Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 21 грудня 2017 року N 1042/4049

Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки згідно з додатком до цього рішення.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити щоквартально подання Київській міській раді узагальненого звіту про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки.

3. Встановити розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, у розмірі 7500,00 грн, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
21.12.2017 N 1042/4049

ПРОГРАМА
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки

ВСТУП

Проект Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки (далі - Програма) підготовлений виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) відповідно до вимог законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про столицю України - місто-герой Київ".

Нормативно-правові документи, вимоги та положення яких враховані при розробці Програми: Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2003 N 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" та від 31.05.2016 N 411 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 - 2020 роки" (Постанова N 411).

Під час формування Програми враховано ключові положення Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 N 5/2015 (Указ N 5/2015), Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році", розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 N 275-р "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік" (План N 275-р), Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385 (Постанова N 385), та Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060 (Рішення N 824/7060) (зі змінами).

Головною метою Програми є створення умов для економічного зростання та вдосконалення механізмів управління розвитком міста на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, проведення цілеспрямованої містобудівної політики, дотримання високих екологічних стандартів та, в результаті цього, підвищення конкурентоспроможності міста, доступності широкого спектра соціальних послуг, забезпечення гідних умов життя та загального підвищення добробуту населення.

Вперше Програма в м. Києві розроблена на середньостроковий період і є деталізованим плановим документом реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (Рішення N 824/7060), а, отже, її виконання вимагає зосередження фінансових, матеріальних та людських ресурсів, зусиль органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства, наукових кіл і громадян на досягнення цілей, визначених у Стратегії.

Програма ґрунтується на аналізі тенденцій розвитку міської економіки, поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально-економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає завдання і заходи економічної та соціальної політики міської влади на 2018 - 2020 роки, індикатори ефективності її реалізації та основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку на середньостроковий період.

Заходи Програми узгоджені з бюджетом м. Києва та фінансуватимуться як за рахунок бюджетних коштів, так і за кошти підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів.

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних заходів виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання Програми, що дозволить оперативно приймати необхідні управлінські рішення.

I. ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА (ЗА СЕКТОРАМИ)

Валовий регіональний продукт

Узагальнюючим показником, що характеризує економічні зрушення в місті, є валовий регіональний продукт, частка якого в загальному обсязі валового внутрішнього продукту є найвищою серед регіонів України: у 2015 році - 22,7 % та очікується на рівні 23,5 % у 2016 та 22,9 % - у 2017 роках.

Зусиллями міської влади та суб'єктів господарювання вдалося подолати негативну тенденцію скорочення ВРП та забезпечити його зростання у 2016 - 2017 роках.

Обсяги валового регіонального продукту

 

2015

2016 (попередні дані)

2017 (очік.)

ВРП, у фактичних цінах, млрд грн

451,7

524,5

615,9

Індекс фізичного обсягу ВРП (у цінах попереднього року), %

92,7

103,3

104,3


 

Рушійною силою економічного росту у м. Києві в 2016 році за попередніми даними стали такі сектори: будівництво (індекс фізичного обсягу 123,3 %), оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (106,9 %), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (106,7 %) і переробна промисловість (102,9 %).

У місті Києві спостерігається найвищий серед регіонів України показник ВРП у розрахунку на одну особу. У 2015 році він перевищував середній показник по Україні в 3,4 разу.

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу

   

Структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності, %

   

У структурі валової доданої вартості частка сфери послуг становила близько 90 %, що відповідає світовим тенденціям розвитку столичних міст, частка матеріального виробництва - 10 %.

За критерієм виробництва валової доданої вартості у розрахунку на одну гривню проміжного споживання найбільш ефективними видами економічної діяльності в м. Києві є освіта, операції з нерухомим майном, державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування, фінансова та страхова діяльність.

Бюджетно-фінансова політика

Основні кількісні показники, які характеризують сектор у динаміці за три роки (2015 - 2017 роки)

Важливою тенденцією 2017 року у бюджетно-фінансовій сфері стала активізація діяльності міської влади щодо забезпечення прозорості та участі громадськості у процесі прийняття рішень щодо формування бюджету. З цією метою в місті започатковано реалізацію проекту "Громадський бюджет".

Громадський бюджет - це відкритий діалог між міською владою та мешканцями міста щодо розподілу частини міського бюджету жителями шляхом подання ними проектів, спрямованих на підвищення комфортності проживання у місті, та їх відбору шляхом відкритого голосування. Проекти, які найбільше підтримують мешканці та відповідають критеріям їх відбору, реалізуються за рахунок бюджету міста.

Позитивні зрушення в сфері реальної економіки м. Києва, поступове збільшення доходів населення протягом 2015 - 2017 років, бюджетна децентралізація дозволили суттєво збільшити надходження до бюджету міста.

Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету м. Києва протягом звітного періоду залишався податок та збір на доходи фізичних осіб. Після законодавчих змін друге місце за обсягом надходжень загального фонду бюджету м. Києва належить місцевим податкам і зборам.

Доходи бюджету м. Києва
(без урахування трансфертів), млн грн

 


* - Відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 N 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", зі змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 21.11.2017 N 494/3501 (Рішення N 494/3501).

Основні надходження до загального фонду бюджету м. Києва, млн грн

 

2015

2016

на 01.10.2017

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

Всього доходів загального фонду, у т. ч.:

16183,0

100

24709,5

100

21701,8

100

податок на доходи фізичних осіб

8042,6

49,7

11085,7

44,9

10406,5

47,9

плата за землю

2644,6

16,3

5123,7

20,7

3798,2

17,5

єдиний податок

1922,5

11,9

3120,1

12,6

2979,1

13,7

податок на прибуток підприємств

1624,9

10

2931,8

11,9

2358,2

10,9

акцизний податок

975,6

6

1366,4

5,5

981,4

4,5

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

182,5

1,1

275,4

1,1

324,0

1,5

Основні фактори збільшення надходжень до загального фонду:

податок на доходи фізичних осіб

- збільшення єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб (у 2015 році - 15 % та 17 % у залежності від розміру доходів фізичних осіб);
- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
- поступова легалізація виплати заробітної плати;

плата за землю

- збільшення нормативно-грошової оцінки земель;

єдиний податок

- збільшення кількості платників податку;

податок на прибуток підприємств

- зміна порядку сплати податку.

Основні надходження до спеціального фонду бюджету м. Києва, млн грн

 

2015

2016

на 01.10.2017

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

Всього доходів спеціального фонду, у т. ч.:

5995,2

100

4558,7

100

3114,0

100

власні надходження бюджетних установ

5026,9

83,8

2871,6

63

1797,1

57,7

надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

333,4

5,6

563,1

12,4

339,8

10,9

надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

272,1

4,5

92,4

2

0,02

0,0

Зменшення надходжень до спеціального фонду бюджету м. Києва відбулося внаслідок відображення в обліку операцій з активами власних надходжень бюджетних установ, у т. ч. за рахунок проведення закладами охорони здоров'я грошової оцінки будівель та земельних ділянок.

Більшість видатків бюджету м. Києва традиційно спрямовується на соціально-культурну сферу (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт), фінансове забезпечення яких суттєво покращилося.

Видатки бюджету м. Києва, млн грн

 


* - Відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 N 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", зі змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 21.11.2017 N 494/3501 (Рішення N 494/3501).

Динаміка видатків загального фонду бюджету м. Києва, млн грн

 

Протягом 2015 - 2017 років відбулось збільшення фінансування усіх соціально важливих сфер життєдіяльності міста із загального фонду бюджету міста.

Досягнуто суттєве зменшення видатків бюджету м. Києва на обслуговування внутрішнього боргу внаслідок його скорочення.

Динаміка видатків спеціального фонду бюджету м. Києва, млн грн

 

Результати роботи за поточний рік:

- станом на 01.10.2017 збільшено надходження до загального фонду бюджету м. Києва (без урахування субвенцій з державного бюджету) на 3997,7 млн грн у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року;

- видатки на забезпечення усіх сфер життєдіяльності міста станом на 01.10.2017 профінансовано на 8493,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2016 року;

- суттєво скорочено видатки бюджету м. Києва на обслуговування внутрішнього боргу;

- у рамках реалізації проекту "Громадський бюджет" відібрано 62 проекти, з яких реалізовано 18 на суму майже 13 млн грн.

Промисловість та розвиток підприємництва

Основні кількісні показники, які характеризують сектор у динаміці за три роки (2015 - 2017 роки)

Розвиток промисловості міста

У столиці працюють 763 промислових підприємства, які надають звіт до Головного управління статистики в м. Києві за формою N 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами".

Індекс промислової продукції, %

Обсяг реалізованої промислової продукції, млрд грн

 

 

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності, у % до відповідного періоду попереднього року

 

січень - вересень 2015

січень - вересень 2016

січень - вересень 2017

питома вага у загальному обсязі реалізованої продукції, %

Промисловість

92,6

106,6

95

100

Переробна промисловість,

92,5

106,6

93,9

78,6

з неї:

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

84,2

95,9

97,6

47,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

112,7

85,1

134,6

1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

83,6

102,9

63,1

4

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

69,2

89,9

112,3

0,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

90

100,8

104

8,4

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

106,2

103,6

110,7

7,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

99,5

114,9

93,7

2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

111,6

102,2

79,6

4,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

92,9

106,8

102,5

19,3

У січні - вересні 2017 року спостерігалось падіння індексу промислової продукції на 5 %, у січні - серпні 2017 року - на 4 %. За індексом промислової продукції у січні - вересні поточного року м. Київ займав 23 місце серед 25 регіонів України (перші три місця займали Одеська, Івано-Франківська та Київська області, відповідно останнє місце - Луганська область з індексом 73 %).

Негативна динаміка розвитку промисловості зумовлена зменшенням: виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 2,4 %, металургійного виробництва - на 6,3 %, виробництва у машинобудуванні - на 20,4 %, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності - на 36,9 %.

Продовжує негативно впливати на розвиток промислового комплексу зростання вартості сировинних ресурсів, електроенергії та газу, високий рівень зношеності виробничих фондів.

Позитивна динаміка за підсумками січня - вересня 2017 року спостерігалась переважно у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - на 34,6 %, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції - на 12,3 %, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції та будівельних матеріалів - на 10,7 %, виробництві основних фармацевтичних виробів - на 4 %; постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 2,5 %.

Збільшення обсягів виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції та будівельних матеріалів зумовлене, зокрема, деяким пожвавленням будівельного ринку та підвищенням цін. Підвищення цін на електроенергію та газ зумовило зростання індексу промислової продукції у цьому виді діяльності.

Загальний обсяг реалізованої продукції у січні - вересні 2017 року за основними видами промислової діяльності у фактичних цінах підприємств м. Києва становив 123,7 млрд грн (8,1 % загальнодержавного обсягу), що на 22,5 млрд грн або на 22,2 % більше ніж у відповідному періоді 2016 року.

Структура обсягу реалізованої продукції за основними видами діяльності переробної промисловості у січні - вересні 2017 року, %

   

У промисловому секторі економіки міста у вересні 2017 року було зайнято 114,5 тис. працюючих, що на 3,1 тис. осіб менше ніж у вересні 2016 року, в зв'язку із зменшенням чисельності працюючих на підприємствах ПАТ "Оболонь", Державний авіабудівний концерн "Антонов", Державна акціонерна холдингова компанія "Артем", ПАТ "Отіс", ДП "Тетра Пак Україна", ПрАТ "Бліц-Інформ" та ін.

Заробітна плата штатних працівників у вересні 2017 року у промисловості м. Києва становила 11831 грн, що на 29,5 % більше ніж у вересні 2016 року (у вересні 2017 року середня зарплата по м. Києву становила 11423 грн), зокрема, за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати.

 

2015

2016

2017 (очік.)

Частка країн ЄС в структурі експорту товарів і послуг м. Києва, %

28,2

28

30

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від податків, сплачених промисловими підприємствами м. Києва (у цінах попереднього року), %

+ 28,1

+ 88

+70

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від податку на прибуток підприємств (у цінах попереднього року), %

*

*

+57


* Показник не обраховувався.

Інновації

У 2015 році змінено методику обрахунку показників інноваційної діяльності промислових підприємств, тому порівняння показників з попереднім періодом є некоректним. Обстеження інноваційної діяльності промислових підприємств органами статистики за 2016 рік не проводилось, інформація за 2017 рік буде оприлюднена у травні 2018 року.

Стан інноваційної діяльності в м. Києві у 2015 році характеризувався наступними показниками:

- питома вага інноваційно активних підприємств у загальній кількості обстежених промислових підприємств по місту становила 17,3 %;

- питома вага реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції - 0,4 %.

Основними причинами недостатнього інноваційного розвитку більшості підприємств є неможливість акумулювання власних коштів та отримання довгострокових кредитів від комерційних банків для розвитку інноваційної діяльності, відсутність дієвих інструментів державної підтримки інноваційної діяльності та неналежне фінансування сектора наукових досліджень та розробок. Негативний вплив також мали чинники, які гальмують розвиток промислового комплексу в цілому.

Розвиток споживчого ринку

Оборот роздрібної торгівлі, млрд грн

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), млрд грн

 

 

 

2015

2016

2017 (очік.)

Кількість закладів торгівлі, од.

6415

6489

6537

Кількість закладів ресторанного господарства, од.

3219

3254

3273

Кількість посадкових місць у закладах ресторанного господарства, тис. місць

173,6

179,7

179,7

Кількість проведених ярмарків, од.

841

2741

3050

Обсяг реалізованої продукції, тис. т

116,6

150,6

168,0

Кількість ринкових підприємств у місті Києві, од.

96

96

88

Кількість підприємств побуту (за даними РДА), од.

5634

5757

5838

Кількість працюючих у сфері побутового обслуговування міста (за даними РДА), осіб

34222

34485

34800

Кількість обстежених об'єктів побуту, од.

350

365

370

У січні - вересні 2017 року споживчий ринок м. Києва характеризувався наступними показниками:

- оборот роздрібної торгівлі збільшився у порівнянних цінах на 9,5 % до відповідного періоду минулого року за рахунок активізації споживчого попиту населення, пов'язаного із зростанням реальної заробітної плати, та становив майже 112 млрд грн (19,4 % загальнодержавного обсягу);

- роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, становив 97,4 млрд грн (23,4 % загальнодержавного обсягу), що у порівнянних цінах на 10,3 % більше відповідного періоду 2016 року.

Станом на 01.10.2017 у столиці функціонувало 88 ринкових підприємств, з яких 63 - продовольчих та змішаних, 25 - непродовольчих, із загальною кількістю 38,5 тис. торговельних місць; 6554 продовольчих та непродовольчих закладів торгівлі, 3280 загальнодоступних об'єктів харчування на 179,7 тис. місць. Протягом січня - вересня 2017 року відкрито 28 закладів торгівлі з продажу продуктів харчування, 37 підприємств торгівлі з продажу непродовольчих товарів, 27 закладів ресторанного господарства, у т. ч. у нових приміщеннях 11 закладів торгівлі з продажу продуктів харчування, 13 - з продажу непродовольчих товарів та 7 закладів ресторанного господарства.

Протягом січня - вересня 2017 року проведений 3131 сільськогосподарський ярмарок, що в 1,9 разу більше ніж у відповідному періоді 2016 року, та реалізовано 137,5 тис. т продукції, що в 1,6 разу більше у порівнянні з січнем - вереснем 2016 року.

Реалізовано сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, тис. т

 

 

січень - вересень 2016 року

січень - вересень 2017 року

Станом на 01.10.2017 в місті надають послуги 5835 об'єктів побутового обслуговування. Протягом січня - вересня 2017 року розпочали роботу 86 об'єктів побуту, кількість підприємств побуту збільшується за рахунок розширення видів послуг, а саме: збільшення об'єктів з технічного обслуговування автотранспорту, ремонту засобів мобільного зв'язку, комп'ютерної техніки, послуг з догляду за тілом людини, перукарських послуг, приймальних пунктів хімчистки на АЗС тощо. За цей період проведено моніторинг 223 об'єктів побуту з метою впорядкування бази даних цих об'єктів, надання їм консультативної та інформаційної допомоги.

Будівництво

Одним із напрямів досягнення стратегічної цілі з підвищення комфорту життя мешканців м. Києва є будівництво об'єктів, що забезпечують належний рівень комфорту.

Індекси будівельної продукції, %

Обсяг виконаних будівельних робіт, млрд грн

 

   

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт у 2016 році виконано з будівництва будівель - 11,9 млрд грн або 70,8 % загального обсягу. З них, з будівництва житлових будівель виконано робіт обсягом 7,3 млрд грн або 43,4 %, нежитлових - 4,6 млрд грн або 27,4 %. З будівництва інженерних споруд виконано робіт на 4,9 млрд грн або 29,2 % загального обсягу.

У січні - вересні 2017 року виконано будівельних робіт на суму 16,3 млрд грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2016 року становив 131,1 %. Індекс будівельної продукції з будівництва будівель становив 121%, у т. ч.: житлових будівель - 113,2 %, нежитлових будівель - 135,9 %. Індекс будівельної продукції з будівництва інженерних споруд - 159,9 %.

За видами будівельної продукції у січні - вересні 2017 року найбільший обсяг будівельних робіт виконано з будівництва будівель - майже 11 млрд грн або 67,4 % загального обсягу. З них, з будівництва житлових будівель виконано робіт обсягом 6,6 млрд грн або 40,4 %, нежитлових - 4,4 млрд грн або 27 %. З будівництва інженерних споруд виконано робіт на 5,3 млрд грн або 32,6 % загального обсягу.

Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 88,2 % загального обсягу, роботи з капітального ремонту - 6,3 %, з поточного - 5,5 %. Господарським способом виконано 1,7 % загального обсягу будівельних робіт в цілому по місту.

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та організаціями Печерського району - 3,1 млрд грн або 19,3 % загального обсягу. Підприємствами Голосіївського району виконано робіт на суму майже 3,0 млрд грн або 18,3 %, Святошинського - 2,2 млрд грн або 13,8 %, Дарницького - 2,2 млрд грн або 13,5 %. Найменший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами Деснянського та Подільського районів, відповідно 1,7 % та 2 % загального обсягу в цілому по місту.

Прийняття в експлуатацію житла та інших об'єктів соціальної сфери*

 

2015

2016

9 міс. 2017

Житлові будівлі, тис. кв. м

1365,8

1334

1093,4

Загальноосвітні навчальні заклади, учнівських місць

550

400

1740

Дошкільні та позашкільні навчальні заклади, місць

570

610

452

Лікарні, ліжок

71

24

-

Амбулаторно-поліклінічні заклади, відвідувань за зміну

-

86

305


* За даними Головного управління статистики у м. Києві.

Зовнішньоекономічна діяльність

Одним із пріоритетних напрямів розвитку міста є зовнішньоекономічна діяльність. Підприємства столиці України співпрацюють з партнерами більш ніж з 200 країн світу.

Динаміка зовнішньоторговельного обороту м. Києва, млрд дол. США

 

За 9 місяців 2017 року експорт м. Києва становив 22,8 % загальноукраїнського обсягу експорту товарів (у 2015 та 2016 роках - 22,9 % та 23,6 % відповідно), імпорт - 39,3 % загальноукраїнського обсягу імпорту товарів (у 2015 та 2016 роках - 38,6 % та 41,1 % відповідно).
Позитивною тенденцією стало поступове збільшення товарообігу з країнами Європейського Союзу.

У 2016 році до країн ЄС було експортовано 28 % усіх товарів (у 2015 році - 28,8 %), імпортовано з країн ЄС - 39,8 % загального обсягу (у 2015 році - 38,8 %).

Експорт товарів до країн ЄС за 9 місяців 2017 року становив 36,1 % загального обсягу експорту та збільшився порівняно з відповідним періодом 2016 року на 48,8 %. Імпорт товарів із країн ЄС за 9 місяців 2017 року становив 38,2 % загального обсягу імпорту та збільшився проти відповідного періоду 2016 року на 16,2 %.

У 2016 році експорт послуг до країн ЄС становив 45,3 % загального експорту послуг (у 2015 році - 41,3 %), імпорт послуг від країн ЄС становив 51,5 % загального імпорту послуг (у 2015 році - 52,1 %).

Експорт послуг до країн ЄС за 9 місяців 2017 року становив 45,1 % загального обсягу експорту послуг (за 9 місяців 2016 року - 45,6 %). Імпорт послуг від країн ЄС за 9 місяців 2017 року становив 51,6 % загального обсягу імпорту послуг (за 9 місяців 2016 року - 53,9 %).

Розвиток малого та середнього підприємництва

Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення, од.

 

У 2017 році очікувана кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення м. Києва становитиме 1627 од., що майже на 8,2 % більше порівняно з попереднім роком.
У 2017 році обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) малими та середніми підприємствами м. Києва за прогнозними показниками становитимуть 1731,4 млрд грн.

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) в цілому по м. Києву в 2016 році на малих підприємствах становила 16,7 %. Частка зайнятих працівників на малих підприємствах становила 23,7 %.

У структурі малого та середнього підприємництва найбільшу частку займають фізичні особи - підприємці - 80,6 %, мікропідприємства - 13,8 %, малі підприємства - 4,9 % та середні підприємства - 0,7 %. У 2017 році ситуація майже не зміниться.

Суб'єкти підприємництва м. Києва

 

Загальна кількість суб'єктів підприємництва у м. Києві, зареєстрованих як платники податків, у 2016 році становила понад 599,2 тис. од., що на 13 % більше порівняно з 2015 роком.
У 2017 році загальна кількість суб'єктів підприємництва у м. Києві, зареєстрованих як платники податків, становитиме 656,1 тис. од., що на 9,5 % більше порівняно з 2016 роком.

Надходження до бюджету податків і зборів від суб'єктів підприємництва за результатами 2016 року порівняно з 2015 роком збільшились: до Зведеного бюджету України в 1,5 разу, до бюджету м. Києва - в 1,7 разу. У 2017 році порівняно з 2016 роком збільшаться доходи до Зведеного бюджету України та бюджету м. Києва в 1,2 разу.
Динаміка обсягів надходжень єдиного податку від юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до бюджету м. Києва збільшиться у 2017 році порівняно з попереднім роком на 3,2 % та становитиме 170 %.

Надходження до Зведеного бюджету України та бюджету м. Києва від суб'єктів підприємництва, млрд грн

 

Результати роботи за поточний рік

У поточному році зусилля міської влади у сфері промисловості були спрямовані на підвищення конкурентоспроможності економіки м. Києва, популяризацію продукції київських виробників, розвиток інноваційних промислових точок зростання:

- проведено виставку-презентацію промислової продукції "Зроблено в Києві" за участю 149 промислових підприємств-виробників із 10 районів Києва та 41 наукової установи НАН України. Окремими експозиціями були представлені науковий парк "Київський університет імені Тараса Шевченка", освітній інвестиційно-технологічний кластер легкої промисловості, КП "Київське інвестиційне агентство", Київська торгово-промислова палата. На 197 виставкових стендах було представлено продукцію 214 учасників заходу;

- в інформаційну систему "Промисловість і наука", розроблену КНДУ "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста" з метою автоматизації процесів створення, зберігання та актуалізації інформації щодо діяльності промислових підприємств та наукових установ м. Києва, забезпечено внесення даних про 4150 видів промислової продукції, яку виробляють підприємства міста, та 11860 позицій на закупівлю у 2017 році промислової продукції 259 комунальними підприємствами, установами та організаціями з кола розпорядників коштів бюджету міста Києва;

- підготовлено та проведено конкурс "Кращий експортер року", за результатами зовнішньоекономічної діяльності у 2016 році нагороджено дипломом та знаком "Кращий експортер року" 16 підприємств-переможців;

- продовжено організаційну роботу щодо створення промислового вузла "Київська бізнес-гавань": актуалізовано склад робочої групи з питань реалізації проекту створення промислового вузла "Київська бізнес-гавань". КП "Київське інвестиційне агентство", яке визначено замовником підготовчих робіт та розроблення концепції містобудівного, організаційно-правового та комерційного забезпечення реалізації вищезазначеного інвестиційного проекту, отримало дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 4 земельних ділянок в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування промислового вузла. КП "Київське інвестиційне агентство" проводиться підготовка матеріалів для проведення тендеру на розроблення документації з землеустрою зазначених земельних ділянок;

- забезпечено виконання заходів з реалізації Концепції з просування інвестиційного та зовнішньоекономічного іміджу м. Києва на міжнародній арені на 2016 - 2017 роки.

З метою створення сприятливих умов для розвитку бізнесу протягом січня - вересня 2017 року:

- підготовлено та оприлюднено 21 звіт про проведення відстежень результативності регуляторних актів та 37 проектів регуляторних актів. Проведено експертизу 8 проектів рішень Київської міської ради та 47 проектів нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- проведено засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва щодо: проведення заходів державного нагляду (контролю) у сферах безпечності та якості харчових продуктів; запровадження прозорого механізму обговорення проектів регуляторних актів, у т. ч. шляхом залучення суб'єктів господарювання м. Києва та їх об'єднань до оцінки витрат та економічних вигід "cost-benefit analysis" та М-Тесту відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

- на виконання Меморандуму про співпрацю між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та Радою бізнес-омбудсмена створена експертна група, якою розглянуто 6 скарг підприємців;

- проведено 3 робочі зустрічі з представниками Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Лідерство в економічному врядуванні", Німецько-українського фонду та банківських структур, на яких обговорено шляхи та механізми відновлення програми фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарювання в м. Києві. Підписано Угоду про співробітництво між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та Німецько-українським фондом;

- прийнято рішення Київської міської ради від 21.09.2017 N 46/3053 "Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві" (Рішення N 46/3053);

- Центром по наданню послуг суб'єктам підприємництва з районними структурними підрозділами укладено 69 договорів з суб'єктами підприємництва на надання офісних, інформаційно-консультативних та інших послуг та надано понад 11,4 тис. консультацій.

Заходи міської влади щодо подальшого розвитку сфери споживчого ринку у поточному році мали, насамперед, соціальне спрямування:

- працювало 164 об'єкти роздрібної торгівлі з продажу хліба та хлібобулочних виробів, що користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві, в яких відповідно до інвестиційних договорів забезпечено продаж хліба та хлібобулочних виробів за визначеними цінами;

- облаштовано понад 1 тис. "соціальних" торговельних місць на підприємствах ринкової мережі.

Протягом січня - вересня 2017 року проведено: торги (двічі) на право розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, за результатами яких із суб'єктами господарювання укладено 65 договорів; торги (тричі) на право розміщення об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, за результатами яких укладено 261 договір; опрацьовано 1246 заяв щодо розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території м. Києва, з яких за 1086 заявами надано позитивне рішення. Забезпечено проведення 2 тематичних ярмарків та організацію торговельного обслуговування під час 5 загальноміських заходів, сприяння у проведенні 6 фестивалів. Проведено міський конкурс-огляд суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві у 2016 році.

Інвестиції

Основні кількісні показники, які характеризують сектор у динаміці за три роки (2015 - 2017 роки)

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку м. Києва шляхом активізації інвестиційної діяльності за пріоритетними напрямами інвестування, збільшення обсягів залучення іноземного та вітчизняного капіталу в економіку столиці є першочерговим завданням міської влади.

В економіці міста зосереджена найбільша частка інвестиційних ресурсів держави: 58,6 % загальнодержавного обсягу прямих іноземних інвестицій, 29,6 % загальнодержавного обсягу капітальних інвестицій.

Починаючи з 2016 року відмічається зростання обсягів залучених іноземних інвестицій: темп росту прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 01.01.2017 становив 111,3 % відповідно до обсягів іноземних капіталовкладень станом на 01.01.2016 (темп зниження станом на 01.01.2016 до показника на 01.01.2015 становив 96 %; на 01.01.2015 до показника на 01.01.2014 - 77,9 %).

Станом на 01.10.2017 обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) збільшився на 3,7 % порівняно з іноземними інвестиціями, внесеними на початок поточного року, що свідчить про уповільнення темпу зростання на 2,7 в. п., у порівнянні з показником станом на 01.10.2016 - 106,4 % (станом на 01.10.2015 - 102,6 %).

Прямі іноземні інвестиції наростаючим підсумком в м. Києві та Україні, млн дол. США

 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у розрахунку на одну особу населення, дол. США

 

Відповідно зростають обсяги прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення. Порівнюючи показник станом на 01.01.2017 та станом на 01.01.2016 спостерігається збільшення на 1026,7 дол. США або на 15,2 %.

Станом на 01.10.2017 обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування становив 8092,6 дол. США, що на 309,5 дол. США або на 4 % більше обсягу прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу станом на 01.01.2017.

Найбільші обсяги інвестицій (майже 75 % загального обсягу іноземних капіталовкладень) в економіку Києва надходили з Кіпру, Російської Федерації, Нідерландів, Франції, Великої Британії, Австрії та Люксембургу.

Структура прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіці м. Києва за окремими країнами, %

   

Найпривабливіша сфера для іноземних інвесторів - фінансова та страхова діяльність (41,1 % усіх прямих інвестицій, що надійшли в економіку міста станом на 01.10.2017). Також іноземні партнери охоче вкладали кошти у підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, підприємства, які здійснюють операції з нерухомим майном; інформацію та телекомунікації, професійну, наукову та технічну діяльність.

З 2016 року відмічається зростання обсягів капітальних інвестицій. У січні - вересні 2017 року освоєно 76709,5 млн грн капітальних інвестицій, що на 22,5 % більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Капітальні інвестиції в економіку м. Києва та України, млн грн

 

Індекс капітальних інвестицій у січні - вересні 2017 року до відповідного періоду 2016 року становив 122,5 %, що у порівнянні з показником січня - вересня 2016 року до показника січня - вересня 2015 року, а саме: 93,4 %, відображає позитивну динаміку (на 29,1 в. п.) освоєння капітальних інвестицій.

Капітальні інвестиції у розрахунку на одну особу, грн

 

Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу станом на 01.10.2017 становив 26682,9 грн, що на 6232,3 грн або на 30,5 % більше показника відповідного періоду минулого року (20450,6 грн).
Збільшення обсягів капітальних інвестицій у січні - вересні 2017 року порівняно з січнем - вереснем 2016 року забезпечено підприємствами майже всіх

видів економічної діяльності (на 4,1 млрд грн більше ніж у січні - вересні 2016 року - промисловими підприємствами, на 3,9 млрд грн - підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності).

Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності, %

 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій протягом 2015 - 2017 років є власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоюється від 69,4 % у 2015 році до 78,6 % за 9 місяців 2017 року загального обсягу.

Основну частку капітальних інвестицій освоєно у матеріальні активи: 2015 рік - 82,9 % загального обсягу, 2016 рік - 93,1 %, січень-вересень 2017 року - 91,7 %.

З метою просування інвестиційного та економічного потенціалу Києва щороку здійснюється більше 30 міжнародних візитів та майже 200 ділових зустрічей.

Щороку, протягом 2015 - 2017 років, місто представлене більше ніж на п'яти авторитетних міжнародних інвестиційних заходах.

У 2016 році проведено Інвестиційний форум м. Києва, участь у якому взяли понад 500 учасників із 57 країн світу.

Розроблено Концепцію з просування інвестиційного та зовнішньоекономічного іміджу м. Києва на міжнародній арені на 2016 - 2017 роки.

Результати роботи за поточний рік

За напрямом залучення інвестицій, у т. ч. іноземних, а також просування інвестиційного та економічного потенціалу м. Києва у січні-вересні 2017 року здійснено наступні заходи:

- проведено 7 засідань постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, за результатами яких:

• 15 пропозицій включено до переліку об'єктів, які потребують залучення інвестицій;

• укладено інвестиційні договори про реалізацію 3 проектів (на загальну суму інвестицій понад 500,0 млн грн з урахуванням ПДВ та з передбаченими виплатами в бюджет - майже 13,5 млн грн) щодо будівництва житла (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній "Еліта-Центр"), в спортивній та транспортній інфраструктурі; ведуться роботи з їх впровадження;

- підготовлено та передано до Київської міської ради проект нового Положення про проведення інвестиційних конкурсів (документ погоджений з Антикорупційною радою при Київському міському голові, утвореною розпорядженням Київського міського голови від 27.02.2015 N 96 (Розпорядження N 96)), що передбачає оптимізацію механізму залучення інвестицій, зокрема:

• зменшення строків інвестиційного процесу;

• чітке регламентування інвестиційного процесу;

• виключення можливості відмови учаснику інвестиційного конкурсу з найбільш вигідною конкурсною пропозицією через формальність (недостатність чи неналежне оформлення тих чи інших документів);

• зменшення витрат бюджетних коштів на підготовку інвестиційних проектів та збільшення надходжень до міського бюджету;

• підвищення ділової активності у сфері інвестування.

Забезпечено участь м. Києва у міжнародних інвестиційних заходах:

- Міжнародній виставці нерухомості МІПІМ - 2017 (м. Канни, Франція);

- Investment Management Exhibition (IME) (м. Франкфурт, Федеративна Республіка Німеччина);

- IV українсько-корейському економічному форумі (м. Сеул, Республіка Корея) тощо.

Організовано та проведено Інвестиційний форум міста Києва (26.09.2017, м. Київ, КВЦ "Парковий"), який відвідало понад 660 гостей, з яких 251 - інвестори, підприємці та/чи представники міжнародних фінансових організацій; 69 - представники ЗМІ; 48 - спікери. Представлено проекти за напрямами розвитку дніпровських островів як рекреаційної та спортивної зони, реконструкції історичної частини Подолу, а також інвестиційний потенціал міста для бізнес-туризму, кіноіндустрії.

Забезпечено виконання Плану заходів з реалізації просування інвестиційного та зовнішньоекономічного іміджу м. Києва на міжнародній арені.

Виготовлено буклет "Invest in Kyiv" щодо інвестиційного та зовнішньоекономічного потенціалу м. Києва.

Забезпечено розміщення інформації на веб-сайті "Invest in Kyiv" з комерційними пропозиціями підприємств та пропозиціями щодо участі у міжнародних виставкових заходах.

Проведено презентацію інвестиційних пропозицій м. Києва міжнародним донорам та організаціям, які працюють в Україні.

Виготовлено промоційний відеоролик щодо інвестиційного потенціалу Києва.

Ринок праці

Основні кількісні показники, які характеризують сектор у динаміці за три роки (2015 - 2017 роки)

Процеси, які відбуваються в політичній та соціально-економічній сферах в країні, впливають на стан столичного ринку праці.

 

2015

2016

2017 (очік.)

Економічно активне населення у віці 15 - 70 років, тис. осіб

1460,4

1461,6

1460

Зайняте населення у віці 15 - 70 років, тис. осіб

1357,8

1364,3

1358

Рівень зайнятості, у відсотках до населення у віці 15 - 70 років

62

62,3

61,6

Безробітне населення у віці 15 - 70 років (за методологією МОП), тис. осіб

102,6

97,3

102

Рівень безробіття (за методологією МОП), у відсотках до економічно активного населення у віці 15 - 70 років

7

6,7

7

На зменшення рівня зайнятості населення та зростання безробіття в м. Києві вплинули фактори:

- основні:

• ситуація в сфері зайнятості безпосередньо залежить від стану економіки, яка за 9 місяців 2017 року стабілізувалась, однак темпи зростання залишаються невисокими. Залишаються невирішеними проблеми: зростання прибутків населення відстає від темпів інфляції і девальвації, інвестиційна привабливість країни залишається невисокою, проблеми пов'язані з конфліктом на сході країни, який досі триває;

- другорядні:

• наплив внутрішніх трудових мігрантів до столиці;

• скорочення середньооблікової кількості штатних працівників (збільшення кількості суб'єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; зростання кількості економічно неактивних підприємств; скорочення робочих місць; зростання економічно неактивного населення працездатного віку; міграція частини працездатного населення до інших міст та за межі країни);

• невідповідність професійно-кваліфікаційного складу безробітних, які перебувають на обліку, заявленим роботодавцями вакансіям (вільним робочим місцям, у т. ч. за рівнем заробітної плати).

Динаміка створення нових робочих місць по м. Києву, од.*

 


* За даними Міністерства соціальної політики України

У м. Києві реалізуються заходи Програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року. Загальна ситуація на ринку праці столиці залишається однією з найкращих серед регіонів України.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника по м. Києву постійно зростає та є найвищою серед регіонів України. Відповідно до статистичних даних у вересні 2017 року вона становила
11423 грн, що у 3,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з вереснем 2016 року розмір заробітної плати збільшився на 31,2 %.

 

Заборгованість із заробітної плати на столичних підприємствах, млн грн
(станом на 01.10.2017)

 

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.10.2017 збільшилася на 33,3 % порівняно з початком року і становила понад 102 млн грн.
На економічно активних підприємствах заборгованість із виплати заробітної плати становила майже 76,4 млн грн, що на 28,5 % більше в порівнянні з початком 2017 року.

Серед державних найбільшими боржниками залишаються підприємства, зокрема ДП "НДІ "Квант" (7,1 млн грн); ДП "КНДІ гідроприладів" (7,7 млн грн); ДПКДЗ "Буревісник" (3,5 млн грн), ДП "Київдіпротранс" (5,5 млн грн);

ДП "ПІ Укрметротунельпроект" (4,6 млн грн).

Серед підприємств-боржників із заробітної плати недержавного сектора найбільший обсяг заборгованості зафіксовано на ТОВ "ГРУП ДФ Інтернешнл Юкрейн" (17,8 млн грн); ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" (5,2 млн грн);

ПАТ "Комерційний банк "Союз" (6,1 млн грн); ПАТ "Краплинка" (3,5 млн грн);

ТОВ Авіакомпанія "Марс" (3,4 млн грн).

Основна причина наявності боргу на державних підприємствах міста - це брак обігових коштів через:

- несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи;

- втрату ринку збуту.

Результати роботи за поточний рік

У січні - вересні 2017 року послуги столичної служби зайнятості отримали 32,3 тис. осіб, з них 26,2 тис. мали статус безробітного.

Кількість роботодавців, які співпрацювали з районними центрами зайнятості, зросла на 1,1 тис. та становила 8,7 тис. Кількість вакансій у базі даних столичної служби зайнятості збільшилась на 40,7 % - до 52,3 тис. од.

За направленням столичної служби зайнятості працевлаштувалися 10,5 тис. осіб з числа безробітних громадян та інших категорій осіб, які шукали роботу (на 5,7 % більше ніж протягом відповідного періоду 2016 року). Зокрема, працевлаштовано 144 безробітних на нові робочі місця з наданням компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям. Отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 87 осіб.

У січні - вересні 2017 року проходили професійне навчання за сприянням служби зайнятості м. Києва майже 2,5 тис. осіб; брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 3,1 тис. осіб; профорієнтаційні послуги отримали 70,3 тис. осіб, з них 30,4 тис. учнів загальноосвітніх шкіл міста.

Станом на 01.10.2017 кількість вакансій, заявлених роботодавцями до районних центрів зайнятості м. Києва, у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 23% та становила 12,6 тис. од., навантаження на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) - 1 особа.

Разом з тим, ситуація залишається складною, зокрема, у професійно кваліфікаційному розрізі. Відчувається нестача вакансій для службовців (в середньому на 1 вакансію претендують 2 службовці, зокрема, у тих, хто займав керівні посади - 4 особи).

Розбудова міста і земельні відносини

Основні кількісні показники, які характеризують сектор у динаміці за три роки (2015 - 2017 роки)

Структура території м. Києва у розрізі функціональних зон (за проектними даними Генерального плану м. Києва), га

 

Площа міста в адміністративних межах становить 83,6 тис. га. Київ - місто, де поєднані унікальні природні ландшафти та видатні об'єкти культурно-історичної спадщини світового значення. Ця унікальна особливість є головним ресурсом стратегічного розвитку міста як комфортного середовища, що поєднує соціально-економічну, інвестиційну та туристичну привабливість. На оптимізацію процесів та розвиток місцевого самоврядування у сфері

земельних відносин спрямована цільова Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016 - 2020 роки (Програма N 729/729).

Земельно-кадастрова інвентаризація земель, що продовжувалась у м. Києві в рамках виконання цільової програми, сприяє прозорості у сфері земельних відносин і будівництві та є джерелом, що створює матеріальну та фінансову основу місцевого самоврядування. За 9 місяців 2017 року проінвентаризовано 73,0 тис. га земель у м. Києві.

Проведення земельно-кадастрової інвентаризації в місті Києві, всього, тис. га

 

На основі даних земельно-кадастрової інвентаризації доповнено новими даними інформаційно-аналітичну систему міського земельного кадастру. В рамках публічної доступності інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних розміщено переліки договорів оренди земельних ділянок (http://data.gov.ua/users/2655).

Створювалися умови для формування відкритого ринку землі: загалом в 2015 - 2017 роках організовано та проведено 4 земельних торги (у т. ч. 3 - у 2017 році) з продажу земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Києва чи права оренди на них. Зокрема, за 9 місяців 2017 року на торгах продано право оренди двох земельних ділянок та здійснено 1 продаж земельної ділянки. Ціна продажу земельної ділянки зросла майже вдвічі порівняно із стартовою ціною.

Плата за землю в м. Києві, млн грн

   

Ефективне та прозоре використання земель м. Києва стає надійним джерелом надходжень у бюджет м. Києва. Так, за 9 місяців 2017 року плата за землю (із орендою) перевищила на 1153,6 млн грн аналогічні надходження за весь 2015 рік. Загалом плата за землю у 2017 році порівняно з 2016 роком очікується більшою ніж на 100,0 млн грн. Однією із значущих причин сталого росту надходжень від плати за землю є проведення роз'яснювальної роботи із суб'єктами господарювання про необхідність оформлення правового

користування земельними ділянками, перш за все тими, на яких розташовані об'єкти нерухомості. Так, за сім місяців 2017 року надійшло коштів від продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомості права власності, майже в 4 рази більше ніж за аналогічний період минулого року. Всього з початку року подано 36 клопотань про продаж земельної ділянки під нерухомим майном.

Отриманню в об'єктивному розмірі плати за землю посприяли зміни в нормативно-правовій базі:

- в рамках децентралізації податок на землю віднесено до місцевих податків з правом міської влади самостійно встановлювати ставки плати за землю та пільги;

- дія нових показників нормативної земельної оцінки, що сприяло збільшенню надходжень від об'єктивної плати в м. Києві в середньому на 42 %.

 

Продаж земельних ділянок

 

Дохід бюджету м. Києва від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, млн грн

 


* - Відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 N 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", зі змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 21.11.2017 N 494/3501 (Рішення N 494/3501).

Крім того, нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, також є джерелом надходжень у місцевий бюджет в рамках сплати податку юридичними та фізичними особами - власниками житлових та нежитлових об'єктів нерухомості.

Територіальний розвиток міста є прозорим за умови існування регулятивних норм: затвердженої межі м. Києва, Генерального плану м. Києва, містобудівного зонування.

На сьогодні проект щодо встановлення меж м. Києва не погоджений окремими сільськими, селищними радами Київської області, території яких прилягають до меж м. Києва.

Згідно з рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 N 772/2934 "Про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж міста Києва" (Рішення N 772/2934), у зв'язку із зміною законодавства, надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж міста, проект на доопрацюванні у розробника.

На громадські слухання проект Генерального плану міста Києва винесено в 2012 році, документація розглянута та схвалена на засіданні архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури. Депутатські слухання проекту Генерального плану міста Києва проведені у 2015 році. Проект Генерального плану міста Києва розглянуто архітектурно-містобудівною радою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Об'єкти нерухомості, задекларовані до оподаткування, тис. шт.

 

України. Основні положення розглянуті експертами Світового банку, отримано позитивний висновок Національної спілки архітекторів України, Української секції міжнародної спілки архітекторів.

Протягом 2015 року проведено процедуру громадських слухань, презентацію матеріалів зонінгу на громадських публічних заходах. Наразі проводиться робота з урахування більше 1000 отриманих пропозицій.

План зонування території центральної планувальної зони охоплює площу 4,8 тис. га. План зонування інших частин м. Києва охоплює планувальні зони загальною площею території 78,8 тис. га. Наразі розробка зонінгу м. Києва тимчасово призупинена до погодження в установленому порядку історико-архітектурного опорного плану м. Києва та затвердження Генерального плану м. Києва. Всього протягом 2015 - 2017 років затверджено 16 детальних планів територій (ДПТ) загальною площею території м. Києва 1,7 тис. га.

Відсутність основних містобудівних документів стає на заваді розвитку будівельного сектора міста та дає можливість незаконного будівництва, самовільного зайняття земельних ділянок. Крім того, на 41 сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка проходила у місті Кракові (Польща) у липні 2017 року, особливо наголошено на загрозі збереженню об'єкта Всесвітньої спадщини - "Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Києво-Печерська Лавра", яку несе неналежна забудова та відсутність регулятивних норм. Факти самочинного будівництва висвітлено на загальнодоступному порталі http://monitor.mkk.kga.gov.ua/. Наразі оприлюднено інформацію щодо самочинного будівництва 509 об'єктів, серед яких: житлових комплексів та житлових будинків - 43, автомобільних газозаправних пунктів та станцій - 87 (ведеться демонтаж), автомобільних паркувальних майданчиків - 104, гаражів - 5, кафе - 11, магазинів та прибудов до магазинів - 15, торгово-офісних та офісних будівель - 11 та інших будівель і споруд.

Позитивним фактором у вирішенні питань виявлення, реагування та запобігання фактам порушення містобудівного та земельного законодавства є:

- в рамках децентралізації повернення місту функцій державного архітектурно-будівельного контролю;

- реалізація роботи Центру моніторингу забудови м. Києва через загальнодоступний портал;http://monitor.mkk.kga.gov.ua

- доступність офіційних сайтів Департаменту земельних ресурсів, Департаменту містобудування та архітектури, Департаменту з питань архітектурно-будівельного контролю для звернень громадян та отримання нормативно-правової інформації.

Загалом в м. Києві зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла: за 9 місяців 2017 року більше ніж в 1,5 разу порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

За даними аналітичного дослідження, яке провели експерти агенції нерухомості ARPA Real Estate разом з аналітиками порталу пошуку нерухомості Adress.ua, у 2017 році на ринок первинної нерухомості Києва в продаж надійшло 20,7 тис. квартир, що перевищує аналогічний показник 2016 року більш ніж у два рази. При цьому з квітня 2017 року зафіксовано падіння темпів продажів. З 2011 року на ринку нерухомості Києва накопичилося більш ніж 76,5 тис. квартир в 252 житлових комплексах та житлових будинках, у т. ч. незавершеного будівництва (http://www.abcnews.com.ua/ru/analytics/na-rynkie-piervichnoi-niedvizhimosti-kiieva-zavislo-bolieie-76-tys-kvartir).

Складові критерію "Отримання дозволів на будівництво" за рейтингом "Doing Business"

   

Місто Київ та Київська область виступають базовою моделлю для проведення аналізу за складовими рейтингу "Doing Business". Це один із основних рейтингів, на який орієнтуються інвестори, коли мова йде про вкладання коштів, зокрема і в будівельну галузь м. Києва.
Рейтинг "Doing Business" проводять експерти Світового банку. Україна є учасником рейтингу з 2012 року та мала різні успіхи за критерієм "Отримання дозволів на будівництво" - з 140 позиції за результатами опитування у червні 2016 році до 35 - у червні 2017 року.

Ключову роль щодо зростання України в рейтингу Світового банку Doing Business за критерієм "Отримання дозволів на будівництво" зіграло зменшення Київською міською радою розміру пайової участі в розвитку інфраструктури з 10% до 2%, а також зменшення вартості послуг із технагляду в будівництві.

Результати роботи за поточний рік

У рамках реалізації політики правового користування земельними ресурсами міста продовжувались роботи по складанню проектів нових та впорядкуванню існуючих землеволодінь та землекористувань, а саме:

- проведена земельно-кадастрова інвентаризація на 1,1 тис. га;

- проведено 1614 перевірок додержання земельного законодавства користувачами/власниками земельних ділянок;

- укладено 236 договорів оренди/додаткових угод щодо оренди земельних ділянок.

У рамках реалізації політики ефективного використання земель та отримання плати за землю в об'єктивному розмірі виконувався комплекс землевпорядних та землеоціночних робіт з підготовки ділянок до продажу, що сприяло надходженню до бюджету:

- 104,78 млн грн від продажу земельних ділянок, у т. ч. на яких розташовані об'єкти нерухомості права власності за січень - вересень 2017 року;

- 3798,2 млн грн плати за землю (із орендою) за січень - вересень 2017 року.

З метою гармонійного та прозорого розвитку міста, архітектурно-будівельного проектування та будівництва у відповідності з територіальним плануванням міста виконувались роботи, що стосувалися створення та оновлення містобудівної документації: проекту Генерального плану, планів зонування окремих територій, детальних планів територій.

Зокрема, станом на початок жовтня 2017 року оновлено показники проекту Генерального плану м. Києва:

- визначено розрахунковий етап до 2036 року;

- проведено коригування текстових, графічних матеріалів.

План зонування передбачає поділ території міста на зони, кожна із яких має свої умови та обмеження для містобудування - Київ поділено на 7 планувальних зон. Станом на початок жовтня 2017 року комунальною організацією "Інститут Генерального плану м. Києва" виконано проектні роботи з розробки Плану зонування інших частин м. Києва:

- збір вихідних даних (частково);

- визначення меж планувальних зон;

- документація планів зонування територій планувального утворення "Теремки-3" та частково інших планувальних зон.

Детальні плани територій деталізують рішення Генерального плану м. Києва у масштабі 1:2000, встановлюють "червоні" лінії вулиць, розміщення житлової забудови та інше. В 2017 році проведено 10 громадських слухань проектів ДПТ. У 2017 році затверджено 3 ДПТ. Наразі затверджено 29 ДПТ, а загалом передбачена розробка 154 ДПТ, що загалом охоплює територію міста понад 34440,0 га, серед яких понад 100 ДПТ перебувають в розробці.

Видано вихідні дані для проектування в зонах затверджених ДПТ:

- містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок - 248 на площу, що охоплює 490,0 га;

- будівельні паспорти на 243 об'єкти будівництва, що охоплює площу 17,0 га.

Отримано та внесено в містобудівний кадастр інформацію про проектну документацію 161 об'єкта будівництва.

Видано та зареєстровано документів дозвільного та декларативного характеру щодо об'єктів будівництва незначного (СС1) та середнього (СС2) класу наслідків:

- повідомлень про початок виконання будівельних робіт - 796;

- декларацій про початок виконання будівельних робіт - 904,

- дозволів на виконання будівельних робіт - 33;

- повідомлень про початок виконання підготовчих робіт - 25;

- декларацій про початок виконання підготовчих робіт - 27;

- декларацій про готовність об'єкта до експлуатації - 1423;

- сертифікатів про готовність об'єкта до експлуатації - 31.

Присвоєно 123 нові поштові адреси об'єктам нерухомості, до реєстру адрес м. Києва внесено інформацію про 167 поштових адрес, що присвоєні районними державними адміністраціями м. Києва.

Туризм

Основні кількісні показники, які характеризують сектор у динаміці за три роки (2015 - 2017 роки)

Місто Київ як столиця України є найбільш привабливою та популярною туристичною дестинацією країни, яка має високий потенціал щодо розвитку туристичної галузі.

У місті функціонують 186 колективних закладів розміщення, туристичною діяльністю займаються понад 3000 підприємств, які забезпечують надання туристичних послуг належного рівня на міжнародному та внутрішньому ринку.

Кількість колективних закладів розміщення, од.

 

Кількість місць в колективних закладах розміщення, тис. од.

   

З 2015 року по 2017 рік помітно тенденцію до зростання завантаженості готелів та збільшення тривалості перебування туристів у місті.

Середня завантаженість готелів, %

 

Середня тривалість перебування туристів у м. Києві, діб

 

Протягом 2015 - 2017 років спостерігається позитивна динаміка збільшення кількості в'їзних туристів, а також зростання надходжень до бюджету міста від справляння туристичного збору.

Туристичні потоки до м. Києва, тис. осіб

 

Надходження туристичного збору, млн грн

   

Результати роботи за поточний рік

З метою створення позитивного іміджу м. Києва як туристичної столиці європейського рівня, популяризації його туристичного потенціалу та розвитку інфраструктури і, як наслідок, збільшення туристичних потоків до міста за 9 місяців 2017 року:

- Взято участь у міжнародних виставках:

• New York Times Travel Show (м. Нью-Йорк, США);

• Baltour 2017 (м. Рига, Латвія);

• IMTM 2017 (м. Тель-Авів, Ізраїль);

• ITB 2017 (м. Берлін, ФРН);

• UITT (м. Київ, Україна);

• COTTM (м. Пекін, КНР);

• IMEX (м. Франкфурт, Федеративна Республіка Німеччина);

• IFTM TorResa" (м. Париж, Франція).

- Проведено 2 семінари:

• Підготовка м. Києва до пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

• Кращі практики надання екскурсійних послуг для гостей пісенного конкурсу "Євробачення-2017" та інформування про особливості екскурсійної діяльності під час проведення масових розважальних подій міжнародного рівня в м. Києві.

- Проведено рекламно-інформаційні прес-тури для:

• представників країн-учасниць "Євробачення-2017";

• представника Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

- Проведено захід в рамках спортивної події Nova Poshta Half Marathon 2017.

- Організовано тематичну локацію м. Києва на офіційній фан-зоні пісенного конкурсу "Євробачення-2017" Eurovillage з 11.05.2017 до 14.05.2017.

- Підготовлено технічне завдання для організації тематичної локації м. Києва "Зона гостинності Києва" та інформаційного забезпечення заходу "Atlas Weekend".

- Розміщено рекламу туристичних можливостей м. Києва в засобах масової інформації та на зовнішніх носіях - розміщення реклами в бортових журналах Wizz-Air, LOT, INTERCITY, BelAvia, Panorama (МАУ).

- Виконано роботи з нанесення відповідної розмітки біля 20 знаків, встановлених у 2016 році.

- Продовжено наповнення актуальною інформацією сторінки Управління туризму та промоцій у соціальних мережах та на сайті www.visitkyiv.travel.

Житлово-комунальне господарство

Основні кількісні показники, які характеризують сектор у динаміці за три роки (2015 - 2017 роки)

Житловий фонд міста Києва станом на 01.10.2017 налічує 11453 багатоповерхових житлових будинки, з них ветхих - 103 та аварійних - 3.
Останні три роки кількість новостворених ОСББ збільшувалась. Така тенденція пояснюється переважно підвищенням рівня правової обізнаності співвласників багатоквартирних будинків,

Розподіл загальної площі житлового фонду м. Києва за формами власності обслуговуючих житлових організацій станом на 01.10.2017, тис. кв. м

   

прийнятою Київською міською радою низки рішень, якими передбачено механізми реалізації енергоефективних заходів у житловому секторі (ОСББ та ЖБК) на умовах спільного фінансування. Частка ОСББ у багатоквартирному житловому фонді за очікуваними даними у 2017 році становитиме 10,2 % проти 6,6 % у 2015 році.

Кількість та темпи створення ОСББ в м. Києві1

   


1 За даними Департаменту житлово-комунальної інфраструктури.

У 2017 році очікується збільшення обсягу надходжень від утримання будинків та прибудинкових територій на 47 % порівняно з 2016 роком, що обумовлено підвищенням вдвічі тарифів на зазначену комунальну послугу. Одночасно, заборгованість населення зі сплати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за очікуваними даними у 2017 році зросте більш ніж вдвічі порівняно з 2016 роком.

 

Станом на 01.10.2017 у житлових будинках всіх форм власності знаходиться в експлуатації 22428 ліфтів. Стан ліфтового господарства не відповідає сучасним вимогам безпеки. Обсяги виконання робіт по заміні та модернізації ліфтів не задовольняють потребу в їх заміні, темп старіння ліфтів перевищує темпи оновлення ліфтового парку.

Відповідно до вимог існуючих нормативних документів Держстандарту та Держнаглядохоронпраці України ліфти, які відпрацювали понад 25 років, підлягають заміні та модернізації. Під час виконання реконструкції ліфтів здійснюється їх підключення до Єдиної диспетчерської служби.

Ліфти за роками експлуатації у житлових будинках усіх форм власності станом на 01.10.2017

 

Рівень зношеності електричних мереж станом на 01.10.2017, %

   

Електропостачання міста станом на 01.10.2017 здійснюється від 65 підстанцій напругою 35 - 110 кВ, 221 розподільного пристрою та 3594 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ.
Генерація електричної енергії в м. Києві здійснюється

на двох теплоелектроцентралях ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6) та Дарницькій ТЕЦ (ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"). На ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт) працюють 4 енергетичних блоки, а також 5 водогрійних котлів. На ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт) працюють 2 енергетичних блоки, а також 6 пікових водогрійних котлів. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних та кабельних ліній загальною протяжністю понад 13 тис. км.

Динаміка основних показників, що характеризують систему електропостачання м. Києва

 

2015

2016

2017 (очік.)

Обсяги виробництва електроенергії ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", млрд кВт·год

2,6

3,0

*

Обсяги виробництва електроенергії ТОВ "Євро-реконструкція" (ТЕЦ-4), млрд кВт·год

0,8

0,9

*

Обсяги розподілення та реалізації електроенергії ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", млрд кВт·год

8,5

8,8

*

Кількість споживачів електроенергії ПАТ"КИЇВЕНЕРГО", тис. од.

1126

1145

*

Юридичні споживачі

34

32

*

Побутові споживачі

1092

1113

*


* Дані відсутні

Обсяги заборгованості за електроенергію

 

станом на

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017 (очік.)

Заборгованість за електроенергію перед ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", млн грн

626

682

1107

Побутові споживачі

198

300

*

ЖЕО

109

97

*

КП життєзабезпечення міста

202

94

*

Держбюджет за пільгами та субсидіями

1

59

*

Промисловість

27

42

*

Бюджети різних рівнів

16

17

*

Інші споживачі

73

73

*


* Дані відсутні

Теплопостачання міста станом на 01.10.2017 забезпечується від різноманітних джерел теплової енергії:

- теплоелектроцентралі ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" - ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1200/1440 МВт, тепловою - 3634 Гкал / год;

- Дарницької ТЕЦ (ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ") загальною встановленою електричною потужністю 160 МВт, тепловою - 1232 Гкал / год;

- сміттєспалювального заводу "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО";

- станції теплопостачання (СТ N 1, 2) і 191 котельні (районні, квартальні та автономні), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, загальною встановленою тепловою потужністю 4881,2 Гкал / год;

- 83 відомчих опалювальних котелень, які забезпечують теплопостачання об'єктів житлово-комунального сектора та соціальної сфери міста;

- 326 відомчих промислово-опалювальних котелень.

Динаміка основних показників, що характеризують систему теплопостачання м. Києва

 

2015

2016

2017 (очік.)

Обсяги споживання теплової енергії, млн Гкал

9,2

9,8

*

Житлові будинки

6,2

6,6

*

ОСББ, ЖБК

1,3

1,3

*

Інші споживачі

1,7

1,9

*

Кількість споживачів теплоенергії, тис. од.

1143

1185

*

Юридичні споживачі

19

19

*

Побутові споживачі

1124

1166

*


* Дані відсутні

Обсяги заборгованості за централізоване опалення та гаряче водопостачання за очікуваною інформацією у 2017 році збільшилися на 28 % у зв'язку з приведенням ціноутворення на теплопостачання до такого, що базується на ринкових цінах на газ.

 

станом на

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017 (очік.)

Заборгованість за споживання теплоенергії, млн грн

1595

2765

1981

ЖЕО за теплову енергію

921

810

*

Населення за гаряче водопостачання

133

363

*

Населення за централізоване опалення

541

1592

*

Кількість будинків з теплолічильниками, од.

7981

9701

10461


* Дані відсутні

Рівень зношеності теплових мереж станом на 01.10.2017, %

 

Станом на 01.10.2017 загальна протяжність теплових мереж становить 2675,7 км, з яких 1334 км (50 %) експлуатуються понад 25 років, 108,5 км таких мереж збудовані за бітум-перлітовою технологією. Протяжність ветхих та аварійних теплових мереж у двотрубному обчисленні становить 307,6 км.
Протягом 2017 року реалізується

135 проектів по програмі співфінансування енергоощадних заходів у будинках ОСББ та ЖБК (на конкурсних засадах) за умови виділення коштів об'єднаннями мешканців у розмірі 30 % від вартості проекту та 70 % з місцевого бюджету. Збільшується кількість укладених домогосподарствами м. Києва кредитних договорів ("теплих кредитів") в рамках підтримки енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів міського бюджету за умови надання фінансової підтримки з державного бюджету. Частка домогосподарств м. Києва, які скористалися програмою "теплих кредитів", у 2017 році збільшилася до 6 %, тоді як у 2015 році вона становила лише 1,5 %.

Ведуться роботи по встановленню побудинкових приладів обліку теплової енергії в багатоквартирних житлових будинках.

Оснащеність багатоквартирних житлових будинків побудинковими вузлами обліку теплової енергії

 

Централізована система водопостачання1 м. Києва станом на 01.10.2017 складається з 74 водопровідних насосних станцій, 363 артезіанських свердловин та понад 4220,9 км водопровідних мереж. ПрАТ "АК "Київводоканал" здійснює збір, очищення та відпущення води та відведення стічних вод у Києві.


1 Джерело: https://vodokanal.kiev.ua

Проектна потужність водозабірних споруд ПрАТ "АК "Київводоканал"

Водозабірна споруда

Проектна потужність, тис. куб. м на добу

Дніпровська водопровідна насосна станція

600

Деснянська водопровідна насосна станція

1080

Артезіанські свердловини

420

В середньому за добу м. Київ споживає близько 700 тис. куб. м води, при загальній проектній потужності господарсько-питного водопроводу 2100 тис. куб. м / добу.

Рівень зносу основних об'єктів і споруд водопровідного господарства станом на 01.10.2017, %

   

Наразі переважна більшість об'єктів та споруд водопровідного господарства м. Києва потребує модернізації у зв'язку із високим рівнем зносу. Запірна арматура потребує проведення робіт з оновлення та реконструкції.

Централізована система водовідведення м. Києва станом на 01.10.2017 включає Бортницьку станцію аерації (БСА), 34 каналізаційні насосні станції, 2654 км каналізаційних мереж, з яких частка ветхих та аварійних мереж складає майже 32 %.

Бортницька станція аерації складається з 3 блоків, сумарна потужність яких дозволяє очищати 1,8 млн куб. м стічних вод за добу. Наразі фактично надходять на очистку від 700 тис. до 1 млн куб. м стоків на добу.

Найбільшою проблемою каналізаційного господарства м. Києва є незадовільний технічний стан Бортницької станції аерації. Всі блоки станції, як і допоміжні споруди, потребують докорінної реконструкції та переоснащення, а окремі споруди нового будівництва. У незадовільному стані знаходяться колектори та дюкерні переходи через р. Дніпро.

Рівень зносу основних об'єктів та споруд каналізаційного господарства станом на 01.10.2017, %

 

Динаміка основних показників, що характеризують систему водопостачання та водовідведення м. Києва

 

2015

2016

2017 (очік.)

Обсяги споживання води в розрахунку на одного мешканця, тис. куб. м

0,0380

0,0376

0,0342

Обсяги відпуску води, млн куб. м

211,3

204,1

194,0

Кількість аварій на 1 км водопровідних мереж, од.

0,47

0,54

0,19

Обсяги відведення стічних вод, млн куб. м

196,4

200,9

187,9

Кількість аварій на 1 км каналізаційних мереж, од.

0,042

0,049

0,033

Обсяги заборгованості за водопостачання та водовідведення в очікуваний період 2017 року збільшилися здебільшого внаслідок підвищення тарифів на фоні незначного росту доходів громадян.

 

станом на

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017 (очік.)

Кількість споживачів послуг з водопостачання та водовідведення, тис. од

1063

1116

*

Заборгованість за водопостачання та водовідведення, млн грн

218

349

1008


* Дані відсутні

Система газопостачання міста станом на 01.10.2017 складається з 4842 км газових мереж, 196 газопровідних станцій.

Обсяги споживання газу, млн куб. м

 


* Дані відсутні

Динаміка основних показників, що характеризують систему газопостачання м. Києва

 

станом на

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017 (очік.)

Кількість споживачів послуг з газопостачання, тис. од.

1817

1890

*

Заборгованість за газопостачання, млн грн

171

440

332

Кількість квартирних газових лічильників, од.:

103142

243643

379797

Плита газова

66737

200724

*

Плита газова та проточний водонагрівач

36405

42919

*


* Дані відсутні

Ритуальне господарство. Станом на 01.10.2017 у м. Києві налічується 29 кладовищ, з яких:

- відкритим для поховання є лише одне Північне кладовище;

- два кладовища (Старообрядне, Мишоловське) закриті;

- решта кладовищ є частково закритими. На частково закритих кладовищах систематично проводяться поховання в межах родинних місць поховань, а також виділяються нові місця для поховань громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

З усіх міських кладовищ лише два кладовища (Північне та Південне) розміщені в приміській зоні, решта - в межах столиці.

Для забезпечення мешканців столиці ритуальними послугами та предметами ритуальної належності у м. Києві функціонують дві ритуальні служби СКП "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" і СКП "Київський крематорій" та Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник. Кремаційне обладнання технічно та морально застаріло.

Найбільш гострою проблемою ритуального господарства є обмеженість вільних місць для поховання на кладовищах та у колумбарії.

Динаміка здійснення поховань шляхом спалювання в крематорії труни з тілом померлого у м. Києві:

 

2015

2016

2017 (очік.)

Здійснено кремацій

12139

12880

13714

Поховань у м. Києві шляхом кремації, %

40

42

43

Результати роботи за поточний рік:

- створено 106 ОСББ (станом на 01.10.2017);

- диспетчеризовано 17853 ліфти, що становить 79,6 % загальної кількості ліфтів, які знаходяться у житлових будинках всіх форм власності (станом на 01.07.2017);

- протягом 9 місяців 2017 року встановлено 80 вузлів обліку тепла з програмно-апаратною частиною диспетчеризації в житлових будинках комунальної форми власності, житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- виконано розробку проектно-кошторисної документації переходу на використання гіпохлориту натрію для вирішення питання знезараження питної води в централізованій системі питного водопостачання м. Києва.

Транспорт та міська мобільність

Основні кількісні показники, які характеризують сектор за три роки (2015 - 2017 роки)

Подальший розвиток транспортної інфраструктури в м. Києві передбачає впровадження нової транспортної політики, що базується на принципах сталої міської мобільності, як однієї з головних складових ефективного функціонування міста, в пріоритеті не індивідуальний транспорт, а пішоходи, громадський транспорт та велосипедисти.

За період 2015 - 2017 років зріс рівень вантажних перевезень, так у 2016 році перевезено 15,5 млн т комерційних вантажів, що на 38,3 % більше ніж у 2015 році. Загальний вантажооборот у 2016 році дорівнював 5,7 млрд т км, що становить 95,5 % від рівня 2015 року.

Вантажні перевезення, млн т

 

Пасажирські перевезення за видами транспорту, млн пасажирів

 

 

У 2016 році пасажирським транспортом було перевезено 1088,1 млн пасажирів, що становить 100,2 % до рівня 2015 року (1086 млн пасажирів). Загальний пасажирооборот у 2016 році дорівнював 22,8 млрд пас. км, що на 9,5 % більше ніж у 2015 році.

Наявність транспортних засобів КП "Київпастранс", од.

 

Зношеність комунального наземного громадського транспорту, %

 

Капітальний ремонт трамвайних вагонів, од.

 

Оновлення рухомого складу, од.

 

Для створення безпечних та комфортних умов перевезення всіх категорій пасажирів, у т. ч. осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, КП "Київський метрополітен" проводяться заходи щодо модернізації рухомого складу (в лютому 2017 року отримано 15 модернізованих вагонів), впровадження системи безготівкової оплати проїзду в метрополітені, створення безбар'єрного, комфортного та безпечного пішохідного простору та ін.

Створення безпечних та комфортних умов перевезення пасажирів

 

 

У 2015 - 2017 роках проведено капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення на 171 об'єкті з заміною застарілих залізобетонних опор на металеві в кількості 1759 од. або 4,7 % загальної кількості залізобетонних опор, які потребують заміни. Замінено 2337 од. світильників, з яких 174 од. світильників на світлодіодах або 0,1 % загальної кількості, що потребують заміни. Замінено 69,5 км проводу, з яких 15,1 км замінено неізольованого на самонесучий ізольований провід або 2,2 % загальної потреби.

За даними КК "Київавтодор" за останні три роки довжина автомобільних шляхів загального користування та кількість мостів і шляхопроводів не змінилися і становить 1667,7 км та 171 од. відповідно.

Протягом 2015 - 2017 років КК "Київавтодор" в рамках виконання Програми економічного та соціального розвитку міста виконувались роботи із будівництва, реконструкції та капітального ремонту.

Капітальний та поточний ремонти транспортної інфраструктури

 

2015

2016

2017 (очік.)

Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій:

 

 

 

од.

570

306

510

тис. кв. м

516,9

331,0

323,1

Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі міста, од.

38

70

81

Будівництво та реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі міста, од.

12

22

25

Статистика дорожньо-транспортних пригод за останні роки показує зростання, що обумовлює активне впровадження заходів щодо безпеки дорожнього руху та регулювання швидкості.

Кількість потерпілих у ДТП, осіб

 

Кількість ДТП, од.

 

У 2015 - 2017 роках підпорядкованим підприємством Департаменту транспортної інфраструктури КП "Київдорсервіс" збудовані світлофорні об'єкти, встановлені дорожні знаки та знаки маршрутного орієнтування, а також встановлені пристрої примусового зниження швидкості руху.

Кількість технічних засобів з регулювання дорожнім рухом

   

Результати роботи за поточний рік

- В поточному році КП "Київпастранс" укладені договори на придбання 100 автобусів, 80 тролейбусів та 47 трамваїв.

- Проведено роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення та архітектурно-декоративного підсвічування - 6 об'єктів.

- Здійснено капітальний ремонт електромереж зовнішнього та архітектурно-декоративного освітлення - 11 об'єктів.

- Побудовано та встановлено світлофорні об'єкти - 16 об'єктів.

- Здійснено капітальний ремонт світлофорних об'єктів - 121 об'єкт.

- Встановлено дорожні знаки - 1210 шт.

- Замінено та відновлено дорожні знаки та знаки маршрутного орієнтування - 2625 шт.

- Влаштовано пристрої примусового зниження швидкості транспорту - 30 од.

- Придбано 4 од. спецтехніки для потреб КП Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

- Завершено впровадження автоматизованої системи оплати проїзду (автоматизованої системи проходу пасажирів) на всіх 52 станціях метрополітену.

- Забезпечено можливість оплати проїзду у київському метрополітені банківськими картками трьох платіжних систем - Master Card, Visa та Простір.

- На базі КП "Київський метрополітен" розпочато дослідну експлуатацію системи оплати проїзду за допомогою проїзних квитків на банківських безконтактних картках (вперше у світі).

- Впроваджено автоматизовану систему оплати проїзду на станції "Кловська" Сирецько-Печерської лінії із закриттям кас та без продажу пластикових жетонів (встановлено п'ять спеціальних автоматів) як пілотний проект по впровадженню єдиного електронного квитка.

- Проведено капітальний ремонт (з поліпшенням) станції "Лівобережна" Святошинсько-Броварської лінії метрополітену з повним її пристосуванням для вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Соціальна підтримка та допомога

Основні кількісні показники, які характеризують сектор у динаміці за три роки (2015 - 2017 роки)

Одним із пріоритетних завдань київської влади є соціальний захист населення, у т. ч. шляхом надання адресної матеріальної допомоги киянам - учасникам АТО та їх сім'ям, малозабезпеченим громадянам, насамперед, одиноким непрацездатним громадянам, пенсіонерам, особам з інвалідністю, дітям-сиротам та іншим особам.

Державна допомога за соціальною ознакою

Кількість одержувачів, тис. осіб

 

Категорії одержувачів станом на 01.10.2017

 

У м. Києві функціонують Київський міський та 10 районних територіальних центрів соціального обслуговування, 23 установи соціального захисту населення, які підпорядковані Департаменту соціальної політики. Домінуючою формою обслуговування у територіальних центрах є надання соціально-побутової допомоги одиноким людям похилого віку та особам з інвалідністю в домашніх умовах на безоплатній основі. Платні послуги надає Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району.

Надання соціально-побутових послуг одиноким непрацездатним особам

на безоплатній основі

   

на платній основі

 

Доступ осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури у столиці забезпечує відділення надання транспортних послуг.

Надання транспортних послуг особам з інвалідністю

 

2015

2016

на 01.10.2017

Кількість осіб

647

1085

810

Надійшло заявок, од.

6124

8961

4171

Здійснено перевезень, од.

7207

9735

9416


 

Киянам-учасникам АТО збільшено розмір матеріальної допомоги з 2,5 тис. грн до 5,0 тис. грн; членам сімей загиблих учасників АТО - у 10 разів (25,0 тис. грн).

Одноразова матеріальна допомога

киянам-учасникам АТО

членам сімей киян, які загинули під час проведення АТО (у т. ч. на поховання)

 

 

Для підвищення якості та ефективності надання соціальних послуг киянам, створення прозорого і ефективного механізму персонального надання соціальної підтримки, нарахування адресних і компенсаційних виплат, зручного та універсального інструменту для отримання соціальної допомоги продовжується впровадження проекту багатофункціональної картки "Картка киянина".

Проект "Картка киянина"

 

У м. Києві впроваджуються заходи щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
З метою забезпечення захисту прав дітей, надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, організації результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї у столиці діють:

 

- Міський центр дитини; Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"; Центр соціально-психологічної реабілітації дітей; Центр соціально-психологічної реабілітації дітей N 1; Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; Київський міський центр соціально-психологічної допомоги; Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та

 

Соціальна підтримка сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах

 

молоді; комунальна установа "Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді", які підпорядковані Службі у справах дітей та сім'ї;

- 2 заклади охорони здоров'я - Київський міський будинок дитини "Берізка" та ім. М. М. Городецького для дітей віком від народження до 4 років;

- 2 заклади системи освіти для дітей віком від 3 до 18 років - дитячий будинок "Малятко" та санаторна школа-інтернат N 21.

Для покращення соціального захисту населення діють міські цільові програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки та "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки.

Фінансування міськиї цільових програм, млн грн

 

Служба у справах дітей та сім'ї реалізує заходи міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки".

Створення прийомних сімей

Створення дитячих будинків сімейного типу

 

 

Результати роботи за поточний рік

Відкрито Центр надання соціальних послуг Святошинського району м. Києва (за адресою: вул. Гната Юри, 14-б) у форматі "Прозорий офіс", у якому надається понад 100 соціальних послуг.

Придбано для пільговиків квартирного обліку 10 квартир.

Розроблено проект плану заходів з реформування / перепрофілювання / трансформації дитячих інтернатних закладів, розвитку системи соціальних послуг сім'ям з дітьми та сімейно орієнтованих послуг у громаді м. Києва, який перебуває на погодженні у комісіях Київської міської ради та структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації.

Станом на 01.10.2017:

- за рахунок коштів міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки надано матеріальну допомогу, зокрема:

• до державних свят та визначних дат окремим категоріям соціально незахищених верств населення та ветеранам війни (441879 особам) на суму майже 157,0 млн грн;

• 21201 киянину - учаснику АТО на загальну суму 105,9 млн грн;

• 557 членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО, на загальну суму 12925,9 тис. грн (у т. ч. 50 особам на поховання киян-учасників АТО), 28 членам сімей і 10 малолітнім та неповнолітнім дітям киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, на суму 700,0 тис. грн та 231,0 тис. грн відповідно;

• киянам - учасникам АТО та сім'ям киян, які загинули під час проведення АТО (2086 особам), на оплату житлово-комунальних послуг на суму 12316,1 тис. грн;

• для оздоровлення дітей киян - учасників АТО закуплено 1340 путівок на суму 11243,0 тис. грн;

- за рахунок коштів міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки:

• проведено видатки 132 громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на реалізацію заходів соціального захисту ветеранів, інвалідів та осіб, які потребують соціальної підтримки, на суму 6399,5 тис. грн;

• проведено громадськими організаціями інвалідів та ветеранів 759 заходів до визначних дат та державних свят, в яких взяли участь 540 тис. осіб;

• проведено видатки 21 громадській організації жінок, багатодітних сімей та іншим організаціям на суму 1788,4 тис. грн;

• проведено 11 загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат на суму 1685,1 тис. грн (охоплено 19,1 тис. осіб);

- забезпечено малозахищені верстви населення продуктами харчування та товарами першого вжитку - 21161 особа на суму 7581,8 тис. грн;

- призначено житлові субсидії 368186 домогосподарствам (середньомісячний розмір субсидії на житлово-комунальні послуги - 822,7 грн);

- взято на облік 176134 особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 N 509 (у т. ч. станом на 01.10.2017 - 19171 особу);

- Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та мережею районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:

• надано 296705 соціальних послуг (за видами: психологічні - 29801, соціально-педагогічні - 138484, соціально-медичне консультування з проблем залежностей, ВІЛ та туберкульозу - 3430, соціально-економічні - 14546, юридичні - 3178, інформаційні - 107266) та охоплено заходами 133032 особи;

• проведено 1088 інформаційно-профілактичних заходів (охоплено 8870 осіб);

• здійснено навчання за тематикою "Підготовка кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники" (10 курсів, навчання пройшли 149 потенційних кандидатів); за програмою підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів підготовлено 25 прийомних батьків та батьків-вихователів;

• розпочато впровадження послуги наставництва для дітей, які проживають у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

За рахунок всіх джерел фінансування оздоровленням та відпочинком у літньому періоді 2017 року охоплено понад 178,2 тис. юних киян, у т. ч. за кошти бюджету міста Києва - 8204 дитини.

Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя

Основні кількісні показники, які характеризують сектор у динаміці за три роки (2015 - 2017 роки)

До сфери управління Департаменту охорони здоров'я належать 114 закладів охорони здоров'я, з них 53 заклади надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу. До сфери управління районних управлінь охорони здоров'я належать 43 заклади: 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 13 консультативно-діагностичних центрів та 2 лікарні. У складі центрів первинної медико-санітарної допомоги функціонує 261 амбулаторія, з них 97 відокремлених.

Чисельність наявного населення м. Києва, тис. осіб

Народжуваність, смертність та природний приріст населення м. Києва, тис. осіб

   

 

Середня очікувана тривалість життя
при народженні, років

   

Показник малюкової смертності за 2016 рік становив 5,57 ‰, що на 26,3 % менше ніж у 2015 році (7,56 ‰). За 9 місяців 2017 року показник малюкової смертності становив 5,57 ‰.
Збільшується показник смертності населення у працездатному віці: на 100000 відповідного населення у 2015 році становив 371,7, у 2016 році - 376,9, на 2017 (очік.) - 377.

В структурі причин загальної смертності за 9 місяців 2017 року хвороби системи кровообігу становлять 63,5 %, новоутворення - 17,4 %, хвороби органів травлення - 4,6 %. За 9 місяців 2017 року було зареєстровано майже 20,5 млн звернень для надання медичної допомоги або 7,0 відвідувань на кожного мешканця столиці, тобто на рівні минулого року.

Структура причин смертності у 2016 році у м. Києві

 

Поширеність захворювань серед дорослого населення м. Києва в 2016 році (23,8 тис. випадків на 10 тис. населення) залишилась майже на рівні 2015 року (23,79 тис. ). За 9 місяців 2017 року цей показник становив 19,2 тис. випадків на 10 тис. населення, що на 1,4 % нижче відповідного періоду минулого року.

Первинна захворюваність дорослого населення у м. Києві (випадків на 10 тис. населення)

 

Структура загальної та первинної захворюваності населення м. Києва1

Загальна захворюваність (%)

Первинна захворюваність (%)

Рангові місця

Найменування класів хвороб

2015

2016

Рангові місця

Найменування класів хвороб

2015

2016

1

Хвороби системи кровообігу

26

25,8

1

Хвороби органів дихання

46,4

48

2

Хвороби органів дихання

21,7

22,6

2

Травми

9,1

9

3

Хвороби органів травлення

12

11,6

3

Хвороби сечостатевої системи

8

8

4

Хвороби сечостатевої системи

7

7,1

4

Хвороби системи кровообігу

5,4

5,4

5

Хвороби кістково-м'язової системи

5,7

5,7

5

Хвороби кістково-м'язової системи

3,9

3,9

 

Інші хвороби,

27,6

27,2

 

Інші хвороби,

27,2

25,7

 

серед них

 

 

 

серед них

 

 

 

Злоякісні новоутворення

4,4

4,5

 

Злоякісні новоутворення

1,6

1,6

 

Туберкульоз

0,09

0,1

 

Туберкульоз

0,2

0,2


1 Статистичні дані наведені відповідно до звітності, наданої Міському інформаційно-аналітичному центру медичної статистики закладами охорони здоров'я, які входять до сфери управління ДОЗ та УОЗ РДА.

Зберігаються тенденції до зростання контингенту онкологічних хворих (у 2016 році - 2832,9 випадків на 100 тис. населення, у 2017 році (очік.) - 2901,4 випадків на 100 тис. населення) та хворих на туберкульоз (у 2016 році - 56,2 випадків на 100 тис. населення, у 2017 році (очік.) - 57 випадків на 100 тис. населення).

Кількість лікарень та лікарів (фізичних осіб) в них

м. Київ

2015

2016

2017 (очік.)

Кількість лікарень, од.1

55

56

56

Кількість лікарів, які працюють в лікарнях, осіб1

4698

4744

4800

Оснащеність медичним обладнанням закладів охорони здоров'я, що входять до сфери управління Департаменту охорони здоров'я (від першочергової потреби закладів у медичному обладнанні), %2

2,1

35,1

24,8


1 Інформація надана по закладах охорони здоров'я (різного типу) системи Департаменту охорони здоров'я та управлінь охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, із стаціонарними ліжками.

2 Оснащеність (%) - відношення затверджених видатків на придбання обладнання до загальної потреби в видатках на придбання медичного обладнання, відповідно до затверджених табелів оснащення по закладу.

Зріс рівень кваліфікації лікарів: у 2016 році відсоток лікарів, атестованих на кваліфікаційну категорію, становив 99,3 % від тих, що підлягали атестації, проти 97,8 % у 2015 році.

Категорії працюючих медичних працівників у закладах охорони здоров'я системи ДОЗ та середня заробітна плата на одну фізичну особу1

 

2015

2016

Станом на 01.10.2017

кількість осіб

середня заробітна плата, грн

кількість осіб

середня заробітна плата, грн

кількість осіб

середня заробітна плата, грн

Лікарі

6912

4182,6

6615

6669,0

6597

8526,2

Фахівці з базовою та неповною вищою освітою

13062

3098,0

12327

4853,6

12241

6276,1

Молодший

8619

2350,2

8109

3470,9

8207

4404,6

Спеціалісти немедики

2786

3611,2

2755

5860,0

2767

7121,6

Інші

6062

2767,4

5777

4129,1

5796

4868,8

 

37441

3110,8

35583

4836,3

35608

6098,2


1 Інформація по кваліфікаційних категоріях працюючих надана відповідно до затверджених форм із складання звітності по закладах охорони здоров'я, які підпорядковані Департаменту охорони здоров'я.

Індикативні показники у сфері охорони здоров'я

 

2015

2016

2017 (очік.)

Забезпеченість лікарями усіх спеціальностей в усіх закладах охорони здоров'я, що функціонують на території м. Києва (осіб / 10 тис. населення),

84

85

85

абсолютне число (тис. осіб)

23,9

24,5

24,9

у т. ч.:
в закладах охорони здоров'я, що знаходяться в сфері управління Департаменту охорони здоров'я та управлінь охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій (осіб / 10 тис. населення)

42,6

42,3

42

абсолютне число (тис. осіб)

12,4

12,3

12,4

Відношення заробітної плати у галузі охорони здоров'я до середньої заробітної плати в м. Києві, %

55

60

60

Частка КНП у структурі комунальних закладів охорони здоров'я, %

26

27

29

Забезпеченість бригадами екстреної медичної допомоги, од./10 тис. населення

0,6

0,6

0,6

Ступінь зношеності автопарку екстреної медичної допомоги, %

67

60

55

Своєчасність надання екстреної медичної допомоги (частка доїзду до 10 хв на екстрені випадки), %

91

87

88

Середні строки лікування на ліжках стаціонарів, днів

10,4

10,4

10

Індекс охорони здоров'я Numbeo, місце у рейтингу (на початок року)

205

152

202

Одним з основних напрямів забезпечення здоров'я киян є запобігання захворюваності шляхом поширення здорового способу життя, в т. ч. розвитку фізкультури та спорту.

У місті функціонують 29 стадіонів, 68 плавальних басейнів, 677 спортивних залів, 8 споруд зі штучним льодом, 2311 спортивних майданчиків, 1035 приміщень для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи. Кількість фахівців з фізичного виховання становить майже 75 тис. осіб.

Охоплення киян фізичною культурою і спортом

 

Діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Києва

   

Результати роботи за поточний рік

Протягом 9 місяців 2017 року:

- відкрито відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги за принципом "Emergency" та травмпункти на базі Київських міських дитячих клінічних лікарень N 1 та N 2;

- відкрито після завершення капітального ремонту амбулаторію сімейної практики в Подільському районі м. Києва, відділення відновного лікування Дитячої клінічної лікарні N 3 Солом'янського району м. Києва, відділення хірургічної реанімації у Київській міській клінічній лікарні N 1;

- відкрито відділення рентген-ендоваскулярної хірургії в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва з цілодобовим режимом роботи;

- відремонтовано акушерське відділення та відділення малоінвазійної хірургії у КНП "Академія здоров'я людини" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- створено Централізовані диспетчерські пункти невідкладної медичної допомоги в Дарницькому, Оболонському та Подільському районах м. Києва;

- забезпечено оснащення закладів охорони здоров'я дороговартісним медичним обладнанням (апарати штучної вентиляції легень, мамографи, апарати для діалізу, ангіографи, апарати МРТ, КТ тощо);

- впроваджується автоматизована інформаційно-аналітична система ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я еHealth та електронна реєстратура в закладах охорони здоров'я первинної ланки, в амбулаторно-поліклінічному закладі "Київський міський дитячий консультативно-діагностичний центр" (відпрацьовано електронні опції "вибір лікаря" та "електронна черга", розроблена "електронна картка");

- розпочато роботу амбулаторних мобільних бригад паліативної допомоги, що є першим етапом початку діяльності Центру паліативної допомоги дітям м. Києва;

- розпочато імплементацію в Подільському районі м. Києва пілотного проекту "Лікар у Вашому домі" щодо створення умов в максимальному наближенні медичної допомоги до киян;

- забезпечено 100 % потреби хворих медичними виробами для проведення гемодіалізу завдяки встановленню нового та оновленню наявного медичного обладнання для лікування хворих з нирковою недостатністю у відділеннях столичних лікарень, де проводяться лікування сеансами гемодіалізу;

- проводяться заходи з впровадження ініціативи FAST TRACK CITIES задля виконання цілей Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) "90-90-90" - безперервного каскаду заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямованої на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в м. Києві (заходи реалізовуються у Дарницькому, Подільському, Оболонському та Шевченківському районах столиці; заплановано медичне спостереження в закладах первинної ланки ВІЛ-інфікованих 1 та 2 ст. захворювання та проведення їм антиретровірусної терапії);

- створено тренінгові центри на базі Київського міського пологового будинку N 5 та Перинатального центру м. Києва для проведення тренінгів для лікарів загальної практики - сімейної медицини за тематикою "Основи надання акушерсько-гінекологічної допомоги";

- створено КНП "Київський міський центр громадського здоров'я", "Лабораторний центр" та "Київський міський центр крові" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- відкрито дві нові дитячо-юнацькі спортивні школи: ДЮСШ "Козак" у Деснянському, підпорядкована Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, та ДЮСШ "Дарниця" у Дарницькому районі;

- проведено 36 спортивно-масових заходів, у яких взяли участь понад 50,8 тис. осіб, з них майже 3 тис. осіб - у 15 заходах в рамках спартакіади "Здоровий киянин". Найбільшої популярності серед киян набули традиційні спортивно-масові заходи: "Київський напівмарафон - 2017" (понад 9 тис. учасників), "Пробіг під каштанами" (понад 10 тис. учасників), "Kyiv Euro Marathon - 2017" (2 тис. учасників), "Кольоровий забіг" (понад 2,5 тис. учасників), "Київський марафон - 2017" (10 тис. учасників);

- задля розвитку спорту вищих досягнень проводяться міські змагання, навчально-тренувальні збори для збірних команд м. Києва з олімпійських (51) і неолімпійських (55) видів спорту та забезпечується участь спортсменів-киян у всеукраїнських змаганнях. Станом на 01.10.2017 проведено: 204 міських змагання, в яких взяли участь 39678 спортсменів (станом на 01.10.2016 - 178 змагань, 37658 учасників); 264 всеукраїнських змагання, у яких взяли участь 4895 спортсменів (станом на 01.10.2016 - 173 змагання, 3362 спортсмена); підготовлено до складу збірної команди України з олімпійських видів спорту 1115 спортсменів (станом на 01.10.2016 - 1331 спортсмен). Завойовано медалей: 1435 - на чемпіонатах України, 6 - на чемпіонатах світу, 22 - на чемпіонатах Європи.

У рамках міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки проведено молодіжну акцію "День молоді" спільно з Міністерством молоді та спорту України, якою охоплено 5000 осіб. Захід включено до Книги рекордів України у категорії "Масові заходи". Партнерами святкування виступили 157 молодіжних громадських організацій.

Екополітика та охорона довкілля

Основні кількісні показники, які характеризують сектор у динаміці за три роки (2015 - 2017 роки)

Атмосферне повітря м. Києва - одна з найбільш важливих складових якості довкілля, життя та здоров'я населення, моніторинг забруднення якого здійснюється Центральною геофізичною обсерваторією МНС України на 16 стаціонарних постах (ПСЗ) у 8 районах столиці. Загальний рівень забруднення повітря за індексом забруднення атмосфери у м. Києві оцінювався у 2015 - 2016 роках як високий, ця тенденція зберігається і у 2017 році.

У структурі обсягів викидів забруднюючих, шкідливих для здоров'я людини речовин, як і у попередні роки, переважають викиди від пересувних джерел забруднення, частка яких щороку становить майже 85 % і постійно збільшується, оскільки з кожним роком кількість автомобілів у місті зростає. Це, перш за все, автотранспорт столиці і, переважно, власні авто. Основні зони забруднення повітря зосереджуються в місцях, що прилягають до автомагістралей та в місцях концентрації промислових підприємств.

Серед галузей промисловості, які найбільше забруднюють атмосферу викидами забруднюючих газів та промислового пилу, залишаються, як і у попередні роки, підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу і води та переробної промисловості (теплоелектроцентралі, підприємства будіндустрії, машинобудівної, переробної, хіміко-фармацевтичної та харчової промисловості).

Викиди від стаціонарних джерел забруднення, тис. т

 

Частка переробної промисловості становила 18,4 % загального обсягу викидів від стаціонарних джерел забруднення у 2016 році, сектора постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 75,2 %, сфери водопостачання; каналізації, поводження з відходами - 3,1 %.

Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

 

2014

2015

2016

Викиди від стаціонарних джерел, т / км2

37,6

32,0

41,0

Викиди від стаціонарних джерел, кг / особу

10,9

9,2

11,7

Діяльність автотранспорту, теплоенергетичних систем та промисловості спричиняє не тільки викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, але й створює шумове забруднення та смог. Однак моніторинг "карти шумів", електромагнітного забруднення, визначення екологічних ризиків довкіллю та здоров'ю населення у м. Києві системно та науково обґрунтовано не здійснюється. Частка викидів діоксиду вуглецю від стаціонарних джерел забруднення у 2016 році збільшилась на 12 % порівняно з попереднім роком і становила 5,7 млн т.

Поводження з відходами

Динаміка утворення та поводження з твердими побутовими відходами, тис. т

  

 

У м. Києві утворюється щорічно майже 3500 тис. м3 твердих побутових відходів, що становить майже 1,3 м3 на одного мешканця міста.
Обсяги утворення твердих побутових відходів в найбільшому мегаполісі країни постійно зростають, і лише 10 - 15 % з них використовуються як вторинні ресурси.

Майже 20 % відходів знешкоджується на заводі "Енергія" - одному з двох діючих в Україні сміттєспалювальних заводів, який потребує подальшої серйозної реконструкції та модернізації. На сьогодні при спалюванні відходів в атмосферу викидаються димові гази, які мають вміст шкідливих речовин, що в 2 - 20 разів перевищує допустимі норми. Відновлення роботи електрофільтрів знизило рівень зольності газів у 50 разів, але при цьому цей показник залишається в 5 разів вищим за нормативний. Це тільки одна складова забруднення. Технічно прибрати малі концентрації забруднення найважче. Така очистка дуже коштовна. За прогнозом проектантів орієнтовна вартість системи хімічного очищення димових газів складає 500 млн грн. При цьому вартість сміттєпереробного комплексу 375 млн грн.

Решта відходів - 62 - 70 % потрапляє на полігон без будь-якого сортування. У той же час морфологічний склад побутових відходів свідчить про те, що більше 90 % ТПВ може бути спрямовано у господарський обіг.

Кількість встановлених контейнерів для збору твердих побутових відходів, од.

 

Наразі в м. Києві впроваджується двохконтейнерна технологічна схема роздільного збору побутових відходів. Система поводження з відходами потребує реформування існуючих механізмів з урахуванням сучасних технологічних підходів та організаційно-економічних інструментів. Накопичення значних обсягів небезпечних відходів на території підприємств та організацій міста збільшує екологічні ризики.

Озеленення міста

Діяльність підприємств КО "Київзеленбуд" спрямована на утримання на належному рівні та покращення стану міських зелених насаджень, створення нових і реконструкцію існуючих зелених насаджень, забезпечення квіткового оформлення міста, догляд за лісовими насадженнями, захист зелених насаджень від хвороб та шкідників, благоустрій зон масового відпочинку населення тощо. Цю роботу виконують десять районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень, три лісопаркові господарства, міська станція захисту зелених насаджень та міський декоративний розсадник "Теремки". Загальна кількість працівників становить 2463 особи.

Щорічно КО "Київзеленбуд" збільшує обсяги робіт з озеленення міста: у 2016 році кількість нових об'єктів зелених зон загального користування становила 21 од., у 2017 році їх збільшення очікується до 42 од. Крім того, щорічно збільшується площа міських зелених зон за рахунок прийняття Київрадою рішень про надання статусів зелених зон землям, не наданим в користування та повернутим з оренди у забудовників, здійснюється озеленення прибудинкових територій.

Стан озеленення

 

2015

2016

2017 (очік.)

Кількість висаджених дерев, шт.

10274

14923

8500

Кількість висаджених кущів, шт.

70601

99054

37000

За підприємствами, які входять до складу КО "Київзеленбуд", закріплено 113 парків загальною площею 2,7 тис. га, 491 сквер площею більше 433 га, 54 бульвари площею понад 172,0 га, вуличні зелені насадження на площі понад 0,8 тис. га та інші зелені насадження (транспортні розв'язки, схили, захисні зони).

Для покращення стану озеленення заплановано збільшення у найближчі роки кількості хвойних, злакових і багаторічних рослин та здійснення капітального ремонту 132 та реконструкції 30 об'єктів зеленого господарства та влаштування поливозрошувальних систем (на 17 об'єктах).

Охорона поверхневих вод

Для забезпечення на території м. Києва якості та безпечності поверхневих вод для купання та відпочинку КП "Плесо" з 2016 року впроваджено сучасний моніторинг якості води згідно з вимогами Директиви Європейського Союзу 2006/7/ЄС для рекреаційних вод (щодо впровадження оновлених стандартів ISO 7899 і ISO 9308 та оперативного моніторингу маркерів бактеріального забруднення та санітарних профайлів для кожного пляжу міста).

Впроваджена КП "Плесо" всесвітньо визнана сучасна технологія компанії IDEXX Colilert 18 дозволяє скоротити термін бактеріального дослідження втричі (з 72 до 18 год) та мінімізувати ризики інфекційних захворювань серед відпочивальників у м. Києві.

Ці роботи проводились КП "Плесо" на визначених та підготовлених місцях масового відпочинку на водних об'єктах м. Києва (11 місць), де можливий відпочинок з купанням (пляжів), та 17 місць масового відпочинку населення на водних об'єктах м. Києва, де можливий відпочинок без купання (зони відпочинку біля водних об'єктів).

За результатами моніторингу якості води, у разі виявлення небезпек (санітарно-епідеміологічних відхилень від нормативів якості), здійснювалося оперативне інформування населення щодо змін якості води для купання шляхом встановлення попереджувальних знаків та відповідних повідомлень через ЗМІ та Internet.

Результати роботи за поточний рік

Встановлено 57 підземних контейнерів для побутових відходів.

Закуплено спецавтомобіль для вивезення ТПВ з підземних контейнерів.

Відповідно до вимог Водної Рамкової директиви 2000/60/ЄС у І півріччі 2017 року здійснювався сучасний моніторинг якості води: частка водних об'єктів м. Києва, на яких запроваджено санітарно-бактеріологічне дослідження поверхневої води за методикою прискореного визначення кількості коліморфних бактерій, становила 35 % (місця масового відпочинку та місця масового відпочинку без купання на водних об'єктах).

За 9 місяців 2017 року надано адміністративні послуги екологічного спрямування, зокрема:

- видано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами другої та третьої групи - 183 од. та 2 рішення про відміну дозволу;

- зареєстровано декларації про утворення відходів - 570 од.;

- підготовлено висновки державної експертизи - 19 од.;

- видано дозволи на спеціальне водокористування (у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення) - 36 од. та 1 рішення про відміну дозволу;

- погоджено проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельної ділянки, розташованої на території чи в межах об'єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги - 8 од.;

- погоджено заяви про наміри у складі розділу "Оцінки впливів на навколишнє середовище" - 7 од.;

- видано дозволи на видалення зелених насаджень (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) - 5 од.;

- опрацьовано 484 пакети звітів по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

- надано 466 консультацій суб'єктам господарювання (у ЦНАП).

Здійснено 277 виїздів на місце з метою перевірки фактично виконаних робіт КО "Київзеленбуд" та КП "Плесо".

Погоджено 120 актів обстеження зелених насаджень. Висаджено 4250 дерев та 42825 кущів.

Адміністративні послуги

Постійний розвиток та удосконалення системи надання адміністративних послуг є одним з найголовніших пріоритетів київської міської влади.

Відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг" N 523-р (Перелік N 523-р) та рішення Київської міської ради N 861/861 від 28.07.2016 "Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг в місті Києві" (Перелік N 861/861) у м. Києві надають адміністративні послуги: Київська міська рада, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), 11 структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 13 територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та 8 структурних підрозділів районних у м. Києві державних адміністрацій (всього 34 суб'єкти надання адміністративних послуг).

Суб'єкти надання адміністративних послуг у місті Києві та структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які задіяні в процесі надання адміністративних послуг

Назва суб'єкта надання послуг

Кількість видів послуг

Київська міська рада (Департамент земельних ресурсів)

2

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, молоді та спорту)

15

Структурні підрозділи КМДА

68

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

10

Управління з питань реклами

1

Департамент містобудування та архітектури

7

Департамент культури

6

Департамент промисловості та розвитку підприємництва

1

Департамент будівництва та житлового забезпечення

2

Департамент економіки та інвестицій

5

Департамент з питань реєстрації

10

Департамент комунальної власності м. Києва

9

Департамент земельних ресурсів

9

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва

8

Структурні підрозділи РДА

47

Відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців

11

Відділ з питань реєстрації місця проживання

5

Служба у справах дітей

13

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту

4

Відділ обліку та розподілу житлової площі

8

Відділ приватизації державного житла управління житлово-комунального господарства

4

Архівний відділ

1

Управління праці та соціального захисту населення

1

Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади

56

Державне агентство водних ресурсів України

1

Головне управління Держпродспоживслужби м. Києва

8

Територіальне управління Держпраці у Київській області

3

Департамент патрульної поліції Національної поліції України

2

Державна служба України з контролю за наркотиками

1

Державна архівна служба України

1

Державна служба геології та надр України

1

Головне управління Державної міграційної служби України у місті Києві

4

Головне управління Держгеокадастру у Київській області

1

Головне управління Держгеокадастру у місті Києві

20

Головне управління ДСНС України у місті Києві

1

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

2

Головне територіальне управління юстиції у місті Києві

11

Відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) у столиці створено та діє Департамент (Центр) надання адміністративних послуг (міський), 10 районних відділів (Центрів) надання адміністративних послуг та 4 їх територіальні підрозділи. Центри оснащені сучасним обладнанням і електронними системами, функціонують електронна черга, інформаційні термінали самообслуговування та облаштовані робочі місця для обслуговування осіб з інвалідністю.

Штатна чисельність адміністраторів, осіб

 

Кількість адміністративних послуг, наданих через центри надання адміністративних послуг м. Києва, тис. од.

 

Станом на 01.10.2017 через центри надання адміністративних послуг м. Києва розглянуто понад 654 тис. звернень щодо отримання послуг, з них у міському Центрі - понад 58 тис.

У 2016 році середній час очікування заявника в черзі міського ЦНАПу становив 15 - 40 хв (у 2017 році очікується 15 - 60 хв), в черзі районних ЦНАПів становив 20 - 40 хв (у 2017 році очікується 1 - 3 год, оскільки забезпечено надання адміністративних послуг з оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, яке пов'язане із збільшенням часу очікування через тривалість процедури оформлення).

Результати роботи за поточний рік

З метою належного функціонування системи надання адміністративних послуг м. Києва, прозорості та відкритості управління процесами у цій сфері, доступності інформації та максимального комфорту громадян у січні - вересні 2017 року забезпечено:

- безперебійне функціонування Офіційного веб-порталу адміністративних послуг м. Києва (ac.dozvil-kiev.gov.ua), який дозволяє скористатися низкою електронних сервісів, а також має версію для осіб з вадами зору;

- надання в електронному вигляді шести адміністративних послуг, що становить 2,5 % (на кінець року очікується 10 %);

- можливість замовлення в електронному вигляді низки адміністративних послуг, суб'єктами надання яких є центральні органи виконавчої влади, через Офіційний веб-портал адміністративних послуг м. Києва;

- надання адміністративних послуг з оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки через 11 центрів надання адміністративних послуг м. Києва (у міському ЦНАПі, 8 районних ЦНАПах та у двох територіальних підрозділах);

- здійснення постійного моніторингу кількості звернень заявників, зокрема з'ясування пропускної спроможності ЦНАПу;

- облаштування зони самообслуговування у міському Центрі надання адміністративних послуг;

реконструкцію перших поверхів районних в м. Києві державних адміністрацій для подальшого розміщення там сучасних центрів надання адміністративних послуг відповідних районів (на перших поверхах РДА розміщені відділи (Центри) надання адміністративних послуг в Голосіївському, Деснянському, Оболонському, Печерському, Святошинському, Солом'янському, Шевченківському районах).

Освіта

Основні кількісні показники, які характеризують сектор у динаміці за три роки (2015 - 2017 роки)

Зростання чисельності дітей у столиці (збільшення народжуваності, міграційні процеси, висока інтенсивність будівництва житлового сектора) суттєво впливає на наповнюваність дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Дошкільні навчальні заклади1

 

2015

2016

01.10.2017

Мережа дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності

659

674

680

Дошкільні навчальні заклади всіх форм власності

539

553

554

Школи-дитячі садки, навчально-виховні комплекси

62

60

65

Альтернативні навчальні заклади

48

51

51

Навчальні заклади, які мають відокремлені дошкільні підрозділи

10

10

10


1 За даними Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

Із відкриттям нових ДНЗ відбувається зростання кількості місць у дитячих садках. Станом на 01.10.2017 відкрито 2 ДНЗ загальною кількістю на 230 місць.

Кількість місць та дітей у дошкільних навчальних закладах

 

Загальноосвітні навчальні заклади1

 

2015

2016

на 01.10.2017

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів

500

494

493

Загальноосвітні навчальні заклади комунальної власності

440

435

429

Загальноосвітні навчальні заклади приватної власності

51

50

55

Відомчі загальноосвітні навчальні заклади

9

9

9


1 За даними Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

Збільшилась кількість учнів у ЗНЗ комунальної власності станом на 01.10.2017 порівняно із попереднім навчальним роком на 8,5 тис. осіб.

Серед випускників комунальних ЗНЗ протягом 2015 - 2017 років спостерігається тенденція до переважання випускників шкіл II ступеня, які отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Кількість учнів, місць та середня наповнюваність класів у загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності

   

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності

 

Покращуються умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Зросла кількість класів з інклюзивною формою навчання та спеціальних класів.

Класи з інклюзивною формою навчання

 

Спеціальні класи

 

Середній бал за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році за всіма предметами склав 151,19 бала, у той час як у 2016 році він становив 152,73 бала.

Підвищується рівень забезпеченості учнів загальноосвітніх навчальних закладів комп'ютерами. Зменшується кількість учнів на 1 комп'ютер.

 

Рівень забезпеченості учнів комп'ютерами

 

Станом на 01.10.2017 у м. Києві функціонує 6,5 тис. гуртків у ЗНЗ та 4,7 тис. позашкільних гуртків різних спрямувань.

Спрямування

Гуртки у ЗНЗ

Позашкільні гуртки

Кількість гуртків, тис. од.

Кількість вихованців, тис. осіб

Кількість гуртків, тис. од.

Кількість вихованців, тис. осіб

Науково-технічне

0,4

7,2

0,6

10,2

Еколого-натуралістичне

0,1

2,8

0,07

1,0

Туристично-краєзнавче

0,3

5,4

0,2

4,4

Фізкультурно-спортивне

1,9

46,8

0,7

10,2

Художньо-естетичне

1,8

46,8

2,2

38,8

Дослідницько-експериментальне

0,2

6,0

0,1

3,1

Військово-патріотичне

0,4

8,3

0,07

1,1

Інше

1,4

57,7

0,3

6,6

За даними Департаменту освіти і науки, молоді та спорту мережа закладів професійно-технічної освіти станом на 01.10.2017 становить 26 навчальних закладів.

Кількість місць та учнів у ПТНЗ

 

Кількість прийнятих учнів та випущених фахівців у ПТНЗ

 

Вищі навчальні заклади м. Києва перебувають у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України та інших міністерств і відомств. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту підпорядковується Київський університет імені Бориса Грінченка - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації.

Кількість вищих навчальних закладів, од.

 

За даними Головного управління статистики у місті Києві на початок 2016/2017 навчального року загальна кількість ВНЗ I - IV рівня акредитації становила 97 закладів.

Кількість прийнятих абітурієнтів та кількість випускників ВНЗ I - III рівнів акредитації, тис. осіб

 

Кількість прийнятих абітурієнтів та кількість випускників ВНЗ III - IV рівнів акредитації, тис. осіб

 

Зріс рівень середньомісячної заробітної плати працівників галузі освіти по відношенню до середньомісячної заробітної плати в м. Києві (2015 рік - 62 %, 2016 рік - 63,1 %, станом на 01.10.2017 - 70,5 % (за попередніми даними)).

Заробітна плата працівника загальноосвітнього навчального закладу (до виплати після утримання податків), грн

Працівник

2015

2016

на 01.10.2017

Директор

6234,10

6640,60

11012,40

Вчитель вищої категорії

4081,53

4347,64

6701,46

Вчитель без категорії

2400,12

2557,89

3633,45

Технічний працівник

1441,00

1586,49

2704,80

Результати роботи за поточний рік

Дошкільна освіта

- відновлено роботу 79 груп на 1580 місць у працюючих дошкільних навчальних закладах, у тому числі за проектом Українського фонду соціальних інвестицій;

- відкрито 5 закладів комунальної форми власності на 840 місць, з них 3 новобудови та 2 заклади дошкільної освіти після реконструкції

- відновлено роботу відомчого (ДП "Антонов") закладу дошкільної освіти N 266 на 95 місць;

- розпочато роботу 10 приватних закладів дошкільної освіти на 1027 місць;

- оновлено платформу системи електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів м. Києва.

Загальна середня освіта

- в рамках проекту "Нова українська школа" Міністерства освіти і науки України проводиться дослідно-експериментальна робота Всеукраїнського рівня "Реалізація інтегрованого підходу в початковій освіті в контексті Концепції Нової української школи", в якій беруть участь 4 ЗНЗ м. Києва;

- учні 44 загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва стали учасниками всеукраїнського педагогічного експерименту "Змістовно-методичне забезпечення ціннісно-орієнтованого інтегрованого навчання за програмою "Початкова школа: освіта для життя", ініційованого Київським університетом імені Бориса Грінченка;

- введено в дію два нових приміщення (проектна потужність 1380 місць) для функціонуючих закладів загальної середньої освіти (у Дарницькому та Солом'янському районах) і новобудову початкової школи N 333 (проектна потужність 360 місць). Всього створено 1740 місць (станом на 01.10.2017);

- у 14 ЗНЗ (NN 121, 229, 178, 46, 174, 146, 65, 63, 10, 139, 212, 3, 203, 206) завершено капітальний ремонт спортивних залів (станом на 01.08.2017);

- зріс рівень заробітної плати працівників загальноосвітніх навчальних закладів та працівників освіти в цілому.

Виховання та позашкільна освіта

- 264,2 тис. дітей загалом виховуються у гуртках у ЗНЗ та позашкільних гуртках;

- спостерігається значне переважання кількості вихованців художньо-естетичного та фізкультурно-спортивного спрямування;

- організовано роботу 75 пришкільних таборів, із чисельністю дітей у них 6020 осіб, та 158 мовних тематичних змін, із чисельністю дітей у них 12569 осіб, що працювали влітку 2017 року.

Професійно-технічна освіта

- 20 професійно-технічними навчальними закладами виготовлені технічні паспорти на нерухоме майно, мають витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень 16 професійно-технічних навчальних закладів, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 13 професійно-технічних навчальних закладів. Документи 8 професійно-технічних навчальних закладів знаходяться на погодженні у Державному земельному кадастрі, 3 професійно-технічних навчальних заклади знаходяться на опрацюванні в Центрах надання адміністративних послуг.

Гранти Київського міського голови

Проведено щорічний загальноміський конкурс на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти у 2017 році. За результатами конкурсу та відповідно до розпорядження Київського міського голови від 12 червня 2017 року N 417 "Про присудження грантів Київського міського голови у галузі освіти у 2017 році" (Розпорядження N 417) присуджено грант Київського міського голови переможцям щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти у 2017 році за напрямом:

- "Здорова дитина" - дошкільному навчальному закладу загального типу N 16 Подільського району м. Києва; керівнику дошкільного навчального закладу N 142 Подільського району м. Києва Сезоненко Тетяні Григорівні;

- "Чуйне серце" - школі I - III ступенів N 168 Оболонського району м. Києва; вчителю-дефектологу спеціального навчально-виховного комплексу "Мрія" Деснянського району м. Києва Бабіч Вікторії Володимирівні;

- "Заклад з ідеєю" - дошкільному навчальному закладу загального типу N 518 Подільського району м. Києва; загальноосвітньому навчальному закладу I - III ступенів "Гімназія N 107 "Введенська" Подільського району м. Києва; Київському Палацу дітей та юнацтва;

"Перспектива освіти" - вчителю фізики та астрономії гімназії N 59 імені О. М. Бойченка міста Києва Старому Сергію Васильовичу.

Безпека та цивільний захист

Основні кількісні показники, які характеризують сектор у динаміці за три роки (2015 - 2017 роки)

Муніципальна безпека. З числа основних соціально-економічних факторів, які в останні роки суттєво впливають на стан криміногенної ситуації на території м. Києва слід виділити:

- проведення антитерористичної операції на сході України, збільшення обсягів витоку з цієї зони зброї, боєприпасів і вибухових речовин та подальше їх проникнення на територію столиці, що призводить до вчинення значної кількості резонансних кримінальних правопорушень;

- міграція переселенців із тимчасово анексованої території Автономної республіки Крим і міста Севастополя та частини зони проведення АТО;

- погіршення рівня життя, фінансово-економічного стану деяких верств населення у столиці.

Виконання м. Києвом функцій столиці України спричиняє значну диференціацію населення за рівнем доходів та способом життя, зростання не тільки міграційної складової, але й соціальних ризиків, пов'язаних із наявністю достатньо високих показників безробіття серед працездатного населення (у т. ч. молоді до 35 років) та заборгованості з виплати заробітної плати, включаючи деякі економічно активні підприємства.

Динаміка показників щодо кримінальних правопорушень*

 

2015

2016

01.10.2017

Кількість кримінальних правопорушень, у т. ч.:

63517

73461

55411

тяжких та особливо тяжких

20606

26289

19069

у громадських місцях

24667

22143

14010

в умовах вулиці

12937

12556

6832

Кількість розкритих злочинів, у т. ч.:

15609

14586

14499

розбійних нападів

271

210

212

грабежів

814

832

634

незаконних заволодінь транспортними засобами

238

200

157

крадіжок з автомобілів

889

823

664

Рівень злочинності (на 10 тис. населення)

227

253

189

Питома вага розкритих злочинів у загальній кількості виявлених злочинів у поточному році, %

21

16,4

22

___________
* за даними Головного управління Національної поліції у місті Києві.

У 2017 році в середньому, упродовж доби до чергової частини поліції м. Києва надходить понад 200 заяв та повідомлень з ознаками кримінальних правопорушень, більше половини з яких складають посягання майнової спрямованості, тобто у структурі злочинності домінують кримінальні правопорушення корисливої спрямованості (64 %).

Структура кримінальних правопорушень корисливої спрямованості за 9 міс. 2017 р., %

 

Для забезпечення комфортності м. Києва та безпеки його населення виключне значення має діяльність із забезпечення належного правопорядку та зниження рівня злочинності на всій території міста, боротьба з кримінальними проявами.

Кількість зареєстрованих злочинів проти життя та здоров'я особи, злочинів/10 тис. мешканців

 

Середній час очікування наряду поліції, хв

 

У 2017 році продовжується реалізація проекту з розвитку комплексної системи відеоспостереження, яка сприяє профілактиці та протидії злочинності у м. Києві.

Протягом 2016 року в рамках впровадження пілотного проекту здійснювалось встановлення технічних засобів відеоспостереження на станціях метрополітену (встановлено 516 відеокамер). Цей проект пройшов тестування щодо передавання у режимі реального часу інформації від систем відеоспостереження метрополітену до ГУ НП у м. Києві.

На базі міського центру обробки даних у 2016 році створено CLOUD-платформу обробки та зберігання даних з міської системи відеоспостереження загальною потужністю 4608 каналів та 2 моніторингових зали (ГУ НП у м. Києві та Головне управління служби безпеки України у м. Києві та Київській області) з використанням технології "відеостіна".

Станом на 01.10.2017 кількість підключених відеокамер становить 4125 од. (враховано обладнання, яке підключається до системи у процесі виконання договорів станом на відповідну дату), з яких: 3424 камери встановлено на об'єктах соціальної інфраструктури, 544 - на вулицях та мостах через р. Дніпро та 34 - на об'єктах культурної спадщини.

За попередніми розрахунками планується встановити ще близько 4000 відеокамер, у т. ч. створення фахівцями КП "Інформатика" комплексних систем відеоспостереження на станціях Київського метрополітену, на Трухановому острові, бульварі ім. Т. Шевченка, в'їздах-виїздах з міста, перехрестях магістралей, інших об'єктах міської інфраструктури.

Цивільний захист. З кожним роком зростає актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій природно-техногенного характеру, розвитку та забезпечення належного функціонування територіальної підсистеми державної системи цивільного захисту у місті Києві. Ефективна і вчасна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій є одним із головних пріоритетів у діяльності київської влади.

Комунальною аварійно-рятувальною службою "Київська служба порятунку" лише протягом останніх 3 років здійснено 5455 виїздів на надзвичайні ситуації та врятовано життя 184 особам.

Динаміка показників щодо кількості надзвичайних ситуацій

Типи надзвичайних ситуацій (НС)

2015

2016

на 01.10.2017

НС техногенного походження

468

924

476

внаслідок аварій чи катастроф на транспорті

16

40

26

внаслідок пожеж, вибухів

120

109

107

внаслідок аварій з викиданням (загрозою викидання) небезпечних хімічних речовин, вибухонебезпечних предметів, радіоактивних речовин

8

4

0

внаслідок наявності у середовищі шкідливих речовин понад гранично допустимі концентрації

208

630

223

внаслідок раптового руйнування будівель і споруд

116

141

120

НС природного характеру

74

121

63

Геологічні

3

8

1

Метеорологічні

72

108

59

Гідрологічні

2

5

3

НС соціально характеру

732

1054

770

Забезпечення безпеки масових заходів

486

794

419

НС, пов'язані з нещасними випадками з людьми

14

13

75

Деблокування постраждалих

232

247

276

Профілактика НС

489

260

371

Обстеження об'єктів на наявність вибухонебезпечних предметів часів ВВВ

305

252

187

Обстеження довкілля на наявність шкідливих речовин понад гранично допустимі концентрації

184

8

184

ВСЬОГО НС

1763

2359

1680

Врятовано людей всього

31

75

97

Вилучено боєприпасів

97

32

23

Відповідно до річних графіків здійснено поповнення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у сумі 4416,2 тис. грн (станом на 01.09.2017), що становить лише 22,7 % необхідної кількості. До кінця 2017 року заплановано поповнення матеріального резерву з бюджету м. Києва на суму 1345,0 тис. грн.

Зростання ризиків та загроз у зв'язку зі змінами клімату, наявністю забудов на деяких ділянках, що прилягають до зсувонебезпечної зони, вимагає посилення інженерного захисту територій.

За наявних геологічних умов м. Київ має постійні природні та техногенні ризики на так званих зсувних зонах міста, що обмежують можливості збалансованого територіального розвитку і потребують постійної уваги та заходів з моніторингу їх стану і попередження негативних наслідків чи виникнення небезпечних ситуацій.

Відповідно до "Карти-схеми зсувних процесів в місті Києві", розробленої ПАТ "Київпроект", зсувні і зсувонебезпечні території становлять близько 4,2 тис. га. Через значні перепади відміток рельєфу, поширення ґрунтів з особливими властивостями, коливання рівня підземних вод, вплив техногенних факторів у м. Києві спостерігаються зсувні, просадні, суфозійні процеси, підтоплення тощо.

Протягом 2015 - 2017 років на балансі комунального підприємства "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" (КП "СУППР") знаходиться 868 од. гідротехнічних споруд протяжністю 223,5 км, які розташовані на правому березі річки Дніпро.

Динаміка обсягів витрат на поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд, тис. грн

2015

2016

I півріччя 2016

I півріччя 2017

15187,9

17127,9

8612,3

11460,3

Окрім витрат на поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд, зі спеціального фонду бюджету м. Києва у 2015 році були виділені кошти на придбання матеріалів та обладнання для капітального ремонту гідротехнічних споруд у сумі 1499,8 тис. грн, у 2016 році кошти не виділялися. На оновлення матеріально-технічної бази КП "СУППР" на 2017 рік заплановано виділення коштів у сумі 10000,0 тис. грн та на забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування - 500,0 тис. грн.

Важливим чинником забезпечення техногенної безпеки та зниження рівня травматизму є діяльність із реалізації вимог Закону України "Про охорону праці" на всій території м. Києва. Аналіз показників виробничого травматизму вказує на нагальну потребу покращення організації систем управління охороною праці.

Стан виробничого травматизму на підприємствах, в установах та організаціях м. Києва

 

2015

2016

I півріччя 2016

I півріччя 2017

Кількість нещасних випадків на виробництві, осіб

305

317

123

185

Результати роботи за поточний рік

Розкрито 9626 кримінальних правопорушень, у т. ч. 3681 тяжких та особливо тяжких.

Для профілактики правопорушень працівниками ГУ НП у м. Києві:

- проведено 211 превентивних заходів спільно зі Службою у справах дітей та сім'ї та Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- здійснено 223 виступи, лекції та бесіди на правову тематику в дитячому середовищі, зокрема в навчальних закладах та за місцем проживання підлітків;

- проведено, працівниками Управління патрульної поліції у м. Києві, 2257 занять у ЗНЗ та 29 - у ДНЗ, 387 профілактичних бесід, 334 зустрічей з адміністрацією ЗНЗ та 90 - з батьками;

- виявлено у публічних місцях 753 неповнолітніх, які займалися бродяжництвом та жебрацтвом, з них 11 поміщено до приймальника-розподільника (всі громадяни України з інших областей), 53 - поміщено до притулків для неповнолітніх та 42 - направлено на лікування у медичні заклади;

- проведено 16 загальноміських оперативно-профілактичних операцій з метою покращення ефективності розкриття кримінальних правопорушень, стабілізації криміногенної ситуації та оперативного реагування на її загострення;

- продовжується розвиток і просування в інформаційному полі міста комунікаційного проекту "Канал Головного управління" з інформацією щодо оперативно-службової діяльності поліції тощо.

Створено 206 комплексних систем відеоспостереження, з яких 166 мають функцію СМАРТ, для забезпечення проведення у Києві "Євробачення - 2017".

Підключено до міської системи відеоспостереження 63 відеокамери (станом на 31.07.2017), які належать стороннім організаціям.

Продовжується проведення технічної інвентаризації існуючих захисних споруд цивільного захисту (ЗСЦЗ) комунальної та приватної власності, приведення їх у належний стан. Інвентаризацію пройшли 75 % ЗСЦЗ.

Стан проведеної інвентаризації захисних споруд

(станом на 01.08.2017)

Форма власності

Загальна кількість сховищ, які перебувають на обліку

Кількість сховищ, на яких проведено технічну інвентаризацію

Кількість сховищ, які потребують проведення технічної інвентаризації

Комунальна власність, од.

125

124

1

Приватна власність, од.

101

45

56

Всього по місту

226

169

57

Для модернізації існуючої регіональної системи централізованого оповіщення населення м. Києва, яку обслуговує ПАТ "Укртелеком", технічного забезпечення заходів з інформування (оповіщення) у разі виникнення надзвичайних ситуацій та загроз, розроблено проект побудови Програмно-технічного комплексу єдиної системи оперативно-диспетчерського управління м. Києва.

Здійснюється підготовка та перепідготовка населення, навчання з організації необхідних дій у разі загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій (керівників, посадових осіб і фахівців) для профілактики у сфері цивільного захисту:

- пройшли навчання 1048 осіб, що складає 94 % плану;

- відбулось 742 комплексно-об'єктових навчання і тренування;

- проведено "День цивільного захисту", в якому взяли участь 241465 учнів, 2230 викладачів та 750 осіб технічного персоналу;

- проведено "Тиждень безпеки дитини" у дошкільних закладах, в якому взяли участь 96620 дітей та 665 педагогів.

Гідрогеологічною службою КП "СУППР" ведеться постійний моніторинг зсувонебезпечних і зсувних ділянок території міста за допомогою спеціальних інструментальних і візуальних спостережень, а також постійний нагляд за дотриманням вимог протизсувного режиму забудовниками та землекористувачами. Загальний обсяг робіт з поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд за січень - червень 2017 року виконано на суму 11460,3 тис. грн.

З питань охорони праці постійно здійснюється організаційно-методична та роз'яснювальна робота для представників підприємств, установ та організацій міста, у т. ч. виїзні консультації:

- здійснено оцінку стану дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці на 18 комунальних підприємствах м. Києва;

- надано понад 150 консультацій та роз'яснень для представників підприємств, установ та організацій, роботодавців та громадян;

- розроблюються плани заходів із запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві;

- фахівцями сектора з питань охорони праці взято участь в понад 20 нарадах та семінарах з питань охорони праці.

Історико-культурна спадщина

Основні кількісні показники, які характеризують сектор у динаміці за три роки (2015 - 2017 роки)

Місто Київ має багату історичну та архітектурну спадщину, про що свідчить включення комплексу "Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Києво-Печерська Лавра" до Списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

 

Продовжується робота щодо включення до Списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Кирилівської церкви та Андріївської церкви.

Станом на 01.01.2017 у м. Києві налічувалося 3552 об'єкти культурної спадщини (у т. ч. національного значення - 344 од., місцевого - 1980 од., щойно виявлених - 1228 од.).

 

2015

2016

2017. (очік.)

Кількість об'єктів культурної спадщини, що потребують капітальних ремонтно-реставраційних робіт, од.

499

440

390

Кількість проведених реставраційних робіт відповідно до кількості наданих дозволів, од.

30

32

20

Частка об'єктів культурної спадщини м. Києва, для яких розроблено необхідну облікову документацію нового зразка, %

33

37

40


 

Уповільнений характер здійснення пам'ятко-охоронної діяльності в останні роки зумовлений проблемами державної реєстрації, відсутністю у складі Генерального плану міста схеми планувально-пам'ятко-охоронних обмежень, історико-архітектурного опорного плану та планів зонування окремих територій міста, режиму їх використання та обмеженим фінансуванням.

Результати роботи за поточний рік

У I півріччі 2017 року:

- проводився моніторинг стану нерухомих об'єктів культурної спадщини та укладання охоронних договорів з власниками приміщень та об'єктів культурної спадщини. Виконано візуальне обстеження з фотофіксацією та складанням актів технічного стану 51 будинку-пам'ятника, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, аварійних будинків Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" та проведено обстеження і підготовлено документацію для укладання 80 охоронних договорів;

- розроблено 8 історико-містобудівних обґрунтувань та зону охорони на 1 об'єкті культурної спадщини, у т. ч.: "Зона охорони пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення дендропарк Київського зоопарку", "Зона охорони пам'ятки архітектури місцевого значення - велотрек";

- підготовлено і урочисто проведено відкриття 20 меморіальних дощок (пам'ятних знаків) на честь вшанування пам'яті видатних діячів історії і культури;

- підготовлено 46 комплектів первинної облікової документації на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини та облікової документації на пам'ятки місцевого значення;

- проведено інспекційні перевірки: видано 7 постанов про накладання фінансових санкцій на загальну суму 489,5 тис. грн, складено 10 актів про вчинення правопорушення, підготовлено 38 приписів та 6 протоколів про адміністративне порушення;

- проводився постійний моніторинг у Центральному історичному ареалі міста, на території охоронної зони об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: "Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Києво-Печерська Лавра".

Прийнято рішення Київської міської ради від 01.06.2017 N 421/2643 (Рішення N 421/2643) про утворення Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом виділу управління збереження історичного середовища та охорони об'єктів культурної спадщини з Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Культура

Основні кількісні показники, які характеризують сектор у динаміці за три роки (2015 - 2017 роки)

Внаслідок удосконалення умов діяльності установ, сприяння створенню мистецьких продуктів і формування цілісного інформаційно-культурного простору в столиці, належної економічної оцінки виготовлення і розповсюдження мистецьких продуктів - аматорських і професійних, авторських і колективних, сектор культури і мистецтв у Києві отримав новий виток розвитку.

Театри, од

 

Кількість відвідувань театрів м. Києва, тис

 

В муніципальних театрах щорічно відбувається понад 50 прем'єр. У 2017 році рішенням Київської міської ради утворено комунальний заклад "Театрально-видовищний заклад культури "Театр "Київ Модерн-балет".

Активізовано співпрацю з творчими спілками: у 2016 році збільшено кількість щорічних і довічних стипендій видатним діячам культури і мистецтва з 26 до 27 (отримуються щомісячно), кількість номінацій Театральної премії "Київська пектораль" з 16 до 17 та її розмір; у 2017 році збільшено кількість номінацій з 7 до 8 Мистецької премії "Київ".

 

2015

2016

2017 (очік.)

Кількість зіграних вистав у театрах, підпорядкованих ДК, од.

4537

4764

4828

Доходи театрів, підпорядкованих ДК, млн грн

48,6

61,5

61,7


 

Музеї, од

 

Кількість відвідувань музеїв м. Києва, тис

 

У м. Києві налічується 15 музеїв комунальної форми власності, з яких 13 музеїв та 1 галерея - підпорядковані ДК, 1 музей районного підпорядкування. До мережі закладів, які фінансуються з бюджету м. Києва, у 2015 році включено 7 музеїв.

Відкрито:
- музей-квартиру композитора В. С. Косенка - філію Музею театрального, музичного та кіномистецтва України;
- у Мистецькому центрі "Шоколадний будинок" - постійно діючу експозицію скульптурних робіт і творів декоративно- прикладного мистецтва;

 

2015

2016

2017 (очік.)

Кількість екскурсій (у музеях комунальної власності), тис. од.

18,2

18,7

19,0

Кількість виставок (у музеях комунальної власності та центральних міських бібліотеках), од.

400

450

480


 

- у музеї видатних діячів української культури - постійно діючу виставку, яка стала першим кроком до відкриття майбутнього музею "Іван Франко і Київ".

Реалізовано такі проекти, як: виставка "Врятовані скарби" в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків; презентація в музейно-виставковому центрі "Музей історії Києва" світової прем'єри Chernobyl VR Project - першого віртуального інтерактивного музею Чорнобиля; виставковий проект "Наш Сікорський" у Музеї української діаспори; виставки-події у Київській національній картинній галереї - "Д. Л. Сигалов - киянин, колекціонер, даритель" та "Сади Срібного століття" тощо.

Кількість бібліотек - 143 од., з них 139 - публічні бібліотеки м. Києва

 

В рамках трансформації закладів культури в сучасні культурно-інтелектуальні центри дозвілля відбувається переформатування музеїв та бібліотек:
- відкрито оновлений простір "БібліоHUB" у Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей та "Оціум" у бібліотеці ім. Є. Кравченка;

- оновлюється сучасний відкритий простір у Літературно-меморіальному музеї-квартирі П. Г. Тичини в м. Києві, Музеї історії м. Києва тощо;

- презентовано проект "Світле кіно мандрує бібліотеками".

Проведення спільних культурних проектів на партнерських засадах дало можливість заощаджувати кошти бюджету м. Києва та створювати цікавий і якісний продукт. Яскравим прикладом проведення заходів на партнерських засадах стали: Французька весна на Європейській площі, VI Всеукраїнський фестиваль писанок, арт-виставка "Ярмарок живопису", фестиваль "День Києва. Свято на пагорбах", 3D-меппінг-шоу "Інновації, народжені в Україні" на фасаді мерії до Дня Києва,

культурно-масові акції на Поштовій площі з нагоди міських свят, Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва "ГОГОЛЬFEST" тощо.

 

2015

2016

2017 (очік.)

Кількість культурно-мистецьких заходів, які проводить ДК, од.

27

26

60

Доходи концертних закладів, підпорядкованих ДК, тис. грн

5348,1

3154,9

7169,6


 

За рахунок меценатських коштів реконструйовано будівлю Київського академічного драматичного театру на Подолі (Андріївський узвіз, 20).

Мережа початкових спеціалізованих та вищих мистецьких навчальних закладів

 

2015

2016

2017 (очік.)

Кількість шкіл естетичного виховання, од.

55

56

56

Кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання, осіб

21497

22964

22561

Охоплення дітей шкільного віку послугами з початкової мистецької освіти, %

7

8

8

Кількість вищих мистецьких навчальних закладів, од.

4

4

4

Кількість студентів, які отримують освіту у вищих мистецьких навчальних закладах, осіб

1586

1743

1825

Результати роботи за поточний рік

Проведено пісенний конкурс "Євробачення - 2017". У рамках офіційної програми Євробачення - тижня сучасного мистецтва "KYIV ART WEEK" - реалізовані різнопланові культурні події в музеях, галереях та інших закладах культури м. Києва із залученням іноземних митців. Кияни та гості столиці змогли побачити роботи відомих авторів: Пабло Пікассо, Роберта Індіани, Роя Ліхтенштейна, Девіда Хокні тощо.

Проведено 3 тематично-жанрові виставки міжмузейного культурологічного проекту "Чумацький шлях" в Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара", Національному музеї українського народного декоративного мистецтва та Музеї української діаспори.

До 126 річниці від дня народження П. Г. Тичини Літературно-меморіальним музеєм-квартирою П. Г. Тичини в м. Києві представлено оновлений музейний простір "Coffee, Books & Tych" в новому форматі антикафе.

Реалізовано культурно-соціальний проект "KYIV ART FORT 2017. Пленер сучасного мистецтва" на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".

Розпочато пілотний проект "Сучасний бібліотечний простір" на базі Центральної районної бібліотеки ім. П. Тичини ЦБС Дніпровського району м. Києва, Центральної районної бібліотеки ЦБС "Свічадо" Святошинського району м. Києва, бібліотеки ім. М. Костомарова ЦБС Шевченківського району м. Києва.

Започатковано у Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва:

- разом із театральною майстернею М. Рушковського культурно-мистецький проект "Бібліотека + театр", що розпочався прем'єрою вистави "Якось воно буде" за творами Остапа Вишні;

- в співпраці з громадською організацією "Міжнародна агенція змін" та соціальним підприємством "Senergy development consulting" проект "Бізнес-старт".

Створено спільні проекти (копродукцію) та проведено креативні флешмоби муніципальними театрально-концертними закладами - 20 заходів.

II. СТРАТЕГІЧНІ СЕКТОРИ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ НА 2018 - 2020 РОКИ

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ I: ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ М. КИЄВА

1.1. Промисловість та розвиток підприємництва

Основні проблеми, які передбачається розв'язати

Недостатня ефективність створення інноваційних промислових точок зростання в м. Києві.

Недостатній рівень конкурентоспроможності продукції столичних товаровиробників.

Недостатня готовність промислових підприємств м. Києва до роботи в умовах вступу до ЄС.

Недостатня ефективність використання потенціалу торгових представництв та закордонних візитів вищого керівництва міста Києва для просування продукції промислового комплексу міста на зовнішніх ринках.

Недостатня підтримка київських виробників із залучення їх до участі у міжнародних виставкових заходах.

Недостатньо активна робота з пошуку нових партнерів на міжнародній арені (у т. ч. через співпрацю з асоціаціями) для реалізації спільних проектів та обміну досвідом.

Недостатня диверсифікація ринків збуту продукції.

Низький рівень участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів.

Недостатній рівень доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу.

Низький рівень розвитку інноваційного підприємництва.

Бачення майбутнього стану сектора

Київ - місто, відкрите для бізнесу та інвестицій, яке стимулює інновації та підтримує конкурентне середовище

Оперативна ціль 1

Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств

Завдання та заходи

1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання:

- Розробка довгострокової Програми інтенсифікації економічного розвитку міста Києва шляхом визначення пріоритетних точок зростання / кластерів у промисловому та підприємницькому секторах міста.

- Активізація підготовки пропозицій та проектів законодавчих актів щодо розробки механізмів підтримки точок зростання (у т. ч. системи преференцій і пільг, зокрема, зниження розміру податку на землю).

- Розробка та реалізація плану дій для подальшого розвитку існуючих, створення та якісного освоєння промислових зон.

- Здійснення організаційної підтримки роботи груп взаємопов'язаних підприємств та кластерів.

- Сприяння співробітництву наукових закладів з реальним сектором економіки міста Києва.

Виконавець: ДПРП

- Утворення і підтримка розвитку зон стрімкого економічного зростання з пріоритетним розташуванням за межами історичного центру (у т. ч. шляхом створення індустріальних парків):

• Розроблення проекту інженерної підготовки території для розроблення концепції створення промислового вузла "Київська бізнес-гавань" у Деснянському районі.

Виконавці: ДЕІ, КП "КІА", ДПРП

1.2. Просування продукції промислового комплексу міста на внутрішньому та зовнішніх ринках:

- Розвиток інформаційної системи "Промисловість і наука Києва" з метою популяризації продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках.

- Організація виставкових заходів та конкурсів (у т. ч. "Кращий експортер року", "Столичний стандарт якості" тощо).

- Підтримка та залучення київських виробників до участі у виставкових заходах, конкурсах тощо.

- Співпраця з Торгово-промисловою палатою України та Київською торгово-промисловою палатою з питань максимального використання потенціалу торгових представництв України за кордоном.

Виконавець: ДПРП

- Розробка міських цільових програм виробництва необхідної столичному господарству продукції промислового комплексу м. Києва.

Виконавці: ДПРП, РДА

1.3. Підготовка до роботи в умовах зближення з країнами ЄС:

- Проведення інформаційно-консультативних заходів з імплементації законодавства ЄС з питань промислових стандартів та оцінок відповідності ЄС.

Виконавець: ДПРП

Оперативна ціль 2

Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу

Завдання та заходи

2.1. Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва:

- Розробка і подання до центральних органів виконавчої влади дерегуляційних ініціатив (у т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов'язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу).

- Прозоре обговорення проектів регуляторних актів Київської міської ради та КМДА (у т. ч. за рахунок залучення суб'єктів господарювання міста Києва та їх об'єднань до оцінки витрат та економічних вигід "Аналіз затрат і вигід" та М-Тесту).

Виконавці: ДПРП, структурні підрозділи КМДА, РДА

- Співпраця КМДА з Радою бізнес-омбудсмена (у т. ч. розгляд на експертній групі окремих скарг підприємців, поданих суб'єктами підприємництва на дії чи бездіяльність КМДА).

Виконавці: ДПРП, структурні підрозділи КМДА, РДА

- Проведення опитування суб'єктів господарювання щодо пропозицій дерегуляції господарської діяльності.

Виконавець: ДПРП

2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу:

- Розвиток та розширення напрямків діяльності КП "Київський міський бізнес-центр" (у т. ч. ремонт приміщення (сума капітальних вкладень буде надана додатково, в разі її визначення)).

Виконавці: ДПРП, КП "Київський міський бізнес-центр", ДФ, ДЕІ

- Проведення консультацій та навчання малого і середнього бізнесу з питань провадження підприємницької діяльності.

Виконавці: ДПРП, структурні підрозділи КМДА, РДА

- Впровадження інформаційної онлайн-служби для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів та ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (віртуальний бізнес-центр).

Виконавець: ДПРП

- Проведення та участь у заходах взаємодії бізнесу та влади (форуми, координаційні ради тощо).

Виконавці: ДПРП, ДЕІ, РДА

2.3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва:

- Організація та регулярне проведення Київського міського конкурсу бізнес-проектів та бізнес-планів.

Виконавці: ДОНМС, ДПРП, КУ "Київський молодіжний центр"

- Проведення та участь у круглих столах, навчанні, бізнес-зустрічах, семінарах, тренінгах тощо.

- Підтримка створення та розвитку об'єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, технопарків, програм підтримки стартапів, коворкінг-центрів).

Виконавці: ДПРП, РДА

- Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва в м. Києві.

Виконавець: ДПРП

- Проведення заходів з нагоди Дня підприємництва.

Виконавці: ДПРП, РДА

2.4. Розвиток споживчого ринку:

- Підвищення подальшого рівня якості та культури побутового обслуговування населення м. Києва шляхом проведення міського конкурсу-огляду суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві.

- Проведення щоквартального моніторингу об'єктів побуту з метою надання їм консультативної та інформаційно-роз'яснювальної допомоги, спрямованої на дотримання Правил побутового обслуговування та забезпечення участі підприємств у реалізації міських соціальних програм.

- Залучення на споживчий ринок столиці продовольчих ресурсів шляхом проведення ярмарків.

- Підтримка суб'єктів господарювання та залучення їх до організації торговельного обслуговування під час загальноміських заходів, тематичних ярмарків та фестивалів.

Виконавець: ДПРП

Цільові індикатори, які передбачається досягти в середньостроковій перспективі (2018 - 2020 роки)

N

Індикатор

Одиниця виміру

2018

2019

2020

Джерело інформації

1.

Індекс промислової продукції міста Києва

%

101,5

102

107

ДЕІ

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одного мешканця

тис. грн / мешканця

75

90

100

ДПРП

3.

Питома вага підприємств, що займалися інноваціями1

%

17,3

17,4

24

ДЕІ

4.

Частка країн ЄС в структурі експорту товарів і послуг міста Києва

%

35,4

36

40

ДПРП

5.

Експорт товарів у розрахунку на одну особу

дол. США

4654

4049

5007

ДЕІ

6.

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від податків, сплачених промисловими підприємствами міста Києва (у цінах попереднього року)

%

50

20

25

ДПРП

7.

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від податку на прибуток підприємств (у цінах попереднього року)

%

0,5

1

1,8

ДПРП

8.

Кількість підготовлених пропозицій щодо розробки механізмів підтримки точок зростання

од.

1

2

2

ДПРП

9.

Кількість земельних ділянок, які заплановано визначити для створення на них індустріальних парків

од.

2

2

2

ДПРП

10.

Розроблений проект інженерної підготовки території для розроблення концепції створення промислового вузла "Київська бізнес-гавань"

так / ні

ні

так

-

КП "КІА"

11.

Кількість груп та кластерів

од.

1

2

2

ДПРП

12.

Кількість організацій, які будуть зареєстровані в інформаційній системі "Промисловість і наука"

од.

1710

1800

1850

ДПРП

13.

Кількість запланованих до проведення конкурсів: "Столичний стандарт якості", "Кращий експортер року"

од.

2

2

2

ДПРП

14.

Кількість учасників виставки-презентації промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві"

од.

200

210

215

ДПРП

15.

Кількість промислових підприємств, які взяли участь у міжнародних виставках

од.

35

42

47

ДПРП

16.

Кількість запланованих тренінгів та круглих столів щодо імплементації законодавства ЄС з питань промислових стандартів та оцінок відповідності ЄС

од.

2

2

2

ДПРП

17.

Частка малих підприємств в обсязі реалізованої продукції (товарах, послугах) міста Києва

%

24

24,5

25

ДПРП

18.

Частка працівників, зайнятих на малих підприємствах, до загальної кількості зайнятих працівників у місті Києві

%

18

25

30

ДПРП

19.

Динаміка обсягів надходжень єдиного податку від юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до бюджету міста Києва порівняно з попереднім роком

%

160

170

180

ДПРП

20.

Кількість поданих пропозицій щодо дерегуляційних ініціатив

од.

2

2

2

ДПРП

21.

Кількість заходів з обговорення проектів регуляторних актів

од.

45

45

45

ДПРП

22.

Кількість розглянутих скарг підприємців

од.

25

25

25

ДПРП

23.

Кількість опитувань щодо пропозицій дерегуляції господарської діяльності

од.

2

2

2

ДПРП

24.

Кількість наданих консультацій КП "Київський міський бізнес-центр"

од.

10300

10600

11000

ДПРП

25.

Кількість укладених договорів КП "Київський міський бізнес-центр"

од.

80

90

100

ДПРП

26.

Кількість наданих консультацій з питань провадження підприємницької діяльності

од.

50

50

50

ДПРП

27.

Кількість проведених навчальних програм

од.

2

2

2

ДПРП

28.

Кількість публікацій (у разі впровадження віртуального бізнес-центру)

од.

300

500

800

ДПРП

29.

Кількість проведених засідань координаційної ради та ради підприємців в м. Києві

од.

10

15

20

ДПРП

30.

Кількість проведених заходів (форуми тощо)

од.

10

15

20

ДПРП

31.

Кількість проведених заходів (круглих столів, навчань, бізнес-зустрічей, семінарів, тренінгів тощо)

од.

25

30

40

ДПРП

32.

Кількість об'єктів інфраструктури, які співпрацюють з місцевими органами виконавчої влади

од.

10

15

17

ДПРП

33.

Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, яким заплановано надати фінансово-кредитну підтримку

од.

48

60

65

ДПРП

34.

Кількість запланованих інноваційних проектів в результаті отримання суб'єктами малого та середнього підприємництва фінансово-кредитної підтримки

од.

15

20

25

ДПРП

35.

Кількість суб'єктів господарювання, що взяли участь у міському конкурсі-огляді на присвоєння звання зразкового об'єкта побуту

осіб

60

70

80

ДПРП

36.

Кількість обстежених об'єктів побуту

од.

375

380

385

ДПРП

37.

Кількість проведених ярмарків

од.

3100

3120

3130

ДПРП

38.

Обсяг реалізованої продукції (на ярмарках)

тис. т

175,0

180,0

185,0

ДПРП

39.

Кількість проведених тематичних ярмарків, фестивалів, державних та загальноміських заходів, де здійснюється торговельне обслуговування

од.

15

17

20

ДПРП

40.

Кількість створених тимчасових робочих місць

од.

300

350

370

ДПРП

___________
1 У зв'язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння даних за 2015 рік з аналогічними даними попередніх років є некоректним.

1.2. Інвестиції

Основні проблеми, які передбачається розв'язати

Низький рівень активності інвесторів у зв'язку із соціально-економічною та воєнно-політичною кризою в країні.

Відсутність належного позиціонування та просування міста Києва на міжнародних інвестиційних заходах, як інвестиційно привабливого центру у Центральній та Східній Європі.

Довготривалість та складність існуючого порядку залучення інвестиційних ресурсів в економіку міста, який потребує оптимізації.

Недостатній рівень прозорості взаємодії місцевих органів влади та інвесторів у напрямку реалізації пріоритетних інвестиційних проектів міста.

Недостатнє використання потенціалу закордонних візитів вищого керівництва м. Києва для залучення міжнародної спільноти до інвестування.

Недостатня співпраця з міжнародними рейтинговими агентствами.

Бачення майбутнього стану сектора

Київ - привабливе та безпечне місто для інвестування з прозорими і зрозумілими "правилами гри"

Оперативна ціль 1

Залучення інвестицій до міста Києва

Завдання та заходи

1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці:

- Спрощення процедур інвестування в різні сфери життєдіяльності / економіки міста.

- Розробка концепції створення індустріального парку "Київська бізнес-гавань".

Виконавець: ДЕІ

1.2. Просування інвестиційного потенціалу міста шляхом участі у Міжнародній виставці нерухомості "МІРІМ" (м. Канни, Республіка Франція), "European Open Days Week" (м. Брюссель, Королівство Бельгія), Ярмарці китайських інвестицій за кордоном "China Overseas Investment Fair COIFAIR" (м. Пекін, Китай), Міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубаї, ОАЕ) тощо.

Виконавець: ДЕІ

- Забезпечення максимального використання потенціалу закордонних візитів вищого керівництва м. Києва для залучення міжнародної спільноти до інвестування.

Виконавці: Апарат КМДА (УМЗ), ДЕІ

- Співпраця з міжнародними рейтинговими агентствами: Financial Times, Tholons.

Виконавці: ДФ, ДЕІ

1.3. Розробка нового інвестиційного процесу в рамках виконавчих органів міста:

- Імплементація нового Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві.

- Формування єдиного публічного реєстру інвестиційних проектів.

- Патронаж після підписання інвестиційного договору та підтримка інвестора з боку міста.

- Розвиток "єдиного вікна" для роботи з інвесторами на базі комунального підприємства "Київське інвестиційне агентство".

- Розробка стандартів та форм для підвищення якості підготовки інвестиційних програм і проектів.

- Проведення відкритих та прозорих інвестиційних конкурсів.

Виконавець: ДЕІ

Цільові індикатори, які передбачається досягти в середньостроковій перспективі (2018 - 2020 роки)

N

Індикатор

Одиниця виміру

2018

2019

2020

Джерело інформації

1.

Затвердження нового Порядку проведення інвестиційних конкурсів

так/ні

так

-

-

ДЕІ

2.

Кількість укладених інвестиційних договорів

од.

8

9

10

ДЕІ

3.

Залучення коштів до спеціального фонду бюджету міста Києва (відповідно до умов інвестиційних договорів)

млн грн

10,0

11,0

12,0

ДЕІ, ДФ

4.

Обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на 1 особу

тис. грн

43,0

45,0

49,0

ДЕІ

5.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на 1 особу населення

тис. дол. США

8,0

10,0

12,0

ДЕІ

6.

Створення публічного реєстру інвестиційних проектів міста Києва

так/ні

так

так

так

ДЕІ

7.

Співвідношення кількості підписаних інвестиційних договорів до кількості заповнених анкет інвесторів (через єдиний інвестиційний портал КМДА)

%

13

14

15

ДЕІ

8.

Співвідношення кількості укладених інвестиційних договорів до кількості інвестиційних проектів, включених до переліку об'єктів, що потребують залучення інвестицій

%

25

30

40

ДЕІ

9.

Співвідношення кількості інвестиційних проектів, включених до переліку об'єктів, що потребують залучення інвестицій, до кількості заповнених анкет ініціаторів

%

15

17

18

ДЕІ

10.

Розробка концепції створення індустріального парку "Київська бізнес-гавань"

-

-

так

-

ДЕІ

1.3. Ринок праці

Основні проблеми, які передбачається розв'язати

Певний дисбаланс попиту та пропозиції на робочу силу.

Низький рівень обізнаності населення про можливості на ринку праці.

Низький рівень кваліфікації робочої сили.

Тіньова зайнятість та наявність випадків виплати нелегальної заробітної плати.

Бачення майбутнього стану сектора

Київ - місто, де активно створюються та забезпечуються професійними кадрами високооплачувані робочі місця

Оперативна ціль 1

Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва

Завдання та заходи

1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу:

- Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців до міста.

Виконавці: ДСП, ДПРП, ДЕІ, ДЖКІ, КМЦЗ, РДА

- Сприяння розвитку самозайнятості мешканців.

Виконавці: ДСП, ДПРП, КМЦЗ

- Проведення інформаційно-роз'яснювальних кампаній серед роботодавців з питань компенсації витрат на сплату єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітних.

Виконавці: ДСП, КМЦЗ, РДА

- Проведення моніторингу створення нових робочих місць за рахунок реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів міста.

Виконавці: ДСП, ДПРП, ДЕІ, КМЦЗ

1.2. Підвищення рівня обізнаності населення про можливості на ринку праці:

- Розвиток комунікацій між учасниками ринку праці (центрами зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами, суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, громадськими організаціями).

Виконавці: ДСП, ДОНМС, КМЦЗ

- Удосконалення роботи центрів зайнятості міста Києва (у т. ч. шляхом підвищення ефективності надання послуг населенню, застосування сучасних інформаційних технологій тощо).

Виконавці: ДСП, КМЦЗ

1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили:

- Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців щодо здійснення професійного навчання працівників на виробництві.

Виконавці: ДСП, КМЦЗ, РДА

- Забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних.

- Сприяння організації роботи з підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями.

Виконавці: ДСП, КМЦЗ

- Ініціювання розробки та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, в т. ч. дистанційно.

Виконавці: ДСП, ДОНМС

- Удосконалення професійної орієнтації населення, особливо молоді, на актуальні на ринку праці професії.

Виконавці: ДСП, ДОНМС, КМЦЗ, КУ "КМЦ", РДА

- Сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю.

Виконавці: ДСП, КМЦЗ, КМВ ФСЗІ

Оперативна ціль 2

Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві

Завдання та заходи

2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з "тіні"):

- Проведення активної співпраці з контролюючими та правоохоронними органами, сторонами соціального діалогу з питань детінізації трудових відносин та виплати заробітної плати "в конвертах".

- Проведення широкої інформаційно-роз'яснювальної роботи серед громадян та роботодавців щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в "конвертах".

Виконавці: ДСП, ГУ ДФС у м. Києві, ГУ Держпраці у Київській області, ГУ ПФУ в м. Києві, РДА

- Ініціювання розробки системи економічного стимулювання до легалізації заробітних плат (преференції, пільги, податкова амністія тощо).

Виконавець: ДСП

Цільові індикатори, які передбачається досягти в середньостроковій перспективі (2018 - 2020 роки)

N

Індикатор

Одиниця виміру

2018

2019

2020

Джерело інформації

1.

Рівень безробіття населення у віці 15 - 70 років (за методологією МОП) до економічно активного населення відповідного віку

%

6,8

6,4

5,5

ДСП, КМЗЦ

2.

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець звітного періоду

зареєстрованих безробітних / вакантну посаду

1

1

1

КМЗЦ

3.

Середня тривалість пошуку роботи безробітними (за методологією МОП)

місяців

10

9

8

ДСП

4.

Рівень офіційної середньомісячної заробітної плати в місті Києві (у розрахунку на одного штатного працівника)

євро / місяць1

477,7

528,2

>550

ДСП

5.

грн / місяць

13806,4

15264,0

16859,2

ДСП

6.

Працевлаштування зареєстрованих безробітних (середньозважений за місяцями)

% до кількості громадян, які мали статус безробітного

5,5

5,8

6,0

ДСП

7.

Частка безробітної молоді у віці до 35 років від загальної кількості зареєстрованих безробітних (станом на кінець року)

%

37

36

35

ДСП

8.

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від ПДФО (у цінах попереднього року)

%

116

112

>0

ДФ

1 Середній курс євро (НБУ) за період січень - червень 2017 року - 28,9 грн / євро.

1.4. Розбудова міста і земельні відносини

Основні проблеми, які передбачається розв'язати

Відсутність повної інвентаризації земель міста.

Відсутність основних регулятивних норм в будівництві: Генерального плану, зонінгу території та детальних планів окремих територій, землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Києва.

Недостатність повноважень місцевої влади для здійснення функцій контролю за використанням та охороною земель.

Недостатність законодавчої бази щодо:

• важелів впливу та відповідальності за самовільне захоплення земельних ділянок та самовільне будівництво;

• захисту прав на об'єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти нерухомості.

Відсутність у публічному доступі достатньої інформації, що стосується організації землеустрою та будівництва, особливо на стадії проектування та нового будівництва.

Недостатність та недосконалість механізму участі громади міста у контролі за прийняттям містобудівних рішень.

Бачення майбутнього стану сектора

Київ - місто із гармонійною та збалансованою забудовою, яка розвивається у відповідності до потреб громади

Оперативна ціль 1

Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин

Завдання та заходи

1.1. Реформування земельно-господарського устрою території міста:

• Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру (у т. ч. оновлення Державного земельного кадастру), включаючи розміщення у публічному доступі такої інформації:

• реєстру земель комунальної власності, договорів оренди/продажу землі (вкл. оприлюднення повного тексту договорів, інформації про заборгованість зі сплати місцевих податків та зборів);

• реєстру власників/землекористувачів (у т. ч. орендарів);

• даних щодо вільних земельних ділянок для інвестування;

• даних обліку кількості і якості земельних ділянок за категоріями;

• переліку земель, що оподатковуються, у т. ч. за пільговими ставками;

• графічного зображення ділянки на основі топографічних зйомок та просторової прив'язки в масштабах, передбачених законодавством України;

• актуальної фотофіксації земельних ділянок;

• даних щодо визначення на місцевості лінійних та площинних характеристик;

• даних щодо цільового призначення земельних ділянок (у т. ч. функціональне призначення на перспективу відповідно до Генерального плану міста Києва);

• інформації про визначену площу під забудову;

• інформації про форму права власності (власник, користувач) як на землю, так і на об'єкти нерухомого майна за затвердженою системою показників;

• даних про оснащеність інженерними мережами;

• оціночної вартості земельної ділянки тощо.

Виконавці: ДЗР, ДМА

- Вдосконалення процедур надання земельних ділянок для будівництва (вкл. оформлення права користування земельними ділянками, орендні відносини та удосконалення функціонування ринку земель).

- Розробка проекту землеустрою щодо встановлення межі міста Києва.

- Стимулювання ефективного використання земель та отримання плати в об'єктивному розмірі, зокрема шляхом переходу від оренди земель під об'єктами нерухомості до викупу/суперфіцію, у т. ч.:

• ефективне використання земель та отримання плати за землю (у т. ч. орендної плати);

• комплекс землевпорядних, землеоціночних робіт і містобудівної документації з підготовки ділянок до продажу.

- Внесення змін до місцевого законодавства у сфері земельних правовідносин з метою автоматизації процесів та забезпечення онлайн-доступу, у т. ч. реформування та автоматизація процесів продажу земель / прав оренди на землю через електронні торги (аукціони).

Виконавець: ДЗР

- Синхронізація реєстрів / баз даних (земельний та містобудівний кадастри).

Виконавці: ДІКТ, ДМА, ДЗР

- Розробка плану земельно-господарського устрою території міста (згідно з Генеральним планом м. Києва).

Виконавці: ДЗР, ДМА

- Встановлення меж територій з особливими режимами використання (заповідники, природоохоронні території, прибережні захисні смуги тощо).

Виконавці: ДМБЗПС, ДЗР, ДМА

- Стимулювання формалізації титулів на земельні ділянки (у т. ч. земельні ділянки ОСББ), запровадження спрощеного механізму оформлення права власності на землю співвласниками багатоквартирного будинку, в якому утворено ОСББ/ЖБК, за принципом "Єдиного вікна" з фінансуванням витрат на підготовку технічної документації з міського бюджету, у т. ч.:

• проведення інформаційно-роз'яснювальних кампаній щодо оформлення земельних ділянок (у т. ч. для ОСББ/ЖБК);

• визначення меж земельних ділянок окремих будинків в кварталах житлової забудови.

Виконавці: ДЖКІ, ДЗР

Оперативна ціль 2

Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади

Завдання та заходи

2.1. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик:

- Розробка та затвердження Генерального плану Києва а також відповідної містобудівної документації (у т. ч. планів зонування, детальних планів територій) з урахуванням наявних галузевих концепцій розвитку і європейських норм/стандартів в галузі сталого міського планування та будівництва.

- Здійснення аналізу/ аудиту проекту Генерального плану м. Києва до 2025 року із залученням міжнародних (німецьких) експертів.

- Розробка і впровадження механізмів участі громадськості у прийнятті містобудівних рішень відповідно до сучасних європейських практик.

- Впровадження сучасної нормативної та законодавчої бази планування міських просторів, зокрема, створення київського стандарту та бібліотеки типових елементів міського середовища для підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик.

- Запровадження конкурсного проектування в галузі розробки містобудівної документації, архітектурного планування та об'єктів ландшафтної архітектури.

- Розробка Концепції розвитку безбар'єрного середовища в місті Києві.

Виконавець: ДМА

- Впровадження процедури стратегічної екологічної оцінки та інших видів експертиз і оцінок, передбачених європейським законодавством, при розробці Генерального плану м. Києва.

- Розробка Концепції збереження та розвитку ландшафтів м. Києва.

Виконавці: ДМА, ДМБЗПС

- Розробка Концепції просторового розвитку м. Києва (вкл. сучасні принципи забудови міста, організації покращення зв'язаності середовища та якості рекреацій), у т. ч.:

• визначення інструментів добудови проблемних житлових будинків/довгобудів (у т. ч. за участю комунальних підприємств) та їх добудова;

• розробка та поетапна реалізація програми комплексної реконструкції кварталів застарілої житлової забудови ("хрущовки", панельна забудова першого періоду індустріального домобудування тощо).

Виконавці: ДМА, ДБЖЗ

- Розробка ландшафтного плану міста, проведення інвентаризації ландшафтів.

Виконавці: ДМА, ДЗР, ДМБЗПС

2.2. Впровадження прозорої системи розвитку об'єктів міського простору:

- Впровадження інформаційно-аналітичних інструментів прийняття управлінських містобудівних рішень (у т. ч. ведення містобудівного кадастру, оновлення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, моніторинг забудови, інструменти аналізу ефективності використання міських територій, поточний стан та динаміка розвитку інфраструктури, моделювання містобудівної ситуації тощо).

Виконавці: ДМА, ДІКТ

- Інвентаризація об'єктів міського простору та розвиток системи містобудівного кадастру, включаючи розміщення у публічному доступі актуальної інформації про продаж / оренду об'єктів комунальної власності (вкл. оприлюднення повного тексту договорів, інформації про заборгованість зі сплати місцевих податків та зборів тощо), зокрема, розробка вимог та регламентів технічної взаємодії між інформаційними системами.

Виконавці: ДКВ (в частині, що стосується), ДІКТ

- Забезпечення розвитку наявної і створення нової соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (а не надмірного використання ресурсу існуючої), зокрема, розроблення Комплексної схеми транспорту м. Києва, з врахуванням висновків Інтегрованого плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва.

- Створення та оновлення топографічної основи

Виконавець: ДМА

- Реформування інституту пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Виконавець: ДЕІ

- Удосконалення процедур отримання замовниками документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (у т. ч. супутніх документів та процедур).

- Ініціювання змін до державних будівельних норм з метою забезпечення їх відповідності сучасним вимогам.

Виконавець: ДПДАБК

- Оприлюднення інформації щодо всіх документів забудовників, необхідних для створення об'єктів будівництва (у т. ч. дозволи на будівництво, містобудівні умови та обмеження, проектно-кошторисна документація тощо), зокрема, оприлюднення документів на офіційному сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України - www.dabi.gov.ua

Виконавці: ДПДАБК, ДМА

2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва:

- Запровадження дієвої системи архітектурно-будівельного контролю.

Виконавець: ДПДАБК

- Ініціювання законодавчих змін щодо посилення відповідальності (у т. ч. матеріальної) відповідальності за неоформлення користування земельними ділянками, самовільне зайняття ділянок і самочинне будівництво, а також наділення місцевих органів влади додатковими повноваженнями щодо здійснення контролю.

Виконавці: ДЗР, ДПДАБК

- Запобігання прийняттю сумнівних / протизаконних рішень КМР / структурними підрозділами КМДА (вплив мера на ці процеси, зокрема через механізм вето).

Виконавці: Апарат КМДА, ДВФКА, структурні підрозділи КМДА

- Виявлення та повернення самовільно зайнятих ділянок, приведення їх в стан, придатний для подальшого використання.

Виконавці: ДПДАБК, ДЗР, ДМА

- Реалізація містобудівного моніторингу та розвиток Центру моніторингу забудови міста Києва).

Виконавці: ДМА, ДПДАБК, ДМБЗПС, ДЗР, РДА

- Розвиток потенціалу міської громади щодо контролю порушень за допомогою сучасних технологій (мобільні додатки, електронний портал тощо).

Виконавці: ДІКТ, ДПДАБК, ДЗР, ДМА

- Вдосконалення орендних відносин шляхом забезпечення прав міста.

Виконавці: ДКВ, ДЗР

Цільові індикатори, які передбачається досягти в середньостроковій перспективі (2018 - 2020 роки)

N

Індикатор

Одиниця виміру

2018

2019

2020

Джерело інформації

1.

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від плати за землю (у цінах попереднього року)

%

100,5

101,5

101,9

ДФ

2.

Затверджений новий Генеральний план міста Києва

так / ні

так

-

-

ДМА

3.

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від сплати податку на нерухоме майно (у цінах попереднього року)

%

100

100,1

101,2

ДФ

4.

Кількість об'єктів будівництва в м. Києві, що порушують містобудівне, земельне або будівельне законодавство

од.

100

50

0

ДПДАБК

5.

Частка площі земель міста, які були охоплені інвентаризацією та внесені до міського земельного кадастру (у загальній площі земель міста)

%

89,5

93

100

ДЗР

6.

Частка площі земель міста, які були охоплені інвентаризацією та внесені до Державного земельного кадастру (у загальній площі земель міста)

%

30

50

60

ДЗР

7.

Площа земельних ділянок міста Києва, зайнятих із порушенням законодавства

га

3,0

1,5

0

ДЗР

8.

Кількість договорів оренди земельних ділянок, за якими розмір орендної плати менше 3% від нормативної грошової оцінки (станом на кінець року)

од.

900

850

780

ДЗР

9.

Відношення суми заборгованості зі сплати орендної плати за земельні ділянки (станом на кінець звітного року) до суми фактично сплаченої орендної плати за земельні ділянки (протягом звітного періоду)

%

11

<10

<10

ДЗР

10.

Відношення суми заборгованості зі сплати земельного податку (станом на кінець звітного періоду) до суми фактично сплаченого земельного податку (протягом звітного періоду)

%

13

<10

<10

ДЗР

11.

Відношення суми заборгованості по сплаті пайової участі (внесків) на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та за договорами компенсації за інженерну підготовку території згідно з укладеними договорами (станом на кінець звітного періоду) до суми фактично сплаченої пайової участі (внесків) на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та за договорами компенсації за інженерну підготовку території згідно з укладеними договорами (протягом звітного періоду) без урахування пені та інфляції

%

<200

<150

<100

ДЕІ

12.

Виконання вимог ЮНЕСКО щодо дотримання режимів забудови в буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври

так / ні

так

так

так

ДМА
ДПДАБК

13.

Затверджена межа міста Києва

так / ні

ні

так

так

ДЗР

14.

Розроблена Комплексна схема транспорту міста Києва

так / ні

ні

так

-

ДМА

15.

Кількість затверджених детальних планів територій (ДПТ), всього

од.

52

100

152

ДМА

16.

Кількість об'єктів - довгобудів, на яких планується визначити шляхи їх добудови

од.

1

1

1

ДБЖЗ

17.

Розроблена та затверджена програма комплексної реконструкції кварталів застарілої житлової забудови

так / ні

так

так

так

ДБЖЗ

18.

Кількість земельних ділянок з визначеними межами, на яких розташовані будинки в кварталах житлової забудови

ділянок

120

200

280

ДЗР

19.

Кількість охоплених інформаційно-роз'яснювальними кампаніями щодо оформлення земельних ділянок (у т. ч. для ОСББ/ЖБК)

ОСББ / ЖБК

500

500

500

ДЖКІ

20.

Надходження плати за землю (у т. ч. орендної плати)

млн грн

5,1

5,18

5,2

ДЗР

21.

Укладено договорів оренди земельних ділянок

од.

450

450

500

ДЗР

22.

Продано земель комунальної власності

га

6,0

6,0

6,5

ДЗР

1.5. Туризм

Основні проблеми, які передбачається розв'язати

Недостатня популяризація туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном, низький рівень проведення іміджевої політики м. Києва.

Низький рівень розвитку туристичної інфраструктури міста.

Недосконалість системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста.

Бачення майбутнього стану сектора

Київ - привабливий туристичний центр, що є широко відомим поза межами України.

Оперативна ціль 1

Збільшення кількості туристів

Завдання та заходи

1.1. Просування Києва як туристичного центру:

- Розробка маркетингової програми розвитку туризму в м. Києві.

- Забезпечення подальшого наповнення та просування туристичного порталу, лістинг міста в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів для мандрівників і туроператорів.

- Просування туристичного потенціалу та бренду міста шляхом проведення PR-заходів та участі у міжнародних туристичних подіях (ярмарках, конференціях тощо).

Виконавець: УТП

1.2. Розвиток подієвого та ділового туризму:

- Сприяння проведенню у місті великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо), а також їх включення до календаря подій міста Києва.

Виконавці: УТП, ДОНМС, ДК

- Створення офіційного конвеншн-бюро міста, презентація ділового потенціалу столиці на міжнародній арені.

- Створення умов для розвитку сучасних видів туризму (у т. ч. весільного туризму, гастрономічного туризму тощо).

Виконавець: УТП

Оперативна ціль 2

Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів

Завдання та заходи

2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури:

- Облаштування пішохідних зон, туристично привабливих місць та зон відпочинку, зупинок туристично-екскурсійного транспорту в центрі міста.

Виконавці: УТП, ДМБЗПС, ДТІ

- Забезпечення основних туристичних місць навігацією та об'єктами санітарно-гігієнічного призначення.

- Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів.

2.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів:

- Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві.

Виконавець: УТП

- Створення додатків для персональних пристроїв з метою отримання туристичних маршрутів та інформації (у т. ч. мобільного додатка "Kyiv City Guide").

Виконавці: УТП, ДІКТ

- Створення єдиної туристичної ID-картки гостя столиці та налагодження співпраці з міжнародними туристичними картковими системами та програмами.

2.3. Розвиток туристичної пропозиції:

- Розвиток екскурсійної справи (у т. ч. розробка порядку надання екскурсійних послуг, розширення та вдосконалення тематики екскурсій, підвищення кваліфікації і атестація екскурсоводів та гідів-перекладачів, координація діяльності та підтримка громадських об'єднань екскурсійних працівників).

- Інвентаризація об'єктів туристично-рекреаційного значення.

2.4. Підвищення рівня безпеки:

- Реалізація інформаційної кампанії "Kyiv Safe & Nice".

- Створення роз'яснювального довідника по роботі з іноземними туристами та проведення відповідних навчань для поліції Києва.

Виконавець: УТП

Оперативна ціль 3

Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму

3.1. Розробка пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів:

- Внесення змін до законодавчих актів щодо направлення коштів, отриманих від справляння туристичного збору, на розвиток туристичної сфери.

Виконавець: УТП

Оперативна ціль 4

Підвищення ефективності управління туристичної сфери

4.1. Обмін досвідом та співпраця:

- Створення єдиної платформи на базі КМДА для налагодження регулярної взаємодії з представниками приватного сектора, громадськими організаціями та асоціаціями (у т. ч. організаторами заходів, туристичними операторами тощо).

Виконавці: УТП, ДІКТ

- Організація співпраці та обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями (зокрема, ЮНВТО), іншими містами України та світу.

Виконавець: УТП

4.2. Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста:

- Проведення маркетингових досліджень з метою визначення якості послуг підприємств готельного господарства, кількісних та якісних показників туристичних потоків.

- Вдосконалення системи збору та обробки статистичних даних, проведення аналізу і планування туристичної діяльності.

Виконавець: УТП

Цільові індикатори, які передбачається досягти в середньостроковій перспективі (2018 - 2020 роки)

N

Індикатор

Одиниця виміру

2018

2019

2020

Джерело інформації

1.

Середньорічне завантаження номерного фонду КЗР (юридичні особи)

%

42

43

45

УТП

2.

Кількість унікальних відвідувачів туристичного порталу міста

тис. відвідувачів / рік

80

100

130

УТП

3.

Кількість міжнародних інформаційних кампаній / заходів, проведених з метою просування туристичного потенціалу міста

од. / рік

15

16

18

УТП

4.

Середня тривалість перебування туристів

днів

2,1

2,3

2,4

УТП

5.

Кількість місць у колективних засобах розміщування

тис. од.

21,0

21,4

23,0

УТП

6.

Кількість завантажень мобільного додатка "Kyiv City Guide" на персональні пристрої (після створення)

тис. од.

6

8

10

УТП

7.

Кількість в'їзних відвідувачів

млн осіб / рік

2,0

2,1

2,2

УТП

8.

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від туристичного збору (у цінах попереднього року)

%

>0

>0

>0

ДФ

9.

Частка доходів від туризму в ВРП міста Києва

%

>0,6

>0,8

>1,0

УТП

10.

Проведення систематичних щорічних маркетингових та аналітичних досліджень в сфері туризму

так / ні

так

так

так

УТП

11.

Розробка маркетингової програми розвитку туризму в м. Києві

так / ні

-

так

-

УТП

12.

Інвентаризація об'єктів туристично-рекреаційного значення

так / ні

-

-

так

УТП

13.

Створення роз'яснювального довідника по роботі з іноземними туристами

так / ні

-

-

так

УТП

14.

Вдосконалення системи збору та обробки статистичних даних, проведення аналізу і планування туристичної діяльності

так / ні

-

-

так

УТП

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ II: ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ М. КИЄВА

2.1. Житлово-комунальне господарство

Основні проблеми, які передбачається розв'язати

Незадовільний технічний стан комунальної інфраструктури.

Низька ефективність споживання енергоресурсів.

Незадовільний рівень сервісу та недосконала система самоврядного контролю в сфері житлово-комунальних послуг.

Недостатній рівень залучення власників квартир до управління житловим фондом.

Бачення майбутнього стану сектора

Київ - сучасне енергоефективне місто, що забезпечує потребу мешканців у житлово-комунальних послугах європейської якості.

Оперативна ціль 1

Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури

Завдання та заходи

1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури:

- Визначення та впровадження ефективних механізмів управління теплоенергетичним господарством міста Києва з метою забезпечення мешканців якісними та доступними комунальними послугами (удосконалення управлінських процесів у сфері теплопостачання).

Виконавець: ДЖКІ

- Відмова від дотацій з міського бюджету та приведення тарифів на утримання і обслуговування житлового фонду до економічно обґрунтованого рівня незалежно від форм управління (починаючи з 2018 року).

- Ініціювання розробки на національному рівні нових методів тарифоутворення (у т. ч. стимулюючих) та участі міста Києва у пілотних проектах щодо їх впровадження.

Виконавці: ДЕІ, ДЖКІ

Енергетичне господарство

- Модернізація теплогенеруючих потужностей та ліквідація малоефективних.

- Ремонт, оновлення та розбудова електричних і теплових інженерних мереж (включаючи оптимізацію схеми енергопостачання міста).

Виконавець: ДЖКІ

- Впровадження інтелектуальних механізмів прогнозування споживання енергоресурсів з метою скорочення надмірної генерації (інформаційно-аналітичні системи та програмні комплекси для прогнозування споживання).

Виконавці: ДЖКІ, ДІКТ

Водопостачання та водовідведення

- Реконструкція Бортницької станції аерації.

- Заміна і санація зношених, а також розбудова нових водопостачальних мереж (включаючи оптимізацію схеми водопостачання міста).

- Розвиток міської централізованої системи каналізації шляхом подальшого будівництва та реконструкції колекторів і мереж.

- Застосування нових технологій раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів.

- Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергоощадних технологій.

- Будівництво свердловин малої потужності для відновлення роботи бюветних комплексів.

Виконавець: ДЖКІ

Житлове та ліфтове господарство

- Реконструкція, модернізація та заміна застарілих і зношених ліфтів (у т. ч. диспетчерських систем).

- Запровадження комплексної програми капітального ремонту житлового фонду із застосуванням енергоощадних технологій і обладнання за принципом співфінансування з мешканцями (власником житла).

Виконавці: ДЖКІ, РДА

- Створення програмно-апаратного комплексу диспетчеризації в житлово-комунальному господарстві

- Створення програмно-апаратного комплексу диспетчеризації в житлово-комунальному господарстві

Виконавці: ДЖКІ, ДІКТ

Оперативна ціль 2

Підвищення ефективності споживання енергоресурсів.

Завдання та заходи

2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора:

- Проведення комплексної термомодернізації (у т. ч. із застосуванням ЕСКО-механізму).

- Впровадження енергоощадних технологій.

- Створення систем дистанційного управління енергоспоживанням.

Виконавці: ДЖКІ, РДА, КП "ГВП"

- Модернізація електроспоживаючого обладнання та освітлення.

Виконавці: ДЖКІ, КП "ГВП"

2.2. Енергозаощадження житлового господарства:

- Оснащення будинків приладами обліку енергоресурсів.

Виконавці: ДЖКІ, КП "ГВП"

- Впровадження систем регулювання споживання тепла (індивідуальні теплові пункти).

Виконавці: ДЖКІ, РДА, КП "ГВП"

- Комплексна термомодернізація, в т. ч. через застосування ЕСКО-механізму, співфінансування з громадянами, впровадження системи кредитування.

- Створення у 2020 році центру енергоефективності в м. Києві та запровадження системи навчання та інформування з питань енергозбереження.

Виконавці: ДЖКІ, КП "ГВП"

Оперативна ціль 3

Покращення якості сервісу та вдосконалення системи самоврядного контролю в сфері житлово-комунальних послуг

Завдання та заходи

3.1. Правове забезпечення регуляторної та контрольної діяльності житлово-комунальної інспекції в м. Києві:

- Створення правового підґрунтя для впровадження системи контролю за діяльністю надавачів житлово-комунальних послуг усіх форм власності.

- Запровадження стандартів ЄС у сфері захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг.

Виконавці: ДЖКІ, У(І)СК

- Запровадження систем оцінки якості надання комунальних послуг.

Виконавець: ДЖКІ

3.2. Забезпечення подальшого розвитку Центру комунального сервісу:

- Розвиток територіальних підрозділів Центру комунального сервісу.

Виконавець: ДЖКІ

- Перенесення послуг в електронний формат (через електронний портал).

Виконавці: ДЖКІ, ДІКТ

3.3. Забезпечення відповідності якості комунальних послуг затвердженим нормативам:

- Ініціювання запровадження стандартів ЄС у сфері комунальних послуг.

Виконавець: ДЖКІ

- Впровадження системи моніторингу та санкцій за недотримання встановлених нормативів щодо якості комунальних послуг.

Виконавці: ДЖКІ, У(І)СК

3.4. Ритуальні послуги:

- Будівництво нового міського крематорію у 2020 році.

Виконавець: ДЖКІ

Оперативна ціль 4

Залучення власників квартир до управління житловим фондом

Завдання та заходи

4.1. Участь власників в управлінні житловим фондом шляхом створення ОСББ:

- Стимулювання створення ОСББ через механізми відшкодування з бюджету міста адміністративних витрат на підготовку документації, утворення та реєстрацію.

- Супроводження створення та діяльності ОСББ, включаючи запровадження цільових навчальних програм та проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів.

Виконавці: ДЖКІ, РДА

- Створення системи моніторингу і контролю за діяльністю керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м. Києва з управління житловим фондом.

- Затвердження цільових програм щодо поліпшення житлового фонду та проведення енергоефективних заходів на умовах співфінансування з мешканцями багатоквартирних будинків.

- Закріплення пріоритету фінансування енергоефективних заходів у житловому фонді в разі розподілу профіциту бюджету.

Виконавець: ДЖКІ

Цільові індикатори, які передбачається досягти в середньостроковій перспективі (2018 - 2020 роки)

N

Індикатор

Одиниця виміру

2018

2019

2020

Джерело інформації

1.

Ступінь зношеності кабельних ліній 0.4 - 110 кВ

%

50

46

40

ДЖКІ

2.

Ступінь зношеності теплових мереж

%

70

55

40

ДЖКІ

3.

Ступінь зношеності Деснянської і Дніпровської водозабірних станцій

%

74

59

45

ДЖКІ

4.

Ступінь зношеності водопровідних мереж

%

65

55

45

ДЖКІ

5.

Ступінь зношеності каналізаційних мереж

%

54

47

40

ДЖКІ

6.

Загальне споживання (корисний відпуск) електроенергії містом

тис. кВт·год / мешканця

2,371

2,500

2,550

ДЖКІ

7.

Загальне споживання (корисний відпуск) тепла містом

Гкал / мешканця

2,83

2,98

2,9

ДЖКІ

8.

Загальне споживання води містом

м3 / мешканця

68

66,5

65

ДЖКІ

9.

Відсоток ОСББ у багатоквартирному житловому фонді (разом з ЖБК)

%

15

20

25

ДЖКІ

10.

Кількість ветхих та аварійних об'єктів житлового фонду міста Києва (без урахування приватного сектора) станом на початок звітного періоду

од.

92

83

50

ДЖКІ

11.

Частка ліфтів, що експлуатуються більше 25 років

%

46

41

< 15

ДЖКІ

12.

Частка диспетчеризованих ліфтів

%

81

83

86

ДЖКІ

13.

Частка втрат води від подачі в мережу

%

14

12

10

ДЖКІ

14.

Частка центральних теплових пунктів, термін експлуатації яких перевищує 25 років

%

70

55

< 40

ДЖКІ

15.

Зношеність підстанцій 110; 35 кВ

%

70

50

< 40

ДЖКІ

16.

Зношеність електричних трансформаторних підстанцій 10 кВ

%

60

50

< 40

ДЖКІ

17.

Споживання електроенергії комунально-побутовими споживачами міста Києва

млн кВт·год

2300

2100

2055

ДЖКІ

18.

Середня кількість відключень електроенергії на одного споживача впродовж року

од.

1,6

1,5

1,4

ДЖКІ

19.

Середня тривалість відключень електроенергії

год

2,9

2,8

2,7

ДЖКІ

20.

Рівень оснащеності житлового фонду приладами обліку

%

96

99

99

ДЖКІ

21.

Рівень оснащеності житлового фонду індивідуальними тепловими пунктами

%

31,5

40

60

ДЖКІ

22.

Споживання теплової енергії бюджетними установами та організаціями міста Києва

тис. Гкал

950

930

910

ДЖКІ

23.

Рівень оснащеності бюджетних установ та організацій міста Києва системами регулювання споживання тепла

%

96,5

97

97

ДЖКІ

24.

Частка житлового фонду, що знаходиться на обслуговуванні приватних житлово-експлуатаційних організацій

%

30,0

40,0

60,0

ДЖКІ

25.

Середня тривалість надання послуг Комунальним концерном "Центр комунального сервісу" (з моменту реєстрації споживача в електронній черзі)

хв

12

11

10

ДЖКІ

26.

Кількість відновлених бюветних комплексів

од.

17

13

10

ДЖКІ

2.2. Транспорт та міська мобільність

Основні проблеми, які передбачається розв'язати

Недосконалість мережі громадського транспорту.

Недостатньо розвинута та застаріла транспортна інфраструктура, що з'єднує лівобережну та правобережну частини Києва.

Зношеність рухомого складу громадського транспорту, вулично-шляхової мережі та штучних споруд на них.

Низька середня швидкість пересування на громадському транспорті.

Високий рівень автомобілізації.

Відсутність єдиної системи паркувального простору.

Недостатньо розвинута інфраструктура для маломобільних груп населення.

Бачення майбутнього стану сектора

Київ - комфортне та безпечне для пересування місто.

Оперативна ціль 1

Впровадження принципів сталої міської мобільності

Завдання та заходи

1.1. Прийняття Плану сталої міської мобільності міста Києва:

- Розробка та затвердження стратегічного документа з розвитку міського транспорту "План сталої міської мобільності міста Києва".

1.2. Оптимізація транспортного попиту:

- Стримування приросту рівня автомобілізації шляхом підвищення комфорту та популяризації громадського транспорту, а також використання індивідуального велотранспорту для щоденних трудових поїздок:

• Інформаційно-комунікаційні кампанії з популяризації громадського транспорту та заохочення користування велосипедним транспортом.

• Популяризація приватного електротранспорту.

• Будівництво мереж магістрального та районного сполучення веломаршрутів.

• Реконструкція існуючих та будівництво нових мереж громадського транспорту (трамвайне, тролейбусне, автобусне сполучення).

• Належне обслуговування існуючого та закупівля нового рухомого складу, який відповідає сучасним європейським вимогам громадського транспорту.

• Впровадження зручних безготівкових форм оплати за проїзд в громадському транспорті.

- Дестимуляція використання індивідуального автотранспорту для щоденних трудових поїздок шляхом квотування кількості паркомісць в адміністративно-діловому ядрі та історичних ареалах міста.

1.3. Оптимізація транспортної пропозиції:

- Розвантаження міста від зовнішнього вантажного транзиту та впровадження системи вагового контролю вантажного транспорту на в'їздах до м. Києва: придбання пристрою системи зважування автотранспорту в русі.

Виконавець: ДТІ

- Підвищення транспортної ефективності мостових переходів через р. Дніпро шляхом реалізації систем масових пасажирських перевезень (Mass Rapid Transit), у складі кожного з них:

• Реконструкція мережі швидкісного рейкового транспорту м. Києва на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від ж/м Троєщина - ж/м Березняки до станції Караваєві Дачі з заїздом в трамвайне депо ім. Т. Шевченка.

• Будівництво тролейбусної лінії від ж/м Троєщина до Севастопольської площі та реконструкція тролейбусної лінії від просп. Генерала Ватутіна до ст. метро "Дарниця" з організацією відокремленої лінії автобусного та тролейбусного руху.

- Підвищення транспортної ефективності відрізків вулично-дорожньої мережі шляхом ліквідації "порожньої" пропускної спроможності перегонів та розподілу надлишкового поперечного профілю вулиць між іншими категоріями учасників дорожнього руху (влаштування виділених та відокремлених смуг громадського транспорту, велосмуг та велодоріжок).

Виконавці: ДТІ, ДМА

- Оптимізація маршрутної мережі громадського транспорту шляхом імплементації рекомендацій звіту "Дослідження сталого розвитку міського транспорту", виконаного в результаті спільної роботи експертів КМДА та Світового Банку в 2018 - 2020 роках.

- Покращення дорожньої навігації:

• Придбання та встановлення інформаційних табло змінної інформації на вулично-дорожній мережі м. Києва.

• Заміна, відновлення та впровадження дорожніх знаків та знаків маршрутного орієнтування.

Виконавець: ДТІ

1.4. Інформатизація транспортної системи:

- Розробка динамічної транспортної моделі міста Києва: придбання необхідного устаткування та програмного забезпечення для розробки та роботи динамічної транспортної моделі міста Києва.

Виконавці: ДТІ, ДМА, ДІКТ

- Впровадження інтелектуальних систем керування дорожнім рухом та рухом громадського транспорту на основі динамічної транспортної моделі:

• Будівництво II черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування (вул. Б. Хмельницького, 54).

• Будівництво ліній зв'язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР).

• Будівництво автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва (інформаційні електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту та метеонагляду, відеокамери).

• Автоматизована система управління транспортом м. Києва. Автоматизована система керування дорожнім рухом. Автоматизована система диспетчерського управління. Програмно-технічний комплекс центрального пункту керування.

• Паспортизація і організація проведення робіт з облаштування 60 пунктів моніторингу транспорту.

• Придбання комплектуючих матеріалів (сигнальний кабель зв'язку, елементи та конструктиви кріплення спецапаратури, муфти, ізоляційна стрічка тощо) модернізація обладнання.

- Інтеграція єдиної міської системи відеоспостереження із системою керування дорожнім рухом та рухом громадського транспорту.

- Автоматизація диспетчерського керування міським та приміським громадським транспортом (обладнання транспорту GPS-трекерами та бортовими комп'ютерами, впровадження електронних шляхових листів тощо):

• Придбання та встановлення GPS-трекерів в громадському транспорті.

Виконавці: ДТІ, ДІКТ

- Створення єдиного транспортного інтернет-порталу Києва:

• Вдосконалення та об'єднання даних з існуючих інтернет-ресурсів в одну платформу (сайт).

1.5. Вдосконалення системи та порядку паркування:

- Інвентаризація існуючих паркомісць та виявлення територіальних ресурсів для створення нових у 2017 році.

- Ініціація законодавчих змін щодо посилення відповідальності та невідворотності покарання за порушення правил зупинки та паркування автотранспорту.

Виконавець: ДТІ

- Схема розміщення гаражів та автостоянок.

Виконавець: ДМА

- Створення перехоплюючих паркінгів біля ключових пересадочних вузлів громадського транспорту (Park&Ride) та впровадження механізмів стимулювання їх використання.

Виконавці: ДТІ, ДМА

- Впровадження принципів "Розумної парковки" (перехід на безготівковий розрахунок, створення онлайн-мапи вільних місць тощо) у 2017 - 2018 роках.

- Впровадження гнучкої тарифної політики паркування у 2018 році.

Виконавці: ДТІ, ДЕІ

1.6. Зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище:

- Збільшення частки електротранспорту в структурі пасажирських перевезень, у т. ч. шляхом впровадження рухомого складу, незалежного від лінійної електромережі (тролейбус з автономним ходом, електробус).

- Популяризація приватного електротранспорту та розвиток необхідної інфраструктури КМДА шляхом зменшення вартості за паркування та виділення окремих паркомісць, зменшення податкового навантаження та надання інших преференцій для компаній, що займаються розвитком електротранспорту.

Виконавець: ДТІ

Оперативна ціль 2

Підвищення безпеки дорожнього руху

Завдання та заходи

2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму:

- Запровадження принципу неприйнятності будь-якого рівня смертності в ДТП (VisionZero):

• Облаштування вулиць та доріг інженерно-технічними рішеннями щодо сповільнення швидкісного автомобільного руху.

• Будівництво пристроїв примусового зниження швидкості руху (ППЗШ) на об'єктах.

• Розробка міської концепції із забезпечення безпеки дорожнього руху.

• Проведення аудиту організації та безпеки дорожнього руху вулично-дорожньої мережі міста.

Виконавець: ДТІ

- Створення Центру безпеки дорожнього руху з функцією розробки і впровадження превентивних заходів безпеки та вдосконалення схем організації дорожнього руху КМДА до 01.06.2018.

Виконавці: ДТІ, Апарат КМДА (УВПМБ)

- Обладнання вулично-дорожньої мережі засобами фіксації порушень ПДР та системами відеоспостереження.

Виконавці: ДТІ, ДІКТ

- Збільшення частки регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів відповідно до розпоряджень КМДА.

- Збільшення частки каналізованих вузлів вулично-дорожньої мережі.

- Модернізація та розширення мереж зовнішнього освітлення вулиць, магістралей, пішохідних переходів, тротуарів та прибудинкових територій.

- Ініціювання змін до нормативно-правової бази в частині зниження швидкісного режиму у населених пунктах, а також впровадження сучасних стандартів будівництва, ремонту та експлуатації об'єктів транспортної інфраструктури КМДА. (Наразі ДП "Укравтодор" та Міністерство інфраструктури України ініціювало внесення таких змін. Очікується, що внесення змін до законодавства та набуття чинності відбудуться до кінця 2018 року).

- Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням стаціонарного снігоплавильного пункту в м. Києві

- Впровадження механізмів незалежного контролю якості робіт під час будівництва, ремонту та експлуатації об'єктів транспортної інфраструктури:

• Співпраця з незалежними міжнародними та національними компаніями, що здійснюють аудит якості будівельних робіт об'єктів транспортної інфраструктури.

Виконавець: ДТІ

Оперативна ціль 3

Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів

Завдання та заходи

3.1. Розвиток пішохідного простору:

- Створення безбар'єрного, комфортного та безпечного пішохідного простору, доступного для всіх категорій користувачів, шляхом збільшення кількості регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів.

Виконавці: ДСП, ДМА, ДТІ, ДБЖЗ, ДЖКІ, РДА

- Створення нових пішохідних зон та маршрутів, у т. ч. за рахунок пішоходизації окремих вулиць та площ:

• Реконструкція мікрорайону Русанівка з облаштуванням пішохідної зони та організацією комфортних умов для пересування всіх учасників дорожнього руху.

• Реконструкція Лук'янівської площі з облаштуванням пішохідної зони та організацією комфортних умов для пересування всіх учасників дорожнього руху.

• Реконструкція вул. Ярославів Вал з облаштуванням пішохідної зони та організацією комфортних умов для пересування всіх учасників дорожнього руху.

• Реконструкція Контрактової площі та вул. П. Сагайдачного з облаштуванням пішохідної зони та організацією комфортних умов для пересування всіх учасників дорожнього руху.

- Розширення зон пішохідної доступності станцій метрополітену, міської електрички та швидкісного трамваю шляхом будівництва других виходів: будівництво (добудова) виходу з ст. м. "Виставковий центр" до існуючого підземного переходу на вул. Академіка Глушкова.

Виконавці: ДТІ, ДМА

- Встановлення засобів фізичного обмеження паркування транспортних засобів на тротуарах та в пішохідних зонах: придбання та встановлення боллардів (автоматичних, гідравлічних блокіраторів).

Виконавець: ДТІ

3.2. Розвиток та популяризація велосипедного руху:

- Створення безбар'єрної, безпечної та зв'язаної веломережі для щоденних трудових поїздок та активного відпочинку.

- Розвиток велопаркувального простору шляхом будівництва: перехоплюючих велопарковок біля станцій швидкісного рейкового транспорту та у складі транспортно-пересадкових вузлів; велопарковок тимчасового зберігання перед вхідними групами підприємств, установ та навчальних закладів; місць постійного зберігання велосипедів у складі житлових комплексів:

• Облаштування та утримання 400 велосипедних стійок для короткочасного зберігання велосипедів на вулицях м. Києва (у т. ч. велоперехоплюючих паркінгів).

• Архітектурний конкурс на оформлення місць зберігання велосипедів поруч з багатоквартирними житловими будинками.

Виконавець: ДТІ

- Підвищення інтенсивності експлуатації велосипедів шляхом впровадження сервісу короткострокової оренди велосипедів (Bikesharing): створення системи міського велопрокату на 300 станцій та 3000 велосипедів.

Виконавці: ДТІ, ДЕІ, КП "КІА"

- Врахування велосипедної інфраструктури при плануванні, будівництві та реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури та благоустрою територій, передбачаючи при проектуванні нанесення необхідної розмітки для велосмуг та / або облаштування веломаршрутів.

Виконавці: ДТІ, ДМБЗПС

3.3. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції:

- Пріоритетний розвиток систем швидкісного тролейбусного / автобусного сполучення (будівництво тролейбусної лінії від ж/м Троєщина до Севастопольської площі та реконструкція тролейбусної лінії від просп. Р. Шухевича (просп. Генерала Ватутіна) до ст. м. "Дарниця" з організацією відокремленої лінії автобусного та тролейбусного руху у 2018 - 2022 роках).

- Пріоритетний розвиток систем швидкісного рейкового транспорту.

- Створення транспортно-пересадочних вузлів.

- Якісне оновлення рухомого складу громадського транспорту шляхом впровадження рухомого складу підвищеної місткості з низькою підлогою.

- Впровадження в системі громадського транспорту нічних маршрутів та маршрутів вихідного дня на основі аналізу відповідного попиту.

- Створення швидкого та зручного транзитного транспортного хабу шляхом будівництва автостанцій приміського, міжміського та міжнародного сполучення, інтегрованих з залізничними вокзалами та аеропортом "Жуляни":

• Реконструкція мережі швидкісного рейкового транспорту м. Києва на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури від ж/м Троєщина - ж/м Березняки до станції Караваєві Дачі з заїздом в трамвайне депо ім. Т. Шевченка.

Виконавці: ДТІ, ДМА

Оперативна ціль 4

Підвищення ефективності управління транспортною системою міста

Завдання та заходи

4.1. Зміна моделі управління транспортною інфраструктурою міста:

- Реорганізація, підвищення операційної ефективності та прозорості діяльності галузевих підприємств:

• Партнерство з міжнародними та національними компаніями, що надають консультаційні послуги (у т. ч. з аудиту).

- Впорядкування послуг, що здійснюються приватними перевізниками, шляхом перегляду принципів співпраці перевізників з містом, вдосконалення конкурсної процедури з розподілу маршрутів тощо.

Виконавець: ДТІ

- Впровадження систем безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті та єдиного електронного квитка з широким набором тарифів.

- Створення єдиного диспетчерського центру керування комунальним транспортом.

Виконавці: ДТІ, ДІКТ

- Вдосконалення систем моніторингу, аналізу та прогнозування розвитку транспортної системи міста на основі статичної та динамічної транспортних моделей (збір статистичних даних, оновлення геоінформаційних даних): проведення щорічного опитування домогосподарств щодо видів використання транспорту та мобільності у м. Києві та містах-супутниках.

Виконавці: ДТІ, ДМА

- Інтеграція геоінформаційної системи обліку та управління інфраструктурними об'єктами міста з містобудівним кадастром: розробка програмного модуля обліку та управління інфраструктурними об'єктами міста у складі ІАС "Майно".

Виконавці: ДІКТ, ДТІ, ДМА

Цільові індикатори, які передбачається досягти в середньостроковій перспективі (2018 - 2020 роки)

N

Індикатор

Одиниця виміру

2018

2019

2020

Джерело інформації

1.

Розробка Плану сталої міської мобільності міста Києва

од.

1

0

0

ДТІ

2.

Коефіцієнт використання автомобіля

коефіцієнт

0,78

0,74

0,70

ДТІ

3.

Розподіл поїздок за видами транспорту (modalsplit)

% пішоходи / % вело / % ГТ / % автомобіль

33,8 / 1,8 / 37 / 27,4

33,4 / 2 / 37 / 27,2

32 / 5/ 37 / 26

ДТІ

4.

Частка населення, що витрачає не більше 45 хвилин на реалізацію транспортної кореспонденції: "дім-робота" та "робота-дім" (в один кінець)

%

78

80

82

ДТІ

5.

Частка виділених смуг руху для наземного громадського транспорту до загальної протяжності магістральних шляхів міста

%

8,4

9,2

10

ДТІ

6.

Охоплення паркомісцями зареєстрованих автомобілів в місті Києві

паркомісць / 1 тис. зареєстрованих авто

2,0

3,0

4,0

ДТІ

7.

Середньорічна кількість оплачених годин денного паркування

годин / машиномісце

979,0

1000,0

1100,0

ДТІ

8.

Обсяг викидів діоксиду вуглецю, утворених транспортними засобами

тонн / тис. мешканців

622,0

617,0

605,0

ДТІ

9.

Кількість загиблих у ДТП

осіб / 100 тис. мешканців

3,6

3,3

3,3

Апарат КМДА

10.

Частка регульованих перехресть, обладнаних засобами фіксацій порушень ПДР та системи відеоспостереження

%

13,2

16,6

20

ДІКТ, ДТІ

11.

Довжина велосипедних шляхів (доріжок, велосмуг тощо)

км / 100 тис. мешканців

3,4

4,3

4,7

ДТІ

12.

Створення транспортно-пересадочних вузлів

од.

0

3

1

ДТІ

13.

Впровадження рухомого складу підвищеної місткості з низькою підлогою:

од.

 

 

 

ДТІ

трамваїв

30

30

30

тролейбусів

110

50

50

автобусів

75

75

75

14.

Середній рівень зносу рухомого складу тролейбусів

%

25,8

25,65

25,5

ДТІ

15.

Середній рівень зносу рухомого складу трамваїв

%

87

65

45

ДТІ

16.

Середній рівень зносу рухомого складу автобусів

%

55

50

40

ДТІ

17.

Середній рівень зносу рухомого складу метрополітену

%

85,25

80

<45

ДТІ

18.

Протяжність ліній комунального громадського електротранспорту (трамвай, тролейбус)

км / 100 тис. мешканців

45,8

46,4

47,2

ДТІ

19.

Створення Центру безпеки дорожнього руху

так / ні

так

так

так

ДТІ

20.

Проведення щорічного аудиту фінансової звітності КП "Київпастранс", КП "Київський метрополітен", КП "Київавтодор", КП "Київтранспарксервіс" з подальшою публікацією аудиторського висновку на офіційних веб-сайтах цих підприємств

так / ні

так

так

так

ДТІ

21.

Середньоденна кількість пасажирів нерейкового громадського транспорту

пасажирів / транспортний засіб

1076,0

1106,0

1137,0

ДТІ

22.

Частка трамвайної і тролейбусної контактної мережі, що потребує заміни кабелів

%

48

44

<40

ДТІ

23.

Кількість ліцензованих автомобілів таксі

од. / 10 тис. населення

1,44

1,72

2,0

ДТІ

24.

Частка перевезень автобусами малої місткості від загальної кількості пасажирських перевезень

%

20,4

19,2

18

ДТІ

2.3. Соціальна підтримка та допомога

Основні проблеми, які передбачається розв'язати

Збільшення кількості малозахищених та бездомних громадян, які потребують соціальних послуг на безоплатній основі.

Низький рівень ефективності функціонування системи соціальної допомоги у зв'язку з новими соціальними викликами та відповідно додатковими категоріями отримувачів соціальних послуг.

Недостатній рівень співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями в контексті надання соціальних послуг.

Незабезпеченість житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на пільговому квартирному обліку та потребують забезпечення тимчасовим житлом.

Бачення майбутнього стану сектора

Київ - місто щасливих людей

Оперативна ціль 1

Підвищення соціальної захищеності мешканців

Завдання та заходи

1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою:

- Проведення капітального ремонту, реконструкції та придбання предметів довгострокового користування.

Виконавець: ДСП

- Розробка та реалізація Міської комплексної цільової програми "Київ без бар'єрів" згідно з рішенням Київської міської ради від 22 червня 2017 року N 618/2780 (Рішення N 618/2780).

- Створення додаткових установ із піклування про незахищених та малозабезпечених осіб, у т. ч.:

• Формування мережі районних центрів з надання послуг соціального характеру.

• Створення мережі центрів (закладів) соціальної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю.

Виконавці: ДСП, ССДС, РДА

• Створення закладу на Лівому березі з надання послуг для осіб без постійного місця проживання.

• Створення спеціалізованого закладу психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю.

Виконавець: ДСП

• Створення соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

• Придбання квартир для створення та відкриття нових дитячих будинків сімейного типу.

• Створення мережі соціальних квартир для вразливих груп населення (матері-одиначки, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа).

Виконавці: ССДС, КМЦСССДМ

- Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов:

• Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

• Розвиток соціального житла, що безоплатно надається городянам, які потребують соціального захисту (на підставі договору найму на певний строк).

• Забезпечення житлом черговиків квартирного обліку та відселення з непридатних для проживання (аварійних) приміщень.

• Будівництво (придбання) доступного житла.

• Забезпечення житлом на умовах оренди громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

• Добудова проблемних житлових будинків-довгобудів (у т. ч. за участю комунальних підприємств).

• Створення міського маневреного житлового фонду для тимчасового проживання мешканців аварійних будинків або будинків, що перебувають на капітальному ремонті (реконструкції).

Виконавці: ДБЖЗ, ДСП

1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги:

- Підвищення професійної компетенції та якісного складу працівників соціальної сфери міста Києва шляхом проведення тренінгів та семінарів за основними напрямами: здійснення соціальної роботи: з сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах, з прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу, патронатними вихователями, з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх числа, зокрема надання послуги наставництва, з демобілізованими учасниками АТО та членами їх сімей тощо.

- Проведення соціальних досліджень, моніторингу соціальних послуг, наукового супроводу соціальної роботи.

- Впровадження альтернативних та інноваційних форм і методів соціальної роботи, зокрема, проведення тренінгів для спеціалістів служб у справах дітей та сім'ї, дітей та молоді щодо вдосконалення родинного догляду за дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Виконавці: ДСП, ССДС, КМЦСССДМ

- Розроблення і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (у т. ч. реформування інтернатних закладів у місті Києві).

Виконавці: ДСП, ДБЖЗ, ССДС, КМЦСССДМ

- Розширення спектра надання соціальних послуг:

• Забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в АТО (у т. ч. надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних та ін. видів соціальної допомоги).

Виконавці: ДСП, ДОНМС, ДОЗ, ССДС, КМЦСССДМ

• Розв'язання нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб (у т. ч.: постановка, облік та забезпечення соціальних виплат, вирішення питань забезпечення житлом, надання медичної допомоги, влаштування дітей до освітніх закладів, послуги з працевлаштування).

Виконавець: ДСП

• Соціально-побутові послуги одиноким непрацездатним особам.

Виконавці: ДСП, Київський міський центр соціального обслуговування

• Професійна та трудова реабілітація осіб з інвалідністю.

Виконавці: ДСП, Київський міський центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів

• Розвиток проекту "Картка киянина".

Виконавці: ДСП, ДТІ, ДІКТ, РДА

• Організація інформаційно-просвітницьких заходів з питань створення позитивного соціального клімату та попередження негативних соціальних явищ у суспільстві.

Виконавець: КМЦСССДМ

- Впровадження механізму монетизації різних видів соціальної допомоги, зокрема, монетизацію частини зекономлених субсидій у вигляді грошової виплати енергоощадним родинам еквіваленту вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу.

Виконавці: ДСП, ДФ

- Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи надання соціальних послуг.

Виконавці: ДСП, ДІКТ, ДОЗ, ДОНМС, ССДС, КМЦСССДМ

- Підготовка спеціалістів різних сфер міського господарства в контексті толерантного, рівноправного ставлення до осіб з інвалідністю та взаємодії з ними.

Виконавці: ДСП, ССДС, КМЦСССДМ

1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями:

- Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку соціальної сфери.

Виконавці: ДСП, ССДС, КМЦСССДМ, ДСК, РДА

- Сприяння у працевлаштуванні для осіб з інвалідністю.

Виконавці: ДСП, КМЦЗ, КМЦСССДМ

- Забезпечення послуг щодо доставки продуктів та товарів першого вжитку малозахищеним верствам населення (у партнерстві із приватним бізнесом та міжнародними організаціями).

1.4. Забезпечення своєчасності та належного рівня матеріальної допомоги незахищеним та малозабезпеченим категоріям населення:

- Спрощення та прискорення процесів отримання затверджених пільг (у т. ч. субсидій на сплату комунальних послуг).

Виконавець: ДСП

Цільові індикатори, які передбачається досягти в середньостроковій перспективі (2018 - 2020 роки)

N

Індикатор

Одиниця виміру

2018

2019

2020

Джерело інформації

1.

Частка пільговиків квартирного обліку, які були забезпечені житлом (або поліпшили житлові умови) протягом року (у загальній кількості тих, що перебували на квартирному обліку на початок року)

%

0,4

0,4

2

ДБЖЗ

2.

Частка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які отримали житло впродовж року (у загальній кількості тих, що перебували на пільговому квартирному обліку для цієї категорії осіб) на початок року

%

2,5

3,5

8,6

ДБЖЗ

3.

Середній термін перебування на пільговому квартирному обліку соціально незахищених громадян (на момент отримання житла)

років

7,2

6,2

6,1

ДБЖЗ

4.

Загальна кількість квартир, збудованих (придбаних) на умовах співфінансування

од.

50

50

50

ДБЖЗ

5.

Кількість квартир, збудованих для тимчасового проживання громадян та включених до міського фонду для тимчасового проживання громадян

од.

40

40

40

ДБЖЗ

6.

Кількість житлових будинків з числа довгобудів, будівельні роботи на яких будуть вестись

од.

2

2

3

ДБЖЗ

7.

Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей цієї категорії

%

92,4

92,8

93

ССДС

8.

Кількість учасників тренінгів, проведених для спеціалістів служб у справах дітей та сім'ї, дітей та молоді щодо вдосконалення родинного догляду за дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах

осіб

160

170

180

ССДС

9.

Кількість комунальних закладів соціальної сфери, що потребують капітального ремонту

од.

16

13

10

ДСП

10.

Створення закладу на Лівому березі з надання послуг для осіб без постійного місця проживання

од.

-

1

-

ДСП

11.

Створення соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа

од.

1

-

1

ССДС

12.

Кількість проведених тренінгів, семінарів з підвищення професійної компетентності та якісного складу працівників соціальної сфери міста Києва

од.

2

3

5

ДСП

13.

Проведення заходів з підготовки спеціалістів різних сфер міського господарства в контексті толерантного, рівноправного ставлення до осіб з інвалідністю та взаємодії з ними

од.

1

2

3

ДСП

14.

Кількість осіб, що отримають соціальну допомогу в спеціалізованому закладі психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю

осіб

-

-

200

ДСП

15.

Кількість послуг з підвищення професійної компетентності працівників соціальної сфери

од.

1500

1650

1800

ССДС, КМЦСССДМ

16.

Кількість осіб, охоплених інформаційно-просвітницькими заходами з питань створення позитивного соціального клімату та попередження негативних соціальних явищ у суспільстві

осіб

10000

11000

12200

ССДС, КМЦСССДМ

17.

Одноразова матеріальна допомога киянам-учасникам АТО

осіб

26000

28000

30000

ДСП

18.

Одноразова матеріальна допомога членам сімей киян, які загинули під час проведення АТО (у т. ч. на поховання)

осіб

650

650

700

ДСП

19.

Кількість отримувачів соціальних послуг на безоплатній основі

осіб

12300

12350

12400

ДСП

20.

Кількість соціально-побутових послуг

тис. од.

5000,0

5001,0

5002,0

ДСП

21.

Кількість отримувачів соціальних послуг на платній основі

осіб

70

75

80

ДСП

22.

тис. послуг

1,0

1,1

1,2

23.

Кількість осіб з інвалідністю - отримувачів послуг професійної та трудової реабілітації на безоплатній основі

осіб

1200

1200

1200

ДСП

24.

Активні картки в системі "Картка киянина"

од.

701059

711059

731059

ДСП

25.

Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам

сімей

144615

160000

167692

ДСП

26.

Кількість внутрішньо переміщених осіб

осіб

188000

208000

218000

ДСП

27.

Кількість громадських організацій з якими здійснюється співпраця за програмою "Соціальне партнерство" та членів громадських організацій

од.

168

176

184

ДСП

28.

тис. осіб

81,7

87,0

93,0

ДСП

29.

Кількість заходів, проведених в рамках програми "Соціальне партнерство"

од. / охоплених, тис. осіб

17/149,0

18/159,0

19/170,0

ДСП

30.

Кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю

осіб

310

310

310

КМЦЗ

31.

Кількість осіб забезпечених продуктами харчування та товарами першого вжитку

осіб

117524

119087

120545

ДСП

32.

Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні послуги або потрапили в складні життєві обставини

так / ні

так

 

 

ДСП

33.

Частка осіб, які були внесені до єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні послуги або потрапили в складні життєві обставини, у загальній чисельності таких осіб (після створення)

%

-

100

100

ДСП

34.

Відсоток комунальних закладів та установ соціальної, культурної, медичної, освітньої, спортивної, торговельної, адміністративної сфер, в яких забезпечено доступність та комфортність для осіб з інвалідністю

%

55

69

100

ДСП, ДКВ, ДТІ, Д(Ц)НАП, ССДС, КМЦСССДМ, РДА

35.

Забезпечення соціальними послугами

%

15

21

25

ДСП

2.4. Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя

Основні проблеми, які передбачається розв'язати

Відсутність гарантованого рівня медичної допомоги у обсязі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відсутність єдиної на рівні держави методики обрахування вартості медичної послуги.

Відсутність механізму взаємодії закладів охорони здоров'я всіх форм власності в рамках єдиного медичного простору тощо.

Незадовільний стан спортивної матеріально-технічної бази та недостатня кількість сучасних спортивних споруд, у т. ч. для осіб з інвалідністю.

Бачення майбутнього стану сектора

Київ - місто здорових людей

Оперативна ціль 1

Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві

Завдання та заходи

1.1. Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб

- Реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, оновлення їх матеріально-технічної бази:

• Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні N 2 (вул. Краківська, 13).

• Реконструкція Київської міської туберкульозної лікарні N 2 (смт Гостомель).

• Реконструкція будівель Київської міської клінічної лікарні N 4 (вул. Солом'янська, 17).

• Реконструкція будівель Київського міського перинатального центру - структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини (просп. Героїв Сталінграда, 16).

• Реконструкція приймального та спеціалізованих відділень Київської міської клінічної лікарні N 12 (вул. Професора Підвисоцького, 4-а).

• Реконструкція приміщень відділення паліативної допомоги Центру паліативної допомоги м. Києва Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні (вул. Богатирська, 32).

• Прибудова ліфтової шахти до приміщення державного закладу "Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України" та встановлення ліфта (вул. Богатирська, 30).

Виконавці: ДБЖЗ, ДОЗ

• Реконструкція та капітальний ремонт приміщень відділень паліативної допомоги:

- Центру паліативної допомоги м. Києва Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні (вул. Богатирська, 32);

- Олександрівської клінічної лікарні міста Києва (вул. Шовковична, 39/1);

- Київської міської клінічної лікарні N 2 (вул. Краківська, 13);

- Київської міської клінічної лікарні N 6 (просп. Космонавта Комарова, 3);

- Київської міської клінічної лікарні N 10 (просп. Голосіївський, 59-б);

- Київської міської клінічної лікарні N 18 (бульв. Тараса Шевченка, 17).

• Капітальний ремонт басейнів (2 - у 2018 році), покрівель (протягом 2018 - 2020 років 45 об'єктів), фасаду з заміною вікон (протягом 2018 - 2020 років 33 об'єкти), приміщень, будівлі (протягом 2018 - 2020 років 211 об'єктів), інженерних мереж (протягом 2018 - 2020 років 41 об'єкт), ліфтів (протягом 2018 - 2020 років 41 од.), харчоблоків (протягом 2018 - 2020 років 18 об'єктів), пралень (протягом 2018 - 2020 років 6 об'єктів), приміщень цивільної оборони (10 об'єктів), пожежної системи, вентиляції та кондиціювання (26 об'єктів).

• Заміна вікон (протягом 2018 - 2019 років 32 об'єкти).

• Благоустрій території, асфальтування, капітальний ремонт огорожі, зовнішнього освітлення (протягом 2018 - 2020 років 51 об'єкт).

Виконавець: ДОЗ

- Будівництво нових закладів охорони здоров'я, оновлення їх матеріально-технічної бази:

• Будівництво багатопрофільної лікарні на території ж/м Троєщина на перетині вулиць М. Закревського та Милославської.

• Будівництво нового корпусу лікарні швидкої допомоги (Правобережна) (вул. Космонавта Комарова, 6).

Виконавці: ДБЖЗ, ДОЗ

1.2. Розвиток первинної медичної допомоги:

- Удосконалення доступності населення до послуг первинної медицини:

• Відкриття нових амбулаторій сімейної практики в новобудовах та віддалених мікрорайонах (6 нових амбулаторій протягом 2018 - 2020 років).

Виконавці: ДОЗ, РДА

1.3. Розвиток вторинної медичної допомоги:

• Створення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги в закладах: Київській міській клінічній лікарні N 12, Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

• Створення центру серцево-судинної патології у складі Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

• Введення в дію Центру паліативної допомоги дітям м. Києва на базі Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні.

• Створення КНП "Київський міський центр нефрології та діалізу".

Виконавець: ДОЗ

1.4. Інформатизація сектора охорони здоров'я:

- Поширення доступності населення до медичних послуг шляхом впровадження медичних електронних систем еHealth (157 закладів протягом 2018 - 2020 років).

- Розвиток комп'ютерної мережі системи охорони здоров'я міста Києва та оснащення закладів охорони здоров'я комп'ютерною і оргтехнікою з відповідним програмним забезпеченням з подальшим приєднанням до національної об'єднаної системи еHealth (157 закладів протягом 2018 - 2020 років).

Виконавці: ДОЗ, ДІКТ, РДА

1.5. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги:

- Впровадження проекту "Лікар у вашому домі" для медико-соціальної підтримки вразливих верств населення, що не мають соціального захисту (особи з інвалідністю І групи, діти та особи, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги).

Виконавці: ДОЗ, ДСП, РДА

1.6. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань:

- Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES та виконання цілі "90-90-90" - безперервного каскаду заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямованої на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

- Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу в рамках реалізації Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки (рішення Київської міської ради N 537/1541 від 08.12.2016).

Виконавці: ДОЗ, ДОНМС, РДА

- Забезпечення реалізації заходів з ранньої діагностики (скринінгу) таких хвороб як інфаркт, інсульт, цукровий діабет, ВІД/СНІД, колатеральний рак тощо.

Виконавці: ДОЗ, РДА

- Створення та забезпечення функціонування КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" для спостереження та контролю за захворюваністю населення.

Виконавець: ДОЗ

1.7. Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

- Забезпечення необхідної кількості укомплектованих бригад екстреної медичної допомоги (2018 рік - 0,55 од./10 тис. мешканців, 2019 рік - 0,6 од./10 тис. мешканців, 2020 рік - 0,8 од./10 тис. мешканців).

Виконавці: ДОЗ, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва

- Створення автоматизованих інформаційно-диспетчерських систем у територіальних відділеннях невідкладної медичної допомоги для дорослого та дитячого населення (в Голосіївському, Деснянському, Печерському, Солом'янському, Шевченківському районах) з подальшим включенням їх до Єдиної оперативно-диспетчерської служби міста Києва.

Виконавці: ДОЗ, ДІКТ, РДА

- Модернізація автоматизованої інформаційно-диспетчерської служби "Швидка медична допомога".

Виконавець: ДОЗ

Оперативна ціль 2

Підвищення ефективності системи управління у галузі охорони здоров'я

Завдання та заходи

2.1. Зміна організаційно-правової форми управлінської структури закладів:

- Реорганізація закладів охорони здоров'я в комунальні некомерційні підприємства (КНП).

- Реорганізація ТМО "Київська стоматологія" у місті Києві шляхом об'єднання 14 закладів охорони здоров'я в КНП.

- Забезпечення функціонування КНП "Лабораторний центр".

Виконавець: ДОЗ

2.2. Забезпечення системи охорони здоров'я міста професійними кадрами та зменшення їх плинності в рамках Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я, якою передбачено появу ринку праці медичних працівників та підвищення рівня оплати їх праці.

Виконавець: ДОЗ

Оперативна ціль 3

Просування здорового способу життя серед мешканців міста

Завдання та заходи

3.1. Популяризація здорового способу життя:

- Підтримка та проведення масових спортивних заходів.

Виконавець: ДОНМС*

- Формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури і спорту (у т. ч. шляхом поліпшення інформаційного середовища, впровадження соціальної реклами переваг рухової активності, організації заходів національно-патріотичного спортивного виховання).

Виконавці: ДОЗ, ДОНМС*

- Продовження інформування дітей про здоровий спосіб життя, зокрема, проведення у ДНЗ 2-3 рази на тиждень занять з фізичної культури та з виховання свідомого ставлення до оздоровлення.

Виконавець: ДОНМС*

- Пропаганда здорового харчування та відмови від шкідливих звичок (виступи в ЗМІ, робота антитютюнового клубу та клубу здорового харчування на базі Київського міського центру здоров'я).

- Просування соціальної відповідальності бізнесу, органів влади та громадських організацій щодо підтримки здорового способу життя власних працівників та киян загалом.

Виконавець: ДОЗ

- Проведення культурно-оздоровчих заходів без розміщення реклами алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

Виконавці: ДОНМС*, ДК, ДТП

- Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

- Забезпечення функціонування спортивних гуртків в ЗНЗ з метою залучення дітей та підлітків до систематичних занять фізичною культурою та спортом.

- Залучення осіб з інвалідністю до фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації.

Виконавець: ДОНМС

3.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення:

- Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів.

- Використання спортивних залів та майданчиків ЗНЗ для тренувань ДЮСШ у вільний від занять час.

- Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту (придбання спортивного обладнання довгострокового використання та інвентарю для ДЮСШ).

Виконавець: ДОНМС

- Створення та будівництво спортивних зон в місцях масового відпочинку киян (у т. ч. парки, сквери, пляжі та ін.).

Виконавці: ДОНМС*, ДМБЗПС, ДМА

- Приведення об'єктів інфраструктури КП "Київський іподром" до належного матеріально-технічного стану.

Виконавці: ДПРП, ДФ, ДЕІ, КП "Київський іподром"

3.3. Забезпечення ефективного функціонування галузі фізичної культури та спорту міста Києва:

- Формування багаторівневого управління діяльністю у сфері фізичної культури і спорту м. Києва шляхом створення окремого Департаменту молоді та спорту з структурою відповідно до напрямків роботи (фізкультурно-масова робота, спорт вищих досягнень, дитячо-юнацький та резервний спорт, спортивна інфраструктура) та окремих відділів (управлінь) з питань молоді та спорту в районах міста, співпраці з федераціями та асоціаціями.

- Організація професійного навчання та підвищення кваліфікації працівників у галузі фізичної культури і спорту на базі Національного університету фізичного виховання і спорту України.

- Удосконалення мотиваційно-спортивного середовища:

• Відзначення переможців та призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи та їх тренерів грошовими винагородами, покращення житлових умов.

- Підготовка спортивного резерву, підвищення ефективності роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зокрема, залучення дітей віком до 17 років до занять в ДЮСШ.

- Організаційна та фінансова підтримка розвитку спорту вищих досягнень (у т. ч. підготовки спортсменів високого класу, їх виступів на міжнародних та всеукраїнських змаганнях).

Виконавець: ДОНМС*

Цільові індикатори, які передбачається досягти в середньостроковій перспективі (2018 - 2020 роки)

N

Індикатор

Одиниця виміру

2018

2019

2020

Джерело інформації

1.

Очікувана тривалість життя при народженні

років

74,3

74,5

75

ДОЗ

2.

Смертність населення у працездатному віці

випадків / 1 тис. мешканців

3,6

3,3

3,0

ДОЗ

3.

Відношення заробітної плати у галузі охорони здоров'я до середньої заробітної плати в м. Києві

%

60

65

75

ДОЗ

4.

Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей, у т. ч.

осіб / 10 тис. мешканців

86

88

90

ДОЗ

5.

у закладах охорони здоров'я сфери управління ДОЗ

осіб / 10 тис. мешканців

42,8

43,1

43,9

ДОЗ

6.

Частка КНП у структурі комунальних закладів охорони здоров'я

%

30

40

50

ДОЗ

7.

Смертність дітей у віці до 1 року

випадків/
1 тис. новонароджених

5,8

5,6

5,5

ДОЗ

8.

Забезпеченість бригадами екстреної медичної допомоги

од. / 10 тис. мешканців

0,6

0,7

0,8

ДОЗ

9.

Ступінь зношеності автопарку екстреної медичної допомоги

%

50

45

40

ДОЗ

10.

Своєчасність надання екстреної медичної допомоги (частка доїзду до 10 хв на екстрені випадки)

%

88

89

94

ДОЗ

11.

Динаміка загальної захворюваності дорослого населення (на 10 тис. населення у віці 18 років і вище)

%

0,04

0,02

<0

ДОЗ

12.

Середні строки лікування на ліжках стаціонарів

дні

9,5

8,7

8,0

ДОЗ

13.

Рівень смертності на 1 тис. населення

10

9,6

9,1

ДОЗ

14.

Реконструкція закладів охорони здоров'я та приведення їх у відповідність до сучасних потреб

од.

7

4

3

ДОЗ

15.

Капітальний ремонт закладів охорони здоров'я та оновлення їх матеріально-технічної бази

од.

306

272

208

ДОЗ

16.

Будівництво нових закладів охорони здоров'я та забезпечення їх сучасною матеріально-технічною базою

од.

2

2

2

ДОЗ

17.

Введення в дію амбулаторій сімейної практики

од.

2

2

2

ДОЗ

18.

Запровадження та функціонування автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я еHealth (у районах міста)

од.

10

10

10

ДОЗ

19.

Кількість закладів, де впроваджено медичні електронні системи еHealth, електронна реєстратура та електронний рецепт

од.

43

54

60

ДОЗ

20.

Виявлення та взяття під медичне спостереження людей, які живуть з ВІЛ

осіб

2400

2400

2100

ДОЗ

21.

Охоплення медичним спостереженням людей, які знають про свій ВІЛ-статус

осіб

17900

20300

22400

ДОЗ

22.

Розширення доступу до антиретровірусної терапії

курсів

3000

2500

2000

ДОЗ

23.

Охоплення (на кінець року) лікуванням людей, які живуть з ВІЛ/СНІД

осіб

15704

18204

20204

ДОЗ

24.

Смертність від туберкульозу

осіб / на 100 тис. населення

5,5

5,4

5,3

ДОЗ

25.

Виявлення хворих на туберкульоз

осіб / на 100 тис. населення

62,3

62,9

63,5

ДОЗ

26.

Створення КНП шляхом реорганізації закладів охорони здоров'я

од.

3

3

3

ДОЗ

27.

Створення диспетчерської служби територіальних відділень невідкладної медичної допомоги в Голосіївському, Деснянському, Печерському, Солом'янському, Шевченківському районах

од.

5

-

-

ДОЗ

28.

Створення центру серцево-судинної патології у складі Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги

од.

1

-

-

ДОЗ

29.

Введення в дію Центру паліативної допомоги дітям міста Києва на базі Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні

од.

1

-

-

ДОЗ

30.

Створення Київського міського центру нефрології та діалізу

од.

1

-

-

ДОЗ

31.

Укомплектованість лікарськими кадрами, які надають екстрену медичну допомогу

%

79,5

81,7

82,3

ДОЗ

32.

Укомплектованість середнім медичним персоналом, які надають екстрену медичну допомогу

%

89,6

90,7

91,5

ДОЗ

33.

Кількість проведених кінно-спортивних змагань

од.

39

40

40

ДПРП

34.

Кількість дітей з інвалідністю, що пройшли реабілітацію в благодійній організації "Іпотерапевтичний центр "Спіріт", яка функціонує на території КП "Київський іподром"

осіб

90

100

100

ДПРП

35.

Частка видатків бюджету міста Києва на фізичну культуру та спорт у загальних видатках бюджету міста Києва

%

1,6

1,7

1,8

ДОНМС

36.

Кількість населення міста Києва, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи

%

11

11,5

18

ДОНМС

37.

Частка дітей, що займаються в ДЮСШ, до загальної чисельності дітей віком до 17 років

%

11,8

12

17

ДОНМС

38.

Охоплення осіб з інвалідністю всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи

%

1

1,2

2

ДОНМС

39.

Частка спортивних залів та майданчиків ЗНЗ, які використовуються у вільний від занять час для тренувань ДЮСШ

%

45

48

55

ДОНМС

40.

Частка шкіл дитячо-юнацького спорту в м. Києві, які мають власні навчально-тренувальні бази

%

19

19

22

ДОНМС

41.

Кількість проведених масових спортивних заходів

од.

60

65

70

ДОНМС

42.

Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку

од.

16

18

19

ДОНМС

43.

Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів

од.

1

2

2

ДОНМС

44.

Кількість новостворених, збудованих спортивних зон в місцях масового відпочинку киян (у т. ч. парки, сквери, пляжі)

од.

15

15

15

ДМБЗПС

45.

Придбання спортивного обладнання довгострокового користування для ДЮСШ

млн грн

9,0

9,5

10,5

ДОНМС

46.

Кількість спортивних гуртків в ЗНЗ

од.

1750

1800

1860

ДОНМС

2.5. Екополітика та охорона довкілля

Основні проблеми, які передбачається розв'язати

Недосконалість системи моніторингу довкілля у м. Києві.

Недосконалість організаційних, адміністративних та економічних умов для забезпечення відповідності світовим еколого-економічним стандартам у діяльності суб'єктів господарювання в місті Києві.

Відсутність належної кількості стаціонарних систем зрошення зелених насаджень.

Відсутність достатньої інфраструктури вторинної переробки сміття (спалювання, роздільного збирання, перероблення, утилізації, захоронення перероблених залишків) та підтримки безпеки існуючих об'єктів поводження з відходами.

Бачення майбутнього стану сектора

Київ - чисте та зелене місто, мешканці якого бережно відносяться до довкілля

Оперативна ціль 1

Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля

Завдання та заходи

1.1. Зменшення негативного впливу промисловості:

- Санація територій екологічно небезпечних підприємств та вивезення шкідливих речовин за межі міста для подальшої утилізації (ПАТ "Радикал", Київський спецкомбінат УкрДО "Радон" тощо).

Виконавці: ДПРП, ДМБЗПС

- Впровадження сучасних екологічних технологій на підприємствах міста Києва (у т. ч. систем очистки димових газів сміттєспалювального заводу "Енергія" ПАТ "Київенерго"), ТЕЦ (Дарницька ТЕЦ):

• Технічне переоснащення сміттєспалювального заводу "Енергія" на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі в частині системи очищення димових газів.

• Реконструкція сміттєспалювального заводу "Енергія" на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі з будівництвом потужностей з генерації електричної енергії.

Виконавці: ДМБЗПС*, ДЖКІ

- Рекультивація золовідвалу ТЕЦ-4 (Дарницька ТЕЦ).

Виконавець: ДЖКІ

- Впровадження локальної системи стимулювання підприємств, що переходять на відновлювані джерела енергії.

Виконавці: ДЖКІ, ДПРП

- Забезпечення виконання зобов'язань у сфері енергоефективності та протидії змінам клімату відповідно до "Угоди мерів".

Виконавці: ДЖКІ, ДМБЗПС*

1.2. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля:

- Створення регіонального (міського) центру моніторингу довкілля.

Виконавець: ДМБЗПС*

- Створення геоінформаційної системи природно-заповідних територій та об'єктів м. Києва.

- Оновлення екологічного паспорта міста Києва.

Виконавці: ДМБЗПС*, ДІКТ

1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета - Zero waste):

- Рекультивація окремих карт полігону ТПВ N 5 із будівництвом сміттєпереробного комплексу:

• Реконструкція полігону твердих побутових відходів N 5 з метою його закриття та проведення робіт з рекультивації.

Виконавець: ДЖКІ

- Створення потужностей з переробки та утилізації ТПВ і рослинних відходів:

• Спорудження установок для утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості.

Виконавці: ДЖКІ, ДМБЗПС*

- Створення системи роздільного збору та вторинної переробки сміття (розвиток системи роздільного збору відходів, у т. ч. розширення парку відповідних контейнерів та автотранспорту).

Виконавець: ДЖКІ

- Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів.

Виконавці: ДЖКІ, ДСК

1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста:

- Інтеграція екологічної та кліматичної складової в освітній простір міста.

Виконавці: ДМБЗПС*, ДЖКІ, ДОНМС

- Проведення інформаційних кампаній (у т. ч. соціальна реклама, телепередачі тощо).

Виконавці: ДМБЗПС*, ДСК

1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища:

- Збільшення площі зелених зон загального користування та озеленених територій (у т. ч. за рахунок культивації зелених насаджень на прибудинкових територіях новобудов).

- Розвиток мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду (у т. ч. встановлення меж територій з особливими режимами використання).

Виконавець: ДМБЗПС*

- Спрощення порядку визначення територій зелених зон, закріплення меж міських лісів, лісопарків, буферних парків гідропарків і парків, а також недопущення їх забудови.

Виконавці: ДМБЗПС*, ДЗР

- Розробка та вжиття негайних заходів для забезпечення збереження найбільш визначних ландшафтних об'єктів.

Виконавці: ДМБЗПС*, ДМА

- Розробка та забезпечення подальшої реалізації концепції розвитку долини річки Дніпро.

Виконавці: ДМА, ДМБЗПС*, КП "Київський центр розвитку міського середовища"

- Поліпшення стану основних водних об'єктів м. Києва (річок, озер, каналів тощо), у т. ч. забезпечення жорсткого контролю за скидами забруднюючих речовин у водні об'єкти.

Виконавці: ДМБЗПС*, ДЖКІ

1.6. Вдосконалення нормативно-правового регулювання:

- Створення передумов імплементації вимог Водної Рамкової Директиви ЄС щодо захисту та використання водних об'єктів:

• Здійснення моніторингу екологічного стану водних об'єктів.

Виконавець: ДМБЗПС*

Цільові індикатори, які передбачається досягти в середньостроковій перспективі (2018 - 2020 роки)

N

Індикатор

Одиниця виміру

2018

2019

2020

Джерело інформації

1.

Індекс забруднення атмосфери середній по місту

умовних од.

високий (7,0 - 14,0)

підвищений (5,0 - 7,0)

підвищений (до 5,0)

ДМБЗПС

2.

Частка водних об'єктів міста Києва, на яких здійснюється моніторинг екологічного стану якості води відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС

%

40

45

50

ДМБЗПС

3.

Динаміка обсягу побутових відходів, накопичених у спеціально відведених місцях, по відношенню до попереднього року (розраховується по об'єму)

%

10,3

10,3

< 5

ДЖКІ

4.

Частка роздільно зібраних ТПВ за двохконтейнерною схемою (від загального обсягу утворених ТПВ)

%

6,5

8

10

ДЖКІ

5.

Частка спалених відходів (від загального обсягу утворених відходів)

%

18

20

25

ДЖКІ

6.

Частка перероблених відходів (від загального обсягу утворених відходів)

%

0

10

30

ДЖКІ

7.

Площа земель природно-заповідного фонду

тис. га

14,42

14,8

16,0

ДМБЗПС

8.

Забезпеченість зеленим зонами загального користування

м2 / мешканця

21,6

22,0

23,0

ДМБЗПС

2.6. Публічний простір

Основні проблеми, які передбачається розв'язати

Несприятливі умови перебування у зонах відпочинку біля води для осіб з інвалідністю.

Здійснення торгівлі в невстановлених місцях.

Значна кількість нелегальних тимчасових споруд, необхідність впорядкування розміщення тимчасових споруд та приведення їх вигляду до єдиного затвердженого архетипу.

Бачення майбутнього стану сектора

Київ - місто, що ефективно взаємодіє зі своїми мешканцями шляхом використання найсучасніших технологій.

Оперативна ціль 1

Впорядкування та розвиток публічного простору.

Завдання та заходи

1.1. Розвиток територій міста:

- Розвиток прибудинкових територій шляхом залучення та підтримки ініціатив мешканців, надання їм консультацій та юридичної допомоги.

Виконавці: ДЖКІ, ДМБЗПС

- Модернізація інфраструктури міського простору (у т. ч. системи освітлення магістралей, тротуарів, наземних пішохідних переходів тощо).

Виконавці: ДТІ, ДЖКІ

- Впровадження єдиної вуличної навігації українською та англійською мовами (у т. ч. будинкових покажчиків).

Виконавці: ДТІ, ДЖКІ, ДМА

- Розмежування та закріплення території вулиць за окремими балансоутримувачами.

Виконавці: ДЖКІ, ДКВ, ДМБЗПС

- Створення комфортних умов перебування в існуючих парках міста, а також облаштування нових парків та зон відпочинку (у т. ч. розробка і реалізація концепції "Київські парки" та "Парку атракціонів Венеціанського острова у Дніпровському районі м. Києва").

Виконавці: ДМА, ДМБЗПС, КП "Київський центр розвитку міського середовища"

- Впорядкування міських пляжів та приведення їх у відповідність до європейських стандартів.

- Впровадження концепції "Культурний вигул тварин в місті".

- Модернізація існуючих та створення нових притулків для тварин.

- Створення для осіб з інвалідністю належних умов доступності та комфортного перебування у зонах відпочинку біля води. Облаштування пляжів спортивними майданчиками.

Виконавець: ДМБЗПС

- Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення.

Виконавці: ДК, ДБЖЗ

1.2. Впорядкування об'єктів міського простору:

- Проведення конкурсів на право оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди з метою впорядкування розміщення тимчасових споруд відповідно до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд.

Виконавець: ДМА

- Впорядкування тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, засобів пересувної та сезонної торговельної мережі, ринків та АГЗС:

• Скорочення кількості тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності відповідно до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд в місті Києві.

Виконавці: ДМБЗПС, ДМА, ДТІ, ДЗР, ДПРП

• Посилення контролю за розміщенням пересувних засобів дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі відповідно до затверджених в місті Києві порядку та схем.

Виконавці: ДМБЗПС, ДПРП

• Розподіл вільних місць для розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності на конкурсній основі.

Виконавці: ДМА, ДМБЗПС, ДПРП

• Популяризація механізму переведення приміщень з житлового до нежитлового фонду на перших поверхах для ведення підприємницької діяльності без порушення прав мешканців цих житлових будинків.

Виконавці: ДКВ, ДЖКІ

• Впорядкування мережі АГЗС.

Виконавці: ДМБЗПС, ДТІ, ДЗР, ДМА

• Сприяння проведенню реконструкції підприємств ринкової мережі:

• Реконструкція (реставрація) будівель комунальних підприємств "Бессарабський ринок", "Володимирський ринок", "Житній ринок".

• Реконструкція приміщень плодоовочевої бази.

• Демонтаж (переміщення) самовільно розміщених (встановлених) засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі.

Виконавець: ДПРП

- Впорядкування об'єктів зовнішньої реклами та інформаційних носіїв:

• Затвердження комплексних схем розміщення об'єктів зовнішньої реклами в місті Києві.

Виконавець: УПР

• Розробка та впровадження концепції розміщення реклами на громадському транспорті міста Києва.

Виконавці: УПР, ДТІ

• Впровадження механізмів відкритих аукціонів на право встановлення рекламних засобів на об'єктах комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Виконавці: УПР, ДКВ

• Впровадження електронної процедури оформлення документів щодо встановлення інформаційних носіїв та об'єктів зовнішньої реклами.

• Створення процедури розміщення афіш культурних заходів на закладах культури міста Києва.

Виконавець: УПР

- Впорядкування прибережних територій та розміщення стоянкових суден:

• Розробка та погодження комплексної схеми розміщення стоянкових суден із визначенням їх цільового використання, регламенту екологічних вимог.

Виконавці: ДМБЗПС, ДТІ, ДМА

• Розробка та впровадження процедури проведення відкритих конкурсів щодо визначення суб'єктів господарювання, які розміщатимуть свої стоянкові судна на місцях, визначених комплексною схемою розміщення.

Виконавці: ДМБЗПС, ДТІ

1.3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення:

- Внесення змін до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у м. Києві.

Виконавець: ДМА

- Ініціювання внесення змін до законодавства щодо врегулювання питань благоустрою міста (наприклад, з питань надання дозвільної документації, демонтажу об'єктів, застосування штрафів, участі громадськості тощо).

- Вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами в місті Києві.

Виконавець: ДМБЗПС

- Вдосконалення "Правил благоустрою м. Києва" та розробка стандартів міського середовища, прийняття концепції "Комфортне місто".

Виконавці: ДМБЗПС, ДМА, ДЖКІ

- Сприяння розвитку приватного бізнесу відповідно до кращих міжнародних практик через механізм прийняття низки регуляторних актів.

- Ініціювання вдосконалення законодавства з питань регулювання торгівлі (наприклад, режиму роботи, продажу алкоголю / тютюну тощо).

Виконавець: ДПРП

1.4. Контроль за створенням та утриманням міського простору:

- Посилення контролю за дотриманням комплексних схем розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, стоянкових суден та об'єктів зовнішньої реклами.

Виконавці: ДМБЗПС, ДПРП, УПР, ДМА

- Посилення контролю за дотриманням "Правил благоустрою м. Києва" та "Посібника з вуличного дизайну м. Києва".

Виконавці: ДМБЗПС, ДМА

- Контроль за дотриманням визначеного функціонального призначення об'єктів міського простору.

Виконавці: ДМБЗПС, У(І)СК

- Запуск інструменту "Я - інспектор благоустрою" на порталі Містобудівного кадастру.

Виконавці: ДМБЗПС, ДМА

- Запровадження щорічного 3D-сканування як інструменту інвентаризації усіх об'єктів міського простору.

- Посилення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

Виконавець: ДМБЗПС

- Створення системи контролю за порушенням правил утримання домашніх тварин в місті Києві.

- Вжиття заходів із вдосконалення законодавства щодо посилення відповідальності (у т. ч. матеріальної) за порушення нормативних вимог, що стосуються благоустрою міста Києва, та за самовільне підключення до комунікацій.

Виконавці: ДМБЗПС, ДЖКІ

- Забезпечення публічного доступу до інформації щодо виданих дозвільних документів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами, тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, засобів пересувної та сезонної торговельної мережі через портал Містобудівного кадастру.

Виконавці: УПР, ДМБЗПС, ДМА, ДІКТ

- Посилення контролю у сфері надання дозвільних документів, що регламентують підключення до комунікацій.

Виконавець: ДЖКІ

- Створення системи контролю за дотриманням екологічного, водного та містобудівного законодавства, вимог, умов, надання права на розміщення стоянкових суден.

Виконавці: ДМБЗПС, ДТІ, ДМА

Цільові індикатори, які передбачається досягти в середньостроковій перспективі (2018 - 2020 роки)

N

Індикатор

Одиниця виміру

2018

2019

2020

Джерело інформації

1.

Запровадження інструменту "Я - інспектор благоустрою" на порталі Містобудівного кадастру

так / ні

ні

так

так

ДМБЗПС

2.

Частка модульних АГЗП у місті Києві, встановлених з порушенням вимог Правил благоустрою міста Києва (від загальної кількості таких об'єктів)

%

0

0

0

ДМБЗПС

3.

Частка демонтованих модульних АГЗП у кількості виявлених модульних АГЗП, що встановлені з порушенням вимог Правил благоустрою міста Києва

%

100

100

100

ДМБЗПС

4.

Кількість рекламних носіїв у м. Києві

од. / км2

32,5

31,8

31,2

УР

5.

Кількість міських пляжів, облаштованих інфраструктурою для осіб з інвалідністю

од.

6

6

6

ДМБЗПС

6.

Кількість спортивних майданчиків на пляжах міста

од.

10

10

10

ДМБЗПС

7.

Кількість проведених стерилізацій безпритульних тварин (до кількості тварин, що були зареєстровані в базі протягом звітного періоду)

%

50

60

100

ДМБЗПС

8.

Частка прилаштованих безпритульних тварин у загальній кількості тих, що зареєстровані в базі (станом на кінець звітного періоду)

%

55

65

65

ДМБЗПС

9.

Співвідношення кількості місць у притулках для безпритульних тварин до загальної кількості таких тварин

%

40

55

60

ДМБЗПС

10.

Кількість тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності

од. / тис. мешканців

2,4

2,4

2,3

ДМА

11.

Загальна площа рекламних носіїв у місті Києві

км2

500

454

386

УР

12.

Частка нелегальних рекламних носіїв (від загальної кількості таких об'єктів) у м. Києві

%

38

< 15

< 15

УР

13.

Частка нелегальних тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності (від загальної кількості таких об'єктів)

%

20,2

15,8

< 5

ДМБЗПС

14.

Кількість працюючих ринків у м. Києві

од.

88

871

861

ДПРП

15.

Кількість демонтованих (переміщених) засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі

од.

100

120

150

ДПРП

1 Після проведення реконструкції зазначені підприємства перетворюються на торговельно-сервісні комплекси з надання населенню широкого спектра послуг.

2.7. Адміністративні послуги

Основні проблеми, які передбачається розв'язати

Недостатність фінансових та матеріально-технічних ресурсів для забезпечення діяльності ЦНАПів і неефективний їх розподіл та використання.

Наявність різноманітних не інтегрованих пов'язаних між собою баз даних суб'єктів надання адміністративних послуг, у зв'язку з чим адміністратори вимушені працювати в декількох базах одночасно.

Недостатнє кадрове забезпечення ЦНАП.

Бачення майбутнього стану сектора

Київ - місто, що ефективно взаємодіє зі своїми мешканцями шляхом використання найсучасніших технологій

Оперативна ціль 1

Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка

Завдання та заходи

1.1. Розвиток територіальних підрозділів районних центрів надання адміністративних послуг:

- Забезпечення передумов для створення належної системи управління сферою надання адміністративних послуг, взаємозв'язку та підпорядкування міського та районного рівнів ЦНАПів.

- Створення нових територіальних підрозділів ЦНАПів.

- Формування та просування єдиного бренду (ЦНАП).

- Реконструкція та модернізація існуючих ЦНАПів (у т. ч. з метою надання послуг особам з інвалідністю).

- Створення належної матеріально-технічної бази ЦНАПів на території міста Києва.

Виконавці: Д(Ц)НАП, РДА

1.2. Кадрове забезпечення:

- Збільшення кількості адміністраторів ЦНАПів.

- Забезпечення ефективного управління людськими ресурсами, вирішення питання кадрового забезпечення ЦНАПів за рахунок мобільної групи адміністраторів.

Виконавці: Д(Ц)НАП, РДА

- Створення платформи для навчання адміністраторів, обміну знаннями та навичками якісного надання послуг.

Виконавці: Д(Ц)НАП, структурні підрозділи КМДА, РДА

Оперативна ціль 2

Підвищення якості надання адміністративних послуг

Завдання та заходи

2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді:

- Розширення кількості адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді.

Виконавці: структурні підрозділи КМДА, ДІКТ, Д(Ц)НАП

- Інтеграція внутрішнього порталу та зовнішнього сайту офіційного веб-порталу адміністративних послуг міста Києва з державними та міськими електронними реєстрами.

Виконавці: Д(Ц)НАП, структурні підрозділи КМДА, РДА

- Створення мобільної версії зовнішнього сайту та/або мобільного додатка.

- Розвиток та модернізація офіційного веб-порталу адміністративних послуг міста Києва (зовнішнього сайту та внутрішнього порталу).

Виконавець: Д(Ц)НАП

2.2. Уніфікація адміністративних послуг:

- Реалізація рішення Київської міської ради "Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг в місті Києві".

- Оптимізація процедур отримання адміністративних послуг на рівні міста та районів.

Виконавці: Д(Ц)НАП, структурні підрозділи КМДА, РДА

2.3. Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг:

- Розробка та затвердження єдиного стандарту організації надання адміністративних послуг на рівні міста Києва.

- Мінімізація кількості документів та оптимізація процедур надання адміністративних послуг через погодження технологічних карток адміністративних послуг.

- Розробка та впровадження критеріїв/механізмів оцінки роботи адміністраторів, а також суб'єктів надання адміністративних послуг.

Виконавець: Д(Ц)НАП

- Розробка системи преміювання та депреміювання працівників ЦНАПів та інших суб'єктів надання адміністративних послуг.

- Систематичне проведення аудиту та дослідження рівня якості надання адміністративних послуг і задоволеності клієнтів рівнем їх обслуговування із залученням до цієї роботи незалежних експертів та громадськості, оперативне реагування на виявлені недоліки.

Виконавці: Д(Ц)НАП, структурні підрозділи КМДА, РДА

- Формування ефективної взаємодії і комунікації, отримання зворотного зв'язку від заявників за допомогою мобільного додатка та/або зовнішнього веб-сайту.

Виконавець: Д(Ц)НАП

Цільові індикатори, які передбачається досягти в середньостроковій перспективі (2018 - 2020 роки)

N

Індикатор

Одиниця виміру

2018

2019

2020

Джерело інформації

1.

Середній час очікування заявника у черзі ЦНАПу

хв

25

20

20

Д(Ц)НАП

2.

Кількість ЦНАПів у місті Києві (центри та їх територіальні підрозділи)

од.

16

18

20

Д(Ц)НАП

3.

Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді, до загального переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАПи у місті Києві (станом на кінець звітного періоду)

%

10

15

20

Д(Ц)НАП

4.

Пропускна спроможність ЦНАПу

відвідувачів / день

7300

7500

7900

Д(Ц)НАП

5.

Відношення розміру середньої заробітної плати адміністратора ЦНАПу до середньомісячної номінальної заробітної плати по місту Києву

%

80

85

90

Д(Ц)НАП

6.

Реалізація рішення Київської міської ради "Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг у місті Києві" у міському ЦНАПі

%

70

90

100

Д(Ц)НАП

7.

Частка позитивних відгуків про роботу ЦНАПів

%

70

75

75

Д(Ц)НАП

8.

Кількість створених нових територіальних підрозділів ЦНАПів

од.

2

2

2

Д(Ц)НАП

9.

Кількість реконструйованих та модернізованих існуючих ЦНАПів

од.

1

1

2

Д(Ц)НАП

10.

Розробка та затвердження єдиного стандарту організації надання адміністративних послуг у м. Києві

так / ні

так

-

-

Д(Ц)НАП

2.8. Освіта

Основні проблеми, які передбачається розв'язати

Недостатня кількість місць у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах в місцях інтенсивної забудови житлового сектора.

Недостатнє фінансування сучасного освітнього середовища в умовах впровадження нової української школи та впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

Необхідність оптимізації мережі закладів професійної освіти шляхом утворення навчально-практичних центрів професійно-технічної освіти для забезпечення потреб ринку праці.

Недостатня забезпеченість навчальних закладів кваліфікованими педагогічними кадрами.

Недостатня матеріально-технічна та навчально-методична бази навчальних закладів.

Недостатній рівень інформаційно-освітнього простору.

Бачення майбутнього стану сектора

Київ - флагман освітніх реформ, що забезпечує доступну, якісну та актуальну освіту для мешканців міста

Оперативна ціль 1

Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу.

Завдання та заходи

1.1. Розвиток мережі закладів освіти:

- Розвиток ДНЗ та ЗНЗ, у т. ч. шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту та відновлення непрацюючих закладів.

Виконавці: ДОНМС, ДБЖЗ, РДА

- Підтримка розвитку альтернативних форм освіти (у т. ч. приватних ДНЗ та ЗНЗ).

- Трансформація мережі інтернатних закладів, розвиток мережі спеціальних та інклюзивних класів ЗНЗ.

- Підтримка діяльності позашкільних НЗ як центрів виховної роботи та поширення неформальної освіти.

- Створення новітніх центрів професійно-технічної освіти для забезпечення потреб ринку праці.

- Реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти.

1.2. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів:

- Модернізація лабораторій та комп'ютерних класів, забезпечення НЗ сучасними навчальними засобами.

Виконавець: ДОНМС

- Підвищення ефективності функціонування навчальних закладів за рахунок впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (у т. ч. удосконалення і розвиток автоматизованих систем "Електронний дитячий садок" тощо).

Виконавці: ДОНМС, ДІКТ

Оперативна ціль 2

Підвищення актуальності та якості освіти.

Завдання та заходи

2.1. Забезпечення НЗ достатньою кількістю педагогічних кадрів:

- Підвищення рівня заробітної плати та введення систем мотивації працівників.

- Розробка і реалізація інноваційних програм професійного розвитку педагогічних кадрів.

- Професійна підготовка кваліфікованих спеціалістів та підвищення кваліфікації працівників освіти.

- Створення стимулів для залучення досвідчених професіоналів і практиків до викладання у навчальних закладах, у т. ч. іноземців.

2.2. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм:

- Реалізація концепції реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа".

- Створення міського ресурсного центру для дистанційного навчання та самоосвіти.

- Стимулювання інноваційної та дослідницької діяльності в навчальних закладах.

Виконавець: ДОНМС

- Розвиток єдиної інформаційної системи управління освітою у місті, в тому числі впровадження електронних форм освіти.

Виконавці: ДОНМС, ДІКТ

- Стимулювання надання грантів для навчання обдарованих дітей із соціально незахищених верств населення орендарями приміщень комунальної власності для розміщення приватних ДНЗ та ЗНЗ.

2.3. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва:

- Проведення освітніх заходів, націлених на піднесення престижу української мови, культури, історичної пам'яті.

- Налагодження співпраці між навчальними закладами Києва та іншими регіонами України з метою обміну педагогічним досвідом для об'єктивного висвітлення української історії та державності, популяризації української мови.

- Інтеграція патріотичного виховання у навчальний процес, підтримка молодіжних патріотичних організацій.

2.4. Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці:

- Посилення співпраці між навчальними закладами та науково-дослідницькими установами/підприємствами з метою професійного спрямування учнівської молоді.

Виконавець: ДОНМС

Цільові індикатори, які передбачається досягти в середньостроковій перспективі (2018 - 2020 роки)

N

Індикатор

Одиниця виміру

2018

2019

2020

Джерело інформації

1.

Кількість дітей у ДНЗ на 100 місць

дітей

120

115 сучасних потреб

112

ДОНМС

2.

Середній бал ЗНО серед випускників міста Києва за усіма предметами

балів

156

159

161

ДОНМС

3.

Кількість ЗНЗ міста Києва у рейтингу ТОП-100 НЗ України за результатами ЗНО з української мови та літератури (у разі проведення рейтингу ТОП-100 Українським центром оцінювання якості освіти)

од.

30

31

32

ДОНМС

4.

Кількість позашкільних гуртків науково-технічного спрямування

од. / до кількості ЗНЗ

1,3

1,4

1,5

ДОНМС

5.

Охоплення дітей позашкільною освітою

%

32

34

36

ДОНМС

6.

Частка приватних ДНЗ у загальній кількості ДНЗ м. Києва

%

7

8

15

ДОНМС

7.

Частка приватних ЗНЗ у загальній кількості ЗНЗ м. Києва

%

11

11,5

12

ДОНМС

8.

Кількість класів з інклюзивною формою навчання

од.

150

175

200

ДОНМС

9.

Забезпеченість учнів ЗНЗ комп'ютерами

комп'ютерів / 100 учнів

24

19

15

ДОНМС

10.

Рівень середньомісячної заробітної плати працівників галузі освіти до середньомісячної заробітної плати в м. Києві

%

72

76

>80

ДОНМС

11.

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами

%

67

68

69

ДОНМС

2.9. Безпека та цивільний захист

Основні проблеми, які передбачається розв'язати

Низька ефективність функціонування системи муніципальної безпеки, профілактики правопорушень, перш за все серед молоді, неналежні умови роботи правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку в м. Києві.

Низький рівень забезпечення сил цивільного захисту, формування матеріальних резервів, застарілість аварійно-рятувального обладнання і спорядження.

Необхідність модернізації існуючої системи централізованого оповіщення населення м. Києва щодо надзвичайних ситуацій.

Наявність 132 основних зсувних і зсувонебезпечних ділянок, що потребують першочергових заходів з попередження надзвичайних ситуацій та зменшення природно-техногенних ризиків.

Відсутність системного підходу до формування культури безпеки життєдіяльності.

Бачення майбутнього стану сектора

Київ - місто, в якому мешканці та гості столиці відчувають себе у безпеці

Оперативна ціль 1

Зниження рівня злочинності

Завдання та заходи

1.1. Підвищення ефективності функціонування системи муніципальної безпеки:

- Створення муніципальної поліції міста Києва після законодавчого врегулювання реформи МВС України та передачі певних повноважень на регіональний (місцевий) рівень управління.

Виконавці: Апарат КМДА, ГУ НП у м. Києві

- Впровадження та подальший розвиток автоматизованої системи відеоспостереження на вулицях та шляхах міста (можливість розпізнавання державних номерних знаків транспортних засобів, облич, передачі відеоінформації з відеокамер до чергової частини ГУ НП у м. Києві, здійснення криміногенного аналізу тощо).

Виконавці: Апарат КМДА, ДІКТ

- Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення системи муніципальної безпеки у місті Києві.

Виконавці: ДІКТ, Апарат КМДА, ГУ НП у м. Києві

- Розвиток міжнародних зв'язків для підтримки програм профілактики, обміну досвідом та боротьбою зі злочинністю.

Виконавець: Апарат КМДА (УМЗ)

1.2. Профілактика правопорушень:

- Здійснення заходів з профілактики та упередження вчинення кримінальних правопорушень.

- Організація інформаційно-просвітницьких заходів з питань правової освіти, попередження та профілактики правопорушень.

1.3. Забезпеченість матеріально-технічною базою:

- Створення належних умов для ефективної роботи правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку в м. Києві:

• Забезпечення належного функціонування кінологічного центру столичної поліції.

Виконавці: Апарат КМДА, ГУ НП у м. Києві

• Забезпечення належного функціонування системи централізованого управління нарядами поліції "ЦУНАМІ" у місті Києві.

Виконавці: Апарат КМДА, ДІКТ, ГУ НП у м. Києві

Оперативна ціль 2

Забезпечення цивільного захисту

Завдання та заходи

2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту:

- Завершення проведення технічної інвентаризації захисних споруд.

- Забезпечення періодичного проведення комплексу профілактичних заходів з цивільного захисту населення м. Києва.

- Здійснення інвентаризації, систематизації та актуалізації чинних нормативно-правових актів київської міської влади з питань цивільного захисту відповідно до сучасних вимог.

- Залучення ЗМІ до заходів з інформування та розповсюдження інформації щодо дій громадян у разі виникнення надзвичайної ситуації.

- Удосконалення інформаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення системи цивільного захисту у місті Києві, забезпечення прозорості та доступності відповідної інформації та знань. Підвищення якості реагування сил цивільного захисту на надзвичайні ситуації шляхом скорочення часу прибуття оперативних підрозділів до місця події через збільшення чисельності та дооснащення підрозділів сучасною рятувальною технікою та спорядженням, створення додаткових підрозділів: лівобережного та водолазно-рятувального загонів, Шевченківського та Солом'янського районних взводів, розширення та дооснащення правобережного загону КАРС "Київська служба порятунку", у відповідності до цільових індикаторів.

Виконавець: ДМБЗПС

- Розвиток сучасної та надійної системи централізованого оповіщення населення м. Києва щодо надзвичайних ситуацій: побудова програмно-технічного комплексу єдиної системи оперативно-диспетчерського управління м. Києва.

Виконавці: ДМБЗПС, ДІКТ

2.2. Підвищення рівня інженерного захисту територій:

- Виконання робіт по експлуатації та поточному ремонту гідротехнічних споруд.

- Забезпечення обстеження стану інженерного захисту територій, споруд та будівель в зсувонебезпечних місцях.

Виконавець: ДЖКІ

- Створення резерву паливно-мастильних матеріалів, інструментів тощо на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у місті Києві.

Виконавці: ДМБЗПС, ДЖКІ, КП "СУППР"

2.3. Удосконалення системи управління охорони праці на території м. Києва:

- Сприяння зниженню рівня виробничого травматизму по місту Києву.

- Забезпечення надання працівникам соціальних пільг, встановлення обґрунтованих доплат та надбавок за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці.

- Забезпечення належного науково-методичного та організаційного рівня проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів підприємств, установ та організацій міста Києва.

Виконавець: ДМБЗПС

Цільові індикатори, які передбачається досягти в середньостроковій перспективі (2018 - 2020 роки)

N

Індикатор

Одиниця виміру

2018

2019

2020

Джерело інформації

1.

Кількість злочинів у місті

злочинів / 10 тис. мешканців

210

184

178

Апарат КМДА (УВПМБ)

2.

Питома вага розкритих злочинів у загальній кількості виявлених злочинів у поточному році

%

25

28

30

Апарат КМДА (УВПМБ)

3.

Середній час очікування наряду поліції

хв

< 16

< 15

< 14

Апарат КМДА (УВПМБ)

4.

Кількість зареєстрованих злочинів проти життя та здоров'я особи

злочинів / 10 тис. мешканців

17

14

11

Апарат КМДА (УВПМБ)

5.

Кількість рятувальників (КАРС) на 10 тис. населення

осіб / 10 тис. мешканців

1,4

1,6

1,7

ДМБЗПС

6.

Зменшення часу реагування на надзвичайні ситуації

хв

< 20

< 18

< 15

ДМБЗПС

7.

Кількість виданих погоджених технічних умов та технічних висновків щодо відведення земельних ділянок в користування на забудову в зсувонебезпечних зонах міста

од.

510

517

528

ДЖКІ

8.

Площа зсувонебезпечних ділянок та територій міста, що потребують постійного обстеження гідрогеологічною службою КП "СУППР"

га / рік

4200

4200

4200

ДЖКІ


* з моменту фактичного створення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - визначити їх відповідальними виконавцями заходу відповідно до затверджених положень

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ III: ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ САМОБУТНОСТІ ТА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ У М. КИЄВІ

3.1. Історико-культурна спадщина

Основні проблеми, які передбачається розв'язати

Незадовільний стан значної кількості (понад 50 %) об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення.

Недосконала система державної реєстрації, використання, консервації, реставрації, музеєфікації та пристосування об'єктів культурної спадщини; контролю за виконанням власниками зобов'язань охоронного договору щодо утримання пам'яток у належному стані.

Недостатній рівень популяризації культурної спадщини.

Бачення майбутнього стану сектора

Київ - місто, яке цінує та плекає свій багатовіковий історичний спадок

Оперативна ціль 1

Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини міста Києва

Завдання та заходи

1.1. Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини:

- Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини, а також створення умов для сучасного використання таких об'єктів (у т. ч. їх пристосування до туристичної та музейної діяльності).

- Розроблення програм із залучення грантів, благодійних коштів та інвестицій.

- Вдосконалення механізмів залучення інвесторів до реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини м. Києва (у т. ч. шляхом надання субсидій та пільг).

Виконавець: ДК*

- Опрацювання механізму створення спеціального фонду міського бюджету для фінансування охорони культурної спадщини.

Виконавці: ДК*, ДФ

1.2. Контроль за належним утриманням та збереженням об'єктів культурної спадщини:

- Здійснення інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини, охорона та контроль за їх станом.

- Систематична робота з виявлення нових об'єктів культурної спадщини та ініціювання процедури їх включення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

- Створення окремого структурного підрозділу КМДА з питань охорони культурної спадщини.

- Посилення співпраці між КМДА та ЦОВВ у сфері охорони культурної спадщини міста Києва, у т. ч. шляхом створення дорадчих органів.

- Розвиток потенціалу територій Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ", музею "Київська фортеця" та пам'яток містобудування місцевого значення.

- Підготовка пропозицій щодо збільшення повноважень органів охорони культурної спадщини та розміру фінансових санкцій за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

Виконавець: ДК*

- Розроблення пам'ятко-охоронної документації з визначенням територій, меж та режимів використання зон охорони пам'яток.

Виконавці: ДК*, ДЗР, ДМА

1.3. Популяризація культурної спадщини:

- Створення міського електронного каталогу пам'яток історії, монументального мистецтва, архітектури та археології.

Виконавці: ДК*, ДІКТ

- Створення інтернет-порталу "Культурна спадщина міста Києва" та інтерактивної карти об'єктів культурної спадщини, яка серед іншого міститиме інформацію про балансоутримувачів таких об'єктів, їх поточний стан, фотозображення тощо.

- Здійснення культурно-просвітницької, науково-дослідної діяльності у сфері охорони та популяризації історико-культурної спадщини.

- Реалізація соціально-освітнього проекту "Туристичне ознакування Києва", встановлення охоронних дощок та інформаційних вивісок на об'єктах культурної спадщини міста Києва з QR кодами, що надає змогу зчитування історичної інформації.

Виконавець: ДК*

- Сприяння формуванню у киян почуття патріотизму і національної свідомості.

Виконавець: ДСК

Цільові індикатори, які передбачається досягти в середньостроковій перспективі (2018 - 2020 роки)

N

Індикатор

Одиниця виміру

2018

2019

2020

Джерело інформації

1.

Кількість об'єктів культурної спадщини, що потребують капітальних ремонтно-реставраційних робіт

од.

340

290

250

ДК

2.

Кількість об'єктів культурної спадщини, де будуть проведені роботи з реставрації та створені умови для сучасного використання таких об'єктів (у т. ч. їх пристосування до туристичної та музейної діяльності)

од.

12

16

20

ДК

3.

Кількість розроблених програм із залучення грантів, благодійних коштів та інвестицій

од.

-

2

2

ДК

4.

Кількість об'єктів культурної спадщини міста Києва, що входять до Списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

од.

1

1

2

ДК

5.

Частка об'єктів культурної спадщини міста Києва, для яких розроблено необхідну облікову документацію нового зразка

%

86

87

100

ДК

6.

Динаміка кількості об'єктів культурної спадщини міста Києва

%

>0

>0

>0

ДК

7.

Створення публічного міського електронного каталогу пам'яток історії, монументального мистецтва, архітектури та археології

так / ні

так

 

 

ДК

8.

Частка об'єктів культурної спадщини міста Києва, що внесена до публічного міського електронного каталогу пам'яток історії, монументального мистецтва, архітектури та археології

%

40

80

100

ДК

9.

Кількість пам'яток культурної спадщини, на які будуть розроблені паспорти нового зразка

од.

10

10

10

ДК

10.

Кількість виявлених нових об'єктів для занесення до Переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини з подальшим їх поданням до включення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України

од.

3

3

3

ДК

11.

Кількість розробленої пам'ятко-охоронної документації з визначенням територій, меж та режимів зон охорони об'єктів культурної спадщини

од.

2

2

2

ДК

12.

Кількість підготовлених текстів для інформаційних вивісок на об'єктах культурної спадщини в рамках соціально-освітнього проекту "Туристичне ознакування Києва"

од.

60

60

60

ДК

13.

Створення інтернет-порталу "Культурна спадщина міста Києва" та інтерактивної карти об'єктів культурної спадщини міста Києва

так / ні

так

так

так

ДК

14.

Кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу "Культурна спадщина міста Києва" (після його створення)

тис. відвідувачів / рік

40

90

125

ДК

15.

Кількість проведених загальноміських офіційних заходів з нагоди державних, міських свят та знаменних дат, відзначення річниць та пам'ятних дат та проведених засідань Комісії з питань найменувань та Комісії з питань встановлення пам'ятних знаків в місті Києві

од.

26

29

22

ДСК

3.2. Культура

Основні проблеми, які передбачається розв'язати

Необхідність розширення та модернізації інфраструктури галузі.

Невідповідність культурної пропозиції потребам населення.

Недостатній рівень популяризації культурного продукту.

Бачення майбутнього стану сектора

Київ - культурне серце України та Центрально-Східної Європи.

Оперативна ціль 1

Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою

Завдання та заходи

1.1. Створення нових об'єктів культури:

- Проведення вуличних театральних фестивалів та концертних програм, флешмобів.

- Відкриття музею "Іван Франко і Київ".

- Проведення перших персональних виставок митців у Київській міській галереї мистецтв "Лавра".

- Створення європейського культурно-мистецького центру на базі майнового комплексу кінотеатру "Краків".

- Вироблення спільно з національно-культурними громадами м. Києва єдиної Концепції створення Київського муніципального дому національностей, реалізація проекту щодо його створення.

Виконавець: ДК

1.2. Оновлення наявних об'єктів культури у відповідності до вимог часу:

- Комплексний ремонт та модернізація об'єктів культури (у т. ч. модернізація їх матеріально-технічної бази):

• кінотеатрів "Лейпциг", "Флоренція", "Київська Русь", "Братислава", "Промінь", "Старт", здійснення модернізації обладнання для кінопоказу;

• головних навчальних корпусів і гуртожитку Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра;

• коледжу хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря";

• національного музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків;

• ремонтно-оздоблювальні роботи фасаду будівлі комунального закладу "Центр художньої та технічної творчості "Печерськ";

• реставрація будівлі музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького з пристосуванням під експозицію музею "Іван Франко і Київ";

• ремонтно-реставраційні роботи у приміщеннях музею-майстерні І. П. Кавалерідзе;

• роботи з реставрації та пристосування будинку N 5 на вул. Дегтярівській Шевченківського району м. Києва під театрально-видовищний заклад "Київська мала опера";

• ремонтно-реставраційні роботи будівель закладів культури, які віднесені до об'єктів культурної спадщини;

• розробка проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи будівлі музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (вул. Жилянська, 96);

• ремонтно-реставраційні роботи приміщень колишнього будинку культури заводу "Більшовик" (просп. Перемоги, 38, літ. А) з метою створення на його базі сучасного культурно-мистецького центру.

- Розвиток музейної справи: покращення умов зберігання фондів, оцифрування найбільш цінних пам'яток.

- Модернізація бібліотек шляхом їх інформатизації, створення сучасних бібліотечних просторів (бібліохабів).

Виконавець: ДК

Оперативна ціль 2

Актуалізація та просування культурної пропозиції

Завдання та заходи

2.1. Забезпечення культурної пропозиції у відповідності до сучасних вимог:

- Організація великих культурних подій (у т. ч. шляхом залучення приватного сектора):

• Міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця.

• Міжнародний музично-театральний фестиваль "О-ФЕСТ".

• Фестиваль MotoOpenFest.

• Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва "ГОГОЛЬFEST".

• Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" тощо.

- Стимулювання культурної пропозиції та просування культурних ініціатив на районному рівні.

- Проведення культурно-мистецьких заходів на концертних майданчиках, розташованих на лівому березі річки Дніпро, з нагоди державних та міських свят.

- Проведення мистецьких конкурсів з визначення культурно-мистецьких проектів, для реалізації яких передбачається надання фінансової підтримки з бюджету м. Києва.

- Участь в організації та проведенні заходів проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Києва.

- Надання пропозицій до щорічного єдиного календаря культурно-масових подій міста Києва.

- Надання можливості доступу до унікальних для міста послуг музеїв.

- Проведення виставок (у музеях комунальної власності міста та центральних міських бібліотеках).

- Оновлення фондів бібліотек (у т. ч. на електронних носіях).

Виконавець: ДК

2.2. Забезпечення культурних закладів професійними кадрами:

- Формування творчого складу закладів культури на конкурсних засадах, підвищення професійної компетенції (відвідування спеціалізованих курсів, семінарів, практикумів тощо).

- Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення.

- Залучення до роботи в закладах культури працівників, які мають сучасну освіту у відповідній галузі, або успішний фаховий досвід.

Виконавець: ДК

2.3. Просування культурної пропозиції:

- Популяризація сучасного актуального українського мистецтва (проведення мистецьких конкурсів, флешмобів, розміщення інформації про культурні події на туристичних порталах).

- Розширення культурних зв'язків в європейському та світовому культурному просторі, участь у міжнародних мистецьких проектах та фестивалях.

Виконавець: ДК

- Просування культурно-мистецьких подій міста на туристичному порталі Києва, в соціальних мережах та розсилках.

Виконавці: ДК, УТП

Цільові індикатори, які передбачається досягти в середньостроковій перспективі (2018 - 2020 роки)

N

Індикатор

Одиниця виміру

2018

2019

2020

Джерело інформації

1.

Кількість платних відвідувань музеїв

тис. осіб

1181,6

1635,7

2096,5

ДК

2.

відвідувачів музеїв / мешканців міста

0,4

0,55

0,7

ДК

3.

Кількість платних відвідувань театрів

тис. осіб

1034

1189,6

1497,5

ДК

4.

відвідувачів театрів / мешканців міста

0,35

0,4

0,5

ДК

5.

Кількість концертів

од.

500

540

593

ДК

6.

Кількість екскурсій (у музеях комунальної власності міста Києва)

од. / 1 тис. мешканців

7

7

8

ДК

7.

Кількість виставок (у музеях комунальної власності міста Києва та центральних міських бібліотеках)

од. / 100 тис. мешканців

17

17

18

ДК

8.

Кількість комунальних закладів культури та мистецтва, що потребують капітального ремонту

од.

8

6

5

ДК

9.

Кількість оцифрованих музейних предметів

од.

3500

3500

3500

ДК

10.

Оновлення фондів бібліотек (у т. ч. на електронних носіях)

од.

140000

145000

150000

ДК

11.

Кількість нових бібліотечних просторів

од.

3

3

4

ДК

12.

Співвідношення середньомісячної заробітної плати працівників галузі культури до середньомісячної заробітної плати в м. Києві

%

82

84

85

ДК

13.

Чисельність киян - призерів міжнародних та творчих конкурсів (з числа творчих працівників комунальних закладів культури, учнів і студентів комунальних початкових спеціалізованих та вищих мистецьких навчальних закладів)

осіб за рік

> 2000

> 2200

> 2500

ДК

14.

Кількість заходів, направлених на просування мистецьких проектів

од.

20

25

30

ДК

15.

Кількість міжнародних мистецьких проектів та фестивалів, в яких візьмуть участь київські заклади культури

од.

4

5

6

ДК

III. УМОВИ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСТА

Умова 1. Фінансове забезпечення

Заходи

- Гармонізація міських програм з положеннями Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Виконавці: ДЕІ, структурні підрозділи КМДА

- Запровадження повноцінного програмно-цільового методу у бюджетному процесі з метою управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету на виконання міських програм, затверджених рішеннями Київської міської ради.

Виконавці: ДФ, структурні підрозділи КМДА

- Формування стабільної дохідної бази для фінансування життєзабезпечуючих сфер та пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста.

Виконавець: ДФ

- Налагодження взаємодії з центральними органами виконавчої влади з метою залучення коштів державного бюджету до фінансування міських ініціатив.

Виконавці: ДФ, ДЕІ

- Створення економічних стимулів для інвесторів шляхом створення індустріального парку "Київська бізнес-гавань": розробка Концепції та будівництво інженерно-транспортної інфраструктури (на період 2018 - 2020).

Виконавець: ДЕІ

- Реалізація пілотних проектів із застосуванням механізму державно-приватного партнерства.

Виконавці: ДЕІ, ДКВ, структурні підрозділи КМДА

Проведення та участь у заходах, направлених на посилення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і донорами:

• проведення презентацій проектів за стратегічними секторами міського розвитку за участі ключових донорів, які представлені в Україні;

• реалізація проектів із залучення коштів міжнародних фінансових організацій та донорів.

Виконавці: ДЕІ, ДФ, структурні підрозділи КМДА

- Залучення в установленому порядку коштів приватних компаній до фінансування міських проектів у якості спонсорської/меценатської допомоги.

Виконавці: ДЕІ, структурні підрозділи КМДА

Умова 2. Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом

Завдання та заходи

2.1. Розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів

- Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом (у т. ч. через співпрацю з асоціаціями, містами-побратимами тощо).

Виконавці: Апарат КМДА (УМЗ), ДЕІ, структурні підрозділи КМДА

Умова 3. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики

Завдання та заходи

3.1. Розвиток інноваційних форм участі для киян (відкрите урядування та електронна демократія):

- Реалізація проекту "Бюджет участі" з метою залучення жителів до прийняття рішень, поліпшення діалогу між місцевою владою та громадськістю шляхом співпраці в рамках процесу формування бюджету.

Виконавці: ДФ, ДЕІ, ДІКТ

- Стимулювання розвитку громадських ініціатив та проектів шляхом створення біржі проектів Kyiv Smart City.

Виконавець: ДІКТ

- Впровадження платформи електронної демократії: е-петиції, е-громадські слухання, публічні дискусії, е-сервіси.

- Створення мобільних додатків для участі в голосуванні, подання петицій тощо.

- Впровадження інструментів масових опитувань (у т. ч. в електронній формі) при прийнятті владою рішень, що становлять суспільний інтерес.

Виконавці: ДІКТ, ДСК,

3.2. Забезпечення ефективної системи контролю за діяльністю влади з боку мешканців м. Києва:

- Проведення консультацій з громадськістю щодо проектів муніципальних нормативно-правових актів на ранніх етапах їх розробки зі встановленням вичерпного переліку випадків, коли такі консультації не проводяться.

- Створення умов для проведення громадської експертизи та оперативне і неухильне реагування влади на її висновки.

- Проведення соціологічного дослідження щодо врахування потреб та інтересів мешканців м. Києва при формуванні міської політики.

Виконавці: ДСК, структурні підрозділи КМДА, РДА

- Запровадження сервісу он-лайн оцінювання діяльності КМДА.

Виконавці: ДІКТ, ДСК

- Вдосконалення системи моніторингу використання бюджетних коштів (проект "Відкритий бюджет")

Виконавці: ДФ, ДІКТ

- Інтеграція системи державних електронних закупівель з проектом "Відкритий бюджет".

Виконавці: ДІКТ, ДФ

- Використання сучасних геоінформаційних та інформаційних систем для надання доступу до муніципальних даних (інформація про об'єкти комунальної власності, земельного кадастру тощо).

Виконавець: ДІКТ

- Організація системи відстеження роботи окремих служб, можливість своєчасної та незаангажованої оцінки їх результатів.

Виконавець: ДВФКА

- Створення автоматизованої публічно доступної системи обліку договорів, пов'язаних з майном громади Києва (аналітичні дані та тексти договорів, включаючи всі зміни).

Виконавці: ДКВ, ДІКТ

3.3. Налагодження комунікації "влада-громадськість":

- Розробка та затвердження концепції "Комунікативна стратегія міста Києва на 2020 - 2025 роки".

- Проведення щорічного Київського форуму організацій громадянського суспільства за участю Київського міського голови.

Виконавці: ДСК, структурні підрозділи КМДА, РДА

- Створення Центру публічної комунікації з метою координації та контролю за проведенням громадських консультацій, розширення співпраці місцевих органів влади з неурядовими організаціями та ефективної реалізації міжвідомчих проектів.

- Забезпечення ефективних дій щодо залучення громадян, інститутів громадського суспільства та консультативно-дорадчих органів до суспільно-політичного життя столиці та її соціально-економічного розвитку, у т. ч. шляхом фінансової підтримки органів самоорганізації населення.

- Інформування територіальної громади міста Києва про реалізацію міської політики шляхом: підтримки комунальних засобів масової інформації; проведення інформаційних (комунікативних) кампаній та інших заходів інформаційної (комунікативної) діяльності; розробки, друку та безкоштовного розповсюдження книжкової та поліграфічної продукції

Виконавець: ДСК

- Розвиток єдиного веб-порталу Києва для інформування мешканців та забезпечення зворотного зв'язку із органами влади у столиці.

Виконавці: Апарат КМДА, ДІКТ, ДСК

- Розвиток проекту інформування киян через СМС-повідомлення та електронну пошту.

Виконавець: ДІКТ

- Проведення щорічного Міського конкурсу проектів "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада".

Виконавці: ДСК, ДФ

Умова 4. Реалізація концепції Kyiv Smart City

Завдання та заходи

4.1. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними:

Створення загальноміської мережевої інфраструктури, розбудова міського дата-центру та створення резервного, створення платформи інтернету речей, створення системи корпоративного міського зв'язку, створення єдиних корпоративних сервісів (електронна пошта, міське файлове сховище та інші), модернізація локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів КМДА, оновлення парку ПЕОМ, створення систем кібербезпеки.

Створення єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами, інтеграція інформаційно-аналітичних систем у єдину міську платформу: удосконалення та збільшення кількості сервісів для населення в електронному вигляді та забезпечення її подальшого розвитку.

Створення корпоративної шини для взаємодії електронних міських сервісів та інформаційно-аналітичних систем, інтеграція їх з реєстрами, системами та порталами центральних органів влади.

Впровадження інформаційно-аналітичних систем управління в структурних підрозділах КМДА: розвиток внутрішнього корпоративного інформаційного порталу, автоматизованої системи управління проектами.

Виконавець: ДІКТ

Навчання та підвищення кваліфікації персоналу (у т. ч. із використанням нових ІТ-технологій).

Виконавці: Апарат КМДА, структурні підрозділи КМДА, КМЦППК

4.2. Відкриття нових можливостей сучасної смарт-економіки на основі інновацій і розвитку знань:

Розробка стандартів смарт сіті з метою стимулювання співробітництва між містом, бізнесом, спільнотою.

Стимулювання розвитку інноваційного середовища (створення Хабів, співпраця з університетами, ІТ-спільнотою, дослідницьким сектором тощо).

Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними у різних сферах життєдіяльності міста: створення платформи "Єдиний освітній простір м. Києва"; створення Єдиної міської бази даних про факти ненадання або надання не в повному обсязі житлово-комунальних послуг, зниження якості цих послуг; створення системи дистанційного моніторингу енергоспоживання; створення єдиної системи взаєморозрахунків; створення автоматизованої системи "Електронний квиток"; створення платформи "Електронна медицина" тощо.

Виконавець: ДІКТ

Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб

Завдання та заходи

5.1. Підготовка та інтеграція в систему управління містом службовців нової генерації:

- Проведення відкритих і прозорих конкурсів на зайняття посад державної служби в органах влади відповідно до вимог чинного законодавства України "Про державну службу".

5.2. Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади:

- Оптимізація організаційної структури органів міської влади (у т. ч. скорочення рівнів ієрархії, оптимізація кількості персоналу) та процесів управління містом з метою виключення дублювання повноважень управліннями та відділами, централізації / децентралізації адміністративних функцій (бухгалтерія, робота з персоналом, закупівлі, ІТ тощо).

Виконавці: Апарат КМДА, структурні підрозділи КМДА

- Вдосконалення електронного документообігу для прискорення інформаційного обміну та контролю проходження документів.

Виконавець: ДІКТ

5.3. Інтеграція та координація окремих функцій і служб міста задля оптимізації вирішення комплексних проблем та прискорення міжвідомчої взаємодії:

- Створення єдиної системи оперативного диспетчерського управління для інтеграції та підвищення якості й ефективності діяльності комунальних підприємств та служб міста.

Виконавці: ДЕІ, ДІКТ, ДКВ, структурні підрозділи КМДА

- Створення єдиного міського ситуаційного центру для оперативного моніторингу, реагування та управління містом у сферах безпеки (аварії, надзвичайні ситуації, транспортний рух, забезпечення якості комунальних послуг).

- Впровадження системи оповіщення у разі надзвичайних ситуацій, оснащення датчиками та створення системи обробки даних (контроль стану навколишнього середовища, радіаційний контроль тощо), встановлення пунктів зв'язку для населення з аварійними службами, поліцією

Виконавець: ДІКТ

5.4. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій:

- Розробка і впровадження системи управлінської звітності для комунальних підприємств міста Києва у відповідності до сучасних міжнародних практик.

Виконавці: ДКВ, ДЕІ, структурні підрозділи КМДА

- Створення наглядових рад у ключових комунальних підприємствах.

Виконавці: ДКВ, структурні підрозділи КМДА

- Забезпечення контролю фінансової відповідності (розробка правил і процедур, контроль їх дотримання).

Виконавці: ДКВ, ДЕІ

- Впровадження системи внутрішнього контролю COSO.

Виконавець: ДВФКА

5.5. Удосконалення системи збору інформації (у т. ч. статистичної) для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень:

- Збір та систематизація даних, які використовують структурні підрозділи КМДА у своїй діяльності.

Виконавці: ДЕІ, структурні підрозділи КМДА

- Побудова системи управлінської звітності на основі консолідації даних структурних підрозділів КМДА.

Виконавці: ДЕІ, ДІКТ

- Проведення у 2020 році моніторингу показників, передбачених Глобальними цілями сталого розвитку ООН до 2030 року, з метою порівняння їх з досягненням індикаторів результативності Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Виконавець: ДЕІ

5.6. Забезпечення ефективного управління активами міста:

- Забезпечення державної реєстрації речових прав територіальної громади м. Києва на об'єкти нерухомості комунальної власності та реєстрація цих прав.

Виконавці: ДКВ, структурні підрозділи КМДА, РДА

- Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва, із наповненням її інформацією щодо використання майна, у т. ч. управлінських рішень власника тощо, в рамках концепції Kyiv Smart City.

Виконавці: ДІКТ, ДКВ, структурні підрозділи КМДА, РДА

- Наповнення бюджету міста Києва за рахунок коштів від відчуження майна територіальної громади міста Києва.

Виконавець: ДКВ

- Підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств міста Києва.

Виконавці: ДКВ, ДЕІ, структурні підрозділи КМДА, РДА

- Впровадження системи довгострокового планування діяльності комунальних підприємств міста Києва.

Виконавці: ДЕІ, ДКВ, структурні підрозділи КМДА, РДА

- Приватизація на відкритих електронних аукціонах комунальних підприємств (муніципальної частки в статутних капіталах підконтрольних громаді господарських товариств), якщо функціонал таких підприємств і товариств не є критичним для належного виконання виконавчим органом своїх функцій і не призводить до завдання шкоди суттєвим суспільним інтересам.

Виконавець: ДКВ

Цільові індикатори, які передбачається досягти в середньостроковій перспективі (2018 - 2020 роки)

N

Індикатор

Одиниця виміру

2018

2019

2020

Джерело інформації

1.

Коефіцієнт обслуговування боргу (витрати з обслуговування боргу у відсотках від доходів з власних джерел міста)

%

5,2

5,7

5,3

ДФ

2.

Частка доходів з власних джерел міста (у відсотках від загальних доходів міста)

%

73,5

74,2

72,5

ДФ

3.

Коефіцієнт фактичного збору податків

%

98,5

99

100

ДФ

4.

Кількість реалізованих пілотних проектів із застосуванням механізму державно-приватного партнерства

од.

-

-

1

ДЕІ

5.

Кількість проектів із залучення коштів міжнародних фінансових організацій та донорів

од.

1

2

3

ДЕІ

6.

Кількість проведених консультацій з громадськістю

од.

200

230

250

ДСК

7.

Кількість проведених щорічних громадських експертиз

од.

1

2

3

ДСК

8.

Кількість проведених щорічних соціологічних досліджень

од.

2

2

3

ДСК

9.

Затверджена концепція "Комунікативна стратегія міста Києва на 2020 - 2025 роки"

так / ні

ні

ні

так

ДСК

10.

Створення Центру публічної комунікації

так / ні

ні

ні

так

ДСК

11.

Кількість унікальних відвідувачів інтернет-порталу КМДА

тис. відвідувачів / рік

580

600

650

ДІКТ

12.

Обсяг коштів, передбачених на "Громадський бюджет"

млн грн

100,0

120,0

150,0

ДФ

13.

Запровадження сервісу он-лайн оцінювання діяльності КМДА

так / ні

так

так

так

ДІКТ

14.

Впровадження системи внутрішнього контролю COSO

так / ні

ні

ні

так

ДВФКА

15.

Створення публічного реєстру активів міста Києва

так / ні

ні

ні

так

ДІКТ

16.

Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва, із наповненням її інформацією щодо використання майна, у т. ч. управлінських рішень власника тощо, в рамках концепції Kyiv Smart City

так / ні

ні

так

так

ДІКТ, ДКВ

17.

Забезпечення державної реєстрації речових прав об'єктів нерухомості комунальної власності міста

% загального обсягу

30

30

40

ДКВ

18.

Частка розглянутих електронних петицій (на які надано офіційні відповіді КМДА) серед тих, що були підтримані (пройшли встановлений бар'єр)

%

100

100

100

ДЕІ

19.

Кількість щорічних заходів з питань розвитку громадянського суспільства, в т. ч. з Громадською радою, Координаційною радою з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), неурядовими організаціями, населенням, державними службовцями

од.

63

72

83

ДСК

20.

Кількість зареєстрованих органів самоорганізації населення, які отримують фінансову підтримку з бюджету міста Києва

од.

109

124

140

ДСК

21.

Кількість реалізованих ресурсів на виконання проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

тис. грн

2500,0

3000,0

3500,0

ДСК

22.

Рівень поінформованості щодо реалізації завдань міської політики шляхом опитування громадської думки

%

25

30

35

ДСК

* * *

Прогноз економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018 - 2020 роки базується на модернізації системи управління міським господарством, боротьбі з корупцією, поліпшенні бізнес-клімату й створенні сприятливих умов для надходження інвестицій за рахунок реалізації проектів в рамках Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та державно-приватного партнерства, прозорій містобудівній політиці, підвищенні якості послуг та рівня життя населення.

У результаті виконання програмних заходів у 2020 році очікується досягти таких інтегральних показників:

N

Індикатор

Одиниця виміру

2020

Джерело
інформації

1.

Валовий регіональний продукт на мешканця

тис. євро / мешканця

9,4

ДЕІ

2.

Рейтинг WB Doing Business

позиція у рейтингу

<30

ДЕІ

3.

Розрахунковий індекс комфорту життя у м. Києві

індекс

139

ДЕІ

4.

Рейтинг EIU Global Liveability Ranking

позиція у рейтингу

< 80

ДЕІ

5.

Мешканці міста, що пишаються Києвом

%

65

ДЕІ

6.

Рейтинг Euromonitor Top 100 City Destinations Ranking

позиція у рейтингу

< 70

УТП

7.

Кредитний рейтинг міста за шкалою рейтингового агентства S&P (не нижче)

кредитний рейтинг

ВВВ

ДФ

8.

Позиція у рейтингу WB Doing Business за категорією "Отримання дозволів на будівництво"

позиція у рейтингу

< 80

ДПДАБК

9.

Загальна позиція міста у рейтингу Numbeo Safety Index

позиція у рейтингу

< 100

УТП

10.

Оцінка якості надання комунальних послуг мешканцями міста Києва

бали (1 - 5)

3

ДЖКІ

11.

Коефіцієнт диференціації загальних доходів населення (децильний)

разів

2,7

ДСП

12.

Рівень бідності в м. Києві (за відносним критерієм - 75 % медіанних сукупних витрат населення)

%

<7

ДСП

13.

Індекс охорони здоров'я Numbeo

місце у рейтингу

< 100

ДОЗ

14.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за рік

т / км2 / рік

183

ДМБЗПС

15.

Довіра населення до поліції

%

55 - 70

ДЕІ

16.

Схвалення діяльності міського голови (за результатами соціологічного опитування)

% "схвалюю"

> 50

ДЕІ

17.

Схвалення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (за результатами соціологічного опитування)

% "схвалюю"

> 50

ДЕІ

18.

Відсоток виконання планових показників фінансування міських цільових програм, розроблених з метою виконання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

%

80

ДЕІ

19.

Кількість штатних одиниць у структурних підрозділах КМДА та РДА (на кінець звітного періоду)

осіб / 10 тис. мешканців

16

Апарат КМДА

20.

Співвідношення бюджетних та позабюджетних джерел фактичного фінансування міських цільових програм, розроблених з метою виконання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

% / %

80 / 20

ДЕІ

21.

Рівень зносу основних засобів, що перебувають у власності територіальної громади міста Києва, згідно з комбінованою / консолідованою фінансовою звітністю міста Києва (станом на кінець звітного періоду)

%

35

ДКВ

* * *

Оскільки перехід до планування місцевих бюджетів на середньостроковий період здійснюватиметься після внесення відповідних змін до бюджетного законодавства, а також після затвердження та доведення до місцевих органів влади методичних рекомендацій щодо складення місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, узгоджених з методологією середньострокового планування державного бюджету, бюджет міста Києва розробляється на 2018 рік.

Планується, що витрати бюджету на поточні цілі будуть розподілятися між галузями за формулою, з урахуванням встановлених законодавством обмежень, норм, нормативів, цін і тарифів, штатів та контингентів. При цьому обсяг захищених видатків бюджету планується зберегти на рівні, що не менше ніж у 2017 році.

У 2018 році основними пріоритетами бюджету міста Києва в частині видатків є видатки за такими напрямами:

підвищення організаційної ефективності діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

розвиток міської інфраструктури;

енергоефективність та енергозбереження в бюджетній сфері;

охорона здоров'я, зокрема капітальні інвестиції.

Підвищення організаційної ефективності діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Система управління містом має відповідати потребам громадян у різних сферах життєдіяльності міста. Дієва управлінська система є одним з основних чинників конкурентоспроможності міста.

Повсякденне життя громадян стає дедалі все більш "цифровим", що передбачає високий рівень очікувань від діяльності органів влади, зокрема розвитку сучасних електронних форм взаємодії, прозорості та відкритості діяльності, розширення спектра надання адміністративних послуг через запровадження електронних сервісів, залучення громадян до прийняття управлінських рішень. Тому створення комплексної системи електронного урядування має сприяти підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності міської влади.

Зазначену роботу передбачено у рамках:

реалізації Концепції Kyiv Smart City;

продовження проекту "Бюджет участі";

підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади.

Розвиток міської інфраструктури.

Розвиток транспортної інфраструктури. У Києві функціонує розвинена мережа міського пасажирського транспорту. Перевезення пасажирів здійснюється всіма видами транспорту: метрополітеном, трамваями, тролейбусами, автобусами і мікроавтобусами - маршрутними та легковими таксі. Працює "міська електричка", яка має протяжність 50,3 км та здійснює зупинки на 15 залізничних станціях/платформах, між якими пасажироперевезення здійснюються електропоїздами.

Щоденно міською маршрутною мережею, що складається з 43 тролейбусних, 20 трамвайних, 76 автобусних, 155 автобусних маршрутів в режимі "маршрутного" таксі, 3 ліній метрополітену, лінії фунікулеру, перевозиться понад 2500,0 тис. пасажирів. В середньому щодня працюють 423 тролейбуси та 275 трамваїв, 334 автобуси різної місткості, 192 автобуси в режимі маршрутного таксі, 2 вагони фунікулера, 539 вагонів метрополітену.

Ситуацію ускладнює велика зношеність наявного рухомого складу, що експлуатується сьогодні комунальними підприємства міського пасажирського транспорту, який вичерпав свій ресурс експлуатації і потребує оновлення. Рівень зношеності вагонів метрополітену, автобусів, трамваїв, тролейбусів на кінець 2017 року очікується на рівні 84 %, 64 %, 79 % та 45 % відповідно.

Усвідомлюючи, що транспортна послуга є послугою першої необхідності, пріоритетом розвитку у прогнозованому періоді є створення безпечних та комфортних умов перевезення пасажирів та впровадження нової транспортної політики, що базується на принципах сталої міської мобільності як однієї з головних складових ефективного функціонування міста.

У 2018 році планується закцентувати увагу на такі заходи:

оновлення рухомого складу громадського транспорту;

будівництво станції метрополітену;

поліпшення сполучення між лівим та правим берегом;

вдосконалення системи та порядку паркування;

поліпшення системи управління дорожнім рухом.

Продовжуватиметься політика щодо підвищення забезпеченості мешканців столиці соціальною інфраструктурою, для чого передбачено низку заходів щодо поліпшення повсюдної доступності для людей з інвалідністю до об'єктів соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури міста.

Енергоефективність та енергозбереження в бюджетній сфері. У місті налічується понад 1500 будівель бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва. У зв'язку з тим, що видатки на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг є однією з найбільш вагомих витрат на утримання установ бюджетної сфери, питання зниження енергоспоживання та забезпечення економного та раціонального використання бюджетних коштів на оплату енергоносіїв відноситься до пріоритетних завдань.

У 2018 році для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери передбачено:

термомодернізацію будівель бюджетної сфери;

скорочення споживання енергетичних ресурсів та їх заміщення альтернативними і відновлюваними джерелами енергії;

підвищення ефективності роботи основного енергетичного обладнання;

забезпечення оперативного обліку та аналізу енергоспоживання.

З метою виконання заходів, направлених на скорочення споживання енергоносіїв та забезпечення нормативного рівня комфорту, передбачається:

поліпшення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель шляхом здійснення робіт із термосанації будівель;

відновлення нормативного рівня освітленості в учбових приміщеннях закладів шляхом модернізації систем освітлення із встановленням сучасних освітлювальних елементів та модернізація кухонного обладнання харчоблоків бюджетних закладів.

Охорона здоров'я, зокрема капітальні інвестиції. В місті Києві діє мережа закладів охорони здоров'я, яка налічує 157 закладів (в тому числі 47 лікарень загального та спеціалізованого профілів).

Найбільшу питому вагу у структурі захворюваності киян займають серцево-судинні захворювання, які потребують втручання із застосуванням високотехнологічного, спеціалізованого медичного обладнання.

Також актуальним є переведення усіх документів та процесів у сфері охорони здоров'я з паперового формату в електронний, при цьому створюючи єдині реєстри закладів, лікарів, пацієнтів, ліків.

З метою подальшого розвитку сфери охорони здоров'я у 2018 році планується:

проведення реконструкції низки закладів охорони здоров'я та приведення їх до сучасних потреб;

забезпечення медичних закладів обладнанням для надання кардіохірургічної, хірургічної, клініко-діагностичної, нейрохірургічної, ендоскопічної, урологічної допомоги, обладнанням для оснащення відділень анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених;

завершення впровадження електронної системи охорони здоров'я.

Загальні стелі видатків за напрямами визначені в розпорядженні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.10.2017 N 1241 "Про схвалення проекту рішення Київської міської ради "Про основні пріоритети бюджету міста Києва на 2018 рік" (Розпорядження N 1241).

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АГЗС

Автогазозаправна станція

АГЗП

Автогазозаправний пункт

АТО

Антитерористична операція

ВІЛ

Вірус імунодефіциту людини

ВНЗ

Вищі навчальні заклади

ВРП

Валовий регіональний продукт

ГУ НП у м. Києві

Головне управління Національної поліції у м. Києві

ДБЖЗ

Департамент будівництва та житлового забезпечення

ДБСТ

Дитячий будинок сімейного типу

ДВФКА

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту

ДЕІ

Департамент економіки та інвестицій

Держнаглядохоронпраці України

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

Держстандарт України

Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України

ДЖКІ

Департамент житлово-комунальної інфраструктури

ДЗР

Департамент земельних ресурсів

ДІКТ

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

ДК

Департамент культури

ДКВ

Департамент комунальної власності м. Києва

ДМА

Департамент містобудування та архітектури

ДМБЗПС

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища

ДНЗ

Дошкільні навчальні заклади

ДОЗ

Департамент охорони здоров'я

ДОНМС

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

ДПДАБК

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва

ДП "НДІ "Квант"

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут "Квант"

ДП "КНДІ гідроприладів"

Державне підприємство "Київський науково-дослідний інститут гідроприладів"

ДП "Київдіпротранс"

Державне підприємство Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва "Київдіпротранс"

ДП "ПІ Укрметротунельпроект"

Державне підприємство "Проектний інститут Укрметротунельпроект"

ДПКДЗ "Буревісник"

Державне підприємство "Київський державний завод "Буревісник"

ДПРП

Департамент промисловості та розвитку підприємництва

ДПТ

Детальні плани територій

ДСК

Департамент суспільних комунікацій

ДСП

Департамент соціальної політики

ДТІ

Департамент транспортної інфраструктури

ДТП

Дорожньо-транспортна пригода

Д(Ц)НАП

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг

ДФ

Департамент фінансів

ДЮСШ

Дитячо-юнацькі спортивні школи

ЄС

Європейський Союз

ЕСКО

Співпраця з енергосервісними компаніями

ЖЕО

Житлово-експлуатаційні організації

ЖБК

Житлово-будівельні кооперативи

ЗМІ

Засоби масової інформації

ЗНЗ

Загальноосвітні навчальні заклади

ЗНО

Зовнішнє незалежне оцінювання

ЗСЦЗ

Захисні споруди цивільного захисту

ІАС

Інформаційно-аналітична система

ІТ

Інформаційні технології

КАРС "Київська служба порятунку"

Комунальна аварійно-рятувальна служба "Київська служба порятунку"

КЗР

Колективний засіб розміщення

КМВ ФСЗІ

Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів

КМДА

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

КМЦЗ

Київський міський центр зайнятості

КМЦППК

Комунальний навчальний заклад "Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій"

КМЦСССДМ

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

КНП

Комунальне некомерційне підприємство

КП

Комунальне підприємство

КП "ГВП"

Комунальне підприємство "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"

КП "ГІОЦ"

Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

КП "КІА"

Комунальне підприємство "Київське інвестиційне агентство"

КП "СУППР"

Комунальне підприємство "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"

КУ "КМЦ"

Комунальна установа "Київський молодіжний центр"

НС

Надзвичайні ситуації

МАУ

Міжнародні авіалінії України

МОЗ

Міністерство охорони здоров'я

МОП

Міжнародна організація праці

НЗ

Навчальні заклади

ООН

Організація Об'єднаних Націй

ОСББ

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

ПАТ

Публічне акціонерне товариство

ПДВ

Податок на додану вартість

ПДР

Правила дорожнього руху

ПрАТ "АК "Київводоканал"

Приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал"

ПТНЗ

Професійно-технічні навчальні заклади

РДА

Районні в місті Києві державні адміністрації

СКП

Спеціалізоване комунальне підприємство

СНІД

Синдром набутого імунодефіциту

ССДС

Служба у справах дітей та сім'ї

ТЕЦ

Теплоелектроцентраль

ТОВ

Товариство з обмеженою відповідальністю

ТПВ

Тверді побутові відходи

УВПМБ

Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

У(І)СК

Управління (інспекція) самоврядного контролю

УМЗ

Управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

УПР

Управління з питань реклами

УТП

Управління туризму та промоцій

ЦНАП

Центр надання адміністративних послуг

ЦСССДМ

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

ЮНВТО

Всесвітня туристична організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй

ЮНЕЙДС

Об'єднана програма Організації Об'єднаних Націй з ВІЛ / СНІДу

ЮНЕСКО

Спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури

 

Додаток 1

Основні прогнозні показники
соціально-економічного розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки

N

Показники

Одиниця виміру

2018 прогноз

2019 прогноз

2020 прогноз

Базовий сценарій

Оптимістичний сценарій

Песимістичний сценарій

Базовий сценарій

Оптимістичний сценарій

Песимістичний сценарій

Базовий сценарій

Оптимістичний сценарій

Песимістичний сценарій

1.

Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах)

млн грн

714226

723645

707670

811614

828501

806318

924007

955589

914960

2.

Реальний валовий регіональний продукт (у цінах попереднього року)

%

105,8

107,0

103,6

106,5

107,0

103,3

107,0

108,3

104,2

3.

Середньорічний індекс споживчих цін

%

109,6

109,8

110,9

106,7

107,0

110,3

106,4

106,5

108,9

4.

Індекс промислової продукції, % до попереднього року

%

101,5

102,0

99,5

102,0

102,4

99,7

102,4

103,1

100,1

5.

Оборот роздрібної торгівлі

млн грн

180113,0

182387,1

179138,2

216203,1

220329,1

216162,8

258565,1

266563,0

257293,7

6.

Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, % до попереднього року

%

111,3

112,5

109,4

112,5

112,9

109,4

112,4

113,6

109,3

7.

Рівень безробіття населення у віці 15 - 70 років (за методологією МОП), % до економічно активного населення відповідного віку

%

6,7

6,5

6,8

6,5

6,4

6,8

6,3

6,1

6,7

8.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

12831,7

13048,4

12666,6

14786,8

15162,5

14502,2

16976,0

17698,3

16361,5

9.

Індекс реальної заробітної плати, % до попереднього року

%

106,4

108,0

103,8

108,0

108,6

103,8

107,9

109,6

103,6

10.

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

2954,1

2955,0

2953,3

2974,0

2976,0

2972,0

2995,0

2998,0

2992,0

11.

Кількість працівників у віці 15 - 70 років, зайнятих економічною діяльністю

тис. осіб

1357,6

1358,1

1356,8

1358,7

1359,0

1357,0

1360,7

1361,0

1359,2

12.

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення

од.

261

266

253

262

264

250

262

266

252

13.

Обсяг капітальних інвестицій

млн грн

147527,7

147787,9

146885,3

168745,7

169457,0

169632,5

193011,3

194078,6

194638,7

14.

Темп зростання (зменшення) обсягу капітальних інвестицій, % до попереднього року

%

106,6

106,6

104,9

107,2

107,2

104,7

107,5

107,5

105,4

15.

Обсяг прямих іноземних інвестицій, всього наростаючим підсумком на кінець року

млн дол. США

24028,5

24308,2

23585,7

25061,7

25450,6

23868,7

26114,3

26850,4

24131,3

16.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, % до попереднього року

%

103,1

104,3

101,2

104,3

104,7

101,2

104,2

105,5

101,1

17.

Обсяг експорту товарів

млн дол. США

11024,8

11256,4

10732,8

11851,6

12618,4

11376,8

12799,0

14233,5

12252,8

18.

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, % до попереднього року

%

109,5

111,8

106,6

107,5

112,1

106,0

108,0

112,8

107,7

19.

Обсяг імпорту товарів

млн дол. США

22478,5

22984,1

21681,3

25513,1

27236,1

24022,8

28370,0

31975,2

27073,7

20.

Темп зростання (зменшення) обсягу імпорту товарів, % до попереднього року

%

115,6

118,2

111,5

113,5

118,5

110,8

111,2

117,4

112,7

 

Додаток 2

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА НА 2018 - 2020 РОКИ

РОЗПОДІЛ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2018 РОЦІ

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

тис. грн

Напрями використання бюджетних коштів, головний розпорядник, замовник

Обсяги фінансування

Бюджет розвитку спеціального фонду бюджету м. Києва

1

2

ВСЬОГО

5007456,9

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

2812100,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

1697260,0

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

95900,0

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"

7660,0

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"

1530000,0

КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"

50000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВДОРСЕРВІС"

10200,0

КП "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"

3500,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1100850,0

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"

1015450,0

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"

85400,0

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

290,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

3700,0

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

10000,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

774482,7

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

421500,0

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"

106500,0

ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"

6600,0

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

100,0

ПАТ "КИЇВГАЗ"

1000,0

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ

100,0

РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО

500,0

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК

500,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

20000,0

ПІДГІРЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

10000,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М. КИЄВА"

157700,0

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

107000,0

СВКП "КИЇВВОДФОНД"

10300,0

КП "КИЇВКОМУНСЕРВІС"

1100,0

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

100,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

122900,0

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"

20600,0

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"

101100,0

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"

1200,0

ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

117850,0

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"

57450,0

КП "ПЛЕСО"

30200,0

КП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"

30200,0

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

52300,0

КП "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА"

52300,0

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

650,0

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

150,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

5000,0

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

5920,3

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

25974,1

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

20938,3

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

1300,0

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

263200,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

263200,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

213200,0

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"

50000,0

ОСВІТА

591986,9

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

18586,9

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

600,0

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М. КИЄВА"

3886,9

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

14100,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

360171,3

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"

71300,9

КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"

288670,4

КП "ЖИТЛО-СЕРВІС"

200,0

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

58834,6

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

15710,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

19124,2

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2400,0

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

48300,0

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

29700,0

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

5698,2

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

7200,0

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

24861,7

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

1400,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

67540,0

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

100,0

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

100,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

62200,0

КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"

9900,0

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"

52300,0

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

140,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

3000,0

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

2100,0

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7300,0

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

5800,0

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

1500,0

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

291206,5

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

1000,0

ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

1000,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

251506,5

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"

50000,0

КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"

201506,5

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

26100,0

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

100,0

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"

26000,0

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

1000,0

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

1200,0

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

10400,0

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

116800,0

ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

51000,0

КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"

51000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

62500,0

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

2000,0

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ІПОДРОМ"

2000,0

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

100,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

1000,0

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

100,0

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

100,0

РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ

43740,8

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

43740,8

ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА

27500,0

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

27500,0

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

4100,0

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

4000,0

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

100,0

ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА, ТОРГОВЕЛЬНА ТА ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

7500,0

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

7500,0

КП "БЕССАРАБСЬКИЙ РИНОК"

3500,0

КП "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ РИНОК"

2000,0

КП "ЖИТНІЙ РИНОК"

2000,0

 

Додаток 3

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА НА 2018 - 2020 РОКИ

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА (РЕКОНСТРУКЦІЇ), ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ФІНАНСУВАТИ В 2018 РОЦІ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

тис. грн

N

Код об'єкта

Головний розпорядник коштів, замовник, вид робіт, назва об'єкту

Терміни будівництва

Кошторисна вартість

Виконано на 01.01.2018

Обсяги фінансування

Бюджет розвитку спеціального фонду бюджету м. Києва

1

2

3

4

5

6

7

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

2812100,0

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 

 

 

1697260,0

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

 

 

 

95900,0

1

145340

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

06.2017
12.2020

302540,7

3944,1

50100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1100,0

2

145473

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ДМИТРІВСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

05.2017
12.2020

210613,1

4693,5

100,0

3

145056

БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М. КИЄВІ

05.2009
12.2020

135893,0

62274,2

100,0

4

146541

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"

05.2016
12.2022

669927,4

57957,3

100,0

5

165806

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ТА ЗУПИНКИ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" В МЕЖАХ КОНТРАКТОВОЇ ПЛОЩІ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ, ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКОЇ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ВУЛ. СПАСЬКІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА"

05.2018
12.2020

67000,0

1128,8

5000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

6

144209

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ ПЕРЕЇЗДІВ У МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ПРОЇЖДЖОЮ ЧАСТИНОЮ ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВОЇ МЕРЕЖІ М. КИЄВА

09.2016
12.2020

800000,0

75159,9

20000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

7

173976

БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ НА ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

05.2015
12.2019

120058,0

1149,4

20000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

500,0

8

181222

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ НА ПЛОЩІ ШЕВЧЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ АВТОЗАВОДСЬКОЇ ДО ВУЛИЦІ ПУЩА-ВОДИЦЬКОЇ З РОЗВОРОТНИМ КІЛЬЦЕМ

05.2019
08.2021

63000,0

3435,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

9

176039

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ШВИДКІСНОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЄВА НА БАЗІ ІСНУЮЧОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТА ТРАМВАЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА - Ж/М БЕРЕЗНЯКИ ДО СТАНЦІЇ КАРАВАЄВІ ДАЧІ З ЗАЇЗДОМ В ТРАМВАЙНЕ ДЕПО ІМ. ШЕВЧЕНКА

05.2019
12.2022

1500000,0

8000,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

10

176023

БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД Ж/М ТРОЄЩИНА ДО СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ ВІД ПРОСП. Г. ВАТУТІНА ДО СТАНЦІЇ МЕТРО ДАРНИЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВІДОКРЕМЛЕНОЇ ЛІНІЇ АВТОБУСНОГО ТА ТРОЛЕЙБУСНОГО РУХУ

05.2019
12.2022

1591350,0

100,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

11

188658

БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ПАЛАЦ СПОРТУ"

05.2019
12.2022

50000,0

3830,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

12

146412

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ

06.2019
12.2021

30000,0

352,1

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

 

 

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"

 

 

 

7660,0

13

149836

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО (ЩЕРБАКОВА), ПІД'ЇЗДІВ ДО ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА

11.2016
12.2018

220511,2

148331,5

10,0

14

188656

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПОКРОВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

05.2018
12.2018

7420,8

102,0

1000,0

15

188655

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. АНДРІЇВСЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

05.2018
12.2018

8658,4

103,0

1000,0

16

144618

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

09.2011
12.2018

387538,6

356629,6

100,0

17

165121

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

09.2017
12.2019

140886,9

7278,1

100,0

18

149752

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ, ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА ДІЛЯНЦІ ВІД АЛЕЇ ГЕРОЇВ КРУТ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

12.2017
12.2022

217094,9

6243,3

10,0

19

148073

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ КИЇВ - ГОСТОМЕЛЬ

10.2012
12.2018

69790,0

17397,5

10,0

20

145353

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ МІСЬКОЇ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

05.2018
12.2020

100000,0

2715,9

10,0

21

150954

БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

05.2018
12.2020

195589,2

1355,1

100,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

5320,0

22

195462

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВЛАШТУВАННЯМ СТАЦІОНАРНОГО СНІГОПЛАВІЛЬНОГО ПУНКТУ В М. КИЄВІ

04.2019
12.2020

40000,0

50,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

23

181050

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ПРОСП. БРОВАРСЬКОМУ ВІД ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО ДО МОСТУ-МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

04.2019
12.2021

100000,0

2520,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

24

145933

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА

09.2019
12.2020

182600,0

1095,7

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

25

185784

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ІВАНА ФЕДОРОВА ВІД ВУЛ. ВЕЛИКОЇ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

05.2019
12.2020

35000,0

250,0

10,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

10,0

26

171458

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО - ВУЛ. АКАДЕМІКА ЄФРЕМОВА З ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

06.2019
12.2020

600000,0

1000,0

2010,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

2010,0

27

165122

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

04.2019
12.2021

480000,0

1000,0

10,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

10,0

28

195463

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ АЛЕЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

05.2019
12.2020

40000,0

10,0

2000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

2000,0

29

165124

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ. ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ (ПЛОЩА ГЕРОЇВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ)

05.2019
12.2020

600000,0

1000,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

30

150060

РЕКОНСТРУКЦІЯ НАЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПАЛЛАДІНА ТА ВУЛ. ІРПІНСЬКОЇ

04.2019
12.2019

40000,0

 

10,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

10,0

31

147752

РЕАБІЛІТАЦІЯ (РЕСТАВРАЦІЯ) ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. КУДРЯВСЬКОЇ З ВУЛ. ПЕТРІВСЬКОЮ

05.2019
12.2019

10000,0

 

10,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

10,0

32

181042

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСП. ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ЩЕРБАКОВА

04.2019
12.2021

1000000,0

100,0

10,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

10,0

33

181045

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

05.2019
12.2021

240000,0

 

10,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

10,0

34

173751

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЛОЩІ БІЛЯ МЕТРО "СВЯТОШИНО" З ПРАВИМ ПОВОРОТОМ І ВИЇЗДОМ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКОЇ

04.2019
12.2020

170000,0

100,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

35

195466

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ПОЛЯРНОЇ-ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА З ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЮ

04.2019
12.2020

700000,0

10,0

10,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

10,0

36

195460

РЕКОНСТРУКЦІЯ АВТОПРОЇЗДУ ПО ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВУ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

05.2019
12.2019

35000,0

 

10,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

10,0

37

195461

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТРУХАНІВСЬКОЇ У ДНІПРОВСЬКОМУ ТА ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА

05.2019
12.2019

130000,0

10,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

38

176529

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІШОХОДНОГО МОСТУ З ПІД'ЇЗДАМИ ТА ПАРКІНГОМ

04.2020
12.2021

280000,0

 

10,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

10,0

39

203834

БУДІВНИЦТВО ШУМОІЗОЛЮЮЧОГО ПАРКАНУ НА ПРОСП. БАЖАНА ВІД ПРОСП. БАЖАНА, 9-з ДО ПРОСП. БАЖАНА, 5 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

05.2019
12.2020

25000,0

 

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

40

203774

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ КАНАЛЬНОЇ

04.2019
12.2020

30000,0

 

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

41

199499

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ УРЛІВСЬКОЇ

10.2019
12.2020

70000,0

 

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

42

203476

БУДІВНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДНОЇ ДОРІЖКИ ПО НАБЕРЕЖНОМУ ШОСЕ ВІД ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ ДО МОСТУ ІМЕНІ Є. О. ПАТОНА

08.2019
12.2022

30000,0

10,0

200,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

200,0

43

203783

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

05.2019
12.2022

258600,0

 

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

44

195459

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ІСНУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕСУВАННЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НА ВИХОДАХ В ПІДЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ З ВСТАНОВЛЕННЯМ 4-Х ЛІФТІВ

05.2019
12.2020

20000,0

90,9

10,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

10,0

45

165126

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ І БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ

02.2019
12.2021

1000000,0

500,0

10,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

10,0

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"

 

 

 

1530000,0

46

146000

БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ" НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИНОГРАДАР З ЕЛЕКТРОДЕПО У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

10.2017
12.2024

11186616,7

79430,6

1500000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

6002,5

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

30000,0

47

147870

БУДІВНИЦТВО ДІЛЬНИЦІ СВЯТОШИНО-БРОВАРСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "СВЯТОШИН" ДО СТАНЦІЇ "НОВОБІЛИЧІ" ІЗ ЗВОРОТНІМ ЕЛЕКТРОДЕПО "НОВОБІЛИЧІ"

02.2019
12.2024

4503600,0

 

10000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

10000,0

48

144222

БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА З ОСНОВНИМ ТА ДРУГИМ ЕЛЕКТРОДЕПО (ТЄО)

05.2019
12.2025

36852628,0

48096,5

20000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

19500,0

 

 

КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"

 

 

 

50000,0

49

195458

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В МІСТІ КИЄВІ

05.2018
12.2022

258600,0

 

50000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВДОРСЕРВІС"

 

 

 

10200,0

50

146836

БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ

11.2015
12.2022

404934,0

74671,2

2500,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

51

195518

РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ

05.2018
12.2022

274000,0

 

2500,0

52

195519

БУДІВНИЦТВО ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР)

05.2018
12.2021

56000,0

 

500,0

53

188763

БУДІВНИЦТВО АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ НА ВУЛИЧНО-ШЛЯХОВІЙ МЕРЕЖІ М. КИЄВА (ІНФОРМАЦІЙНІ ЕЛЕТРОННІ ТАБЛО, КЕРОВАНІ ДОРОЖНІ ЗНАКИ, ДЕТЕКТОРИ ТРАНСПОРТУ ТА МЕТЕОНАГЛЯД)

04.2018
12.2022

101480,0

1740,0

500,0

54

146071

БУДІВНИЦТВО II ЧЕРГИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТА РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54

04.2018
12.2020

32670,1

21257,6

500,0

55

195520

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ М. КИЄВА. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ. ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ.

03.2018
12.2019

40000,0

 

500,0

56

181077

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКІЙ, 19-А В М. КИЄВІ

03.2018
12.2021

24706,3

4706,3

1000,0

57

203769

ТРАНСФОРМАЦІЯ БЕССАРАБСЬКОЇ ПЛОЩІ

04.2018
12.2018

100,0

 

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

58

203766

БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНОГО ОБ'ЄКТУ НА ПЕРЕХРЕСТІ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ВУЛ. МАЛОЗЕМЕЛЬНОЇ

06.2018
12.2018

2000,0

 

2000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

80,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

100,0

59

203728

ЛІКВІДАЦІЯ РЕВЕРСНОГО РУХУ НА ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ ТА МОСТУ ІМ. Є. ПАТОНА

05.2019
12.2020

50000,0

 

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

 

 

КП "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"

 

 

 

3500,0

60

191175

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

03.2017
12.2022

61499,1

3499,1

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

61

195687

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЇ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

06.2018
05.2019

6050,0

600,0

900,0

62

188774

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ВІД ПРОСП. П. ТИЧИНИ, 11 ДО ПРОСП. П. ТИЧИНИ, 13

02.2018
12.2018

1600,0

300,0

1300,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

1200,0

63

176332

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

04.2019
12.2020

20000,0

630,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

64

188663

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНІМ ОСВІТЛЕННЯМ М. КИЄВА

04.2019
12.2022

1600000,0

100,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

65

201348

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ ПО ВУЛИЦІ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 180/21 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

05.2019
12.2020

10000,0

 

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

66

195674

БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ 29 НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ

04.2019
12.2020

3600,0

 

900,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

900,0

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

 

1100850,0

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"

 

 

 

1015450,0

67

142967

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ГАГАРІНА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "ЧЕРНІГІВСЬКА" З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ПО ПРОСП. ГАГАРІНА

09.2004
12.2019

124557,1

42838,1

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

68

139518

БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО

10.2004
12.2020

11251186,1

4641966,2

1000000,0

69

144611

ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12 + 240 - КМ 14 + 360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД)

12.2010
12.2019

105587,1

23771,5

10,0

70

145944

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ПІДХОДАХ ДО ПІВДЕННОГО МОСТУ ЗІ З'ЇЗДАМИ З ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ НА СТОЛИЧНЕ ШОСЕ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

10.2012
08.2020

397079,3

30928,6

10,0

71

147133

БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

05.2011
12.2018

737233,5

538063,7

10,0

72

145940

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. М. РАСКОВОЇ ТА БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ НА ДІЛЯНЦІ СТАНЦІЯ "КИЇВ-РУСАНІВКА" - СТАНЦІЯ "КИЇВ-ДНІПРОВСЬКИЙ"

04.2018
09.2022

296978,1

712,5

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

73

149589

БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ.

11.2012
12.2020

149235,5

1908,0

100,0

74

144628

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПРОСП. НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ

02.2012
12.2022

935841,8

120786,8

100,0

75

144607

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ

03.2006
10.2018

101387,6

73536,4

110,0

76

145942

БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ

10.2013
12.2019

410989,8

232986,2

110,0

77

139807

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ М. КИЄВА

10.2012
12.2019

496888,7

437966,0

2010,0

78

145374

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ З ВУЛ. ГЕТЬМАНА (ШУЛЯВСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД)

02.2018
12.2020

370211,0

4599,9

10100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

2690,0

79

150237

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

05.2019
12.2022

600000,0

1019,7

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

80

145948

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СТЕЦЕНКА ВІД ПРОСПЕКТУ ПАЛЛАДІНА ДО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ВКЛЮЧНО З ЛІКВІДАЦІЄЮ КІЛЬЦЕВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ТУПОЛЄВА ТА ВУЛ. СТЕЦЕНКА З ВУЛ. ЩЕРБАКОВА

04.2019
12.2021

400000,0

1137,4

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

81

191205

БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ВУЛ. ІЖЕВСЬКІЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

04.2019
12.2020

50000,0

5,0

110,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

110,0

82

145938

ПРОДОВЖЕННЯ ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКОЇ ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО ПРОСПЕКТУ З БУДІВНИЦТВОМ ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ

05.2019
12.2022

350000,0

2035,4

110,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

60,0

83

203788

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ТА ВУЛИЦІ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

04.2019
12.2020

500000,0

 

2250,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

2250,0

84

203455

БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ ДО ПРОСПЕКТУ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ З БУДІВНИЦТВОМ ТОНЕЛЮ ПІД ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ

05.2019
12.2020

50000,0

1,0

10,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

10,0

85

203456

ОБСТЕЖЕННЯ ТА УКРІПЛЕННЯ РУСЛОВИХ ОПОР ПІД МОСТОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО У М. КИЄВІ

05.2019
12.2020

100000,0

50,0

10,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

10,0

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"

 

 

 

85400,0

86

185817

БУДІВНИЦТВО МОСТОВОГО ПІШОХОДНО-ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕХОДУ МІЖ ПАРКАМИ "ХРЕЩАТИЙ" ТА "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" В ПЕЧЕРСЬКОМУ ТА ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ

04.2018
12.2019

80000,0

2000,0

70000,0

87

189319

ВСТАНОВЛЕННЯ НА В'ЇЗДАХ У МІСТО КИЇВ В'ЇЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 23-МУ КІЛОМЕТРІ ГОСТОМЕЛЬСЬКОГО ШОСЕ

04.2017
12.2019

2833,0

200,0

100,0

88

189320

ВСТАНОВЛЕННЯ НА В'ЇЗДАХ У МІСТО КИЇВ В'ЇЗНИХ ЗНАКІВ ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН БІЛЯ ПОСТУ ДОРОЖНЬО-ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ "БИКІВНЯ НА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТІ, 32-Б

04.2017
12.2019

3189,1

450,0

100,0

89

189316

ВСТАНОВЛЕННЯ НА В'ЇЗДАХ У МІСТО КИЇВ В'ЇЗНИХ ЗНАКІВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН - НА 16-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ЖИТОМИР (М-06)

04.2017
12.2019

4130,1

570,1

100,0

90

189315

ВСТАНОВЛЕННЯ НА В'ЇЗДАХ У МІСТО КИЇВ В'ЇЗНИХ ЗНАКІВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН - НА 14-МУ КІЛОМЕТРІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ КИЇВ-ОДЕСА (М-05)

04.2017
12.2019

2700,0

2150,5

100,0

91

189317

ВСТАНОВЛЕННЯ НА В'ЇЗДАХ У МІСТО КИЇВ В'ЇЗНИХ ЗНАКІВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН - НА ПРОСПЕКТІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 63 ВИЇЗД З МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

04.2017
12.2018

4309,1

3602,0

100,0

92

185809

РЕКОНСТРУКЦІЯ СХОДІВ ВІД ПРОВУЛКУ ДЕСЯТИННОГО ДО ВУЛИЦІ ГОНЧАРНОЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ В МЕЖАХ ПІШОХІДНОЇ АЛЕЇ ДО АНДРІЇВСЬКОГО УЗВОЗУ

05.2017
12.2018

45000,0

27400,0

14900,0

 

 

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

290,0

93

187212

БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР

03.2018
12.2019

7000,0

650,0

10,0

94

187213

БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ ОСОКОРКИ

03.2018
12.2019

7000,0

650,0

10,0

95

187214

БУДІВНИЦТВО ДОРІГ В МІКРОРАЙОНІ БОРТНИЧІ

03.2018
12.2019

7000,0

650,0

10,0

96

164333

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МКР. БОРТНИЧІ

02.2017
12.2019

1500,0

1014,1

10,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

250,0

97

203782

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛ. ПРОМИСЛОВОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

05.2019
12.2019

5000,0

 

250,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

250,0

 

 

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

3700,0

98

170090

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ ВУЛ. КАШТАНОВА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

03.2018
12.2019

14000,0

500,0

1000,0

99

176339

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА - ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ З'ЇЗДІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

03.2018
12.2019

25000,0

500,0

2700,0

 

 

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

10000,0

100

203284

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО З ОБЛАШТУВАННЯМ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ

04.2019
12.2019

55206,6

 

10000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

774482,7

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 

 

 

421500,0

 

 

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"

 

 

 

106500,0

101

146860

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО

03.2018
12.2021

985435,8

6421,6

33200,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

2500,0

102

146800

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВОДУ Д = 500 ММ ПО ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКІЙ ВІД ПРОВ. КОВАЛЬСЬКОГО ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ

05.2017
04.2019

43230,1

31328,0

1000,0

103

182981

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д = 300 ММ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ. МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

10.2017
10.2019

20730,5

2933,9

3800,0

104

175655

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 1500 - 2000 ММ ПО ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКІЙ, В ЧАСТИНІ ЙОГО САНАЦІЇ ВІД КК-6 ДО КК-26/7А (КАМЕРА В РАЙОНІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ) В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

05.2017
05.2019

75928,9

19781,0

20000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

75,0

105

142819

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ РАЙОНУ "БІЛИЧІ" ТА "НОВО-БІЛИЧІ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

06.2001
12.2019

85208,3

39377,9

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

106

144597

БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА У М. КИЄВІ

01.1993
05.2018

1262612,1

1136983,1

6900,0

 

 

БОРТНИЦЬКА СТАНЦІЯ АЕРАЦІЇ

 

 

 

27500,0

107

148178

РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА I ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ

12.2012
12.2021

588511,7

9414,7

27500,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

3000,0

 

 

ДЕСНЯНСЬКА ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ

 

 

 

11600,0

108

142831

РЕКОНСТРУКЦІЯ ХЛОРНОГО ГОСПОДАРСТВА ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ НА ПРОСП. АЛІШЕРА НАВОЇ, 1А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

10.1996
09.2019

24338,1

4385,9

11600,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

2400,0

109

199996

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІВОБЕРЕЖНОГО КОЛЕКТОРА

11.2019
12.2021

641000,0

 

1000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

110

203715

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ

05.2019
12.2019

20000,0

 

1000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

111

191221

РЕКОНСТРУКЦІЯ 2-Х РЕЗЕРВУАРІВ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ НА КНС "КОМСОМОЛЬСЬКА" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА, 9 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

06.2019
12.2019

1200,0

 

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

112

191220

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д = 200 ММ ПО ЗАЛІЗНИЧНОМУ ШОСЕ ВІД БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ ДО ВУЛ. ЧОРНОГІРСЬКОЇ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

06.2019
12.2019

12500,0

 

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

113

191223

БУДІВНИЦТВО ДУБЛЕРА ЛУНАЧАРСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД КАМЕРИ К-5 ДО КАМЕРИ К-1А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
М. КИЄВА

06.2019
12.2019

16000,0

251,7

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

114

191212

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ЗЕЛЕНОГІРСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ДО ВУЛ. КОЛОСКОВОЇ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

06.2019
12.2019

17000,0

306,1

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

 

 

ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"

 

 

 

6600,0

115

189509

ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯМ УКРИТТЯ КАРТ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 З ВИКОРИСТАННЯМ В ЯКОСТІ ІЗОЛЮЮЧОГО ШАРУ МІНЕРАЛЬНОГО ГРУНТУ В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11.2017
12.2018

13386,9

7262,3

5000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

1600,0

116

185759

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (I ЧЕРГА)

05.2019
12.2019

300000,0

140,0

1600,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1600,0

 

 

КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

 

 

 

100,0

117

173200

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧОКОЛІВСЬКОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ТА ПРОКЛАДЕНИХ У НЬОМУ ВОДОПРОВІДНИХ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

10.2018
12.2019

200000,0

5150,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

 

 

ПАТ "КИЇВГАЗ"

 

 

 

1000,0

118

144285

ВИНОС ГАЗОПРОВОДУ НИЗЬКОГО ТИСКУ ЗА МЕЖІ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКУ "СОФІЯ КИЇВСЬКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. РЕКОНСТРУКЦІЯ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ.

07.2018
12.2019

30246,4

320,0

1000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

320,0

 

 

РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ

 

 

 

100,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

100,0

119

177853

БУДІВНИЦТВО НОВОГО КРЕМАТОРІЮ

07.2020
12.2024

190000,0

 

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

 

 

РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО

 

 

 

500,0

120

194844

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. БАЙКОВА, 1-5,6 В М. КИЄВІ

03.2018
11.2019

3200,0

200,0

100,0

121

203449

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 В М. КИЄВІ

03.2018
12.2019

3200,0

200,0

100,0

122

203450

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 В М. КИЄВІ

03.2018
12.2019

3200,0

200,0

100,0

123

203447

БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. БАЙКОВА, 6 В М. КИЄВІ

10.2017
05.2019

1510,0

764,9

100,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

100,0

124

203448

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 8 В М. КИЄВІ

03.2018
12.2019

2100,0

100,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК

 

 

 

500,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

500,0

125

194854

БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПЕРЕПОХОВАНЬ ВИЗНАЧНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ ТА КОМПЛЕКСУ БУДІВЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА

07.2019
12.2020

20000,0

 

500,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 

 

 

20000,0

126

199924

СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ

01.2018
12.2018

20000,0

1000,0

19000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

19000,0

127

203605

СХЕМА ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ

03.2018
12.2019

4000,0

 

1000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

 

 

ПІДГІРЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 

 

10000,0

128

146579

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОДОРІГ В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

03.2003
12.2019

29950,2

12127,1

6000,0

129

141687

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОДОРІГ В С. РОМАНКІВ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

03.2003
12.2018

14334,5

10134,5

4000,0

 

 

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М. КИЄВА"

 

 

 

157700,0

130

185351

ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКАМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 28.11.2014 N 1395 (ЗІ ЗМІНАМИ)

12.2014
12.2019

190286,2

155109,1

15000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1300,0

131

150865

ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 27.04.2015 N 415 (ЗІ ЗМІНАМИ)

09.2015
12.2019

137826,0

53590,2

5000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

250,0

132

180995

ОСНАЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ОСВІТИ РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 04.09.2017 N 1078)

11.2017
12.2018

25000,0

5000,0

20000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

350,0

133

175657

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.09.2016 N 904

03.2018
12.2019

20000,0

435,0

16700,0

134

199929

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТМ N 5 СТ-1 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТК 516А ДО ТП НА ВУЛ. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКІЙ (ВОРОВСЬКОГО), 22

05.2018
10.2019

14000,0

 

800,0

135

199930

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ЦТП НА ВУЛ. БИКОВА, 4А ДО БУДИНКІВ НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 67, 69, 71, 77, 73/1, 75/2 НА ВУЛ. БИКОВА, 3, 4 (1, 2 ВВІД), 5, 6, 7, 3А НА ВУЛ. ДАНЬКЕВИЧА, 1/79, 3 (1, 2 ВВІД), 1А

05.2018
10.2019

36000,0

 

800,0

136

199931

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ЦТП НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 24А ДО БУДИНКІВ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 24, 24А, 24Б, 26, 28, 30

05.2018
10.2019

13000,0

 

800,0

137

199932

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ЦТП НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 30А ДО БУДИНКІВ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 30А, 28А, 28Б, 28В, 26А, 45Б

05.2018
10.2019

15700,0

 

1400,0

138

199933

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ ТМ-1,5 СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТК-516 ДО ТК 123 ПО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВІЙ ТА ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКІЙ

05.2018
10.2020

107000,0

 

45200,0

139

180994

ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ОБ'ЄКТАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 07.09.2017 N 1095

11.2017
12.2019

9375,0

1850,0

4800,0

140

203413

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МАГІСТРАЛІ N 6 СТ-1 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 627 ДО ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 630 НА ВУЛ. КОПЕРНИКА

12.2017
10.2019

10000,0

1740,0

6000,0

141

203617

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ТЕПЛОВОЮ ЕНЕРГІЄЮ ВІД КОТЕЛЕНЬ НА ВУЛ. ПІДГІРНА, 3 ТА ТАТАРСЬКА, 8 ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

05.2018
10.2019

20000,0

100,0

10000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

142

203618

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ПРОСП. СОБОРНОСТІ, 16-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

05.2018
10.2019

30000,0

200,0

15000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

143

203613

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 148-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

05.2018
10.2019

30000,0

200,0

15000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

1200,0

144

203772

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТІ, 14 ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО БУДИНКІВ ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТІ, 14, 14-А, 12, 16, ВУЛ. БАЛЬЗАКА 44, 46-А, 42/18

05.2019
12.2019

10000,0

 

500,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

145

203767

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТІ, 10-А ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО БУДИНКІВ ПО ВУЛИЦІ БЕРЕТТІ, 6, 6А, 6Б, 8, 10, ЗСШ N 250 ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО, 49Б

05.2019
12.2019

10000,0

 

600,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

600,0

146

182966

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ "ДНІПРОВОДСЬКА, 1А"

04.2019
12.2019

10000,0

 

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

 

 

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

 

 

 

107000,0

147

149022

ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

12.2016
12.2019

86142,5

20654,4

15000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

148

149699

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ N 1 ТА N 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ

09.2007
12.2020

634200,0

181117,4

20000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

149

142202

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12.2013
12.2020

61909,3

20044,9

10600,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

150

147785

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ

02.2011
12.2020

740200,0

369172,7

26000,0

151

171374

РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІ БІЛЯ БУДИНКУ N 14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОРЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

05.2016
12.2019

22690,0

15637,3

1000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

152

143349

КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

09.2007
12.2019

42937,9

11124,4

5000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

153

149722

ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ

05.2018
12.2019

36100,0

976,3

1000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

154

146815

ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ ІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

12.2015
02.2019

32528,7

25235,9

500,0

155

143353

УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

09.2007
12.2019

25644,1

16069,5

5700,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

156

185761

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13

11.2014
09.2018

26305,4

20167,6

5700,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

157

148259

ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ N 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА N 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

04.2018
08.2019

4000,0

439,7

1000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

158

149720

ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ

11.2017
12.2019

15905,0

3506,3

1000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

159

173991

БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ N 26, 28 НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА

12.2016
12.2018

13038,7

7970,8

4900,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

160

203406

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКІЙ, 1 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1, 2)

05.2018
12.2019

3700,0

50,0

100,0

161

203408

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 111 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1 - 3)

05.2018
12.2019

2550,0

100,0

100,0

162

203407

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКІЙ, 14 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1 - 3)

05.2018
12.2019

2550,0

100,0

100,0

163

203409

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 117 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1 - 6)

05.2018
12.2019

5100,0

100,0

100,0

164

150273

БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

12.2015
12.2019

9863,8

2407,9

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

165

181001

РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ

05.2016
12.2019

19635,2

2231,7

1000,0

166

203412

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТУ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 89 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗД 1)

05.2018
12.2019

850,0

50,0

100,0

167

203410

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 126/2 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1 - 4)

05.2018
12.2019

3400,0

100,0

100,0

168

203411

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 127 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 2 - 8)

05.2018
12.2019

5100,0

187,0

100,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

7800,0

169

150037

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ФІЛІАЛУ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КИЇВЕНЕРГО" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ

02.2019
12.2020

500000,0

3417,2

6200,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

6200,0

170

203714

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 2

05.2019
12.2019

800,0

 

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

171

148334

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13 З ПРОКЛАДАННЯМ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

06.2019
12.2019

16600,0

342,9

500,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

172

176862

РЕКОНСТРУКЦІЯ І БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ З БЛАГОУСТРОЄМ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З УЛАШТУВАННЯМ МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ У РАЙОНІ ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ, ПІВОСТРОВА СОБАЧЕ ГИРЛО ТА ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКА КОСА

07.2019
12.2020

30000,0

1028,8

1000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

 

 

СВКП "КИЇВВОДФОНД"

 

 

 

10300,0

173

203768

БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ УРЛІВСЬКІЙ, 9 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

03.2018
12.2019

3069,8

69,8

1500,0

174

203773

БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ВЕРНАДСЬКОГО, 85 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

04.2018
12.2018

3500,0

 

3500,0

175

181014

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКІЙ, 2-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

12.2018
12.2019

2803,6

47,5

100,0

176

191161

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ ПРИРІЧНІЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

03.2018
12.2019

2570,0

70,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

177

189287

БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ БАХМАЦЬКІЙ, 10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2018
07.2019

3089,0

89,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

178

203416

БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ - ПУНКТІВ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ МОДУЛЬНОГО ТИПУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.10.2013 N 1948 (ІЗ ЗМІНАМИ)

09.2013
12.2020

26850,0

3850,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

179

203414

БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ЙОРДАНСЬКІЙ, 11 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

10.2017
12.2018

3256,4

1956,4

1300,0

180

187466

БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

03.2018
12.2019

3089,0

89,0

1500,0

181

181006

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛИЦІ МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2019
07.2019

2570,0

70,0

1800,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

300,0

182

203816

БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ У СКВЕРІ НА ВУЛИЦІ ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

04.2019
12.2019

3000,0

 

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

183

199958

БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 2-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

04.2019
12.2019

3100,0

50,0

50,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

184

199959

БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 40-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

04.2019
12.2019

3100,0

50,0

50,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

185

203796

БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇВ ВІЙНИ, 14 (ПАРК) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

04.2019
12.2019

3000,0

 

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

 

 

КП "КИЇВКОМУНСЕРВІС"

 

 

 

1100,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

1100,0

186

188973

БУДІВНИЦТВО СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

03.2019
12.2019

375000,0

 

1000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

187

185763

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ПОЛІГОНУ ТПВ N 5 У С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОТУЖНІСТЮ 600 М КУБ. НА ДОБУ

03.2019
12.2019

10000,0

495,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

 

 

КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

 

 

 

100,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

100,0

188

203817

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП ТА ТЕПЛОВИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ НА ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 14-Д

05.2019
12.2019

48000,0

 

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

 

122900,0

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЕМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"

 

 

 

20600,0

189

148321

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМАГІСТРАЛІ N 2 ВІД СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТОЧКИ А (МІЖ ТК-204 ДО ТК-205) ДО ШАХТИ ПІДЙОМУ (МІЖ ТК-210/4 ТА ТК-210/5) ПО ВУЛ. ВЕРБОВІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

09.2013
12.2019

31121,4

1182,8

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

190

147524

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ Д = 1200 ММ L = 1150 М ПО ВУЛ. УРЛІВСЬКІЙ ВІД ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ДО ВУЛ А. АХМАТОВОЇ В М. КИЄВІ

03.2014
12.2019

39973,2

2325,8

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

191

145311

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВ. Л. УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

09.2018
12.2020

54431,0

2408,6

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

192

145795

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАУНАСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 700 - 800 - 960 - 1040 ММ

04.2014
12.2020

186243,8

3615,5

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

193

145796

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 600 - 700 - 900 - 1250 - 1450 - 2450 ММ

11.2011
12.2019

193739,5

30109,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

194

144598

БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА (I - IV П. К.) В М. КИЄВІ

11.1990
12.2021

1084139,7

395699,5

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

195

145793

РЕКОНСТРУКЦІЯ III ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д-2980 ММ

04.2014
12.2020

424572,1

12903,7

20000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

 

 

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"

 

 

 

101100,0

196

187299

ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ МІЛЮТЕНКА ТА ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

07.2018
11.2019

25000,0

599,5

100,0

197

187301

ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНИХ ШЛЯХІВ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, НАДАНИХ У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯНАМ - ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) КИЯН - УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В С. БИКІВНЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

05.2018
10.2020

400000,0

1700,0

10000,0

198

141705

РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

08.2012
05.2019

96625,7

33297,9

20000,0

199

148968

ПЕРЕКЛАДАННЯ, ПРОКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО ПРОВ. МОТОРНОМУ ТА ПО ПРОСПЕКТУ НАУКИ, БУДІВНИЦТВО ДОДАТКОВИХ ЄМНОСТЕЙ ЧИСТОЇ ВОДИ ТА СПОРУДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЬЧОГО ПУНКТУ І ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

05.2013
07.2019

130000,0

34855,3

70000,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

1000,0

200

149126

РЕКОНСТРУКЦІЯ КВАРТАЛЬНОЇ КОТЕЛЬНІ "САНАТОРІЙ "ПЕРЕМОГА" ТА ЇЇ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

10.2019
12.2019

58632,7

1673,8

1000,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"

 

 

 

1200,0

201

147993

БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗІ ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У М. КИЄВІ

01.2011
12.2019

12660,1

10634,7

100,0

202

145792

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 1000 - 1200 ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕНКА

06.2011
12.2019

110972,3

105055,9

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

203

145318

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М. КИЄВІ

09.2009
12.2019

256890,3

112776,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

204

142815

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М. КИЄВІ, I ЧЕРГА

09.2009
12.2022

709601,5

126618,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

205

144208

БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д = 1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА

03.2009
12.2020

236046,8

153081,7

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

206

185816

БУДІВНИЦТВО ОЧИСНИХ СПОРУД ТА БЛАГОУСТРІЙ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ ОЗЕРА "РАЙДУЖНЕ" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

05.2017
12.2019

34000,0

50,0

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

207

169955

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКІЙ ВІД ВУЛ. ПОЛЯРНОЇ ДО ВУЛ. ЛУГОВОЇ

04.2018
12.2019

85000,0

1400,1

100,0

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали