Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

НАКАЗ

від 15 серпня 2013 року N 20/02-13

Про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 3 лютого 2014 року N 3/02-14

Відповідно до статей 13 та 22 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", статей 18839, 18840, 221, 254 - 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення наказую:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 03.02.2014 р. N 3/02-14)

1. Затвердити Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Визначити уповноваженими посадовими особами, які мають право за дорученням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 18839, 18840 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Керівника та заступника Керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також інших працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в межах компетенції згідно з функціональними обов'язками.

(наказ доповнено новим пунктом 2 згідно з наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 03.02.2014 р. N 3/02-14, у зв'язку з цим пункти 2 - 4 вважати відповідно пунктами 3 - 5)

3. Затвердити бланк протоколу про адміністративне правопорушення (додаток 1), форми журналів реєстрації протоколів (додаток 2) та видачі протоколів (додаток 3), форму ведення справ про адміністративне правопорушення (додаток 4).

4. Управлінню адміністративно - господарського забезпечення (Запорожець В. О.) організувати виготовлення необхідної кількості бланкової продукції.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Крикливенка Б. В.

 

Уповноважений
Верховної Ради України
з прав людини

В. В. Лутковська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
15 серпня 2013 року N 20/02-13

ПОРЯДОК
оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм складання уповноваженими посадовими особами Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі - уповноважені посадові особи) протоколів про адміністративні правопорушення, що передбачено статтями 18839 та 18840 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 03.02.2014 р. N 3/02-14)

1.2. Уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення (додаток 1) за невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних або про зміну відомостей, які підлягають повідомленню згідно із законом, повідомлення неповних чи недостовірних відомостей; невиконання законних вимог (приписів) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або визначених ним посадових осіб Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо запобігання або усунення порушень законодавства про захист персональних даних; недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб'єкта персональних даних.

(пункт 1.2 у редакції наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 03.02.2014 р. N 3/02-14)

1.3. Протокол про адміністративне правопорушення складається щодо фізичної особи, фізичної особи - підприємця, керівника органу державної влади (державного органу), органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації усіх форм власності та їх посадових і службових осіб. У разі відсутності керівника протокол про адміністративне правопорушення складається щодо особи, яка виконує його обов'язки, згідно з відповідним розпорядчим документом. 

(абзац перший пункту 1.3 у редакції наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 03.02.2014 р. N 3/02-14)

У разі вчинення особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

1.4. Протокол про адміністративне правопорушення та додатки до нього надсилаються до районного, районного у місті (міського, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

1.5. При оформленні протоколу про адміністративне правопорушення і додатків до нього та направленні цих матеріалів до суду слід враховувати, що стягнення може бути накладено не пізніше, як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніше як через три місяці з дня його виявлення, та у розмірі від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, вирішується в порядку цивільного судочинства.

2. Права та обов'язки уповноважених посадових осіб

Уповноважені посадові особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення, передбачені статтями 18839 та 18840 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зобов'язані забезпечити своєчасне надіслання матеріалів про адміністративні правопорушення до відповідних судів та організацію представництва інтересів Уповноваженого під час розгляду судами справ про притягнення до адміністративної відповідальності фізичної особи, фізичної особи - підприємця, керівника органу державної влади (державного органу), органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації усіх форм власності та їх посадових і службових осіб.

(розділ 2 у редакції наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 03.02.2014 р. N 3/02-14)

3. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

3.1. Протокол про адміністративне правопорушення складається в рамках провадження, що здійснюється відповідно до Порядку здійснення провадження Уповноваженого з прав людини у справах про порушення прав і свобод людини, затвердженого Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, а також під час здійснення моніторингових візитів та перевірок діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних або юридичних осіб, які є володільцями або розпорядниками персональних даних.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 03.02.2014 р. N 3/02-14)

3.2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений. У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляється прочерк.

3.3. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

3.4. До протоколу додаються копії документів та інші докази, що вказують на обставини та час вчинення правопорушення.

3.5. Уповноважена посадова особа зобов'язана ознайомити особу, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, з її правами і обов'язками, передбаченими статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі. Про ознайомлення з правами та обов'язками особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови поставити підпис - про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи.

3.6. Уповноважена посадова особа може особисто ознайомити з протоколом та матеріалами до нього особу, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення. Про обізнаність з текстом протоколу та додатками до нього особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис у відповідній графі.

Особі, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове пояснення та зауваження по суті вчиненого правопорушення, які вносяться до протоколу і засвідчуються підписом зазначеної особи. Пояснення та зауваження можуть додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у цьому протоколі.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень та зауважень по суті вчиненого правопорушення, уповноважена посадова особа вносить до нього відповідний запис, який засвідчується її підписом.

Свідки адміністративного правопорушення можуть надати свої письмові пояснення, які долучаються до протоколу.

3.7. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках. Другий примірник протоколу під розписку вручається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягується до адміністративної відповідальності; при наявності свідків протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі складання протоколу за відсутності особи, що вчинила адміністративне правопорушення, другий примірник складеного протоколу та копії інших матеріалів, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, протягом 10 календарних днів разом із супровідним листом в конверті з позначкою "особисто" направляються особі, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, для ознайомлення та надання пояснень чи зауважень по суті протягом 10 календарних днів з моменту отримання примірника протоколу про адміністративне правопорушення з додатками.

Супровідний лист, другий примірник складеного протоколу та копії інших матеріалів, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, надсилаються особі, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, рекомендованим листом із зворотнім повідомленням про вручення та з описом вкладення.

3.8. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення після ознайомлення особи, щодо якої складено адміністративний протокол, протягом трьох робочих днів формуються уповноваженою посадовою особою у справу. Наступного робочого дня справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Секретаріату Уповноваженого надсилається до районного, районного у місті (міського, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

3.9. Строк, протягом якого складається протокол про адміністративне правопорушення, здійснюється ознайомлення особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, та направляються матеріали до суду, не може перевищувати 30 календарних днів.

3.10. Представництво інтересів Секретаріату Уповноваженого в районному, районному у місті (міському, міськрайонному) суді під час розгляду справи про адміністративне правопорушення здійснює посадова особа Секретаріату за дорученням, оформленим відповідно до вимог законодавства.

3.11. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення для направлення до суду забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол. Серед вказаних матеріалів має бути також клопотання про направлення цій особі копії постанови суду про накладення адміністративного стягнення та супровідного листа суду про направлення вказаної постанови та виконавчого листа до відповідного органу державної виконавчої служби.

3.12. Протокол, складений з порушенням вимог пунктів 3.2 - 3.7 цього Порядку, вважається зіпсованим.

4. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення

4.1. Постанова суду про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання фізичною особою, фізичною особою - підприємцем, керівником органу державної влади (державного органу), органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації усіх форм власності та їх посадових і службових осіб.

(пункт 4.1 у редакції наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 03.02.2014 р. N 3/02-14)

4.2. Постанова суду про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню після набрання нею законної сили.

4.3. Питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, вирішуються уповноваженою посадовою особою, яка винесла постанову (тобто суддею).

4.4. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється уповноваженою посадовою особою, яка винесла постанову, та іншими органами державної влади у порядку, встановленому законодавством.

4.5. Відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф має бути сплачено порушником не пізніше ніж через п'ятнадцять днів від дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, сплачується порушником згідно з постановою суду.

4.6. Постанова про стягнення штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, визначеного для добровільного виконання. У цьому разі постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання правопорушника, місцем роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, визначеному законом (стаття 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

4.7. Уповноважена посадова особа, яка склала протокол про адміністративне правопорушення, здійснює моніторинг за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення.

5. Порядок реєстрації протоколів про адміністративне правопорушення та поводження з бланками протоколів

5.1. Протокол про адміністративне правопорушення не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення, сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Крім того, у цьому журналі проставляється відмітка про вручення другого примірника протоколу або про направлення його поштою.

5.2. Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

5.3. Облік видачі бланків протоколів ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення.

5.4. Бланк протоколу має серію і номер. Бланки протоколів мають наскрізну нумерацію та серію.

5.5. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення та журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом трьох років.

5.6. У разі зіпсування бланку протоколу під час складання протоколу про адміністративне правопорушення або пошкодження бланку під час зберігання, в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення робиться відповідний запис.

5.7. Списання та знищення зіпсованих бланків протоколів здійснюються комісією у складі не менше ніж трьох осіб, про що складається акт про списання та знищення бланків протоколів, які зіпсовані при складанні або пошкоджені під час зберігання, який затверджується керівником Секретаріату. Персональний склад комісії затверджується наказом керівника Секретаріату.

В акті про списання та знищення бланків протоколів про адміністративні правопорушення напроти запису реквізитів зіпсованого бланку протоколу наклеюються вирізані з цього бланку його серія й номер.

5.8. Журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, встановленого законодавством України.

5.9. Зіпсовані бланки протоколів, справи про адміністративні порушення, журнали обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення, строк зберігання яких закінчився, знищуються з оформленням відповідного акту.

6. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення

6.1. Усі матеріали щодо кожного із правопорушень формуються в окрему справу про адміністративне правопорушення.

6.2. У справі накопичують матеріали, що стосуються правопорушення, зокрема, протокол про адміністративне правопорушення, акти перевірок, приписи, повідомлення про попередження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду справи (у разі відсутності відповідної відмітки в протоколі про адміністративне правопорушення), письмові пояснення, копії постанови про накладення адміністративного стягнення, листування з порушником, з органами державної виконавчої служби, документи, що підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи та матеріали з цієї справи.

6.3. У справі оформляється титульний аркуш, на зворотному боці якого заповнюється опис документів, що містяться у справі.

 

Керівник Секретаріату

Б. В. Крикливенко

 

Додаток 1
до Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
15.08.2013 N 20/02-13

серія _____ N __

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

"___" 20__ року


(місце складання протоколу)

Я, _
                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи)
____
____

керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
                                         (місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт, який передбачає
                                                                             відповідальність за дане правопорушення)

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:

Прізвище, ім'я, по батькові: ____
____

Дата, місце народження: ______
____

Місце проживання, номер телефону ________
____
____

Місце роботи, посада, дата призначення на посаду _______
____
____

Документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий, довідка кадрової служби, витяг з особової справи)
____
серія __ N __

____
                                (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

Підпис _____

Запис про відмову особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, від проставлення підпису про ознайомлення із зазначеними положеннями Конституції України та Кодексу України про адміністративні правопорушення ____
___

Підпис уповноваженої особи ___

Пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу (можуть бути додані окремо) _____
____
____

Запис про відмову від подання пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу та мотиви відмови від його підписання (можуть бути додані окремо) __
____

Підпис уповноваженої особи ___

До протоколу додаються:
____
____
____
____

Підпис особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення та яка отримала другий примірник протоколу __

Підпис уповноваженої особи __

Свідки правопорушення (якщо такі були):

1. _
    _
                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання)

2. _
    _
                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання)

Підписи свідків (якщо такі були):

1.

2.

Уповноважена посадова особа
___
                                                                                           (підпис, прізвище, ініціали)

Протокол подається на розгляд до
___
                                                                                                (найменування суду)

 

Додаток 2
до Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
15.08.2013 N 20/02-13

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

з/п

Серія, номер та дата складання протоколу

Дата та місце вчинення правопорушення

Відомості про особу, щодо якої складено протокол

Посада, прізвище, ініціали особи, що склала протокол

Дата вручення другого примірника протоколу

Примітка

прізвище, ім'я, по батькові

посада

місце роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
15.08.2013 N 20/02-13

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення

N з/п

Дата видачі бланків, протоколів

Серії та номери протоколів, що видаються, від _________ до _________

Кількість виданих бланків протоколів (словом)

П. І. Б. та підпис отримувача

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
15.08.2013 N 20/02-13

СПРАВА
про адміністративне правопорушення,

вчинене _
                 (прізвище, ім'я та по батькові правопорушника)

за частиною ________ статті __ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Постанова ____
                                                                                                       (назва суду)
від "___" 20__ р. у справі про адміністративне правопорушення N _____.

Зворотний бік

ОПИС
документів, що містяться у справі

N
з/п

Найменування і реквізити документів

Кількість аркушів

Примітка

1

2

3

4

Опис складено:

 


                      (посада, прізвище, ініціали)

_
(підпис)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали