (vi) план розміщення Облігацій МФК.

Для кожного випуску МФК готує та подає "Остаточні умови" відповідного випуску Облігацій МФК (надалі - Остаточні Умови Облігацій МФК) за формою, встановленою в Базовому Проспекті Емісії Облігацій МФК. Остаточні Умови Облігацій МФК містять умови, відомості щодо ціноутворення та порядок клірингу та розрахунків за операціями з Облігаціями МФК відповідного випуску, а також інші відомості та інформацію.

Хоча для прикладу тут наведено Програму Облігацій МФК, Нове Положення буде розроблено таким чином, щоб забезпечити ефективну з точки зору тривалості і витрат процедуру, яка узгоджується із Законом та іншим чинним законодавством України, для емісії Облігацій МФО будь-якою МФО, незалежно від того, чи має вона програму емісії облігацій, аналогічну Програмі Облігацій МФК.

3. Концепція Нового Положення

Нове Положення буде затверджене рішенням Комісії та, з урахуванням вказаних вище імперативних положень Закону, визначатиме порядок та вимоги до емісії Облігацій МФО.

Умови чинного Положення про Емісію Облігацій в частині Облігацій МФО втратять чинність після набрання чинності Новим Положенням.

3.1. Загальна структура

Нове Положення визначатиме такі ключові питання:

а) порядок та етапи емісії Облігацій МФО;

б) вимоги до форми та змісту документів, що подаються до Комісії у зв'язку з емісією Облігацій МФО;

в) порядок подання документів для реєстрації та порядок реєстрації Комісією випуску Облігацій МФО;

г) спрощений порядок випуску Облігацій МФО за програмою емісії Облігацій МФО;

д) порядок та вимоги до внесення змін до проспекту емісії Облігацій МФО;

е) порядок погашення, анулювання, конвертації Облігацій МФО, скасування реєстрації випуску Облігацій МФО (або ж, за можливості, посилання на загальну процедуру погашення, анулювання, конвертації облігацій, скасування реєстрації випуску облігацій підприємств);

ж) вимоги щодо розкриття інформації МФО-емітентом.

3.2. Головні принципи

Нове Положення відображатиме такі головні позиції та принципи:

а) Режим для різних категорій МФО-емітентів

Будь-яка організація, яка визначається як МФО за українським законодавством та/або відповідно до міжнародного договору, може здійснювати емісію Облігацій МФО в Україні, як це передбачено Законом.

Проте, щодо тих МФО, членом яких є Україна та які здійснюють емісію Облігацій МФО у межах затверджених такими МФО програм випуску Облігацій МФО (як, наприклад, Програма Облігацій МФК), застосовуватиметься спрощений порядок емісії, який надаватиме можливість здійснення емісії за прискореною процедурою та з дотриманням скороченого переліку вимог до документації і розкриття інформації емітентом. Спрощений порядок реєстрації емісії таких Облігацій МФО буде максимально наближений до повідомного порядку. При цьому регулятивна та контролююча функція держави забезпечуватиметься завдяки дотриманню встановленої Законом вимоги про попереднє погодження емісії Міністерством фінансів України та Національним банком України, а також порядку подання періодичної інформації емітентом, що стосується відповідного випуску Облігацій МФО.

Вищезазначений спрощений підхід дозволить досягти компромісу між вимогами Закону (положення якого можна тлумачити як такі, що передбачають реєстрацію Облігацій МФО незалежно від характеристик емітента, проте уповноважує Комісію самостійно визначати особливості емісії, у тому числі реєстрації, та обігу Облігацій МФО) та визначеною у нормативних актах Європейського Союзу позицією про істотне прирівнювання правового режиму облігацій відповідних МФО до режиму державних облігацій відповідної країни - до останніх не застосовуються вимоги щодо реєстрації регулятором.

Так, відповідно до Директиви ЄС щодо проспекту емісії (2003/71/EC), боргові цінні папери, емітовані такими МФО, як МФК ("публічні міжнародні особи", членом яких є одна або більше держав-учасниць ЄС), не підлягають реєстрації або іншому схваленню будь-яким національним регуляторним органом та звільнені від будь-яких вимог щодо реєстрації або схвалення. Водночас, такі МФО-емітенти, як і будь-які емітенти боргових цінних паперів, відповідно до Директиви ЄС про гармонізацію вимог щодо прозорості (2004/109/EC) зобов'язані подавати фінансову звітність біржам, на яких їхні боргові цінні папери пройшли процедуру лістингу.

Окрім цього, запропонований підхід нормативного вдосконалення порядку емісії Облігацій МФО відповідав би частині 1 статті 133 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка передбачає "наближення чинного законодавства України до законодавства Європейського Союзу та забезпечення Україною поступового приведення у відповідність своїх чинних законів та майбутнього законодавства до acquis ЄС". Аналогічна позиція міститься у завданнях NN 1588 - 1599 Плану заходів з виконання про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 N 1106 (Постанова N 1106).

Для інших МФО (тих, що здійснюють емісію поза межами затвердженої ними програми, або ж членом якої не є Україна), Нове Положення передбачатиме більш деталізований порядок емісії та ширший перелік вимог щодо відповідних документів та інформації.

б) Спосіб розміщення

МФО зможе розміщувати Облігації МФО, у тому числі шляхом публічної пропозиції.

в) Вимоги щодо розкриття інформації

До МФО, членом якої є Україна, не будуть застосовуватися вимоги щодо розкриття інформації, встановлені в Розділі V Закону та інших нормативно-правових актах Комісії (такий підхід не суперечить положенням Закону).

Натомість, вимоги до МФО щодо розкриття інформації та надання регулярної інформації про емітента будуть обмежуватися:

• підтвердженням статусу емітента як МФО, членом якої є Україна;

• наданням річної фінансової звітності, складеної відповідно до чинних внутрішніх вимог відповідної МФО;

• наданням річної інформаційної довідки.

г) Мова

Для емісії Облігацій МФО згідно з програмою їх емісії відповідний базовий проспект дозволятиметься подавати до Комісії лише англійською мовою - за умови одночасного подання короткого викладення основних положень базового проспекту українською мовою. При цьому остаточні умови емісії Облігацій МФО (або аналогічний додаток до відповідного базового проспекту) надаватимуться Комісії англійською мовою з обов'язковим перекладом українською мовою.

Для інших емісій Облігацій МФО Нове Положення може передбачати подання проспекту емісії двома мовами (українською мовою та офіційною мовою МФО).

д) Право, що застосовується до Облігацій МФО та документів емісії

МФО, членом якої є Україна, дозволятиметься застосовувати до умов своїх Облігацій МФО та всієї відповідної документації Облігацій МФО право країни, в якій знаходиться штаб-квартира такої МФО.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали