Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Питання Державного концерну "Ядерне паливо"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 березня 2019 р. N 210

Київ

Питання Державного концерну "Ядерне паливо"

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Прийняти пропозицію Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо прийняття до складу учасників Державного концерну "Ядерне паливо" державного підприємства "Бар'єр".

2. Внести зміни до Статуту Державного концерну "Ядерне паливо", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 841 "Деякі питання Державного концерну "Ядерне паливо" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 72, ст. 2425; 2017 р., N 59, ст. 1792), виклавши його в редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2008 р. N 841
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2019 р. N 210)

СТАТУТ
Державного концерну "Ядерне паливо"

Загальна частина

1. Державний концерн "Ядерне паливо" (далі - Концерн) є державним господарським об'єднанням, утвореним відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. N 650 "Деякі питання ліквідації та утворення державних господарських об'єднань в атомній промисловості" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 31, ст. 1011).

Контроль за діяльністю Концерну здійснює Міненерговугілля (далі - уповноважений орган управління).

2. Найменування Концерну:

українською мовою: Державний концерн "Ядерне паливо";

англійською мовою: State concern "Nuclear fuel".

Скорочене найменування Концерну:

українською мовою: ДК "Ядерне паливо";

англійською мовою: SC "Nuclear fuel".

3. Учасниками Концерну (далі - учасники) є:

державне підприємство "Східний гірничозбагачувальний комбінат" (м. Жовті Води Дніпропетровської області);

державне підприємство "Смоли" (м. Кам'янське Дніпропетровської області);

державне підприємство "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології" (м. Жовті Води Дніпропетровської області);

державне підприємство "Бар'єр" (м. Кам'янське Дніпропетровської області);

4. Місцезнаходження Концерну: Україна, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 34.

Юридичний статус

5. Концерн набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи та бланки із своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг.

6. Концерн має право:

укладати від свого імені правочини, набувати майно, а також майнові та немайнові права, брати зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у судах;

утворювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи без надання їм статусу юридичної особи;

брати участь у заснуванні господарських товариств.

7. Концерн діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, несе відповідальність за результати провадження господарської діяльності та виконання зобов'язань.

8. Концерн відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке згідно із законодавством може бути звернено стягнення.

9. Концерн не несе відповідальності за зобов'язаннями учасників, а учасники не несуть відповідальності за зобов'язаннями Концерну.

10. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Концерну, а Концерн не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

11. Концерн провадить свою діяльність відповідно до Конституції і законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, а також актів Кабінету Міністрів України, цього Статуту, наказів уповноваженого органу управління, інших нормативно-правових актів.

Права та обов'язки Концерну і його учасників

12. Концерн відповідно до законодавства:

1) формує єдину внутрішню науково-технічну і технологічну, фінансово-економічну, інвестиційну, податкову, кредитну та кадрову політику та забезпечує її реалізацію;

2) розробляє плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, технічного переоснащення, реалізації продукції на експорт і для внутрішнього споживання, виробничі плани, а також координує та контролює їх виконання учасниками;

3) подає на затвердження в установленому порядку річні фінансові та інвестиційні плани учасників на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

4) створює системи:

управління якістю та сертифікації;

інформатизації;

документообігу та збереження архівної документації;

заходів щодо захисту відомостей і документації, які становлять комерційну та державну таємницю.

Концерн здійснює контроль за виконанням учасниками внутрішніх документів, річних фінансових та інвестиційних планів, рішень органів управління;

5) бере участь у розробленні проектів державних цільових та галузевих програм розвитку атомно-промислового комплексу, а також інших програм з питань атомно-промислового комплексу.

13. Концерн забезпечує:

1) розвиток виробництва з видобування уранових руд, виробництва закису-окису урану та цирконієвих сплавів в обсягах, необхідних для задоволення потреби національної атомної енергетики;

2) виробництво ядерного палива та комплектувальних виробів для нього;

3) координацію робіт з виконання учасниками завдань і заходів державних цільових та галузевих програм розвитку атомно-промислового комплексу, інших програм, що стосуються атомно-промислового комплексу, реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;

4) розроблення і затвердження в установленому порядку річних фінансових та інвестиційних планів Концерну.

14. Учасники зберігають статус юридичної особи з усіма правами, крім права приймати рішення про припинення своєї діяльності, виходити із складу Концерну, а також об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність із діяльністю інших суб'єктів господарювання без згоди Концерну.

Вихід учасника із складу Концерну здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

Прийняття до складу Концерну нових учасників здійснюється відповідно до пропозиції уповноваженого органу управління за рішенням Кабінету Міністрів України.

Учасники зберігають господарську самостійність з урахуванням обмежень, передбачених законодавством, цим Статутом та рішеннями органів управління Концерну, погодженими з уповноваженим органом управління.

Учасники не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.

15. Керівників учасників за поданням генерального директора Концерну призначає на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку уповноважений орган управління, керівник якого укладає (розриває) з ними контракти.

16. Учасники мають право:

1) самостійно від свого імені укладати договори з Концерном, іншими учасниками, а також з підприємствами, установами та організаціями з урахуванням обмежень, передбачених законодавством, цим Статутом, їх статутами та рішеннями органів управління Концерну, прийнятими в межах їх повноважень;

2) одержувати від Концерну фінансову та іншу допомогу, а також удосконалювати свою діяльність, пов'язану з оперативним та ефективним розв'язанням проблем;

3) брати участь у роботі органів управління Концерну;

4) вносити на розгляд органів управління Концерну пропозиції щодо визначення напрямів його діяльності та одержувати необхідну інформацію;

5) вносити на розгляд органів управління Концерну пропозиції з питань, що належать до його повноважень, та брати участь в їх обговоренні на нарадах і робочих засіданнях;

6) користуватися інформацією, що надходить до Концерну, а також будь-якими іншими послугами, які надаються Концерном.

17. Учасники зобов'язані:

1) дотримуватися вимог цього Статуту;

2) виконувати рішення органів управління Концерну, прийняті відповідно до законодавства та в межах їх повноважень, визначених цим Статутом;

3) активно сприяти виконанню поставлених перед Концерном завдань.

Мета та основні напрями діяльності

18. Основною метою діяльності Концерну є створення виробництва ядерного палива.

19. Концерн утворюється для вдосконалення управління атомно-промисловим комплексом, розвитку уранового та цирконієвого виробництва, створення виробництва елементів власного ядерного палива та потужностей з фабрикації тепловидільних збірок для енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, досягнення світового рівня конкурентоспроможності продукції та отримання прибутку від провадження виробничої, інвестиційної, комерційної, торговельної, фінансової, посередницької та іншої господарської діяльності в порядку та на умовах, установлених законодавством та цим Статутом.

20. Концерн провадить інвестиційну, фінансову і зовнішньоекономічну діяльність, забезпечує науково-технічний і виробничий розвиток учасників, залучає інвесторів, у тому числі іноземних, розробляє інвестиційні проекти та забезпечує їх реалізацію, бере участь у залученні коштів міжнародних фінансових організацій.

21. Основними напрямами діяльності Концерну є:

1) реалізація:

інвестиційних проектів, налагодження ефективних організаційно-господарських зв'язків між учасниками шляхом концентрації інтелектуальних, фінансових і виробничих ресурсів учасників;

єдиної технічної політики щодо організації та координації проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, робіт, пов'язаних з виробництвом і впровадженням нової техніки, розробленням і впровадженням передових технологій в атомно-промисловому комплексі;

2) розроблення:

єдиної технічної та економічної стратегії розвитку Концерну та учасників;

довгострокових прогнозів і державних цільових та галузевих науково-технічних, економічних та екологічних програм розвитку атомно-промислового комплексу, формування соціальної інфраструктури;

3) здійснення контролю за дотриманням учасниками технологічних правил, правил радіаційної безпеки та екологічних нормативів;

4) участь у:

реалізації міжнародних проектів в атомно-промисловому комплексі;

підготовці проектів актів законодавства, що підвищують ефективність функціонування атомно-промислового комплексу, у тому числі міжнародної кооперації;

розробленні механізму реформування атомно-промислового комплексу;

виставках;

5) представництво інтересів учасників у фінансових і громадських організаціях та взаємодія з центральними органами виконавчої влади;

6) удосконалення нормативно-технічної бази учасників;

7) впровадження:

технологій спільного використання та обміну інформацією в усіх процесах виробничої діяльності;

єдиних засад економічної діяльності, спрямованої на досягнення світового рівня технології виробництва та якості продукції, відновлення та модернізацію основних виробничих фондів, матеріально-технічне оснащення;

8) удосконалення кооперації учасників під час розроблення нової продукції, її серійного виробництва та супроводження експлуатації;

9) організація підготовки та підвищення кваліфікації працівників Концерну та учасників;

10) проведення:

маркетингових досліджень внутрішнього та зовнішнього ринку в галузі атомної енергетики та промисловості, освоєння нових ринків збуту продукції Концерну та учасників і здійснення заходів щодо розвитку та розширення торговельно-економічних зв'язків;

операцій із цінними паперами;

виставок, презентацій, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів, що здійснюються на комерційній основі за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

техніко-економічного аналізу та оцінки діяльності, розроблення і здійснення заходів щодо підвищення її ефективності;

випробувань дослідних зразків і установчих партій сучасної техніки, у тому числі подвійного призначення;

11) надання:

інформаційних, консультаційних і маркетингових послуг, а також послуг щодо наукового дослідження та експериментального розроблення у сфері природничих і технічних наук;

послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних та управлінських;

в установленому законодавством порядку у лізинг обладнання та технічних засобів Концерну;

медичних, культурно-оздоровчих, готельних та соціально-побутових послуг, пов'язаних із забезпеченням функціонування атомно-промислового комплексу;

12) провадження:

видавничої, поліграфічної, рекламної та посередницької діяльності;

господарської діяльності разом з іншими суб'єктами господарської діяльності, у тому числі іноземними, в установленому законодавством порядку;

13) експорт товарів (робіт, послуг):

власного виробництва;

невласного виробництва як з переходом права власності на них до Концерну, так і без переходу права власності;

14) організація та провадження оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі; проведення орендних, лізингових операцій із суб'єктами господарської діяльності інших держав;

15) виконання:

науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, а також робіт із розроблення і впровадження новітніх технологій у сфері виробництва ядерного палива;

завдань з мобілізаційної підготовки та заходів з мобілізаційної готовності в межах повноважень, визначених законодавством;

будівельних робіт;

16) вжиття заходів для:

підвищення інноваційної привабливості та конкурентоспроможності продукції Концерну;

захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності Концерну та учасників;

17) розроблення, виробництво та:

реалізація навчально-тренувальних комплексів, зокрема тренажерів, і засобів технічного обслуговування, контролю та діагностики;

експлуатація вантажопідйомних механізмів і споруд, котлів, ємностей і трубопроводів, що працюють під тиском, електричних і теплових мереж; виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт, пов'язаних із забезпеченням функціонування атомно-промислового комплексу;

захист програмних продуктів, інформаційних систем, комп'ютерних технологій проектування;

18) зберігання і розповсюдження спеціальної медичної техніки та виробів медичного призначення;

19) захист державної таємниці та надання послуг у відповідній сфері;

20) заготівля, переробка та реалізація брухту кольорових і чорних металів під час утилізації техніки;

21) зберігання та застосування вибухових речовин, піротехнічних засобів.

Концерн має право провадити інші види господарської діяльності, що не заборонені законодавством.

22. Концерн забезпечує в межах своїх повноважень збереження державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням учасниками.

23. Концерн самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність, виходячи з попиту на власну продукцію (роботи, послуги).

24. Концерн здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва відповідно до законодавства.

25. Концерн реалізує власну продукцію, виконує роботи і надає послуги за цінами і тарифами, що встановлюються відповідно до законодавства.

26. Концерн провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, а також мети і основних напрямів діяльності, передбачених цим Статутом.

27. Концерн вживає заходів для розвитку науково-технічного співробітництва з іноземними підприємствами та організаціями, забезпечує виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюється в установленому порядку науково-технічною інформацією, організовує навчання та стажування спеціалістів за кордоном.

Фонди та майно Концерну

28. Майно Концерну становлять оборотні та необоротні активи, відображені в його самостійному балансі.

Джерелами формування майна Концерну є:

майнові внески учасників;

доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт і надання послуг та провадження інших видів діяльності;

доходи від операцій з цінними паперами;

залучені кредитні ресурси;

капітальні вкладення;

амортизаційні відрахування;

майно, придбане в юридичних і фізичних осіб в установленому порядку;

благодійні внески фізичних і юридичних осіб;

нематеріальні активи (патенти, ліцензії, ноу-хау тощо);

інше майно, набуте відповідно до законодавства.

29. Майно Концерну є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

Реалізуючи право господарського відання, Концерн володіє, користується та розпоряджається майном на умовах, установлених законодавством і цим Статутом, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать законодавству.

Уповноважений орган управління здійснює відповідно до законодавства контроль за використанням та збереженням майна Концерну.

Майно учасників, які не підлягають приватизації, не може бути передано Концерну.

Учасники можуть вносити майнові внески в порядку та розмірах, визначених уповноваженим органом управління.

30. Концерн має право відчужувати передане йому державне майно лише відповідно до закону та за погодженням з уповноваженим органом управління і Кабінетом Міністрів України.

31. Статутний капітал Концерну сформований за рахунок державного бюджету та становить 80 млн. гривень.

32. Концерн відповідно до законодавства може створювати резервний фонд, централізовані фонди інвестиційного, інноваційного розвитку та інші фонди за рахунок відрахувань учасників, прибутку від провадження господарської діяльності.

Розмір, порядок формування та використання фондів Концерну визначаються відповідно до фінансового плану, затвердженого в установленому порядку.

33. Прибуток Концерну утворюється з коштів, що надходять від провадження господарської діяльності та з інших джерел після відшкодування матеріальних витрат, витрат на оплату праці і сплати всіх податків, зборів, платежів, передбачених законодавством, і використовується згідно із законодавством.

Порядок розподілу прибутку Концерну здійснюється відповідно до фінансового плану.

Органи управління Концерном

34. Управління діяльністю Концерну здійснюють правління і генеральний директор.

35. Правління складається з генерального директора, заступника генерального директора, керівників учасників, двох представників уповноваженого органу управління і представника професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості.

Діяльність правління Концерну регулюється положенням про правління, затвердженим уповноваженим органом управління.

36. Формою роботи правління Концерну є засідання, що скликаються не рідше ніж один раз на місяць.

Правління обирає із свого складу голову правління, призначає секретаря правління, а також встановлює строк їх повноважень, який не може перевищувати п'яти років.

Позачергові засідання скликаються на вимогу голови правління або трьох членів правління, або генерального директора.

37. Порядок денний засідання правління готується його секретарем на підставі планів роботи правління, затверджених головою правління. Порядок денний доводиться до відома членів правління та осіб, що запрошуються на засідання правління, за три дні до його початку.

38. Засідання правління є правоможним, якщо на ньому присутня більшість членів правління. Кожний член правління має один голос. Рішення правління приймається, якщо за нього проголосувала більшість членів правління. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління.

39. Рішення правління оформлюється протоколом, який підписує головуючий на засіданні та секретар правління.

Книга протоколів засідань правління зберігається разом із фінансовими документами.

40. До повноважень правління належить:

1) здійснення контролю за:

реалізацією Концерном стратегії розвитку підприємств атомної промисловості;

формуванням цін на продукцію (товари, роботи, послуги) учасників у рамках реалізації спільних проектів;

створенням і використанням резервного та інших фондів;

2) вирішення питань щодо формування інвестиційної політики стосовно активів Концерну та інвестування в активи, які належать учасникам, філіям, представництвам та іншим відокремленим підрозділам;

3) погодження:

організаційної структури Концерну, що вводиться в дію після затвердження уповноваженим органом управління, та його кошторису;

договорів (контрактів), які укладаються від імені Концерну на суму більш як 1 млн. гривень;

4) затвердження:

звіту генерального директора про діяльність Концерну та учасників і хід реалізації спільних проектів;

знака для товарів і послуг, що надаються Концерном;

річного звіту про використання коштів резервного та інших фондів;

положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи;

в установленому порядку стратегії розвитку Концерну на коротко- та середньостроковий період;

спільних проектів учасників;

5) вирішення інших питань діяльності Концерну, що виносяться на розгляд генеральним директором або учасниками;

6) прийняття рішень про:

випуск та розміщення Концерном облігацій та інших цінних паперів;

утворення філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

участь Концерну в господарських товариствах та об'єднаннях підприємств, утворених на території України та інших держав;

7) покладення виконання обов'язків голови правління на одного з членів правління у разі відсторонення голови правління;

8) обрання голови правління;

9) підготовка пропозицій щодо внесення змін до цього Статуту;

10) ініціювання перед уповноваженим органом управління питання про:

прийняття в установленому законодавством порядку до складу Концерну нових учасників та/або виключення учасників з його складу;

ліквідацію або реорганізацію Концерну в установленому законодавством порядку;

11) вибір аудитора Концерну;

12) розгляд скарг учасників на неправомірні дії посадових осіб Концерну.

41. Оперативне управління поточною діяльністю Концерну, крім вирішення питань, які належать до компетенції правління, здійснює генеральний директор.

42. Генеральний директор підзвітний і підконтрольний Кабінетові Міністрів України, уповноваженому органові управління та правлінню і несе особисту відповідальність за результати роботи Концерну.

43. Генеральний директор та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу управління.

44. Контракт з генеральним директором укладає (розриває) уповноважений орган управління.

45. Генеральний директор:

1) у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Статутом, наказами уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями правління;

2) організовує роботу Концерну та його учасників і здійснює керівництво поточною діяльністю Концерну;

3) діє без довіреності від імені Концерну, представляє його інтереси в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;

4) вирішує питання щодо:

провадження господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності;

добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, організації роботи філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

провадження інших видів діяльності Концерну, крім питань, що належать до повноважень правління, уповноваженого органу управління, інших державних органів;

5) видає довіреності, відкриває та закриває рахунки в установах банків;

6) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Концерну;

7) затверджує штатний розпис на підставі структури і в межах кошторису Концерну, затвердженого в установленому порядку, положення про структурні підрозділи Концерну, умови оплати праці працівників та їх стимулювання;

8) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Концерну;

9) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб Концерну, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, а також надає уповноваженому органові управління пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності керівників учасників;

10) проводить аналіз матеріалів, складених за результатами перевірок (ревізій), а також звітів керівників учасників Концерну, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів та приймає в межах своїх повноважень відповідні рішення;

11) відповідно до затверджених річних фінансових та інвестиційних планів вносить на розгляд правління пропозиції щодо розміру відрахувань з прибутку учасників до фондів фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Концерну, його розвиток, а також щодо витрат на провадження статутної діяльності;

12) укладає в межах своїх повноважень договори (контракти) від імені Концерну;

13) видає накази та розпорядження з питань провадження діяльності Концерну, що є обов'язковими до виконання працівниками Концерну та учасниками;

14) ініціює розгляд питання щодо створення цільових фондів та затвердження положень про них;

15) встановлює перелік відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, та інформацію з обмеженим доступом і яким надається гриф "Для службового користування", затверджує плани заходів для захисту комерційної таємниці;

16) подає звіти до відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку;

17) укладає колективний договір з трудовим колективом Концерну та здійснює контроль за його виконанням;

18) інформує правління про виконання прийнятих на його засіданнях рішень та стан справ у Концерні;

19) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

Облік, звітність та контроль

46. Концерн веде первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, бухгалтерський облік та подає фінансову звітність згідно із законодавством.

47. Фінансові результати діяльності Концерну визначаються на підставі річного бухгалтерського звіту.

48. Фінансова звітність Концерну подається уповноваженому органові управління в установленому законодавством порядку.

Концерн проводить аналіз і обов'язкову щорічну аудиторську перевірку своєї фінансово-господарської діяльності та подає висновки уповноваженому органові управління.

49. Перший фінансовий рік Концерну починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня того самого року. Кожний наступний фінансовий рік збігається з календарним.

50. Концерн забезпечує складання та подання відповідно до вимог закону статистичної інформації та інших даних, визначених законом.

51. Річні фінансовий та інвестиційний плани Концерну, інвестиційний план на середньострокову перспективу (три - п'ять років) затверджуються в установленому порядку.

52. Уповноважений орган управління здійснює згідно із законодавством контроль за:

дотриманням Концерном та учасниками вимог цього Статуту;

розробленням та реалізацією стратегії розвитку Концерну;

дотриманням генеральним директором умов контракту;

виконанням річних фінансових та інвестиційних планів, інвестиційних планів на середньострокову перспективу;

проведенням аудиторських перевірок Концерну;

відрахуванням до державного бюджету частини прибутку (доходу) Концерну.

Уповноважений орган управління має інші права та обов'язки, визначені законодавством та цим Статутом.

Трудовий колектив

53. Трудовий колектив Концерну складається з працівників, які перебувають з ним у трудових відносинах відповідно до законодавства про працю.

54. Трудовий колектив реалізує свої права шляхом прийняття рішень на зборах уповноважених представників трудового колективу (профспілкових органів).

55. Умови організації та оплати праці трудового колективу Концерну та їх соціального страхування визначаються відповідно до законодавства.

56. Концерн може надавати відповідно до законодавства пільги членам трудового колективу.

Припинення діяльності Концерну

57. Припинення діяльності Концерну здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Кабінету Міністрів України, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.

58. Припинення діяльності Концерну шляхом реорганізації або ліквідації здійснюється відповідно до закону комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), призначеною Кабінетом Міністрів України, а в разі припинення діяльності Концерну за рішенням суду - комісією, утвореною відповідно до його рішення.

59. Призначена відповідно до закону комісія з припинення (комісія з реорганізації, ліквідаційна комісія) здійснює в установленому законодавством порядку заходи з припинення діяльності Концерну.

60. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, використовується згідно з рішенням Кабінету Міністрів України.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали