Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Питання Комісії з питань правової реформи

УКАЗ
Президента України

Питання Комісії з питань правової реформи

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Комісію з питань правової реформи;

персональний склад Комісії з питань правової реформи.

2. Визначити, що у роботі Комісії з питань правової реформи беруть участь з правом дорадчого голосу консультанти та спостерігачі від міжнародних організацій у складі, що додається.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
7 серпня 2019 року
N 584/2019

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 7 серпня 2019 року N 584/2019

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань правової реформи

1. Комісія з питань правової реформи (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, діяльність якої ґрунтується на засадах верховенства права, відкритості та прозорості, професіоналізму і доброчесності, самоврядності та незалежності в ухваленні рішень.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, актами Президента України, іншими актами законодавства, цим Положенням, а також демократичними стандартами та найкращими світовими практиками, зокрема держав - членів Європейського Союзу.

3. Основним завданням Комісії є сприяння подальшому розвитку правової системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини і громадянина з урахуванням міжнародних зобов'язань України.

4. Комісія відповідно до покладеного на неї завдання:

1) забезпечує розроблення та внесення Президентові України узгоджених пропозицій з питань вдосконалення правової системи України з урахуванням сучасних викликів та потреб демократичного суспільства;

2) готує та узагальнює пропозиції стосовно змін до Конституції України, законодавства про організацію судової влади, здійснення правосуддя та статус суддів, законодавства про кримінальну відповідальність та кримінального процесуального законодавства, а також стосовно розвитку юридичної освіти, реформування органів правопорядку;

3) здійснює напрацювання правових засад щодо створення умов для реінтеграції в єдиний конституційний простір України тимчасово окупованих територій та населення, що на них проживає;

4) вживає заходів з організації широкого громадського обговорення, насамперед у професійному середовищі за участю провідних фахівців різних галузей права, міжнародних експертів, напрацьованих законодавчих ініціатив з питань правової реформи в Україні;

5) сприяє скоординованій реалізації правової реформи в Україні, проводить моніторинг ефективності її впровадження;

6) сприяє налагодженню ефективної співпраці державних органів та інститутів громадянського суспільства з питань підготовки і реалізації правової реформи в Україні, їх взаємодії з міжнародними організаціями.

5. Комісія має право в установленому порядку:

1) взаємодіяти з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, закладами вищої освіти і науковими установами, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями;

2) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, наукових установ, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

3) запрошувати на свої засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, наукових установ, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, а також експертів з відповідних питань.

6. Склад Комісії формується з числа фахівців у галузі права, які мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи у цій галузі, у тому числі провідних вчених, представників міжнародних організацій та всеукраїнських громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захист прав людини і основоположних свобод.

7. Комісія утворюється у складі двох співголів та інших членів Комісії, які беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

Персональний склад Комісії затверджує Президент України.

Члени Комісії беруть участь у роботі Комісії особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях Комісії та права голосу на таких засіданнях іншим членам Комісії чи іншим особам.

У роботі Комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу консультанти та спостерігачі від міжнародних організацій (за їх згодою).

Порядок роботи Комісії, її робочих груп визначається регламентом, який затверджується на її першому засіданні.

8. Співголови Комісії:

спільно організовують діяльність Комісії, визначають порядок її роботи та почергово головують на її засіданнях;

представляють Комісію у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, закладами вищої освіти, науковими установами, іншими установами та організаціями,

у тому числі міжнародними, а також із засобами масової інформації;

інформують Президента України і громадськість про діяльність Комісії та її робочих груп;

вносять на розгляд Президентові України узгоджені пропозиції щодо зміни персонального складу Комісії.

9. У складі Комісії з числа її членів утворюються робочі групи

з питань:

підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України;

розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя;

розвитку кримінального права;

реформування кримінальної юстиції;

розвитку юридичної освіти;

реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У разі потреби за пропозицією співголів Комісії у її складі можуть бути утворені інші робочі групи.

Організацію діяльності відповідної робочої групи Комісії здійснює голова робочої групи Комісії, а у разі його відсутності - заступник голови робочої групи Комісії.

10. Комісія та її робочі групи здійснюють свою діяльність у формі засідань.

Засідання Комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

Рішення Комісії ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії шляхом особистого відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, що підписується співголовою Комісії, який головував на відповідному засіданні Комісії.

Порядок роботи робочих груп Комісії визначається її регламентом.

11. Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Комісії здійснюється Офісом Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

12. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Керівник Офісу Президента України

А. БОГДАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 7 серпня 2019 року N 584/2019

СКЛАД
Комісії з питань правової реформи

БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович - професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, співголова Комісії (за згодою)

РЯБОШАПКА Руслан Георгійович - Заступник Керівника Офісу Президента України, співголова Комісії

робоча група з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України

ЗАЄЦЬ Анатолій Павлович - завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету "Києво-Могилянська академія", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)

БАРАБАШ Юрій Григорович - проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заступник голови робочої групи (за згодою)

БАЙМУРАТОВ Михайло Олександрович - головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

БАТАНОВ Олександр Васильович - провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

БУТКЕВИЧ Володимир Григорович - суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Федір Володимирович - Представник Президента України у Конституційному Суді України, кандидат юридичних наук, доцент

КОЗЮБРА Микола Іванович - професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету "Києво-Могилянська академія", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович - директор Інституту законодавства Верховної Ради України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ПЕТРИШИН Олександр Віталійович - президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ПУКШИН Ігор Гелярович - керуючий партнер адвокатського об'єднання "Адвокатська фірма "Пукшин і Партнери" (за згодою)

РЕЧИЦЬКИЙ Всеволод Володимирович - доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

робоча група з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя

ОНІЩУК Микола Васильович - ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук, голова робочої групи (за згодою)

ЄМЕЛЬЯНОВА Інна Іванівна - заступник голови Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, заступник голови робочої групи (за згодою)

СЕРДЮК Олександр Васильович - професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, доцент, заступник голови робочої групи (за згодою)

БЛАЖІВСЬКА Наталія Євгенівна - суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, кандидат юридичних наук (за згодою)

БОЙКО Роман Володимирович - суддя Господарського суду міста Києва (за згодою)

БУТЕНКО Вадим Олексійович - заступник голови Ради суддів України (за згодою)

ВАСИЛЕНКО Андрій Володимирович - член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у 2015 - 2019 роках, кандидат юридичних наук (за згодою)

ВЕНЕДІКТОВА Ірина Валентинівна - завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГРИЩУК Віктор Климович - член Вищої ради правосуддя, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГУДИМА Дмитро Анатолійович - суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ГУЛЬКО Борис Іванович - голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (за згодою)

ДРОЗДОВ Олександр Михайлович - доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук (за згодою)

ЖОВНІР Роман Васильович - центральний координатор проектів "Wikiinvestigation" Фонду інновацій та розвитку (за згодою)

ІСАКОВ Михайло Григорович - адвокат, доктор юридичних наук (за згодою)

КОЗЛОВ Андрій Георгійович - член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у 2016 - 2019 роках (за згодою)

КРАВЧЕНКО Станіслав Іванович - голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (за згодою)

КРАСНОСІЛЬСЬКА Анастасія Олегівна - член делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) (за згодою)

КУЙБІДА Роман Олексійович - заступник голови правління громадської організації "Центр політико-правових реформ", кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ЛЬВОВ Богдан Юрійович - заступник Голови Верховного Суду, голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (за згодою)

МАРЦИНКЕВИЧ Анатолій Миколайович - суддя Апеляційного суду Хмельницької області у відставці (за згодою)

МОНІЧ Богдан Сильвестрович - голова Ради суддів України (за згодою)

НИЖНИЙ Андрій Валерійович - суддя Ленінського районного суду м. Дніпра, викладач Національної школи суддів України (за згодою)

ОГРИНЧУК Ганна Олександрівна - голова комітету з процесуального права Всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України", кандидат юридичних наук (за згодою)

ПАСЕНЮК Олександр Михайлович - професор кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент громадської організації "Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів" (за згодою)

СМОКОВИЧ Михайло Іванович - голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (за згодою)

СТОЯНОВ Артем Дмитрович - віце-президент всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України" (за згодою)

ШЕЛЕСТ Світлана Богданівна - член Вищої ради правосуддя (за згодою)

робоча група з питань розвитку кримінального права

БАУЛІН Юрій Васильович - професор кафедри кримінального права N 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)

ХАВРОНЮК Микола Іванович - директор з наукового розвитку громадської організації "Центр політико-правових реформ", доктор юридичних наук, професор, заступник голови робочої групи (за згодою)

АНДРУШКО Петро Петрович - професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

БУРДІН Володимир Миколайович - декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГОРОХ Олексій Петрович - доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ГУТОРОВА Наталія Олександрівна - професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

НАВРОЦЬКИЙ Вячеслав Олександрович - професор кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ПОНОМАРЕНКО Юрій Анатолійович - доцент кафедри кримінального права N 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

СТРЕЛЬЦОВ Євген Львович - завідувач кафедри кримінального права Національного університету "Одеська юридична академія", член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

робоча група з питань реформування кримінальної юстиції

КАСЬКО Віталій Вікторович - заступник Генерального прокурора України у 2014 - 2016 роках, голова робочої групи (за згодою)

КАПЛІНА Оксана Володимирівна - завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заступник голови робочої групи (за згодою)

БАНЧУК Олександр Анатолійович - науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук (за згодою)

ІОНУШАС Сергій Костянтинович - адвокат, директор товариства з обмеженою відповідальністю юридичної фірми "Гелон" (за згодою)

МАРЧУК Наталія Олегівна - суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді (за згодою)

МОНАСТИРСЬКИЙ Денис Анатолійович - експерт програми реформування правоохоронної та судової систем громадської організації "Український інститут майбутнього" (за згодою)

СМИРНОВ Андрій Олександрович - керуючий партнер адвокатського об'єднання "Смирнов і партнери" (за згодою)

СТЕФАНЧУК Марина Миколаївна - професор кафедри підприємницького та корпоративного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

ТОЛОЧКО Олександр Миколайович - кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

ШИЛО Ольга Георгіївна - завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ЩЕПОТКІНА Валентина Володимирівна - суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді (за згодою)

ЩЕРБАН Олена Юріївна - член правління громадської організації "Центр протидії корупції" (за згодою)

робоча група з питань розвитку юридичної освіти

КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна - віце-президент Національної академії правових наук України - керівник Київського регіонального центру, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)

НАЗАРОВ Іван Володимирович - заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доктор юридичних наук, заступник голови робочої групи (за згодою)

ВОЛОШИН Юрій Олексійович - декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГРИЦЕНКО Іван Сергійович - декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КРАВЧЕНКО Ольга Олександрівна - працівник Офісу Президента України, кандидат юридичних наук

ЛІЩИНА Іван Юрійович - заступник Міністра юстиції України - Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

МАРИНІВ Володимир Іванович - директор Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук (за згодою)

МЕЛЕШЕВИЧ Андрій Анатолійович - президент Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктор філософії, професор (за згодою)

МИКІЄВИЧ Михайло Миколайович - завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ПІДГОРОДИНСЬКИЙ Вадим Миколайович - директор юридичного коледжу Національного університету "Одеська юридична академія", кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

СМИРНОВА Ксенія Володимирівна - професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук (за згодою)

ТИМЧЕНКО Ліліана Олексіївна - доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор права, кандидат юридичних наук (за згодою)

робоча група з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

КОРИНЕВИЧ Антон Олександрович - Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, кандидат юридичних наук, доцент, голова робочої групи

ЛУТКОВСЬКА Валерія Володимирівна - представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі для досягнення цілей мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, заступник голови робочої групи (за згодою)

ПАВЛІЧЕНКО Олександр Миколайович - виконавчий директор громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини", заступник голови робочої групи (за згодою)

ВОЛКОВА Надія Анатоліївна - директор громадської організації "Українська правова консультативна група" (за згодою)

КОРОТКИЙ Тимур Робертович - професор кафедри міжнародного та європейського права Національного університету "Одеська юридична академія", кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ЛІСОВИЙ Олександр Олександрович - голова Донецького апеляційного суду (за згодою)

МАМЕДОВ Гюндуз Айдинович - прокурор Автономної Республіки Крим, кандидат юридичних наук (за згодою)

МАРТИНОВСЬКИЙ Роман Юрійович - адвокат громадської організації "Регіональний центр прав людини" (за згодою)

РОМАНОВ Роман Валерійович - директор Програми "Права людини та правосуддя" Міжнародного фонду "Відродження" (за згодою)

СВИРИДОВА Дар'я Олександрівна - координатор освітніх програм для юристів громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини", адвокат (за згодою)

СЕНАТОРОВА Оксана Василівна - доцент кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою).

 

Керівник Офісу Президента України

А. БОГДАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 7 серпня 2019 року N 584/2019

СКЛАД
консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій, які беруть участь у роботі Комісії з питань правової реформи

Анна АДАМСЬКА-ГАЛЛАНТ - головний міжнародний експерт Проекту Європейського Союзу "Право-Justice" (за згодою)

Гаспар БЕРГМАН - політичний радник Програми розвитку ООН в Україні, голова Донецького та Луганського зонального офісу Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (за згодою)

Режі БРІЙЯ - спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи для України (за згодою)

Гарт ВІЛЛІС - член Офісу демократичного урядування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (за згодою)

Довідас ВІТКАУСКАС - керівник Проекту Європейського Союзу "Підтримка реформ юстиції в Україні Право-Justice" (за згодою)

Олександр ВОДЯННІКОВ - національний радник з юридичних питань, керівник відділу верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні (за згодою)

Артур ГЕБАЛЬ - керівник департаменту з політичних питань, аналізу та звітності Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Олександр ДВОРНІЧЕНКО - керівник Проекту Ради Європи подальшої підтримки реформ кримінальної юстиції в Україні (за згодою)

Манфредас ЛІМАНТАС - представник Представництва Європейського Союзу в Україні, координатор сектору "Верховенство права і боротьба з корупцією" (за згодою)

Фабіан ЛЬОВЕБЕРГ - Керівник Компонента з верховенства права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Оксана МАТІЯШ - національний експерт Проекту Європейського Союзу "Право-Justice" (за згодою)

Наталія ПЕТРОВА - заступник керівника Програми "Нове правосуддя" Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) (за згодою)

Олександр ПІСКУН - керівник Програм розвитку демократії та врядування відділу сприяння розвитку демократії та врядування Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) (за згодою)

Павліна РЕХОР - радник Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Ерік СВАНІДЗЕ - міжнародний експерт Проекту Європейського Союзу "Підтримка реформ юстиції в Україні Право-Justice" (за згодою)

Сергій ТКАЧЕНКО - керівник Проекту Ради Європи "Підтримка конституційних і правових реформ, конституційне правосуддя та надання допомоги Верховній Раді України у проведенні реформ, спрямованих на підвищення її ефективності" (за згодою)

Спиридон ФЛОГАІТІС - директор Європейської організації публічного права (за згодою)

Стефані ХОЛМС - начальник відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (за згодою)

Анн ХОППЕР - виконавчий директор Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) (за згодою)

Ганна ХРИСТОВА - керівник Проекту Ради Європи "Внутрішні переміщення: розроблення тривалих рішень" (за згодою)

Ілля ЧОРНОГОРЕНКО - керівник Проекту Ради Європи "Підтримка впровадження судової реформи в Україні" (за згодою)

Гінтарас ШВЕДАС - професор права Вільнюського університету (за згодою)

Розалін ШИХАН - заступник керівника операційного департаменту Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Мартін ШРЬОДЕР - аташе з політичних питань Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою).

 

Керівник Офісу Президента України

А. БОГДАН
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали