Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про реалізацію пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.01.2019

м. Київ

N 172/5/10

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2019 р. за N 87/33058

Про реалізацію пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII), пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (Постанова N 228), Мінімальних стандартних правил Організації Об'єднаних Націй, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх ("Пекінські правила"), ухвалених резолюцією N 40/33 від 29 листопада 1985 року Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, та з метою застосування належних правових процедур до учасників кримінального провадження щодо неповнолітніх

НАКАЗУЄМО:

1. Запровадити пілотний проект "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину" (далі - пілотний проект).

2. Визначити Донецьку, Одеську, Львівську, Луганську, Миколаївську та Харківську області регіонами для запровадження пілотного проекту.

3. Затвердити Порядок реалізації пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину", що додається.

4. Генеральній прокуратурі України, Координаційному центру з надання правової допомоги вжити вичерпних заходів, необхідних для реалізації пілотного проекту.

5. Координаційному центру з надання правової допомоги (Бонюк О. П.):

подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";

до 01 серпня 2019 року подати Міністру юстиції України звіт про результати реалізації пілотного проекту відповідно до цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Смачило І. В. та заступника Генерального прокурора України Єніна Є. В.

 

Міністр юстиції України

П. Д. Петренко

Генеральний прокурор

Ю. В. Луценко

ПОГОДЖЕНО:

 

Директор державної установи
"Центр пробації"

О. Б. Янчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України
21 січня 2019 року N 172/5/10

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 січня 2019 р. за N 87/33058

ПОРЯДОК
реалізації пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину"

1. Цей Порядок встановлює механізм реалізації пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину" на базі системи надання безоплатної правової допомоги (далі - пілотний проект).

2. Пілотний проект ґрунтується на відновних підходах у кримінальних провадженнях про злочини невеликої та середньої тяжкості, вчинені неповнолітніми, і включає в себе скоординовану організацію ефективної комунікації між такими неповнолітніми і потерпілими від вчинених ними злочинів з метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, максимально раннього виведення неповнолітніх правопорушників із кримінального процесу з обов'язковим ужиттям узгоджених заходів для їх ресоціалізації та запобігання повторним злочинам.

3. Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину (далі - Програма), може бути застосована у разі:

наявності потерпілої сторони - фізичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди;

вчинення неповнолітнім вперше злочину невеликої або середньої тяжкості;

визнання неповнолітнім факту вчинення злочину;

згоди неповнолітнього і потерпілого на участь у Програмі.

4. У разі якщо обставини кримінального провадження відповідають умовам, визначеним у пункті 3 цього Порядку, прокурор:

інформує неповнолітнього, його законного представника та потерпілого, його законного представника (далі - сторони) про можливість реалізації Програми шляхом залучення адвоката-медіатора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр) та укладення угоди про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину (далі - угода), форма якої наведена у додатку 1 до цього Порядку;

роз'яснює, що результати участі у Програмі враховуватимуться під час прийняття рішення про наявність підстав для звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до статей 45, 46 (у разі вчинення неповнолітнім вперше злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості), статті 48 Кримінального кодексу України або закриття кримінального провадження на підставі частини четвертої статті 56 ( N 4651-VI), пункту 7 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI).

5. У разі отримання згоди сторін прокурор пропонує їм заповнити заяву про участь у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину, та згоду на обробку персональних даних (далі - заява) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

6. Протягом одного робочого дня після заповнення заяви прокурор передає її та інформацію щодо правової кваліфікації кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється неповнолітня особа, із зазначенням статті (її частини) Кримінального кодексу України, дати закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до регіонального центру.

7. Регіональний центр протягом одного робочого дня після отримання заяви та відповідної інформації від прокурора:

приймає рішення про застосування Програми та видає відповідне доручення адвокату, включеному до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який пройшов навчання з реалізації Програми (далі - посередник), і передає йому копію заяви та інформацію, отриману від прокурора;

організовує проведення зустрічі між сторонами та посередником у приміщенні регіонального центру.

8. Посередник на зустрічі зі сторонами роз'яснює їм процедуру Програми, її наслідки, надає можливість сторонам дійти згоди щодо умов угоди і в разі згоди сторін на її проходження надає їм примірну форму угоди для ознайомлення і визначення дати наступної зустрічі для її укладення. У разі неможливості чи відмови сторін від укладення угоди інформує про це регіональний центр.

9. Для визначення заходів, що можуть бути передбачені в угоді, а також отримання консультативної підтримки з питань їх обрання стосовно конкретного неповнолітнього регіональний центр укладає меморандуми про взаємодію з Державною установою "Центр пробації", установами, організаціями, діяльність яких спрямована, зокрема, на розвиток особистості неповнолітніх, їх ресоціалізацію.

10. Не пізніше наступного робочого дня після укладення угоди, посередник передає її регіональному центру або повідомляє про відмову в її укладенні.

11. Після виконання угоди регіональний центр готує інформацію щодо результатів участі неповнолітнього у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, та надсилає її прокурору.

12. Прокурор:

1) у разі надходження від регіонального центру інформації щодо результатів участі неповнолітнього у Програмі:

до закінчення досудового розслідування - долучає її до кримінального провадження;

після закінчення досудового розслідування - роз'яснює неповнолітньому, який брав участь у Програмі, та його представнику право надавати її самостійно у відповідному судовому засіданні;

2) протягом 7 робочих днів повідомляє регіональний центр про рішення у кримінальному провадженні, прийняте відповідно до частини другої статті 283 Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI);

3) протягом 10 робочих днів з моменту набрання законної сили судовим рішенням у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього, який брав участь у Програмі, надає його копію і ґрунтовну інформацію про перебіг досудового розслідування та судового розгляду до управління ювенальної юстиції Генеральної прокуратури України.

13. Для забезпечення реалізації пілотного проекту можуть утворюватися робочі групи за участю прокурора, соціального працівника, психолога, представників регіонального центру та органу пробації.

 

Директор Координаційного центру
з надання правової допомоги

О. П. Бонюк

Начальник управління ювенальної
юстиції Генеральної прокуратури України

Р. В. Романчук

 

Додаток 1
до Порядку реалізації пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину"
(пункт 4)

Угода
про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину

м. Київ

"___" 20__ року

_
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
/або _________
                                                               (підприємство, установа, організація - для юридичної особи)
в особі ______,
                                                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ____ (далі - Потерпілий),
                                                                           (статут, довіреність, положення тощо)
з однієї сторони,
та ___ (далі - Неповнолітній),
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
з іншої сторони (далі - Сторони), за участю адвоката-медіатора, включеного до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який пройшов навчання з реалізації Програми (далі - посередник), _______, призначеного Регіональним
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр) _________
_,
                                                                              (регіональний центр, його місцезнаходження)
уклали цю Угоду про таке.

I. Загальні положення

Сторони за взаємною згодою беруть участь у Програмі, що реалізується на базі системи надання безоплатної правової допомоги, і досягли примирення між собою у кримінальному провадженні щодо
_
_
                                                                           (стаття Кримінального кодексу України)
та згоди на звільнення Неповнолітнього
_
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
від кримінальної відповідальності.

II. Обов'язки щодо відшкодування шкоди та інші умови Програми

З урахуванням виду та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, Сторони констатують, що на час укладення угоди Неповнолітній:

  визнав завдану вчиненим кримінальним правопорушенням шкоду та вибачився перед Потерпілим;

  зобов'язується вжити заходів щодо повного відшкодування завданої шкоди в строк до "___" " 20__ року, а саме
_
                                                   (спосіб (способи) відшкодування - грошова чи майнова компенсація,
_;
                                                                                         виконання певних робіт тощо)

  бере участь у рекомендованих органом пробації заходах.

III. Інші умови

_
_
_
                                  (пропозиції Потерпілого в інтересах Неповнолітнього, а також будь-які інші погоджені
                                                                                 Сторонами умови (за наявності))

IV. Наслідки невиконання Угоди

Питання щодо невиконання або неналежного виконання Сторонами умов цієї Угоди вирішуються з урахуванням вимог законодавства.

Потерпілий

__
(підпис)

__________
(П. І. Б.)


 

Неповнолітній

__
(підпис)

__________
(П. І. Б.)


 

Законний представник
неповнолітнього потерпілого

__
(підпис)

__________
(П. І. Б.)


 

 
Законний представник

__
(підпис)

__________
(П. І. Б.)


 

Інші присутні особи:

__
(підпис)

__________
(П. І. Б.)

__
(підпис)

__________
(П. І. Б.)


 

Інші присутні особи:

__
(підпис)

__________
(П. І. Б.)

__
(підпис)

__________
(П. І. Б.)


 

Адвокат

__
(підпис)

__________
(П. І. Б.)


(складено у 3 примірниках)

 

 

Додаток 2
до Порядку реалізації пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину"
(пункт 5)

 

Регіональному центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у/в
_________
        (найменування адміністративно-територіальної одиниці)

Заява про участь у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину, та згоду на обробку персональних даних

Я, ________, як
                                                                                                (прізвище та ім'я)
підозрюваний/законний представник/потерпілий (потрібне підкреслити)
у кримінальному провадженні N _____ цією заявою висловлюю бажання сприяти щирому каяттю у зв'язку із вчиненим злочином, активно допомагати його розкриттю і повному відшкодуванню завданих збитків або усуненню заподіяної шкоди.

У зв'язку з цим бажаю взяти участь у Програмі, що здійснюється на базі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Одночасно надаю згоду на обробку таких моїх персональних даних:

Прізвище

 

Ім'я

 

По батькові

 

Дата народження

 

Фактичне місце проживання

 

Номер мобільного телефону

 

Електронна пошта

 

Підозрюваний:

 

 

 


            (дата)

 


(підпис)

_________
(прізвище)

Законний представник:

 

 

 


            (дата)

 


(підпис)

_________
(прізвище)

Потерпілий:

 

 

 


            (дата)

 


(підпис)

_________
(прізвище)

_
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПРОКУРОРОМ

Ця заява складена та підписана власноруч у моїй присутності.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:
_

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується

          (дата)

Прокурор у кримінальному провадженні

_____
(посада)


 


(дата)

 

_________
(підпис)

 

Додаток 3
до Порядку реалізації пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину"
(пункт 11)

 

Прокурору у кримінальному
провадженні N _______

Інформація щодо результатів участі неповнолітнього у Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину

Дата надходження до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги заяв про участь у Програмі та згоду на обробку персональних даних

 

Учасники та інші сторони Програми

Адвокат, включений до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який пройшов навчання з реалізації Програми (далі - посередник)

 

Підозрюваний

 

Захисник

 

Законний представник підозрюваного

 

Потерпілий

 

Представник потерпілого

 

Вжиті у рамках Програми заходи

Кількість проведених посередником зустрічей з учасниками Програми

 

Роз'яснено зміст та мету програми її учасникам

 

Підозрюваному роз'яснено про відповідальність, яка настає у зв'язку з кримінальним правопорушенням, у вчиненні якого він підозрюється; умови, за яких його може бути звільнено від кримінальної відповідальності або за яких кримінальне провадження може бути закрито (потерпілий, а у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України ( N 4651-VI), його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення)

 

Результати участі в Програмі

Програма відновлення завершилася успішно/безрезультатно

 

Неповнолітній підозрюваний щиро покаявся

 

Неповнолітній підозрюваний примирився з потерпілим

 

Досягнуто згоди щодо повного відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків або усунення заподіяної шкоди

 

Учасниками Програми укладено угоду про застосування Програми

 

Умови угоди про застосування Програми виконано повністю

 

Відомості щодо відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків або усунення заподіяної шкоди, а також щодо виконання інших умов угоди про застосування Програми

 

Учасники Програми висловили згоду на звільнення неповнолітнього підозрюваного від кримінальної відповідальності

 

Потерпілий, а у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України ( N 4651-VI), його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення

 

Додаток: примірник угоди про застосування Програми на ____ арк.

Керівник
_
                                                                                 (найменування регіонального центру)


            (дата)

М. П.


(підпис)

_________
(прізвище)

Посередник

 

 

 


            (дата)

 


(підпис)

_________
(прізвище)